Nghiên cứu - Tìm hiểu Nghiên cứu - Trao đổi

QPTD -Thứ Sáu, 10/08/2018, 09:16 (GMT+7)
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả chống chiến tranh tâm lý của địch trong tác chiến phòng thủ trên địa bàn Quân khu 7

Chống chiến tranh tâm lý của địch nói chung, trong tác chiến phòng thủ Quân khu 7 nói riêng là hoạt động diễn ra hết sức quyết liệt, phức tạp. Đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt, nhằm giữ vững trận địa tư tưởng, phát huy sức mạnh chính trị - tinh thần, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp để Quân khu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn.

Chiến tranh tâm lý là hệ thống các phương thức, thủ đoạn hoạt động phá hoại trạng thái chính trị - tinh thần của các thế lực thù địch đối với nhân dân và lực lượng vũ trang đối phương. Ngày nay, chiến tranh tâm lý đang được chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xác định là phương thức tiến công quan trọng, tiến hành rộng rãi, ngày càng tinh vi, nguy hiểm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, cũng như thực hiện trong chiến tranh xâm lược nhằm vào các quốc gia độc lập, có chủ quyền. Trong đó, Việt Nam là một trọng điểm.

Trong tác chiến phòng thủ quân khu, chống chiến tranh tâm lý là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, được chuẩn bị chu đáo ngay từ thời bình và xuyên suốt quá trình tác chiến. Để đấu tranh, đối phó kịp thời, hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn, phương thức tác chiến mới của chiến tranh tâm lý, tháng 4-2018, Quân khu 7 đã nghiên cứu, bảo vệ thành công Đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng về tổ chức và thực hành chiến dịch chống chiến tranh tâm lý của địch trong tác chiến phòng thủ quân khu, được Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Phát huy kết quả đó trong tình hình mới, chúng tôi xin nêu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chống chiến tranh tâm lý của địch trong tác chiến phòng thủ quân khu để cùng nghiên cứu, trao đổi.

Một là, ngay từ thời bình phải chủ động xây dựng thế trận chống chiến tranh tâm lý rộng khắp, vững chắc, tạo cơ sở để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này trong tác chiến phòng thủ quân khu. Chúng ta biết, mục đích của chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch nhằm chống phá, chia rẽ nội bộ, hạ uy tín của Đảng và Nhà nước, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; “phi chính trị hóa” Quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, v.v. Thực chất đây cũng là thủ đoạn chiến tranh tâm lý của địch trong điều kiện mới, với những hình thức đa dạng, mức độ tinh vi, thâm độc. Để chủ động tiến công và làm thất bại âm mưu của chúng, trước hết phải quan tâm xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trong thời bình và thời chiến. Theo đó, cùng với việc bồi dưỡng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, các sở, ban ngành, đoàn thể địa phương và cả hệ thống chính trị trên địa bàn, Quân khu phải chú trọng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, chính quyền “của dân, do dân, vì dân”; thực hiện đầy đủ Quy chế Dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đẩy lùi các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực,… tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đồng thời, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn dân về bản chất, âm mưu, thủ đoạn, mức độ nghiêm trọng, tính chất nguy hiểm của chiến tranh tâm lý; xây dựng thế trận chống chiến tranh tâm lý của địch dựa vào thế trận khu vực phòng thủ của nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Trước hết là, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, làm cho nhân dân tin Đảng, Nhà nước, yêu mến chế độ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ quê hương, Tổ quốc. Cùng với đó, chú trọng xây dựng, tổ chức thế trận của các lực lượng chuyên môn, bao gồm: các cơ quan tuyên truyền, báo, chí, phát thanh, truyền hình; đơn vị tuyên truyền đặc biệt, chuyên trách; lực lượng quần chúng, học sinh, sinh viên, tổ chức chính trị xã hội, Mặt trận Tổ quốc ở các cấp; kết hợp chặt chẽ với thế trận văn hóa, kinh tế, khoa học kỹ thuật, quân sự,… tạo thành thế trận thống nhất trên khu vực phòng thủ.

