Nghiên cứu - Tìm hiểu Nghiên cứu - Trao đổi

QPTD -Thứ Năm, 18/08/2016, 10:52 (GMT+7)
Mấy vấn đề về xây dựng đội ngũ cán bộ Hậu cần Quân đội hiện nay

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của ngành Hậu cần Quân đội, cần phát huy sức mạnh tổng hợp nhiều yếu tố; trong đó, đội ngũ cán bộ hậu cần giữ vai trò quyết định. Nhiệm vụ của ngành Hậu cần Quân đội trong tình hình mới rất nặng nề, đang đặt ra yêu cầu cao đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần. 

Cán bộ Hậu cần Quân đội có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công tác bảo đảm hậu cần cho toàn quân; trực tiếp chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác, bảo quản và cấp phát một khối lượng lớn cơ sở vật chất hậu cần phục vụ cho các nhiệm vụ: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chăm sóc sức khỏe, cải thiện đời sống bộ đội,… ở các cấp, các đơn vị. Phẩm chất, năng lực, phong cách của đội ngũ cán bộ này có ý nghĩa quyết định chất lượng, hiệu quả thực hiện các mặt công tác bảo đảm, đóng góp tích cực vào xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân luôn quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ; bám sát đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch, xác định chỉ tiêu, biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần vững mạnh cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Bởi vậy, cơ bản đội ngũ này luôn có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt; chủ động, tích cực trong thực hiện chức trách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; có năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu đề ra. Đến nay, 96,71% cán bộ hậu cần có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên; trong đó, sau đại học chiếm 1,12%, đại học chiếm 73,45%. Số cán bộ hậu cần hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%, v.v. Nhờ phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ, chất lượng công tác bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ không ngừng nâng cao; đời sống, sức khỏe bộ đội được cải thiện; tăng gia sản xuất được đẩy mạnh, nên “giá thành sản phẩm đưa vào bếp ăn thấp hơn khung giá quy định và thị trường nơi đóng quân”1.

Qua nghiên cứu thực tiễn ở các đơn vị cho thấy, bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần vẫn còn hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng cán bộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của toàn Ngành. Nổi lên là, việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quy hoạch cán bộ hậu cần chưa kiên quyết; công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ chưa sát nhu cầu sử dụng, cơ cấu, số lượng, chất lượng đội ngũ còn bất cập. Công tác nắm, quản lý tình hình tư tưởng cán bộ có nơi chưa sâu, chưa chắc, chưa dự báo, phát hiện, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh nên vẫn còn cán bộ vi phạm kỷ luật phải xử lý. Một số cán bộ chưa chủ động, tích cực trong công việc, ý thức thực hành tiết kiệm chưa cao, v.v. Đây cũng chính là nội dung cần được khắc phục trong thời gian tới, với mục tiêu là: xây dựng đội ngũ cán bộ Hậu cần Quân đội, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, cân đối, đồng bộ về chuyên ngành và trình độ, chất lượng ngày càng cao, đảm bảo tính vững chắc, lâu dài, đáp ứng yêu cầu của công tác hậu cần cho các nhiệm vụ trong tình hình mới. Để thực hiện mục tiêu trên, cần tập trung giải quyết một số vấn đề sau đây:

Một là, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đội ngũ cán bộ hậu cần đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình về công tác cán bộ. Công tác cán bộ là của cấp ủy và người chỉ huy. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người chỉ huy đóng vai trò quyết định, đảm bảo cho công tác xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ Hậu cần Quân đội được tiến hành theo phân cấp và chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận. Theo đó, Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần có trách nhiệm chỉ đạo, quản lý, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần toàn quân. Thủ trưởng cơ quan hậu cần các cấp tham gia quản lý đội ngũ cán bộ hậu cần cấp mình và cấp dưới. Cơ quan chính trị các cấp làm tham mưu cho cấp ủy, cán bộ chủ trì về xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần; cơ quan chức năng thẩm định, tập thể cấp ủy quyết định về cán bộ, công tác cán bộ và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động và đề cao trách nhiệm trong triển khai tổ chức thực hiện. Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, biên chế, tổ chức và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hậu cần trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cũng như công tác bảo đảm hậu cần ở các đơn vị vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và đặc biệt là đáp ứng yêu cầu chiến tranh địch sử dụng công nghệ cao (nếu xảy ra),… các đơn vị cần tích cực, chủ động nghiên cứu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ hậu cần, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với xây dựng đội ngũ cán bộ khác; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng để cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn quản lý cán bộ theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của từng cấp.

Hai là, tăng cường giáo dục, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ Hậu cần Quân đội. Do tính chất, đặc điểm nhiệm vụ của ngành Hậu cần Quân đội liên quan trực tiếp đến việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, tài chính, xây dựng cơ bản,… nên yêu cầu đối với cán bộ hậu cần là phải xác định tốt trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, nếu không sẽ dễ dẫn đến vi phạm, khuyết điểm, ảnh hưởng đến phẩm chất, danh dự người cán bộ Quân đội. Bởi vậy, cần quan tâm bồi dưỡng, giáo dục cán bộ hậu cần các cấp gắn với thực hiện nghiêm quy chế, quy định của Ngành; trọng tâm là quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, v.v. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống, cống hiến của bộ đội Hậu cần trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như bảo vệ Tổ quốc hiện nay; động viên đội ngũ cán bộ hậu cần tích cực tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trong đó, hết sức chú ý xây dựng đạo đức nghề nghiệp; giải quyết hài hòa các mối quan hệ, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thông qua giáo dục, mỗi cá nhân tự điều chỉnh, tu dưỡng, rèn luyện; không bị tác động trước cám dỗ danh lợi, vật chất và những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, thực dụng, “lợi ích nhóm”, v.v. Mỗi cán bộ Hậu cần Quân đội luôn tự đặt ra yêu cầu cao về “cần, kiệm, liêm, chính”, thực sự khiêm tốn, giản dị trong lối sống; mẫu mực trong lời nói và hành động; đề cao tinh thần, thái độ phục vụ và ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm; xây dựng phong cách làm việc khoa học, năng động, sáng tạo, sát thực tiễn.

