Nghiên cứu - Tìm hiểu Nghiên cứu - Trao đổi

QPTD -Thứ Hai, 15/10/2018, 14:42 (GMT+7)
Kinh nghiệm nắm bắt và định hướng tư tưởng bộ đội trước những quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của internet và các trang mạng xã hội, sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ vào hoạt động mạng internet, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng, tăng cường đăng tải, trích dẫn, phát tán, chia sẻ các thông tin sai trái để chống phá ta quyết liệt. Chúng coi đây là cách thức nhanh nhất, hiệu quả nhất để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, Nhà nước và Quân đội, làm cho Quân đội xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng, hòng “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa”, vô hiệu hóa vai trò của Quân đội, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, thực hiện cách mạng đường phố, “cách mạng màu”, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chính vì thế, chủ động nắm bắt và định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trước những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội hiện nay.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, công tác nắm bắt dư luận, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trước những thông tin sai trái, thù địch đã được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thống nhất. Nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành đa dạng với nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn, phù hợp; kịp thời giải quyết những tư tưởng mới nảy sinh. Cùng với tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, các cấp đã coi trọng phát huy dân chủ gắn với hoàn thiện cơ chế, quy chế trên các mặt công tác để nắm bắt, quản lý tình hình đơn vị và diễn biến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ; duy trì có nền nếp các khâu, các bước: quản lý, dự báo, định hướng, đấu tranh và giải quyết tư tưởng. Trong tiến hành, lãnh đạo, chỉ huy các cấp luôn chú trọng phát huy tốt vai trò của các tổ chức, lực lượng và mọi phương tiện; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, bí thư, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, gia đình quân nhân để giáo dục, quản lý bộ đội; từng bước hướng dẫn quân nhân tự quản lý. Công tác hướng dẫn sử dụng và quản lý hoạt động khai thác internet và các trang mạng xã hội được đặc biệt coi trọng; hoạt động tuyên truyền, giáo dục, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong toàn quân được triển khai toàn diện. Kết hợp chặt chẽ việc nắm bắt tư tưởng, giáo dục nâng cao nhận thức với các phong trào thi đua, các cuộc vận động để quản lý quân nhân; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh.

Cùng với nắm bắt, định hướng tư tưởng bộ đội, công tác đấu tranh ngăn chặn thông tin sai trái, thù địch trên mạng internet cũng được triển khai tích cực. Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, các đơn vị trong toàn quân đã phối hợp chặt chẽ, hoạt động thống nhất, thường xuyên nắm chắc tình hình, diễn biến, thủ đoạn hoạt động chống phá mới của các thế lực thù địch để kịp thời định hướng tư tưởng bộ đội và phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Ở từng đơn vị đã thành lập lực lượng chuyên sâu đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet và các trang mạng xã hội. Lực lượng chuyên sâu ở các đơn vị trong toàn quân được quan tâm trang bị phương tiện, vật chất và được tập huấn nghiệp vụ đấu tranh trên không gian mạng, bảo đảm hoạt động thống nhất. Hằng tuần, tháng, quý, các đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chế độ tổ chức giao ban nắm tình hình, rút kinh nghiệm trong công tác đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, sự tổ chức thực hiện kiên quyết của các đơn vị trong toàn quân, thời gian qua, kết quả đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng đã thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Từ thực tiễn tổ chức đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng thời gian qua, rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chỉ huy, cơ quan chính trị, lực lượng chuyên trách các cấp. Để đạt hiệu quả, lực lượng này phải chủ động nắm chắc âm mưu, thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch; quản lý, nắm vững tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, chiến sĩ để dự báo, tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy những biện pháp giáo dục, định hướng tư tưởng, bảo đảm cho mọi quân nhân kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng trong mọi tình huống, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Để tiến hành công tác tư tưởng đạt hiệu quả cao, vấn đề đầu tiên và khó khăn nhất là làm sao phải nắm bắt được tư tưởng của bộ đội. Bởi, có nắm bắt được mới dự báo, đánh giá, xử lý, giải quyết tình hình một cách chủ động, ngăn ngừa những tình huống bất trắc xảy ra, khắc phục những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và kịp thời đấu tranh với các hoạt động chống phá Quân đội của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên trách, nhất là lực lượng chuyên sâu và Ban Chỉ đạo chống “diễn biến hòa bình”. Đồng thời, phát huy vai trò chức năng, nhiệm vụ của hệ thống các cơ quan báo chí, tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở tất cả các cấp. Trong thực hiện, các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài Quân đội; huy động mọi nguồn lực, đội ngũ cán bộ nghiên cứu, chuyên gia tham gia đấu tranh; xây dựng các tổ, nhóm chuyên trách, ban hành quy chế phối hợp và cơ chế hoạt động trong các cơ quan chuyên môn. Tổ chức tốt các nhóm Blogger để đấu tranh trực diện trên các trang mạng theo phương châm: “chủ động, kiên quyết, nhạy bén, kịp thời, liên tục, triệt để”.

