Nghiên cứu - Tìm hiểu Nghiên cứu - Trao đổi

QPTD -Thứ Hai, 09/01/2017, 15:36 (GMT+7)
Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ giảng viên ở Trường Sĩ quan Lục quân 2

Đào tạo, quy hoạch, sử dụng đội ngũ giảng viên là khâu trung tâm của công tác cán bộ ở Trường Sĩ quan Lục quân 2. Làm tốt công tác này sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng Nhà trường cách mạng, chính quy, tiên tiến, mẫu mực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục - đào tạo.

Đội ngũ giảng viên có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, “cái gốc” của công tác giảng dạy, quyết định trực tiếp đến kết quả giáo dục - đào tạo. Do đó, làm tốt công tác đào tạo gắn với quy hoạch, đảm bảo cho đội ngũ này luôn vững vàng về tư tưởng chính trị, trong sáng về đạo đức, lối sống, có trình độ tri thức toàn diện, chuyên sâu, yêu nghề, tâm huyết với công việc, có phong cách, tác phong sư phạm mẫu mực là vấn đề được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đặc biệt quan tâm.

Quán triệt nghiêm túc Nghị quyết 86-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về công tác giáo dục trong tình hình mới, Chiến lược giáo dục và đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011 - 2020, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, cấp ủy các khoa và cơ quan chính trị đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí, sắp xếp, tạo nguồn xây dựng và phát triển về số lượng, cơ cấu, chất lượng, làm cơ sở cho việc xác định kế hoạch đào tạo, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học. Nhờ đó, những năm qua, Nhà trường đã xây dựng được các thế hệ giảng viên cơ bản đủ về số lượng, chất lượng ngày càng cao, cơ cấu hợp lý và từng bước được chuẩn hóa. Trước những khó khăn, thách thức, đặc biệt là trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trong nước, đội ngũ giảng viên luôn kiên định, nhất quán, nói và làm theo nghị quyết; giữ đúng nguyên tắc trong phát ngôn, bảo đảm tính định hướng, tính chiến đấu cao trong mỗi bài giảng; có sự trưởng thành cả về trình độ lý luận và kinh nghiệm thực tiễn.

Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra, việc gắn đào tạo với quy hoạch, sử dụng đội ngũ giảng viên của Nhà trường vẫn còn những bất cập. Nhận thức về việc gắn đào tạo với quy hoạch, sử dụng của một số cấp ủy, chỉ huy chưa sâu, trách nhiệm chưa cao. Các khâu, các bước đào tạo gắn với quy hoạch đội ngũ giảng viên có nơi chưa thực hiện đầy đủ, đồng bộ, thống nhất. Sự phối hợp giữa cơ quan chính trị và các khoa có thời điểm chưa chặt chẽ; thiếu nhạy bén trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện. Cá biệt còn có biểu hiện hữu khuynh, ngại va chạm, thiếu kiên quyết trong thực hiện kế hoạch. Một số giảng viên thiếu yên tâm, gắn bó với nghề, bằng lòng với kiến thức, trình độ hiện tại, chưa cố gắng tự tu dưỡng để nâng cao trình độ sư phạm và chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, v.v.

Trong những năm tới, trước yêu cầu cao về chất lượng đào tạo, nên vai trò, phẩm chất, năng lực của đội ngũ giảng viên có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi phải ngày càng cao. Việc đào tạo gắn với quy hoạch đội ngũ giảng viên ở Trường Sĩ quan Lục quân 2 có nhiều thuận lợi, nhưng cũng đứng trước những khó khăn, thách thức. Để làm tốt công tác này, theo chúng tôi, cần coi trọng một số giải pháp sau:

Một là, thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của đào tạo gắn với quy hoạch đội ngũ giảng viên cho các đối tượng. Thực tiễn cho thấy, nhận thức là cơ sở định hướng, chỉ đạo hành động; chỉ có nhận thức đúng mới có hành động đúng, thu được kết quả tốt và ngược lại. Chính vì vậy, việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng trong đào tạo gắn với quy hoạch đội ngũ giảng viên là vấn đề quan trọng, làm cơ sở cho Nhà trường xác định đúng chủ trương, phương hướng, biện pháp thực hiện, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Nội dung giáo dục tập trung vào những quan điểm, đường lối, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp trong chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X), Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo. Đồng thời, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nguyên tắc tiến hành công tác cán bộ, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ nói chung và cán bộ trong Quân đội nói riêng, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch, tiến hành công tác cán bộ, gắn đào tạo với quy hoạch, sử dụng đội ngũ giảng viên bảo đảm nguyên tắc, có hiệu quả, đúng quan điểm của Đảng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới.

