Nghiên cứu - Tìm hiểu Nghiên cứu - Trao đổi

QPTD -Thứ Năm, 20/06/2019, 08:32 (GMT+7)
Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ở Học viện Lục quân

Việc nghiên cứu đề ra các giải pháp nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở Học viện Lục quân là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết 147-NQ/ĐU, ngày 05-4-2008 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Đảng ủy Học viện Lục quân đã ban hành Nghị quyết chuyên đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Học viện giai đoạn mới” và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ cụ thể hóa thành chỉ tiêu phấn đấu hằng năm. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng không ngừng được nâng lên; tuyệt đại đa số đảng viên trong Đảng bộ luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu, chấp hành nghiêm nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng, việc tổ chức quán triệt, lãnh đạo triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết cấp trên có mặt hạn chế; năng lực lãnh đạo toàn diện có nội dung chưa cao; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên có mặt chưa chặt chẽ, vẫn còn đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý, v.v. Để khắc phục hạn chế trên, theo chúng tôi cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức chỉ có thể đạt được kết quả cao khi có sự thống nhất trong nhận thức của cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vì vậy, Đảng ủy Học viện cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tổ chức, lực lượng về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng đối với việc thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng; trong công tác xây dựng đội ngũ đảng viên; là cầu nối giữa Đảng với quần chúng. Qua đó, làm cho đội ngũ đảng viên nhận thức đúng tổ chức cơ sở đảng là trung tâm đoàn kết, nhân tố quyết định hàng đầu để cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng; trong đó, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm trong tự học tập của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì. Đồng thời, chủ động nắm, quản lý và làm tốt công tác định hướng tư tưởng; tăng cường giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp công nhân và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ đảng viên để họ đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ; chú trọng bồi dưỡng nguồn phát triển đảng, bồi dưỡng đảng viên mới và học tập nghị quyết theo quy định. Trong sinh hoạt, cấp ủy, chi bộ cần phát huy dân chủ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết thống nhất cao; tăng cường thông tin tuyên truyền,… tạo sự chuyển biến nhận thức cho đảng viên về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ và sự cần thiết phải xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Phiên họp cuối năm 2018 của Đảng ủy Học viện

Hai là, tập trung xây dựng, hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng phù hợp với các loại hình cơ quan, đơn vị. Hiện nay, loại hình tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Học viện đa dạng, có đảng bộ cơ sở ba cấp, đảng bộ cơ sở hai cấp, chi bộ cơ sở một cấp của các cơ quan, khoa  giảng viên, hệ quản lý học viên và của Khu kinh tế - quốc phòng 78. Do vậy, nội dung xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng ở Học viện Lục quân cho từng loại hình như sau: (1). Đối với khối cơ quan, khoa giảng viên, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đảng ủy cơ sở ba cấp, đảng ủy cơ sở hai cấp và chi bộ cơ sở một cấp, phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, cần hoàn thiện tiêu chí xây dựng bí thư là cán bộ cấp phó phòng, ban và khoa (phó bí thư là cán bộ cấp trưởng phòng, ban, khoa); quy định về giải quyết quan hệ giữa bí thư là cấp phó với phó bí thư là cấp trưởng trong công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, khoa. (2). Đối với các hệ quản lý học viên Việt Nam, cần dự kiến và kịp thời ra quyết định thành lập các cấp ủy, chi bộ học viên ngay khi bước vào khóa học; nên lựa chọn những học viên có quân hàm, chức vụ cao ở đơn vị để cơ cấu vào cấp ủy, giữ chức bí thư, phó bí thư chi bộ. (3). Đối với Hệ quốc tế (đào tạo học viên nước bạn Lào và Cam-pu-chia), học viên không phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, do vậy, Đảng ủy Học viện cần lãnh đạo, chỉ đạo việc lựa chọn cấp ủy là những cán bộ, đảng viên có kiến thức về pháp luật, am hiểu về lịch sử truyền thống của hai nước bạn Lào và Cam-pu-chia. Chi bộ Hệ cần giao nhiệm vụ và kiểm tra, giám sát chặt chẽ đến từng đảng viên; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, nhất là chế độ tự phê bình và phê bình. (4). Đối với Khu kinh tế - quốc phòng 78, do thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đóng quân xa Học viện, thành phần đảng viên chủ yếu là công nhân lao động hợp đồng, nên cần lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất và năng lực tham gia cấp ủy, tích cực phát triển đảng viên, chú trọng kiểm tra, giám sát giúp đỡ chi bộ.