Ba là, thực hiện nghiêm nội dung, quy trình xây dựng đội ngũ cán bộ theo đúng nguyên tắc, quy chế, quy định, hướng dẫn đã ban hành. Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chức năng ở các đơn vị cần chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ; chú trọng kiện toàn cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý hậu cần các cấp; gắn xây dựng đội ngũ cấp ủy với đội ngũ cán bộ chủ trì, từng bước khắc phục số dư, số thiếu trong cùng một loại cán bộ ở một số chuyên ngành. Việc sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ phải căn cứ vào quy hoạch, tuân thủ quy trình, bảo đảm chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng nguyên tắc, thẩm quyền quy định đối với từng cấp và cơ cấu vùng, miền. Nhận xét, đánh giá cán bộ phải khách quan, công tâm, lấy hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, uy tín trước tập thể làm cơ sở; khắc phục những biểu hiện cảm tính, đánh giá cán bộ thiếu khách quan, toàn diện. Công tác quản lý cán bộ phải chặt chẽ cả về nhận thức, tư tưởng và các mối quan hệ; chủ động nắm diễn biến tư tưởng, lường trước mọi vấn đề, nhất là trong những thời điểm cán bộ có sự biến động, như: đề bạt quân hàm, nâng lương, giải quyết chính sách,… tránh xảy ra đột biến về tư tưởng, gây mất ổn định tình hình đơn vị.

Bốn là, thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cả về trình độ quản lý, chỉ huy bảo đảm các mặt công tác hậu cần trong các nhiệm vụ. Tiếp tục quán triệt và thực hiện chủ trương đào tạo gắn với sử dụng; tích cực, chủ động bồi dưỡng, tạo nguồn cho các loại hình, bậc học (cả dài hạn và ngắn hạn) theo hướng: gắn đào tạo chính quy với đào tạo tại chức, học tại trường với bồi dưỡng tại đơn vị, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, từng chuyên ngành chủ động bồi dưỡng cán bộ theo kế hoạch đã xác định. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cần tiến hành thường xuyên, toàn diện; gắn đào tạo, bồi dưỡng nội dung, chương trình cơ bản với nâng cao kiến thức và năng lực thực hành công tác đảng, công tác chính trị, làm cơ sở cho thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Đồng thời, thực hiện tốt việc luân chuyển để bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ trong thực tiễn; chú trọng đối tượng cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, trong nguồn quy hoạch, qua thực tiễn quản lý, chỉ huy đơn vị để tạo nguồn phát triển lên vị trí cao hơn. Đặc biệt, phát huy tính tích cực, tự giác, tự học để nâng cao kiến thức, trình độ nghiệp vụ của cán bộ; khuyến khích và có chính sách thỏa đáng đối với những cán bộ có phát minh, sáng kiến, nghiên cứu đề tài khoa học về phương thức bảo đảm hậu cần phù hợp với thực tiễn các quân chủng, binh chủng, các đơn vị trong toàn quân, đáp ứng yêu cầu chiến tranh công nghệ cao, các hình thức tác chiến mới và trong các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo,… không ngừng nâng cao hiệu quả các mặt bảo đảm hậu cần, đời sống, sức khỏe bộ đội trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Năm là, thực hiện tốt chế độ, chính sách cán bộ và hậu phương, gia đình cán bộ theo đúng quy định đã ban hành, phù hợp khả năng của từng đơn vị. Ngoài thực hiện tốt chế độ, chính sách cán bộ theo tiêu chuẩn chung, các cơ quan chức năng tiếp tục tham gia nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển các dự án nhà ở cho cán bộ, nhân viên trong Ngành; xem xét nhân sự tham gia các dự án nhà ở chính sách chặt chẽ, đúng đối tượng, nguyên tắc, quy chế. Toàn Ngành làm tốt công tác bồi dưỡng tại chức, nghỉ dưỡng cho cán bộ theo kế hoạch và chỉ tiêu của trên; phối hợp với cơ quan quân y duy trì nền nếp, chế độ khám sức khỏe định kỳ, quản lý tình hình sức khỏe cán bộ theo quy định. Đồng thời, quan tâm đến chính sách hậu phương Quân đội và những gia đình cán bộ hậu cần có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho họ ổn định cuộc sống, yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần của các đơn vị; đồng thời, là trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, bảo đảm cho đội ngũ này thực sự là “cái gốc” trong thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của ngành Hậu cần Quân đội.

Thượng tá, ThS. NGUYỄN VĂN GIỚI, Học viện Hậu cần
__________________________

1 - Năm 2016, so với thị trường cùng thời điểm, giá thịt bình quân tại các đơn vị giảm 6%, cá tươi giảm 4,7%, rau giảm 31,7%; giá trị thu từ tăng gia xản xuất, dịch vụ (đã trừ chi phí) bảo đảm bình quân mỗi người đạt từ 2.294.000 đồng/năm trở lên, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội
Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh, Viện Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài viết "Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội" khẳng định, với bản chất và đặc trưng phổ quát, giá trị cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là nền tảng phát triển xã hội, kiến tạo hệ thống quan hệ xã hội mang đậm bản chất người và giá trị làm người chân chính.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:39 - 12/12/2019

EUR25582.7426430.39

GBP30247.2330731.63

USD2311023230

Giá vàng

Thời tiết