Nghiên cứu - Tìm hiểu Nghiên cứu - Trao đổi

QPTD -Thứ Hai, 27/03/2017, 08:31 (GMT+7)
Tăng cường công tác quản lý, rèn luyện đảng viên ở các cơ quan chiến lược Bộ Quốc phòng

Để xây dựng đội ngũ đảng viên ở các cơ quan chiến lược Bộ Quốc phòng có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, tác phong công tác đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao, cần phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, tăng cường công tác quản lý, rèn luyện là vấn đề quan trọng hàng đầu.

Đội ngũ đảng viên ở các cơ quan chiến lược Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về đường lối, chủ trương, biện pháp chiến lược về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân; xây dựng và phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng tổ chức và đạo đức, không ngừng tăng cường bản chất giai cấp công nhân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, v.v. Đội ngũ này phần lớn là cán bộ cao cấp, có nhiều kinh nghiệm công tác thực tiễn, đã trải qua các cương vị lãnh đạo, chỉ huy từ cấp trung đoàn trở lên. Nhiều đồng chí đang giữ cương vị là lãnh đạo, chỉ huy chủ chốt, trọng yếu, cơ mật ở các cơ quan Bộ Quốc phòng, khối lượng công việc lớn, nội dung và nhiệm vụ tham mưu có độ mật cao, phức tạp, mang tầm chiến lược, tác động trực tiếp tới thế trận quốc phòng toàn dân, chiến lược quân sự, tính cơ động, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Quân đội ta, v.v.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, trực tiếp là cấp ủy, chỉ huy các cơ quan; cùng với tinh thần nỗ lực phấn đấu vươn lên của từng cá nhân, những năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác tham mưu chiến lược ở các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, trực tiếp góp phần đảm bảo cho Quân đội ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, những diễn biến mới và phức tạp của bối cảnh quốc tế, khu vực hiện nay đang tác động sâu sắc đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội. Tình hình, nhiệm vụ mới cũng đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội nói chung, đội ngũ đảng viên ở các cơ quan tham mưu chiến lược Bộ Quốc phòng nói riêng. Để đội ngũ này tiếp tục phát huy vai trò trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng, hiệu quả công tác của các cơ quan, đơn vị trong tình hình mới, theo chúng tôi, trước hết, cần tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các cơ quan chiến lược giữ vị trí trọng yếu của Bộ Quốc phòng, do đó đội ngũ cán bộ, đảng viên phải là người tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ, trình độ năng lực, kinh nghiệm, v.v. Có như vậy, mới hoàn thành được chức năng tham mưu chiến lược về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, đối ngoại quân sự. Yêu cầu đặt ra trong công tác tham mưu là phải quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước; tham mưu đúng, trúng, kịp thời, phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội. Đồng thời, có quan điểm, thái độ chính trị rõ ràng trên các diễn đàn, các phương tiện thông tin đại chúng để đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các phần tử cơ hội về chính trị và các thế lực thù địch, phản động. Quá trình đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải xuất phát từ đặc thù trên.

