Nghiên cứu - Tìm hiểu Nghiên cứu - Trao đổi

QPTD -Thứ Năm, 12/10/2017, 08:38 (GMT+7)
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý nhà nước trong xây dựng tiềm lực quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên

Từ tổng kết cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và thực tiễn 30 năm đổi mới đất nước vừa qua cho thấy, sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý nhà nước là nhân tố quyết định mọi thắng lợi. Vì thế, để xây dựng tiềm lực quốc phòng vững mạnh trên địa bàn Tây Nguyên, cần phải tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực quản lý nhà nước, của chính quyền địa phương.

Trung tướng Trần Quang Phương trình bày đề dẫn Hội thảo khoa học
“Xây dựng, phát triển bền vững tiềm lực quốc phòng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên trong tình hình mới”. (Ảnh: baoquankhu5.vn)

Tiềm lực quốc phòng của Tây Nguyên là khả năng huy động mọi nguồn tiềm lực (về chính trị - tinh thần, kinh tế, quân sự, khoa học và công nghệ,...) của khu vực phòng thủ, liên khu vực phòng thủ của quốc gia, nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc địa bàn trong mọi tình huống. Tây Nguyên là địa bàn chiến lược, có vị trí quan trọng về nhiều lĩnh vực đối với cả nước, đặc biệt là quốc phòng. Việc xây dựng tiềm lực quốc phòng ở Tây Nguyên có những thuận lợi: diện tích tự nhiên rộng (chiếm khoảng 16,5% diện tích cả nước), với nhiều cao nguyên rộng lớn, đất đai màu mỡ, phù hợp với nhiều loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao; tài nguyên khoáng sản, thiên nhiên và du lịch phong phú,... phục vụ tốt cho việc phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh. Song bên cạnh đó, Tây Nguyên cũng gặp không ít khó khăn, thách thức: có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, mức sống của đồng bào còn thấp; tình hình an ninh diễn biến phức tạp, v.v. Đặc biệt, các thế lực thù địch ra sức lợi dụng những khó khăn trên để đẩy mạnh các hoạt động chống phá, tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kích động đồng bào dân tộc thiểu số, tạo những điểm nóng, gây bất ổn chính trị xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến xây dựng tiềm lực quốc phòng trên địa bàn. Tình hình đó đặt ra yêu cầu cấp thiết cần phải kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, phát triển với bảo vệ vững chắc Tây Nguyên; trong đó, chú trọng xây dựng tiềm lực quốc phòng.

Xây dựng tiềm lực quốc phòng nói chung, trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên nói riêng là trách nhiệm của các cấp, các ngành, lực lượng từ Trung ương đến cơ sở,… đặc biệt là của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp. Thực hiện tốt nhiệm vụ này chính là chuẩn bị tốt nhất vật chất và tinh thần, sẵn sàng huy động, đối phó kịp thời với mọi tình huống bất trắc về quốc phòng, an ninh có thể xảy ra trên địa bàn, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Để xây dựng tiềm lực quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, cần thực hiện tốt một số vấn đề chủ yếu sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với nhiệm vụ xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng

Thực tiễn đã khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Vì thế, việc xây dựng tiềm lực quốc phòng của đất nước nói chung, Tây Nguyên nói riêng cần phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là cấp ủy các cấp ở địa phương. Đây là vấn đề nguyên tắc, là yêu cầu đặt ra trong quá trình xây dựng tiềm lực quốc phòng, đảm bảo cho tiềm lực quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên không ngừng được củng cố, có đủ sức mạnh cần thiết để ứng phó hiệu quả với mọi tình huống quốc phòng. Những năm qua, sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp được thực hiện bằng các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng tiềm lực quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên được tăng cường một bước, tạo chuyển biến tích cực đối với nhiệm vụ quan trọng này. Nhưng bên cạnh đó cũng còn những hạn chế, bất cập, đó là: nhận thức của một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ chủ chốt, cấp ủy viên các cấp về tầm quan trọng của nhiệm vụ tăng cường tiềm lực quốc phòng chưa thật đầy đủ, còn có biểu hiện coi đó là nhiệm vụ của lực lượng quân sự (trong khi nội hàm của tiềm lực quốc phòng là tiềm lực chính trị - tinh thần, kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ,… có thể huy động để giữ vững hòa bình, ổn định và phát triển) dẫn đến chưa nêu cao ý thức, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thực hiện; một số cán bộ, đảng viên còn có biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương (cơ quan quân sự là trung tâm) trong tham mưu, tổ chức thực hiện cơ bản chưa chặt chẽ, kém hiệu quả, v.v.

