Nghiên cứu - Tìm hiểu Nghiên cứu - Trao đổi

QPTD -Thứ Ba, 05/07/2016, 07:39 (GMT+7)
Bồi dưỡng phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị cho học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy cấp phân đội ở Trường Sĩ quan Lục quân 2

Công tác đảng, công tác chính trị là một nội dung công tác quan trọng của người cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý đơn vị. Nhận rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đó, trong quá trình đào tạo, Trường Sĩ quan Lục quân 2 luôn tích cực bồi dưỡng phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị cho học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy cấp phân đội của Nhà trường. Trong phạm vi bài viết, xin trao đổi thêm một số vấn đề về nội dung quan trọng này.

Thường vụ Đảng ủy Nhà trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. (Ảnh: baodongnai.com.vn)

Phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị là một bộ phận quan trọng trong phương pháp công tác của người sĩ quan chỉ huy cấp phân đội; yếu tố cơ bản cấu thành phẩm chất, năng lực của người cán bộ quân sự, quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác và việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị không phải tự nhiên mà có; nó được hình thành, phát triển và hoàn thiện thông qua giáo dục - đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện trong thực tiễn, đảm bảo cho người học được trang bị những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, cách thức, biện pháp tổ chức tiến hành các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, làm cơ sở cho công tác sau này.

Những năm qua, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã quán triệt nghiêm túc Nghị quyết 86-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về công tác giáo dục - đào tạo trong tình hình mới, Chiến lược giáo dục và đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011 - 2020; thực hiện ngày càng có hiệu quả nguyên lý giáo dục lý luận gắn với thực tiễn, học đi đôi với hành, giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự. Đồng thời, tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo, phân tích làm rõ những yếu tố cấu thành năng lực của người cán bộ chỉ huy; trong đó, có hai nội dung cơ bản, quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau là: năng lực chỉ huy, quản lý, huấn luyện bộ đội và phương pháp, kỹ năng tiến hành công tác đảng, công tác chính trị. Thông qua đó, điều chỉnh chương trình, nội dung giáo dục - đào tạo, bảo đảm cho người học phát triển hài hòa, đủ điều kiện làm tốt công tác chỉ huy và có thể chuyển sang làm cán bộ chính trị khi cần thiết; tỷ lệ phân chia thời gian cho các môn học được bố trí hợp lý, kiến thức khoa học xã hội và nhân văn chiếm 32% (tăng 4% so với năm 2012). Nhờ đó, chất lượng giáo dục - đào tạo được giữ vững và đi vào thực chất hơn. Học viên tốt nghiệp ra trường được các đơn vị đánh giá có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ quản lý, chỉ huy, huấn luyện và tiến hành công tác đảng, công tác chính trị khá, chấp hành nghiêm kỷ luật, đáp ứng được chức vụ ban đầu. Khoảng 25% cán bộ do Nhà trường đào tạo ra đã chuyển sang làm cán bộ chính trị (khối quân khu khoảng 33%, khối quân đoàn khoảng 17%). Qua khảo sát ở các đơn vị, có 65% ý kiến cho rằng việc bồi dưỡng phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị cho học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy cấp phân đội hiện nay đã đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đào tạo, đủ khả năng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của người sĩ quan chỉ huy sau khi ra trường.

Tuy nhiên, trong quá trình giáo dục - đào tạo, việc tạo điều kiện tối ưu để bồi dưỡng phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị cho học viên vẫn còn những bất cập; có thời điểm Nhà trường còn lúng túng trong xác định nội dung, phương pháp bồi dưỡng. Nhận thức, trách nhiệm của một số cấp uỷ, cán bộ chủ trì các đơn vị quản lý học viên đối với nhiệm vụ này còn hạn chế; chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng, giáo dục chính khóa, ngoại khóa chưa thực sự hiệu quả. Sự phối hợp giữa phòng, khoa chức năng trong bồi dưỡng phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị còn thiếu chặt chẽ. Công tác kiểm tra, thanh tra chưa thường xuyên. Một số học viên xác định động cơ học tập chưa tốt nên chư­a thực sự quan tâm tích luỹ kiến thức và tận dụng thời gian học tập, nghiên cứu, ngại tham gia các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, v.v.