Trong quá trình thực hiện, cấp ủy các cấp cần coi trọng việc nâng cao chất lượng cấp ủy, trong đó lấy tiêu chuẩn cấp ủy viên là trọng yếu, đảm bảo cho họ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, lành mạnh, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi; nắm vững đường lối chính trị, quân sự của Đảng, có khả năng nắm bắt thực tiễn để đề xuất biện pháp đóng góp vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, luôn nghiêm túc tự phê bình, phê bình và giữ gìn đoàn kết thống nhất trong đơn vị. Đồng thời, kiên quyết đưa những người yếu kém về phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống ra khỏi cấp ủy; kết hợp chặt chẽ giữa quy hoạch, tạo nguồn cán bộ với củng cố, kiện toàn cấp ủy các cấp.

Ba là, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, yêu cầu, nguyên tắc tập trung dân chủ trong tình hình mới; đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ. Tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa, quy chế hóa nguyên tắc tập trung dân chủ cho từng lĩnh vực, từng mặt công tác xây dựng Đảng. Mở rộng dân chủ, đi đôi với củng cố, tăng cường kỷ cương, kỷ luật; xây dựng các thiết chế, cơ chế phát huy dân chủ, bảo đảm thực hiện các quyền của đảng viên, nhất là quyền được thảo luận, chấp vấn, phê bình, thông tin, bảo lưu ý kiến. Thực hiện nghiêm chế độ tập thể lãnh đạo đi đôi với cá nhân phụ trách; thể chế hóa thành các quy chế, quy định cụ thể về tổ chức, lề lối làm việc, trách nhiệm của tập thể, cá nhân để vừa giữ vững lãnh đạo tập thể, vừa phát huy mạnh mẽ trách nhiệm cá nhân; trong đó, phải quy định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị.

Cấp ủy, chi bộ cần coi trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo hướng cụ thể, sát thực tế của cơ quan, đơn vị mình. Yêu cầu khi chuẩn bị nội dung sinh hoạt phải chu đáo, đúng quy định của Đảng và sát với nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ chính trị trung tâm. Trong sinh hoạt cần tiến hành tốt các nội dung, phổ biến, trao đổi về tình hình chính trị nổi bật; công tác đào tạo của Học viện trong từng thời gian; các vấn đề liên quan trực tiếp đến cơ quan, khoa, hệ đơn vị; từ đó, định hướng tư tưởng, đề cao trách nhiệm, phân công công tác cho cán bộ, đảng viên. Hằng năm, từng đảng bộ, chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề, nội dung tập trung vào thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò của tổ chức quần chúng tham gia xây dựng Đảng. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng; Quy định của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm; về những điều đảng viên không được làm. Cấp ủy, chi bộ phải giám sát toàn diện đảng viên trên các mặt, kể cả đảng viên là cán bộ do cấp ủy cấp trên quản lý; chú trọng kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; kịp thời phát hiện cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, đồng thời xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân vi phạm kỷ luật, không có ngoại lệ. Cùng với đó, thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở thông qua hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân; cấp ủy viên các cấp lắng nghe góp ý của quần chúng đối với tổ chức đảng, đảng viên và giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của họ. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân tham gia xây dựng Đảng và giám sát cán bộ, đảng viên.

Trên đây là một số giải pháp cơ bản góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở Học viện Lục quân. Quá trình tổ chức thực hiện, đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu, vận dụng cho phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị để góp phần xây dựng tổ chức đảng cơ sở vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đủ sức lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đại tá, TS. TRẦN SINH HUY, Học viện Lục quân

Ý kiến bạn đọc (1)

các giải pháp
24/03/2020 17:43
Một số giai pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sưc chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở học viện lục quân
Nguyễn Ngọc Sơn
Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội
Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh, Viện Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài viết "Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội" khẳng định, với bản chất và đặc trưng phổ quát, giá trị cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là nền tảng phát triển xã hội, kiến tạo hệ thống quan hệ xã hội mang đậm bản chất người và giá trị làm người chân chính.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470