Nghiên cứu - Tìm hiểu Nghiên cứu - Trao đổi

QPTD -Thứ Sáu, 06/03/2015, 15:34 (GMT+7)
Bồi dưỡng năng lực công tác đảng, công tác chính trị cho đội ngũ cán bộ hậu cần ở các đơn vị cơ sở trong Quân đội hiện nay

Bồi dưỡng năng lực công tác đảng, công tác chính trị cho đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ hậu cần các đơn vị cơ sở nói riêng là việc làm thường xuyên của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp nhằm trang bị cho họ những kiến thức cần thiết về hoạt động lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực công tác của Quân đội, làm cơ sở để nâng cao kiến thức toàn diện trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Trước yêu cầu mới về chất lượng đội ngũ cán bộ hậu cần cơ sở hiện nay, việc tăng cường bồi dưỡng năng lực công tác đảng, công tác chính trị là việc làm có ý nghĩa thiết thực.

Cán bộ khối cơ quan Bộ Tham mưu, Tổng cục Hậu cần hành trình
về nguồn thăm khu di tích Pác Bó (Ảnh: qdnd.vn)

Đội ngũ cán bộ hậu cần (CBHC) các đơn vị cơ sở là một bộ phận đội ngũ cán bộ của quân đội, hoạt động trong lĩnh vực hậu cần quân sự, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan hậu cần cấp trung đoàn, trực tiếp đảm nhiệm công tác bảo đảm hậu cần theo phạm vi, chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn. Đây là những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc bảo đảm cơ sở vật chất cho đời sống, sinh hoạt, học tập, công tác của bộ đội, có tác động đến công tác tư tưởng và chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Với vị trí, vai trò đó, đội ngũ CBHC các đơn vị cơ sở cần được trang bị những kiến thức toàn diện cả về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật,… làm cơ sở để họ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, do mục tiêu, yêu cầu đào tạo cán bộ hậu cần quân đội, nên trong quá trình học tại nhà trường, học viên hậu cần chỉ được trang bị kiến thức công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ,CTCT) rất cơ bản, trong khi đó yêu cầu thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo công tác hậu cần đặt ra cho họ nhiều vấn đề phải giải quyết liên quan đến kiến thức CTĐ,CTCT. Vì vậy, việc bồi dưỡng năng lực CTĐ,CTCT cho CBHC ở các đơn vị cơ sở là việc làm cần thiết nhằm bồi dưỡng, trang bị kiến thức, truyền thụ kinh nghiệm, hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng Đảng và hoạt động CTĐ,CTCT cho đội ngũ CBHC.

Những năm qua, việc bồi dưỡng năng lực CTĐ,CTCT cho CBHC ở các đơn vị cơ sở thường xuyên được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, cơ quan chính trị, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp nên bước đầu mang lại kết quả thiết thực. Nội dung bồi dưỡng tập trung vào những vấn đề cơ bản về công tác xây dựng Đảng, công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác chính sách,… và năng lực thực hành CTĐ,CTCT, nhất là những vấn đề liên quan đến hoạt động CTĐ,CTCT trong bảo đảm công tác hậu cần ở đơn vị cơ sở. Việc bồi dưỡng năng lực CTĐ,CTCT cho đội ngũ CBHC được tiến hành thường xuyên, thông qua thực hiện chức trách, nhiệm vụ; kết hợp giữa bồi dưỡng của tổ chức với tự nghiên cứu, học tập, giữa bồi dưỡng tại chức với gửi đi đào tạo tại các nhà trường Quân đội. Bởi vậy, đội ngũ CBHC các đơn vị cơ sở luôn giữ được phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ nghiệp vụ tốt; chủ động, tích cực trong thực hiện chức trách, tự giác trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tự lực tự cường trong khắc phục khó khăn, thử thách; có năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, tham mưu cho cấp ủy cấp mình và phương pháp, tác phong công tác đáp ứng chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhờ làm tốt công tác bồi dưỡng năng lực CTĐ,CTCT cho CBHC, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức đảng và cán bộ chủ trì đối với công tác hậu cần được nâng lên; chất lượng đảm bảo công tác hậu cần cho các nhiệm vụ không ngừng được cải thiện; đời sống, sức khỏe bộ đội có chuyển biến tích cực, v.v. Tuy nhiên, CBHC ở các đơn vị cơ sở hầu hết tuổi quân, tuổi đời còn ít nên kinh nghiệm tiến hành CTĐ,CTCT tích lũy chưa được nhiều, dẫn đến hoạt động CTĐ,CTCT có những hạn chế. Một bộ phận CBHC chưa thực sự gương mẫu, ngại học tập, rèn luyện, thiếu chủ động, linh hoạt trong giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch CTĐ,CTCT chưa bám sát vào đặc điểm hoạt động của đơn vị, còn có biểu hiện bệnh thành tích, che dấu khuyết điểm. Một số cấp ủy, chỉ huy đơn vị chưa coi trọng bồi dưỡng năng lực CTĐ,CTCT cho đội ngũ CBHC của đơn vị mình, v.v.

