Nghiên cứu - Tìm hiểu Nghiên cứu - Trao đổi

QPTD -Thứ Ba, 25/12/2018, 17:15 (GMT+7)
Yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên huấn ở các học viện, trường sĩ quan quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Cùng với đội ngũ cán bộ, giảng viên, cán bộ tuyên huấn ở các học viện, trường sĩ quan có vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn cán bộ, sĩ quan có phẩm chất chính trị, tư tưởng kiên định, vững vàng cho Quân đội. Do đó, bồi dưỡng nâng cao năng lực, phong cách, phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ này theo tư tưởng Hồ Chí Minh, sẽ góp phần quan trọng vào việc giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ của Đảng, nhất là cán bộ làm công tác tuyên giáo. Bác căn dặn: “..., các chú phải tự hỏi, tự trả lời. Chứ không phải chờ trên gửi tài liệu xuống, rồi theo một, hai, ba, bốn mà làm”1; “Người tuyên truyền cần phải chịu khó, chịu khổ, khéo ở, siêng làm2. Theo Bác, người làm công tác tuyên giáo, tuyên huấn phải có ý thức trách nhiệm cao, đức tính cần cù, tâm huyết, say mê với công việc, không ngại khó, ngại khổ; luôn chủ động trong công việc, có tác phong làm việc khoa học, cụ thể, tỷ mỷ, sâu sát thực tiễn; từ đó, tham mưu, đề xuất giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đảm bảo đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả.

Yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới đang đặt ra đòi hỏi rất cao đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan, nhất là các học viện, trường sĩ quan - trung tâm đào tạo nguồn cán bộ nòng cốt, lâu dài cho Quân đội giữ vai trò rất quan trọng. Trong bối cảnh các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá cách mạng Việt Nam với âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt; trong đó, vấn đề cốt lõi là tập trung chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, xuyên tạc, phủ nhận giá trị cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc bản chất, truyền thống của Quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” Quân đội, v.v. Cùng với đó, mặt trái của kinh tế thị trường đang từng ngày, từng giờ tác động đến nhận thức, tư tưởng của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên. Thực tế đó, đòi hỏi công tác tuyên huấn phải được đẩy mạnh, đi trước một bước, gắn kết chặt chẽ với các nội dung công tác đảng, công tác chính trị, công tác giáo dục và đào tạo, quản lý, rèn luyện kỷ luật, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan có năng lực toàn diện, trước hết có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng. Vì thế, đội ngũ cán bộ tuyên huấn ở các học viện, trường sĩ quan phải được bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, tu dưỡng về mọi mặt mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực sự xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng nhận thức, tư tưởng cho các đối tượng cán bộ, giảng viên, học viên.

Theo đó, cán bộ tuyên huấn phải tích cực rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng. Đây là tiêu chí rất quan trọng đối với người làm công tác tuyên huấn. Bởi lẽ, cán bộ tuyên huấn là người gieo niềm tin, là cầu nối giữa quần chúng với Đảng. Chính vì thế, cán bộ tuyên huấn phải thật sự là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tư tưởng, luôn kiên định, vững vàng và có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trung thực. Từ đó, tạo cơ sở nâng cao tính Đảng, tính chiến đấu, sức thuyết phục trong quá trình tiến hành công tác chính trị, tư tưởng và mới làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền được. Muốn vậy, đội ngũ cán bộ tuyên huấn phải thường xuyên học tập, nghiên cứu, trau dồi lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thấm nhuần sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, lập trường giai cấp và chỉ thị, nghị quyết của trên. Đồng thời, làm tốt việc tuyên truyền, giải thích, định hướng nhận thức, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh cho mọi cán bộ, đảng viên, học viên trước những sự kiện, hiện tượng xảy ra trong đời sống xã hội; những cám dỗ từ mặt trái của kinh tế thị trường; sự mua chuộc, lôi kéo cũng như âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”; luôn tỉnh táo, không mơ hồ, mất cảnh giác trước các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Qua đó, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao về chính trị, tư tưởng trong cơ quan, đơn vị; kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng, hành động sai trái, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở các học viện, trường sĩ quan Quân đội.