Để khắc phục tình trạng đó, nâng cao hiệu quả bồi dưỡng phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị cho học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy cấp phân đội, xin đề cập một số biện pháp cơ bản sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, cán bộ chủ trì đối với bồi dưỡng phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị cho học viên. Cấp ủy đảng, cán bộ chủ trì các cấp là những chủ thể trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tất cả các khâu, các bước trong toàn bộ quy trình của hoạt động bồi dưỡng phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị cho học viên đại học quân sự; từ khâu xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo đến xây dựng kế hoạch và quản lý điều hành đều phải tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, cấp uỷ, chỉ huy các phòng, khoa, trực tiếp là Khoa Công tác đảng, công tác chính trị phải chủ động xây dựng chương trình, nội dung môn công tác đảng, công tác chính trị, theo hướng trang bị lý thuyết gắn với thực tiễn, bồi dưỡng phương pháp gắn với mục tiêu, yêu cầu đào tạo. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; đổi mới nội dung, hình thức, phư­ơng pháp dạy - học, trang bị hệ thống kiến thức làm cơ sở cho học viên rèn luyện, hình thành, hoàn thiện phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị. Các cơ quan chức năng, trực tiếp là Phòng Chính trị, Phòng Đào tạo tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và ban hành những quy định, quy chế cụ thể để các đơn vị học viên tổ chức tốt các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; thường xuyên phối hợp với Khoa Công tác đảng, công tác chính trị và đơn vị quản lý học viên tổ chức các hoạt động bổ trợ, giúp học viên học tập, rèn luyện, tích luỹ kiến thức; chủ động bố trí, sắp xếp quỹ thời gian, điều hành tiến độ huấn luyện môn công tác đảng, công tác chính trị; tạo điều kiện thuận lợi cho học viên thực hành các bài tập công tác đảng, công tác chính trị cũng như ở các hình thức huấn luyện ngoại khóa, diễn tập, thực tập. Cấp uỷ đảng, chỉ huy các tiểu đoàn quản lý học viên phải quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, học viên về vị trí, vai trò của bồi dưỡng phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị; từ đó, xác định động cơ, thái độ trách nhiệm trong học tập, rèn luyện; phân công cán bộ theo sát các hoạt động của học viên để hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho họ tự bồi dưỡng phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị.

Hai là, xác định nội dung, đổi mới hình thức bồi dưỡng phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn. Về nội dung, Nhà trường tập trung vào bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong lãnh đạo; nắm, quản lý, giải quyết, dự báo tình hình tư tưởng; giáo dục chính trị, tuyên truyền cổ động, hoạt động văn hóa quần chúng, các phong trào thi đua, v.v. Đồng thời, tập trung bồi dưỡng các nội dung, biện pháp và kinh nghiệm xây dựng cấp ủy, chi bộ, rèn luyện đội ngũ đảng viên; công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng, công tác cán bộ; kỹ năng xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị ở phân đội; kinh nghiệm xây dựng và phát huy vai trò hoạt động của các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân và kinh nghiệm tiến hành công tác bảo vệ an ninh chính trị ở phân đội. Trang bị cho học viên nội dung, biện pháp, kỹ năng tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, quản lý, bảo quản và sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự ở phân đội, v.v.