Hai là, xây dựng và thực hiện đúng quy trình đào tạo gắn với quy hoạch, sử dụng đội ngũ giảng viên có số lượng và cơ cấu phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đào tạo. Để có đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và cơ bản lâu dài, góp phần hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2015 – 20201, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường cần xác định rõ các chủ trương, giải pháp thực hiện quy hoạch đội ngũ giảng viên gắn với các khâu trong công tác cán bộ, như: đánh giá, tuyển chọn, đào tạo, sử dụng, quản lý, hướng đào tạo, cấp đào tạo, đơn vị đào tạo; phân định đối tượng đào tạo cơ bản và đối tượng bồi dưỡng sử dụng phù hợp với mục tiêu xây dựng đội ngũ giảng viên trong tình hình mới. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chính trị đánh giá đúng thực trạng đội ngũ; chủ trì tổ chức phối hợp với các khoa, đơn vị có liên quan chuẩn bị nhân sự, đề xuất nội dung, biện pháp, gắn với quy hoạch đội ngũ giảng viên. Hằng năm, căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu đào tạo và kết quả xem xét, đánh giá trình độ, năng lực của đội ngũ giảng viên để xây dựng kế hoạch, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và tuyển chọn đội ngũ giảng viên; thực hiện công khai, dân chủ trong đào tạo, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm. Việc xét chọn nguồn đi đào tạo đội ngũ giảng viên phải được tiến hành một cách chặt chẽ từ chi uỷ (chi bộ) đến Thường vụ Đảng ủy Nhà trường; kiên quyết điều chuyển những đồng chí phẩm chất, trách nhiệm, năng lực không đáp ứng yêu cầu giảng dạy. Cùng với đó, Nhà trường tập trung giải quyết vấn đề số lượng, khắc phục tình trạng thiếu giảng viên ở một số khoa, bằng cách: xét tuyển chọn số học viên tốt nghiệp loại khá, giỏi, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, sức khoẻ và có nguyện vọng ở lại Trường công tác; tổ chức bồi dưỡng kiến thức toàn diện, cả về kiến thức chuyên môn, năng lực sư phạm, tác phong, phương pháp công tác, khả năng vận dụng lý luận với những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, v.v. Chú trọng bồi dưỡng tại chức, khuyến khích đội ngũ giảng viên tự học, tự rèn nâng cao trình độ, bản lĩnh nghề nghiệp và năng lực sư phạm. Đồng thời, đề nghị trên điều động học viên tốt nghiệp ở các học viện, nhà trường trong Quân đội và tuyển dụng các sinh viên tốt nghiệp ở các học viện, nhà trường ngoài Quân đội để bồi dưỡng, tạo nguồn giảng viên. Về cơ cấu, Nhà trường cần tập trung củng cố, kiện toàn đội ngũ giảng viên theo hướng: “chuẩn hóa, trẻ hóa”, bảo đảm có sự kế thừa và kết hợp vững chắc giữa các độ tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm thực tiễn, đã trải nghiệm qua thực tế đơn vị và vùng, miền phù hợp. Từ đó, làm cho đội ngũ giảng viên phát triển đồng đều, phát huy được thế mạnh của mỗi người và cả đội ngũ, có sự kế tiếp một cách vững chắc.

Ba là, thực hiện tốt việc quản lý, rèn luyện đội ngũ giảng viên và công tác chính sách. Cấp ủy, chỉ huy các khoa giáo viên chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa quản lý về Đảng và chính quyền, trong đơn vị và tại nơi cư trú của từng giảng viên; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý thức, trách nhiệm, ý chí phấn đấu vươn lên, tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Đồng thời, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; gắn xây dựng chuẩn mực đạo đức nhà giáo với việc thực hiện Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chi thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng. Mặt khác, kịp thời biểu dương, khen thưởng những giảng viên có thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học; nghiêm khắc phê bình, nhắc nhở những giảng viên có biểu hiện thiếu cố gắng trong học tập, nghiên cứu, chất lượng giảng dạy thấp, chấp hành không nghiêm chế độ, quy chế giáo dục - đào tạo. Xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ huy và tập thể các khoa, tạo môi trường sư phạm lành mạnh để mỗi giảng viên rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực sư phạm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước và Quân đội; ưu tiên những giảng viên có nhiều đóng góp xây dựng Quân đội, xây dựng Nhà trường, giảng viên có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm đúng mức đến các vấn đề thiết yếu, như: đề bạt, bổ nhiệm, nhà ở, đất ở, tuyển dụng thân nhân của cán bộ, giảng viên vào công tác ở những vị trí phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giảng viên phấn đấu vươn lên hoàn thành chức trách, nhiệm vụ người thầy trong sự nghiệp “trồng người”.

Đại tá NGUYỄN TRẦN LONG, Phó Chủ nhiệm Chính trị Nhà trường

______________

1 - Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường đến năm 2020 có đủ số lượng, chất lượng cao với cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; riêng cán bộ nghiên cứu, giảng dạy có 100% trình độ đại học, trong đó có trên 60% trình độ sau đại học (25% trở lên là tiến sĩ); 3-5 nhà giáo ưu tú, 12 - 15 phó giáo sư; Nhà trường phấn đấu có giáo sư.

Ý kiến bạn đọc (0)

Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội
Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh, Viện Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài viết "Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội" khẳng định, với bản chất và đặc trưng phổ quát, giá trị cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là nền tảng phát triển xã hội, kiến tạo hệ thống quan hệ xã hội mang đậm bản chất người và giá trị làm người chân chính.