Hai là, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện, đủ sức làm nòng cốt chống chiến tranh tâm lý của địch trong tác chiến phòng thủ quân khu. Tác chiến phòng thủ quân khu là một trong những loại hình tác chiến diễn ra đầu tiên của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc (nếu xảy ra), với nhiều lực lượng tham gia cùng nhiều hình thức đấu tranh, tác chiến; trong đó, lực lượng vũ trang Quân khu luôn giữ vai trò nòng cốt. Vì thế, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị; coi đó là vấn đề quan trọng hàng đầu, làm cơ sở, nền tảng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đảm bảo cho Quân khu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, trong đó có chống chiến tranh tâm lý của địch. Để làm được điều đó, các cơ quan, đơn vị cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc những nguyên lý cơ bản, giá trị trường tồn của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội, Quân khu trong tình hình mới. Các cấp cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị ở đơn vị cơ sở trong tình hình mới”, đảm bảo đủ sức “miễn dịch” và tham gia có hiệu quả chống chiến tranh tâm lý của địch. Tập trung xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnh toàn diện, đủ sức làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức và thực hành chống chiến tranh tâm lý của địch. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, nhằm xử lý có hiệu quả các tình huống về quốc phòng - an ninh, thực hành tác chiến phòng thủ quân khu thắng lợi, làm cơ sở, tiền đề cho chống chiến tranh tâm lý của địch phát triển thuận lợi.