Do đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần thường xuyên quán triệt, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác tham mưu chiến lược quốc phòng; những quan điểm, chủ trương mới của Đảng; yêu cầu nhiệm vụ mới trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội; nhận diện rõ đối tượng, đối tác; sự phát triển mới của tình hình thế giới, khu vực, nhất là chiến lược quốc phòng của các nước có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Đồng thời, rèn luyện cho họ có tinh thần thẳng thắn, trung thực, chủ động, sáng tạo trong công việc. Mặt khác, cần tiếp tục nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời quán triệt sâu sắc những quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng; giáo dục, rèn luyện tư duy lý luận chính trị, quân sự sắc bén, đúng đắn, khoa học để vận dụng tốt trong thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay, cần tổ chức quán triệt cho mọi cán bộ đảng viên nắm vững và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đặc biệt là 27 nội dung biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cùng với đó, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện thiếu trách nhiệm, chất lượng tham mưu thấp; xử lý nghiêm những đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nâng cao chất lượng quản lý, đánh giá đội ngũ đảng viên là cán bộ tham mưu chiến lược ở các cấp ủy, tổ chức đảng là giải pháp quan trọng. Theo đó, cần đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ nội dung, hình thức, phương pháp tuyển chọn cán bộ vào các cơ quan tham mưu chiến lược Bộ Quốc phòng. Việc tuyển chọn, tuyển dụng phải được thực hiện theo đúng nguyên tắc; vừa coi trọng cán bộ đã làm công tác tham mưu lâu năm có kinh nghiệm, có chất lượng; vừa chú trọng tuyển dụng những cán bộ có kinh nghiệm công tác đã được rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn, ở các chức vụ chủ chốt của đơn vị cơ sở. Cần tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện quy chế tuyển chọn cán bộ tham mưu chiến lược chặt chẽ, phù hợp với đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ của từng cơ quan. Mặt khác, cần thực hiện tốt việc quản lý chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các cơ quan tham mưu chiến lược bằng nhiều nội dung, hình thức, cả về hồ sơ, lý lịch, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác, các mối quan hệ, kết quả hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của cán bộ, đảng viên, nhất là những người giữ các cương vị lãnh đạo, quản lý, mới được điều động từ các đơn vị về. Coi trọng việc quản lý thông qua đánh giá, kiểm chứng chất lượng các “sản phẩm” tham mưu của mỗi cán bộ, xác định đó là một tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và cân nhắc bố trí ở các vị trí cao hơn. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng phải quản lý chặt chẽ đảng viên thông qua thực hiện các nền nếp, chế độ sinh hoạt, nhất là sinh hoạt chi bộ, đảm bảo thật sự dân chủ, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong đấu tranh phê bình, tự phê bình; thực hiện tốt phân công nhiệm vụ cho từng cấp ủy viên, đảng viên, phát huy cao độ trí tuệ, sức sáng tạo, tính chủ động, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tạo môi trường thuận lợi cho họ rèn luyện, phấn đấu, phục vụ, cống hiến.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, rèn luyện đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là Quy định 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) quy định thi hành chương VII và chương VIII, Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp trên đối với chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên là cán bộ tham mưu chiến lược ở các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng. Công tác kiểm tra, giám sát cần được tiến hành có nền nếp, bảo đảm dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, đúng nguyên tắc; gắn kiểm tra thường xuyên với kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tập trung làm rõ trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc chấp hành nguyên tắc, kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước; việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống. Công tác kiểm tra, giám sát, dù cấp nào tiến hành cũng cần đảm bảo có kết luận chính xác, đánh giá đúng chất lượng, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và những nội dung, biện pháp khắc phục, sửa chữa, để mỗi cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tạo môi trường để quản lý, rèn luyện đội ngũ đảng viên. Đây là việc làm có ý nghĩa chính trị to lớn, tác động, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng công tác quản lý và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của tổ chức đảng ở các cơ quan tham mưu chiến lược trực thuộc Bộ Quốc phòng. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày, mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu sâu sắc những nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cần làm rõ các tiêu chí, chuẩn mực của tấm gương đạo đức, phong cách làm việc Hồ Chí Minh, vận dụng cụ thể vào đặc điểm, nhiệm vụ của cấp mình để đề ra chuẩn mực đạo đức, phong cách cho đội ngũ cán bộ, đảng viên học tập và làm theo. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện, đặc biệt là về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chất lượng công việc; duy trì thực hiện tốt quy định nêu gương và 19 điều đảng viên không được làm; thực hiện tốt Quy định 76-QĐ/TW về đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ nơi cư trú.

Cùng với đó, cần xây dựng các tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; không để xảy ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên; giáo dục, rèn luyện họ trở thành những người ưu tú, mẫu mực của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Để làm được điều đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngang tầm chức trách, vị thế của cán bộ tham mưu chiến lược. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cụ thể gắn với quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý và hiệu quả; phát huy năng lực, sở trường và trình độ của từng cán bộ, đảng viên. Vấn đề quan trọng là mỗi cán bộ, đảng viên phải tích cực, tự giác trong tự học tập, rèn luyện, tự quản lý để giữ vững phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trên đây là mấy vấn đề mang tính giải pháp về công tác quản lý, rèn luyện đảng viên để tham khảo nghiên cứu, trao đổi, nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ quan chiến lược Bộ Quốc phòng ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tá, ThS. NGUYỄN NGỌC THẮNG

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa

Nâng cao năng lực tư duy lý luận của giảng viên trẻ ở Học viện Quốc phòng Cay Xỏn Phôm Vi Hản hiện nay 20/01/2023

Nâng cao hiệu quả bảo đảm kỹ thuật thông tin thực hiện đánh địch tiến công hỏa lực trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 12/01/2023

Đánh tiêu diệt về chiến lược trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc - mấy suy nghĩ và bình luận 22/12/2022

Một số hình thức tác chiến và hoạt động đấu tranh của lực lượng vũ trang khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trong tác chiến tiến công tổng hợp 21/12/2022

Những tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay 08/12/2022

Một số giải pháp đẩy mạnh nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn ở Trường Sĩ quan Chính trị 24/11/2022

Một số vấn đề về huấn luyện tác chiến chiến dịch đối với cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược ở Học viện Quốc phòng 15/11/2022

Một số vấn đề về xây dựng thế trận phòng thủ quân khu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc 25/10/2022

Bàn về nâng cao năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị của đội ngũ chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa 21/10/2022

Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ở Trường Quân sự Quân khu 9 13/10/2022

Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội
Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh, Viện Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài viết "Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội" khẳng định, với bản chất và đặc trưng phổ quát, giá trị cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là nền tảng phát triển xã hội, kiến tạo hệ thống quan hệ xã hội mang đậm bản chất người và giá trị làm người chân chính.