Do các học viện, trường sĩ quan có môi trường văn hóa, sư phạm, tri thức phát triển, đối tượng cán bộ, giảng viên, học viên có trình độ, nhận thức cao, nên bên cạnh việc quan tâm đào tạo, bồi dưỡng của tổ chức, đội ngũ cán bộ tuyên huấn phải đặc biệt coi trọng tự học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, phương pháp, tác phong công tác khoa học, nhạy bén, tỷ mỷ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Trong mọi hoạt động cách mạng, chúng ta đều có thể và đều phải học tập, tự cải tạo”3. Điều này cho thấy, chỉ có tự giác học tập, rèn luyện, sâu sát, tỷ mỷ mới giúp cho cán bộ tuyên huấn thường xuyên cập nhật thông tin, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, thật sự “tinh thông” cả về lý luận và thực tiễn, nhất là những tư duy mới về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ cán bộ tuyên huấn phải nắm chắc lý luận để hiểu rõ bản chất, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, có khả năng phát hiện những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, làm cơ sở để phản bác lại bằng những luận cứ khoa học đanh thép từ thực tiễn cách mạng. Với vai trò là báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ tuyên huấn phải kết hợp giữa quan sát, nói, viết, lắng nghe để công tác tuyên truyền, giáo dục có sức thuyết phục, nắm bắt được nhu cầu thông tin, những phản hồi của cán bộ, giảng viên, học viên. Đồng thời, phải luôn chủ động nghiên cứu, trau dồi lý luận, kết hợp học đi đôi với hành, liên hệ, vận dụng sát với thực tế học viện, nhà trường, đối tượng cán bộ, học viên và tích cực học tập nâng cao kiến thức toàn diện về kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, nghiệp vụ liên quan đến báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật, kỹ năng nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học, sử dụng thành thạo các trang thiết bị, phương tiện hiện đại. Các học viện, trường sĩ quan cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ tuyên huấn được đi đào tạo nâng cao trình độ và luân chuyển công tác để tích lũy kiến thức thực tiễn, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, trở thành “chuyên gia” trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ tuyên huấn cần xây dựng, rèn luyện phương pháp, tác phong công tác khoa học, có kế hoạch, làm đến đâu chắc đến đó, không để chồng chéo, bỏ sót công việc. Người cán bộ tuyên huấn cần chủ động đổi mới lề lối, tác phong làm việc, bám sát tình hình nhiệm vụ, kịp thời phát hiện vấn đề mới, nhạy bén, sáng tạo, linh hoạt trong các tình huống; dám nghĩ, dám làm, có nhãn quan, khả năng dự báo tình hình, nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, giảng viên, học viên, góp phần nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở các học viện, trường sĩ quan.

Cùng với đó, cán bộ tuyên huấn cần bám sát thực tiễn, tham mưu, hướng dẫn giải quyết kịp thời công tác tư tưởng. Công tác tư tưởng ở các học viện, trường sĩ quan phải gắn với thực tiễn nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, luôn đi sâu, đi sát thực tế để kịp thời giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Do vậy, đội ngũ cán bộ tuyên huấn phải gần gũi với cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ để đánh giá việc triển khai, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống ra sao, có gì còn vướng mắc cần khắc phục, bổ sung; phát hiện được những nhân tố mới, tích cực, những kinh nghiệm, cách làm hay để tổng kết, phổ biến nhân rộng. Đồng thời, nắm chắc tình hình dư luận, tư tưởng, tâm trạng xã hội, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, dự báo những diễn biến tư tưởng nảy sinh, những vấn đề “nóng” về tư tưởng để kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp tiến hành công tác chính trị, tư tưởng một cách hiệu quả. Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới, mở cửa, hội nhập diễn ra ngày càng sâu rộng hiện nay đang đặt ra cho công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng những vấn đề mới, nhạy cảm, đòi hỏi đội ngũ cán bộ tuyên huấn phải đi sâu, đi sát thực tế nghiên cứu, nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng ở đơn vị, tổ chức điều tra toàn diện làm cơ sở để phân tích, đánh giá quy luật, xu thế phát triển, tổng kết lý luận và thực tiễn phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng.

Cán bộ tuyên huấn phải có ý chí, quyết tâm cao, say mê, tâm huyết với công việc. Công tác chính trị, tư tưởng ở các học viện, trường sĩ quan hiện nay diễn ra trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thử thách, như: chế độ, chính sách đãi ngộ, điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ tuyên huấn vẫn còn hạn chế. Trong khi đó, yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo cũng như giáo dục chính trị, tư tưởng đặt ra ngày càng cao, v.v. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ tuyên huấn phải có lòng say mê, tâm huyết nghề nghiệp, có ý chí, quyết tâm cao trong công việc nhằm tạo động lực khơi nguồn sáng tạo, thúc đẩy mạnh mẽ việc trau dồi tri thức, chuyên môn, nghiệp vụ để chuyển tải tiếng nói của Đảng, thường xuyên thông tin, thông báo tình hình, kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, học viên, nhất là trước những vấn đề phức tạp nảy sinh. Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các học viện, trường sĩ quan cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục, cũng như có các chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp để động viên cán bộ tuyên huấn yên tâm công tác, say mê, tâm huyết với công việc.

Thực hiện tốt những yêu cầu trên, sẽ thiết thực xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ tuyên huấn ở các học viện, trường sĩ quan, tạo cơ sở để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng ở “cái nôi” đào tạo, tạo nguồn cán bộ cho toàn quân, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Trung tá ĐỖ QUANG LƯU, Học viện Lục quân
______________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 14, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 159.

2 - Sđd, Tập 5, tr. 192.

3 - Sđd, Tập 11, tr. 602.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội
Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh, Viện Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài viết "Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội" khẳng định, với bản chất và đặc trưng phổ quát, giá trị cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là nền tảng phát triển xã hội, kiến tạo hệ thống quan hệ xã hội mang đậm bản chất người và giá trị làm người chân chính.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 10:28 - 05/06/2020

HCMSJC48.48048.820
Hà NộiSJC48.48048.840
Đà NẵngSJC48.48048.840

Thời tiết