Đấu tranh chống chiến tranh tâm lý của địch trong điều kiện mới, sử dụng các phương thức chiến tranh hiện đại, mang tính chuyên nghiệp cao, vì vậy phải có lực lượng chuyên trách để làm nhiệm vụ này. Trong tác chiến phòng thủ quân khu, lực lượng chống chiến tranh tâm lý cần được tổ chức theo các phương án phù hợp trên từng khu vực, địa bàn, gồm các bộ phận cơ bản, như: chống chiến tranh tâm lý qua các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền, vận động trực tiếp tại cơ sở, tuyên truyền đặc biệt, tác chiến mạng, v.v. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, cần phải chăm lo xây dựng lực lượng này theo hướng “tinh, gọn, mạnh, linh hoạt”, phát huy tốt điểm mạnh của mỗi thành phần. Yêu cầu đặt ra là, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ lý luận, khả năng diễn đạt, luận chiến thuyết phục, nhiệt huyết, dũng khí, quyết tâm cao; giỏi chuyên môn để quản lý, khai thác tốt các trang bị, phương tiện kỹ thuật, công nghệ đấu tranh trên không gian mạng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Ba là, luôn bám sát hoạt động tác chiến phòng thủ quân khu để vận dụng linh hoạt các hình thức và biện pháp đấu tranh tâm lý. Thực hành và tổ chức các hoạt động chống chiến tranh tâm lý của địch trong tác chiến phòng thủ quân khu là sự vận dụng tổng hợp, linh hoạt các hình thức và biện pháp đấu tranh tâm lý với địch. Các hoạt động này phải trên cơ sở kết quả đấu tranh quân sự là chủ yếu để tạo thế và lực cho đấu tranh phi vũ trang, chống chiến tranh tâm lý của địch. Hình thức hoạt động chủ yếu dựa vào sức mạnh chính trị - tinh thần của ta, kết hợp chặt chẽ với các đòn tiến công quân sự. Tùy tình hình cụ thể, quân khu có thể tổ chức các đợt đấu tranh toàn diện về chính trị, ngoại giao, pháp lý, văn hóa,… tác động mạnh vào bộ máy tuyên truyền, hàng ngũ chỉ huy, binh lính địch, gây hoang mang, giao động tinh thần; tuyên truyền, vận động nhân dân nước địch, nhân dân tiến bộ thế giới hiểu rõ bản chất chiến tranh phi nghĩa của chúng, nhằm phân hóa kẻ thù, tập hợp lực lượng ủng hộ ta. Đồng thời, vận dụng các biện pháp đấu tranh, trước hết là đấu tranh lý luận vạch rõ tính chất phản động, phản khoa học của những quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc, nhằm chia rẽ Đảng, Nhà nước và nhân dân với Quân đội của các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của ta. Chủ động, kịp thời đưa những thông tin định hướng, có cơ sở lý luận và thực tiễn thuyết phục, được dư luận ủng hộ, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, đoàn kết; khoét sâu mâu thuẫn, phân hóa nội bộ giữa bọn phản động trong nước và thế lực thù địch nước ngoài. Cùng với tích cực, chủ động tiến công phải có biện pháp bảo vệ trận địa tư tưởng của ta; không để lọt thông tin, các ấn phẩm xấu độc xâm nhập, áp dụng các biện pháp kỹ thuật để chặn lọc thông tin mạng, lợi dụng internet để chống phá. Công tác đảng, công tác chính trị phù hợp với từng địa bàn, từng chiến dịch trong từng giai đoạn chiến đấu, bảo đảm cho lực lượng vũ trang luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Bốn là, thực hiện tốt công tác đảm bảo cho chống chiến tranh tâm lý của địch. Để làm được điều đó, cần tập trung bảo đảm cho công tác nắm địch, hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, lực lượng chuyên trách trong đấu tranh chống chiến tranh tâm lý của địch. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng và là cơ sở để bộ tư lệnh chiến dịch lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động đấu tranh theo một kế hoạch thống nhất, đạt hiệu quả cao. Lực lượng nghiên cứu nắm địch được tổ chức từ Bộ, các quân khu đến đơn vị cơ sở, kể cả lực lượng quân báo nhân dân trên địa bàn, do lực lượng chuyên trách và bán chuyên trách làm nòng cốt. Để nắm chắc âm mưu, thủ đoạn chiến tranh tâm lý của địch, cần thu thập, nghiên cứu một cách toàn diện, khoa học, thường xuyên, liên tục cả trước, trong và sau chiến dịch; bằng nhiều biện pháp, hình thức linh hoạt, phù hợp. Trong đó, phải đặc biệt chú ý những địa bàn trọng điểm, mục tiêu then chốt, những điểm nóng và cách bố trí, sử dụng lực lượng, phương tiện, cách thức hoạt động của địch để có biện pháp tiến công, đối phó chính xác, đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, công tác bảo đảm vật chất, trang bị, phương tiện cho công tác tuyên truyền và hoạt động của các lực lượng cần được chuẩn bị chu đáo ngay từ thời bình. Hằng năm và từng thời kỳ phải tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh để luôn sát với biên chế trang bị quân khu, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và khả năng thực tế của từng địa phương; ưu tiên ngân sách đầu tư những trang bị đặc chủng của lực lượng chuyên trách, đáp ứng yêu cầu thời bình cũng như thời chiến.

Chống chiến tranh tâm lý của địch trong tác chiến phòng thủ quân khu nói chung, trên địa bàn Quân khu 7 nói riêng là một vấn đề mới, liên tục biến động, phát triển; vì vậy, rất cần tiếp tục được nghiên cứu một cách toàn diện, công phu và nghiêm túc. Trên đây chỉ là một số nghiên cứu bước đầu về nâng cao hiệu quả chống chiến tranh tâm lý địch trong tác chiến phòng thủ quân khu, xin được trao đổi cùng bạn đọc.

Trung tướng VÕ MINH LƯƠNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu

Ý kiến bạn đọc (0)

Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội
Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh, Viện Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài viết "Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội" khẳng định, với bản chất và đặc trưng phổ quát, giá trị cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là nền tảng phát triển xã hội, kiến tạo hệ thống quan hệ xã hội mang đậm bản chất người và giá trị làm người chân chính.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết