Nghiên cứu - Tìm hiểu Nghiên cứu - Trao đổi

QPTD -Thứ Năm, 14/10/2021, 09:37 (GMT+7)
Đảng bộ Học viện Kỹ thuật Quân sự tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên

Là cơ sở giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật chất lượng cao của Quân đội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Người cán bộ cách mạng phải có đạo đức cách mạng… Mọi việc thành hay là bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng, hay là không”1, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa, đơn vị thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, thống nhất các chủ trương, giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức, lực lượng, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhờ đó, tuyệt đại cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng với Tổ quốc và Nhân dân, kiên quyết đấu tranh với biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; có trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Trong 05 năm (2016 - 2021), Đảng bộ Học viện liên tục đạt trong sạch, vững mạnh; có 98,83% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó hoàn thành tốt và xuất sắc là 93,76%. Tuy vậy, công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên còn có những hạn chế nhất định, có nội dung chưa theo kịp với yêu cầu đặt ra đối với tiêu chí của cán bộ, giảng viên, sự phát triển của yêu cầu, nhiệm vụ và định hướng phát triển lâu dài của Học viện và Quân đội.

Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng Đảng nói chung, xây dựng Đảng bộ Quân đội nói riêng đặt ra yêu cầu cao, nhất là về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định: “Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, luôn vững vàng trước khó khăn, thách thức và không bị cám dỗ bởi vật chất, tiền tài, danh vọng”2. Đại hội XI Đảng bộ Quân đội, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhấn mạnh: “…giữ gìn và phát huy phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng - di sản quý báu, danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới”3. Quán triệt tinh thần đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp giáo dục, rèn luyện đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu đề ra; trong đó, tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cơ quan, khoa, đơn vị đối với công tác giáo dục đạo đức cách mạng. Cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì thông qua nhiều hình thức, tăng cường giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên trong Học viện luôn quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về vai trò và sự cần thiết phải giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; nhận thức rõ mối quan hệ giữa “đức” và “tài”, nhất quán tư tưởng “Đức phải có trước tài”4, “đức” là gốc. Dù ở cương vị nào, là cán bộ, giảng viên, cán bộ kỹ thuật cũng phải coi đạo đức cách mạng là điều quan trọng. Như Bác Hồ đã dạy: “Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”5. Từ đó, cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, xác định chủ trương, biện pháp; lựa chọn nội dung trọng tâm, khâu đột phá, đổi mới, đa dạng hình thức giáo dục, rèn luyện đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hằng năm, Học viện yêu cầu 100% đảng viên đăng ký tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; tiếp tục đưa kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào kiểm điểm, đánh giá, xếp loại kết quả hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng và bình xét phân loại cán bộ, đảng viên. Cơ quan chính trị phát huy vai trò, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện thống nhất trong Học viện. Đồng thời, “Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các giá trị đạo đức cách mạng theo tinh thần “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” cho phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc”6, chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, khoa, đơn vị; làm tốt công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay, làm cho việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên ngày càng hiệu quả.

Hai là, tổ chức tốt các phong trào hành động thực tiễn để giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quán triệt, thực hiện nghiêm Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới bằng những chủ trương, giải pháp hiệu quả. Đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động, phong trào của các cấp, ngành, nhất là các phong trào: “Mỗi cán bộ, giảng viên là một tấm gương sáng về đạo đức và tinh thần say mê học tập, công tác sáng tạo”; “Học thực chất, thi thực chất”; “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; kiên quyết đấu tranh phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, v.v. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, tạo phong trào hành động thực tiễn để đội ngũ cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng.

Ba là, phát huy tính tự giác, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”7. Theo đó, Đảng ủy Học viện và cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy định số 101-QĐi/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư (khóa XI), Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 646-QĐ/QUTW, ngày 06/11/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong Quân đội” và 05 chuẩn mực8 “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, v.v. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ chủ trì các cấp, đề cao trách nhiệm nêu gương trước cấp dưới, đảng viên nêu gương trước quần chúng, thực hiện “nói” đi đôi với “làm”, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đội ngũ cán bộ, giảng viên nêu cao ý thức là tấm gương mô phạm về phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống; kết hợp giữa truyền thụ kiến thức với giáo dục động cơ, thái độ học tập, bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách, tình yêu nghề nghiệp, định hướng tư tưởng cho người học và phải coi đây là một yêu cầu, nhiệm vụ của người đảng viên - giảng viên.

Bốn là, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh. Thực tiễn cho thấy, chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là phẩm chất đạo đức cách mạng có sự gắn bó chặt chẽ với chất lượng, hiệu quả xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là các chi bộ bộ môn, đơn vị quản lý học viên quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Quân đội, Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung, dân chủ, tự phê bình và phê bình trong tổ chức và sinh hoạt đảng; thực hiện tốt công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức quần chúng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, phấn đấu 100% học viên tốt nghiệp kỹ sư quân sự được kết nạp vào Đảng; thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Các cơ quan, khoa, đơn vị tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa sư phạm tốt đẹp, lành mạnh, biến quá trình giáo dục, đào tạo thành quá trình tự giáo dục, đào tạo.

Xây dựng Đảng về đạo đức là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng hiện nay. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, góp phần xây dựng Đảng bộ Học viện Kỹ thuật Quân sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, làm cơ sở để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tá, TS. NGUYỄN MINH THẮNG* - Thiếu tá NGHIÊM XUÂN HÙNG*
_______________

* - Phó Chính ủy Học viện Kỹ thuật Quân sự

* - Phòng Chính trị, Học viện Kỹ thuật Quân sự

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 9, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 354.

2 - ĐCSVN – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, Nxb CTQGST, H. 2021, tr. 184.

3 - Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, số 174-BC/QUTW, ngày 09/10/2020, H. 2020, tr. 31.

4 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 12, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 269.

5 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 11, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 601.

6 - ĐCSVN – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, Nxb CTQGST, H. 2021, tr. 188.

7 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 11, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 612.

8 - (1) Bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ trong sáng, trách nhiệm cao; (2) Đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; (3) Có văn hóa, tri thức khoa học, trình độ quân sự, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; (4) Thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh; (5) Chăm lo xây dựng đoàn kết nội bộ tốt; tôn trọng, giúp đỡ, gắn bó máu thịt với nhân dân; có tinh thần quốc tế trong sáng.

Ý kiến bạn đọc (0)

Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội
Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh, Viện Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài viết "Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội" khẳng định, với bản chất và đặc trưng phổ quát, giá trị cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là nền tảng phát triển xã hội, kiến tạo hệ thống quan hệ xã hội mang đậm bản chất người và giá trị làm người chân chính.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 11:28 - 17/11/2021

EUR24,982.7826,360.03

GBP29,632.2830,870.47

USD22,520.0022,750.00

Giá vàng

Cập nhật : 11:27 - 17/11/2021

HCMSJC61.30062.100
Hà NộiSJC61.30062.120
Đà NẵngSJC61.30062.120