Nghiên cứu - Tìm hiểu Nghiên cứu - Trao đổi

QPTD -Thứ Hai, 06/02/2017, 17:13 (GMT+7)
Mấy vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng ủy quân sự tỉnh (thành phố)

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng”1. Đối với đảng ủy quân sự tỉnh (thành phố), thực hiện tốt nội dung này vừa là yêu cầu cấp thiết, vừa là nhân tố quyết định việc hoàn thành công tác quân sự, quốc phòng địa ph­ương.

Những năm qua, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đảng ủy quân sự các tỉnh (thành phố) đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, nhờ đó tạo được sự chuyển biến toàn diện, vững chắc đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo, đảng ủy quân sự các tỉnh (thành phố) đã bám sát tình hình, nhiệm vụ và thực tiễn xây dựng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương,… trên cơ sở đó lựa chọn nội dung đổi mới phù hợp. Theo đó, đảng ủy quân sự các tỉnh (thành phố) tập trung đổi mới nhận thức, tư duy lãnh đạo; thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; xây dựng và thực hiện quy chế, quy định, chế độ làm việc và công tác của cấp ủy; đổi mới phong cách, phương pháp, tác phong công tác của từng cấp ủy viên,... góp phần thực hiện có hiệu quả phương hướng xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương.

Tuy nhiên, quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng ủy quân sự các tỉnh (thành phố) còn những hạn chế, bất cập. Một số đảng ủy quân sự có lúc chưa quan tâm đúng mức tới việc đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện đổi mới còn chậm, chưa tích cực, dẫn tới chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chưa sát, chưa thiết thực, hiệu quả. Việc xác định nội dung đổi mới có lúc, có nơi chưa phù hợp, chưa bám sát yêu cầu, nhiệm vụ và thực tiễn. Việc lãnh đạo của đảng ủy quân sự có lúc, có nơi, có nhiệm vụ chưa kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết chưa hiệu quả, còn biểu hiện hình thức; v.v. Những hạn chế trên đã tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương ở các tỉnh (thành phố). Để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan quân sự, đáp ứng sự phát triển của yêu cầu nhiệm vụ, theo chúng tôi, cần coi trọng một số giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng ủy quân sự tỉnh (thành phố). Thực tiễn cho thấy, với mọi nhiệm vụ, nếu không nhận thức đầy đủ, đúng đắn và thống nhất thì trách nhiệm trong thực hiện sẽ không cao và kết quả đạt được tất nhiên sẽ thấp. Đối với hoạt động đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng nói chung, của đảng ủy quân sự tỉnh (thành phố) nói riêng lại càng như vậy. Chỉ trên cơ sở nhận thức đúng mới tạo được sự chuyển biến về trách nhiệm của tập thể cấp ủy, mỗi cấp ủy viên và theo đó, việc tổ chức thực hiện đổi mới mới có hiệu quả. Vì vậy, cần tập trung quán triệt cho cấp ủy, chỉ huy các cấp nhận thức rõ chức trách, nhiệm vụ của mình trong đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng ủy quân sự. Thông qua sinh hoạt thường xuyên, các cấp ủy, tổ chức đảng phổ biến, tuyên truyền để mọi đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị hiểu đầy đủ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của đảng ủy quân sự, về sự cần thiết phải đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng ủy quân sự. Từ đó, động viên và xác định rõ trách nhiệm của từng người, từng tổ chức đối với việc tham gia đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng ủy quân sự. Đồng thời, thông qua thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đảng ủy quân khu, các tỉnh ủy (thành ủy) kiểm tra, đánh giá lại các nội dung, biện pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng ủy quân sự đã sát đúng, phù hợp hay chưa, nguyên nhân hạn chế do đâu, cần bổ sung vấn đề gì để tiếp tục nâng cao nhận thức, phân rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng ủy quân sự. Bên cạnh đó, thông qua sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động lãnh đạo, các đảng ủy quân sự cần tiến hành kiểm điểm, đánh giá toàn diện các chủ trương, biện pháp thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, kịp thời biểu dương, khen thưởng những cấp ủy, cấp ủy viên có nhận thức tốt, trách nhiệm cao, đấu tranh phê phán những quan điểm, tư tưởng coi nhẹ công tác này.