Bởi vậy, nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài là tích cực nghiên cứu, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng tiềm lực quốc phòng cho cán bộ, đảng viên; đồng thời, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đồng bào về sự phát triển bền vững tiềm lực quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên thời kỳ mới. Muốn phát triển bền vững Tây Nguyên, cần phải dựa vào tiềm lực tổng hợp: kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, công nghệ, quân sự, đối ngoại,… gắn với bảo vệ môi trường. Quá trình thực hiện, cấp ủy, chính quyền địa phương cần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc, của cả hệ thống chính trị, lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt; đồng thời, phát huy cao độ nguồn lực tại chỗ, tranh thủ nguồn lực trong nước và ngoài nước.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng tiềm lực quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên, cần tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với lực lượng Quân đội, Công an đóng quân trong khu vực và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở đó, các cấp ủy từ cấp tỉnh đến cơ sở cần phải thống nhất nhận thức về xây dựng tiềm lực quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên là phải đặt trong mối quan hệ, hỗ trợ phát triển liên vùng trong nước, khu vực (Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia và Tiểu vùng sông Mê Kông); kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại; kịp thời phát hiện, nắm bắt các vấn đề trên địa bàn để củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh. Những nội dung lớn của xây dựng, phát triển tiềm lực quốc phòng phải được cấp ủy các cấp cụ thể hóa thành nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, làm cơ sở cho chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội và toàn dân thực hiện. Đồng thời, bám sát đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị để xác định nội dung, biện pháp thực hiện phù hợp, hiệu quả. Nghị quyết phải tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Thống nhất quan điểm củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tây Nguyên vừa là mục tiêu chiến lược lâu dài, vừa là nội dung cấp bách, trước mắt.

Các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết chuyên đề xây dựng, phát triển tiềm lực quốc phòng; vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng vào địa phương nhằm phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào. Quan tâm đúng mức đến việc nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về công tác quân sự, quốc phòng cho cán bộ, đảng viên theo yêu cầu phát triển bền vững. Đặc biệt, chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của các tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương; không dao động trong bất cứ tình huống nào. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.

2. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, không ngừng tăng cường tiềm lực quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng, nhằm nâng cao hiệu lực quản lý tập trung, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, nhất là ở cấp xã, phường, thị trấn - nơi trực tiếp giải quyết mọi mặt đời sống xã hội của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Để thực hiện tốt vấn đề này, căn cứ vào đặc điểm, tình hình của địa phương, chính quyền các cấp cần xây dựng ch­­­ương trình hành động cụ thể, thiết thực và tổ chức thực hiện chặt chẽ để chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; bảo đảm quốc phòng, an ninh. Hiệu lực quản lý và điều hành của chính quyền các cấp được thể hiện rõ ở kết quả thực hiện ch­­­ương trình, dự án và môi trường an ninh, chính trị, khả năng đáp ứng nhu cầu cuộc sống của đồng bào. Quá trình thực hiện, chính quyền các cấp cần bám sát cơ sở, kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp với đặc điểm, tình hình và sự phát triển chung của xã hội để chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thực sự phát huy hiệu quả, đem lại lợi ích cao nhất cho đồng bào, góp phần xây dựng bền vững tiềm lực quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên. Cùng với đó, tăng cường pháp chế trong mọi hoạt động xây dựng, phát triển của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn Tây Nguyên. Nhà nước đã ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trong đó quy định cụ thể các nội dung xây dựng tiềm lực quốc phòng. Vì vậy, nâng cao hiệu lực quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước, các cấp chính quyền cần làm cho luật pháp đi vào cuộc sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Thực hiện tốt việc này sẽ góp phần quyết định hiệu lực, hiệu quả quản lý các lĩnh vực xây dựng, phát triển bền vững tiềm lực quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên.