Hai là, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nền nếp công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, hướng vào đối tượng là cán bộ trẻ, học viên trong các học viện, nhà trường và chiến sĩ mới. Trong tiến hành, cần tích cực đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục, bảo đảm tính đa dạng, phong phú, hấp dẫn; nội dung ngắn gọn, gắn với phê phán, phản bác các luận điệu sai trái bằng những lý lẽ sắc sảo, khoa học, khách quan, thực tế, có sức thuyết phục cao. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường công tác thông tin nội bộ, công tác tuyên truyền miệng, kịp thời định hướng tư tưởng và cung cấp đầy đủ các thông tin chính thống ngay từ cơ sở, tạo ra dư luận rộng rãi để phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đối ngoại, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế để người Việt Nam ở nước ngoài và nhân dân các nước hiểu, ủng hộ chúng ta.

Ba là, tích cực xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh tại đơn vị. Phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa ở đơn vị thông qua việc tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí, nhất là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích góp phần ngăn chặn sự xâm nhập của các loại văn hóa phẩm và thông tin xấu độc thẩm thấu vào đơn vị. Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Nắm vững phương châm lấy “xây” để “chống” lấy “cái đẹp, dẹp cái xấu”, cổ vũ mạnh mẽ các nhân tố tích cực, lấy cái tích cực, cái tốt đẩy lùi cái tiêu cực, cái xấu. Lấy xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh là nhân tố quyết định; phòng ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; khắc phục tình trạng thụ động, chủ quan, lơ là mất cảnh giác.

Bốn là, quản lý tốt hoạt động khai thác, sử dụng mạng internet của các tập thể và cá nhân trong Quân đội. Quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ quan báo chí trong việc cung cấp, đưa thông tin trên mạng internet và các trang mạng xã hội; tăng cường quản lý đội ngũ phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên. Đồng thời, phải chủ động “phủ kín” thông tin, không để “khoảng trống” thông tin trên mạng internet; tận dụng không gian mạng internet để tuyên truyền quan điểm đúng đắn, thông tin trung thực, khách quan, kịp thời, chính xác cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Hướng dẫn và quản lý tốt hoạt động sử dụng mạng internet; quy định rõ việc cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, tránh để lộ, lọt thông tin của các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, cần duy trì nghiêm việc quản lý các hoạt động cung cấp và sử dụng thông tin điện tử trên internet theo đúng các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, sở hữu trí tuệ, báo chí, xuất bản, bảo vệ bí mật nhà nước, bản quyền, quảng cáo, v.v. Các cơ quan, đơn vị tích cực động viên cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật trong quản lý, sử dụng khai thác mạng internet, bảo vệ bí mật của Quân đội, của Đảng và Nhà nước.

Năm là, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm “nói đi đôi với làm”, phẩm chất, đạo đức, lối sống và sự gương mẫu, theo phương châm: trên trước dưới sau, trong trước ngoài sau. Đẩy mạnh chống tham nhũng, lãng phí, tệ quan liêu và những hiện tượng tiêu cực trong xã hội, trong cơ quan, đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, nắm chắc tình hình tư tưởng, kịp thời phát hiện và giải quyết tốt các mâu thuẫn, những băn khoăn, vướng mắc nảy sinh. Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở; nêu cao tự phê bình và phê bình; giữ vững đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân. Có như vậy, mới triệt tiêu mọi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tăng thêm sức mạnh, uy tín của Đảng và niềm tin trong nhân dân.

Chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là cuộc đấu tranh hết sức quyết liệt, gay gắt, lâu dài và vô cùng phức tạp; đặc biệt, khi các thế lực thù địch lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin, tính ưu việt của các trang mạng xã hội, các trang thông tin điện tử trên môi trường internet để chống phá. Là lực lượng nòng cốt của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, nhất là những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, các đơn vị Quân đội, đặc biệt là lực lượng chuyên sâu cần nghiên cứu, vận dụng linh hoạt những kinh nghiệm trên để thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh hiệu quả, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch.
______________

Thượng tá VŨ VĂN TỰ

Ý kiến bạn đọc (0)

Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội
Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh, Viện Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài viết "Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội" khẳng định, với bản chất và đặc trưng phổ quát, giá trị cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là nền tảng phát triển xã hội, kiến tạo hệ thống quan hệ xã hội mang đậm bản chất người và giá trị làm người chân chính.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:33 - 05/06/2020

HCMSJC48.48048.820
Hà NộiSJC48.48048.840
Đà NẵngSJC48.48048.840

Thời tiết