Hai là, đổi mới việc tổ chức thực hiện nghị quyết của đảng ủy quân sự tỉnh (thành phố) sát với tình hình thực tiễn. Đây là khâu quan trọng trong toàn bộ quy trình lãnh đạo của đảng ủy quân sự các tỉnh (thành phố), nhằm hiện thực hoá đường lối của Đảng, chủ trương của Quân ủy Trung ương, đảng ủy quân khu và các tỉnh ủy, thành ủy; trực tiếp là các mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể của đảng ủy quân sự thành hiện thực trong đời sống, hoạt động của cơ quan, đơn vị. Trước hết, cần tổ chức quán triệt sâu sắc nghị quyết của đảng ủy quân sự tới các cấp ủy, chi bộ và cơ quan quân sự các cấp. Bí thư đảng ủy phải phân công nội dung công việc cụ thể và phát huy vai trò của cán bộ chủ trì và cấp ủy viên để làm tốt công tác chuẩn bị; vận dụng nhiều hình thức, biện pháp để đưa nội dung nghị quyết đến các tổ chức đảng trực thuộc và mọi cán bộ, đảng viên trong đảng bộ. Đồng thời, cụ thể hoá nghị quyết thành kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ của người chỉ huy, chính ủy, các tổ chức, đơn vị; gắn trách nhiệm cá nhân và đơn vị vào hoạt động chung của đảng bộ, tạo thành một guồng máy hoạt động thống nhất nhịp nhàng, ăn khớp, không chồng chéo, bảo đảm cho nghị quyết được triển khai tổ chức thực hiện toàn diện, không bỏ sót nhiệm vụ. Đảng ủy quân sự tỉnh (thành phố) cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của các cấp ủy, tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên; nắm chắc tiến độ, kết quả thực hiện nghị quyết; những ưu điểm, khuyết điểm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên thuộc quyền trong việc thực hiện các chủ trương, chỉ tiêu biện pháp của đảng ủy đã đề ra; kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề mới nảy sinh. Tiến hành chặt chẽ công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chuẩn bị và ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ba là, đổi mới, hoàn thiện quy chế lãnh đạo của đảng ủy quân sự tỉnh (thành phố) đối với cơ quan quân sự thuộc quyền. Quy chế lãnh đạo của đảng ủy quân sự là điều kiện và là chỗ dựa vững chắc để các đảng ủy quân sự thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng lãnh đạo, góp phần thúc đẩy hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị cơ sở. Vì vậy, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt quy chế lãnh đạo của đảng ủy quân sự phải đáp ứng yêu cầu bảo đảm cho mọi hoạt động của đảng ủy quân sự đúng nguyên tắc, có nền nếp và chất lượng ngày càng cao; là cơ sở để phát huy tốt trách nhiệm, trí tuệ của các đảng ủy viên trong quá trình hoạt động và đánh giá, phân loại đúng chất lượng tập thể cấp ủy và từng đảng uỷ viên. Trong tình hình hiện nay, nội dung quy chế lãnh đạo của đảng ủy quân sự trên các lĩnh vực phải quán triệt sâu sắc Quy định thi hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) và Quy định 87-QĐ/ĐUQSTW, ngày 29-3-2007 của Đảng ủy quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Quy định một số vấn đề cơ bản trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng bộ Quân đội”. Các đảng ủy quân sự phải thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống quy chế đã có và việc chấp hành quy chế của đảng ủy quân sự, đảng ủy viên để phát hiện các nội dung không còn phù hợp, qua đó có sự bổ sung, hoàn chỉnh cho đúng với các quy định, hướng dẫn mới của cấp ủy cấp trên. Cùng với đó, tiến hành phổ biến, quán triệt sâu rộng quy chế để các cấp ủy, chi bộ, mọi cán bộ, đảng viên và các tổ chức quần chúng trong cơ quan, đơn vị cơ sở hiểu rõ ý nghĩa, yêu cầu; nắm vững và thực hiện tốt nội dung quy chế đã ban hành; nhất là những vấn đề về chức trách, quyền hạn lãnh đạo và giải quyết các mối quan hệ trong đảng ủy quân sự và trong cơ quan, đơn vị. Định kỳ tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về việc bổ sung, hoàn thiện và thực hiện quy chế làm việc của đảng ủy quân sự để có biện pháp bổ sung, hoàn thiện và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế được chặt chẽ, kịp thời hơn. Khắc phục những biểu hiện thiếu trách nhiệm trong xây dựng, hoàn thiện và thực hiện quy chế cùng các biểu hiện tự do, tuỳ tiện, chấp hành quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo không nghiêm ở cả đảng ủy viên và cán bộ, đảng viên trong đảng bộ quân sự.

Bốn là, đổi mới cách thức, biện pháp kiểm tra, giám sát của đảng ủy quân sự tỉnh (thành phố) đối với cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ quan quân sự. Cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát đảng viên, tổ chức đảng theo Điểm 2, Điều 30 Điều lệ Đảng; gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì, hướng vào khắc phục khâu yếu, mặt yếu của đảng bộ quân sự. Ủy ban kiểm tra của đảng ủy quân sự tỉnh (thành phố) và ủy ban kiểm tra của cấp ủy cơ sở tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ giám sát, phát hiện kịp thời và kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm. Tham mưu đề xuất giúp đảng ủy quân sự thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và xem xét, giải quyết dứt điểm các vụ việc kỷ luật, đơn thư tố cáo, khiếu nại về kỷ luật có liên quan đến đảng viên, tổ chức đảng. Tích cực bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy viên, cán bộ kiểm tra. Cùng với đó, đảng ủy quân sự và ủy ban kiểm tra các tỉnh (thành phố) phải nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của đảng ủy; sự chỉ đạo, hướng dẫn của ủy ban kiểm tra cấp trên và yêu cầu xây dựng đảng bộ để xác định phương hướng, chủ trương, kế hoạch và nội dung trọng tâm kiểm tra, giám sát. Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành quan điểm, đường lối, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ và quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan quân sự làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; khắc phục bệnh hình thức, chủ quan, duy ý chí, phô trương, chạy theo thành tích.

Đại tá, ThS. NGUYỄN VĂN THẮNG

____________

1 - ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2016, tr. 214.

Ý kiến bạn đọc (0)

Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội
Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh, Viện Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài viết "Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội" khẳng định, với bản chất và đặc trưng phổ quát, giá trị cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là nền tảng phát triển xã hội, kiến tạo hệ thống quan hệ xã hội mang đậm bản chất người và giá trị làm người chân chính.