Hiện nay, xuất phát từ đặc điểm của địa bàn, cùng với nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên các mặt, trong các lĩnh vực, chính quyền địa phương và các lực lượng, nhất là các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn Tây Nguyên cần làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo. Các cơ quan, ban, ngành và lực lượng tích cực nghiên cứu, tham mưu cho chính quyền bổ sung và ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn, giúp đỡ các dân tộc, tôn giáo hoạt động đúng pháp luật; chủ động nắm tình hình hoạt động, nhất là các hoạt động truyền đạo trái pháp luật để có biện pháp ngăn chặn và xử lý hiệu quả. Chính quyền các cấp cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo ở cấp mình, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện vi phạm pháp luật. Các địa phương có kế hoạch phân công cán bộ các ban, ngành, đoàn thể bám sát cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vụ việc phát sinh, liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo, như: FULRO, Tin lành Đề ga, mâu thuẫn Kinh - Thượng, di cư tự do, tranh chấp đất đai và an ninh biên giới,... tạo điều kiện cho đồng bào có đạo thực hiện tín ngưỡng. Chính quyền các địa phương trên địa bàn Tây Nguyên chủ động ngăn chặn, xử lý nghiêm mọi hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, trật tự; tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo, xử lý và đề xuất ban hành các quy định về quản lý nhà nước nhằm ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái pháp luật, sang nhượng đất đai, xây dựng cơ sở thờ tự tôn giáo trái pháp luật. Các cấp uỷ, chính quyền địa phương cần tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận 58-KL/TW, ngày 03-11-2009 của Ban Bí thư, Chỉ thị 01/2005/CT-TTg, ngày 04-02-2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành. Chính quyền các địa phương của Tây Nguyên cần quản lý chặt chẽ việc xuất cảnh, nhập cảnh của đồng bào, nhất là các đối tượng đang bị theo dõi, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các hoạt động phát triển lực lượng, xâm nhập nội địa chống phá ở khu vực biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia. Cùng với đó, quản lý chặt nhân khẩu, hộ khẩu, vũ khí, chất cháy, chất nổ; hoạt động của các đoàn lâm thời, tổ chức phi chính phủ (NGO), dự án kinh tế lớn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Hiện nay, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở trên địa bàn Tây Nguyên còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Vì thế, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ là đòi hỏi bức thiết. Việc xây dựng tiềm lực quốc phòng ở Tây Nguyên cần một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; nhiệt tình, trách nhiệm, nắm vững nguyên tắc quản lý kinh tế, xã hội; hiểu biết văn hóa và thông thạo tiếng dân tộc thiểu số, đủ khả năng lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc theo chức trách. Theo đó, chính quyền các cấp cần rà soát, đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ, nhất là con em người dân tộc thiểu số để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” cho Tây Nguyên. Đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cần gắn việc nâng cao chất lượng tổ chức đảng và chính quyền với việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ xây dựng, phát triển bền vững tiềm lực quốc phòng trên địa bàn. Căn cứ đặc điểm tình hình, nhu cầu xây dựng, phát triển bền vững tiềm lực quốc phòng ở Tây Nguyên, xác định quy hoạch, kế hoạch, nội dung, hình thức, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở một cách phù hợp, hiệu quả cao.

Để xây dựng tiềm lực quốc phòng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên đảm bảo bền vững, nhất thiết phải có sự “chung sức, đồng lòng” tham gia tích cực của đồng bào các dân tộc, lấy lực lượng vũ trang địa phương làm nòng cốt, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy và sự quản lý chặt chẽ, điều hành có hiệu quả của chính quyền các cấp ở Tây Nguyên.

Trung tướng TRẦN QUANG PHƯƠNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Chính ủy Quân khu 5

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tuần tra song phương của Bộ đội Biên phòng các tỉnh biên giới phía Bắc 18/01/2022

Bàn về nâng cao chất lượng dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn trong các học viện, nhà trường Quân đội 16/01/2022

Nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội 10/01/2022

Bồi dưỡng năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết của cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị ở các học viện, trường sĩ quan Quân đội 30/12/2021

Đẩy mạnh xây dựng, phát triển khu kinh tế - quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc 28/12/2021

Một số vấn đề về phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên vùng biển, ven biển Đông Bắc Tổ quốc 24/12/2021

Mấy suy nghĩ về “ba dám” đối với cán bộ hiện nay 09/12/2021

Tiếp tục xây dựng, phát huy vai trò của các khu kinh tế - quốc phòng ở địa bàn chiến lược, biên giới, biển, đảo 25/11/2021

Công tác tư tưởng với yêu cầu quản lý, giáo dục, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ hiện nay 23/11/2021

Bồi dưỡng phong cách dân chủ, tập thể cho đội ngũ cán bộ chính trị ở đơn vị cơ sở trong quân đội hiện nay 12/11/2021

Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội
Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh, Viện Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài viết "Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội" khẳng định, với bản chất và đặc trưng phổ quát, giá trị cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là nền tảng phát triển xã hội, kiến tạo hệ thống quan hệ xã hội mang đậm bản chất người và giá trị làm người chân chính.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 11:01 - 21/01/2022

EUR24,965.0926,364.70

GBP29,963.4031,243.06

USD22,450.0022,760.00

Giá vàng

Cập nhật : 10:29 - 21/01/2022

HCMSJC61.20061.800
Hà NộiSJC61.20061.820
Đà NẵngSJC61.20061.820