Về hình thức bồi dưỡng, cần được vận dụng phù hợp với đối tượng, đặc điểm từng giai đoạn huấn luyện, như: giảng bài, thảo luận, thi vấn đáp, tham quan, thực hành, diễn tập, thực tập, v.v. Bên cạnh đó, Nhà trường cần tổ chức tốt các hoạt động thực tiễn công tác đảng, công tác chính trị nhằm tạo điều kiện để bồi dưỡng phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị cho học viên. Duy trì nghiêm các chế độ; phát huy tinh thần tích cực, tự giác trong tự học tập, tự bồi dưỡng của học viên, phấn đấu đạt yêu cầu về nắm kiến thức công tác đảng, công tác chính trị của học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy cấp phân đội ở mức khá, bước đầu biết vận dụng vào thực tiễn tiến hành công tác đảng, công tác chính trị tại đơn vị theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ba là, thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ giảng viên khoa học xã hội và nhân văn, nhất là môn Công tác đảng, công tác chính trị vững mạnh về mọi mặt. Đây là đội ngũ trực tiếp trang bị kiến thức và phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị cho học viên, nên chất lượng đội ngũ giảng viên có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng bồi dưỡng phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị cho học viên. Do đó, cần xây dựng đội ngũ giảng viên vững mạnh cả về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ sư phạm, năng lực thực tiễn tiến hành công tác đảng, công tác chính trị, v.v. Thông qua các hoạt động, như: chấm bài giảng, thông qua giáo án, giảng thử, giảng mẫu, dự giờ, bình giảng, hội giảng để bồi dưỡng giảng viên. Thường xuyên và định kỳ tổ chức rút kinh nghiệm, trao đổi, thông tin khoa học để giảng viên kịp thời cập nhật kiến thức mới. Đồng thời, chú trọng lựa chọn, bồi dưỡng nguồn giảng viên có phẩm chất đạo đức, năng lực, sức khỏe, có độ tuổi phù hợp, cử đi đào tạo tại các học viện, nhà trường trong, ngoài Quân đội và đi thực tế ở các đơn vị; tổ chức tốt việc bồi dưỡng tại chỗ về công tác đảng, công tác chính trị; khuyến khích giảng viên tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ mọi mặt. Cùng với việc đào tạo và đào tạo lại đội ngũ giảng viên khoa học xã hội và nhân văn, Nhà trường cần chủ động bồi dưỡng đội ngũ giảng viên khoa học quân sự, tạo điều kiện để đội ngũ này có khả năng đưa kiến thức công tác đảng, công tác chính trị vào nội dung giảng dạy, khắc phục tình trạng giảng dạy quân sự thuần tuý.

Bốn là, phát huy vai trò quản lý giáo dục của đội ngũ cán bộ quản lý học viên. Ngoài việc hướng dẫn, định hướng, tổ chức các hoạt động ngoại khóa và duy trì mọi hoạt động của học viên, đội ngũ cán bộ quản lý học viên của Nhà trường luôn được coi là nhà giáo dục - “Người thầy thứ 2” tác động trực tiếp đến hoạt động tự học, tự rèn, phát triển năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị của học viên; trực tiếp xử lý các tình huống trong huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ khác. Vì vậy phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong của đội ngũ cán bộ quản lý học viên là nhân tố quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả của quá trình bồi dưỡng phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị cho học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy cấp phân đội. Nhà trường cần lựa chọn những đồng chí tiêu biểu trong số học viên tốt nghiệp để giữ lại làm cán bộ quản lý học viên; tiến hành tốt công tác luân chuyển cán bộ; tăng cường bồi dưỡng cả về phẩm chất, năng lực và phương pháp, tác phong công tác, bảo đảm cho người cán bộ luôn thực sự là tấm gương sáng, là hình ảnh mẫu mực để học viên học tập, noi theo.

Thiếu tướng NGUYỄN VĂN HÒA, Phó Chính ủy Nhà trường

Ý kiến bạn đọc (0)

Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội
Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh, Viện Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài viết "Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội" khẳng định, với bản chất và đặc trưng phổ quát, giá trị cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là nền tảng phát triển xã hội, kiến tạo hệ thống quan hệ xã hội mang đậm bản chất người và giá trị làm người chân chính.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 22:20 - 20/05/2018

EUR26655.9726974.6

GBP30370.730857.53

USD2274522815

Giá vàng

Cập nhật : 09:16 - 19/05/2018

HCMSJC36.55036.750
Hà NộiSJC36.55036.770
Đà NẵngSJC36.55036.770

Thời tiết