Trước yêu cầu ngày càng cao và toàn diện của nhiệm vụ của Quân đội nói chung, công tác hậu cần nói riêng, đòi hỏi phải thường xuyên bồi dưỡng năng lực CTĐ,CTCT cho đội ngũ CBHC ở các đơn vị cơ sở; trong đó, cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Trước hết, phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong việc bồi dưỡng năng lực CTĐ,CTCT cho CBHC. Cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chính trị, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp - chủ thể và là lực lượng trực tiếp bồi dưỡng năng lực CTĐ,CTCT cho CBHC phải có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về hoạt động này, làm cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn và bồi dưỡng đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Trên thực tế, vẫn còn có biểu hiện nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò của CBHC ở các đơn vị cơ sở; chưa thấy hết yêu cầu cấp bách phải bồi dưỡng năng lực CTĐ,CTCT cho đội ngũ này. Do vậy, cần phải quán triệt sâu sắc những quan điểm cơ bản của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng đội ngũ cán bộ và sự cần thiết phải bồi dưỡng năng lực tiến hành CTĐ,CTCT cho CBHC ở các đơn vị cơ sở. Theo đó, đối với Đảng ủy các trung đoàn, phải thường xuyên bám sát các chỉ thị, nghị quyết, nguyên tắc về công tác cán bộ của Đảng, hướng dẫn hoạt động CTĐ,CTCT của cơ quan chính trị cấp trên và số lượng, chất lượng CBHC. Từ đó, cụ thể hóa trong nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở cấp mình; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, đề cao trách nhiệm của đảng ủy cơ sở và các chi bộ cơ quan hậu cần trong bồi dưỡng năng lực CTĐ,CTCT cho đội ngũ CBHC. Đối với chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy ở các đơn vị cơ sở, cần thực hiện tốt các khâu, các bước của quá trình bồi dưỡng, chú trọng khâu lựa chọn nội dung, xác định hình thức, phương pháp bồi dưỡng và định hướng nội dung, phương pháp, hình thức tự học, tự bồi dưỡng. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chính trị xây dựng kế hoạch bồi dưỡng năng lực CTĐ,CTCT cho CBHC sát thực tế, đạt chất lượng, hiệu quả cao; kiên quyết đấu tranh, khắc phục tình trạng khoán trắng cho cơ quan chức năng. Đối với cơ quan chính trị, cần làm tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy đơn vị về kế hoạch, nội dung, hình thức, phương pháp bồi dưỡng, hướng dẫn, theo dõi kiểm tra các đơn vị thực hiện kế hoạch, kịp thời phát hiện, uốn nắn, sửa chữa những sai sót, bất cập trong quá trình bồi dưỡng. Qua mỗi đợt bồi dưỡng phải tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá đúng thực chất, rút ra những kinh nghiệm hay, đề ra những giải pháp có tính khả thi cao.

Xác định đúng nội dung, vận dụng linh hoạt, sáng tạo hình thức, phương pháp bồi dưỡng năng lực CTĐ,CTCT cho đội ngũ CBHC là một khâu, bước của quá trình bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng phải toàn diện cả về lý luận, kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng nghiệp vụ. Trong đó, cần tập trung vào bồi dưỡng lý luận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, nhằm củng cố bản lĩnh chính trị, trang bị thế giới quan, phương pháp luận, niềm tin cộng sản chủ nghĩa, là nền tảng hình thành kiến thức và năng lực tiến hành CTĐ,CTCT; qua đó, giúp đội ngũ CBHC có khả năng xem xét, giải quyết đúng đắn các vấn đề do thực tiễn đặt ra. Bên cạnh xác định đúng nội dung, cần phải vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức biện pháp bồi dưỡng, như: giáo dục, học tập chính trị, tham quan, làm mẫu, làm điểm, học hỏi kinh nghiệm, thảo luận, trao đổi, tọa đàm, thông qua thực tiễn hoạt động CTĐ,CTCT, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao, v.v.

Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thực tiễn để bồi dưỡng năng lực CTĐ,CTCT cho CBHC ở các đơn vị cơ sở là giải  pháp có ý nghĩa quan trọng. Trước hết, bồi dưỡng tập trung thông qua các lớp, đợt tập huấn do đơn vị tổ chức. Để tập huấn nghiệp vụ CTĐ,CTCT cho CBHC có chất lượng tốt, cấp ủy đảng các cấp cần làm tốt công tác chuẩn bị kế hoạch, nội dung, chương trình, giáo viên, giáo án, phương tiện, cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ cho tập huấn. Đồng thời, làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, quán triệt mục đích, yêu cầu, xây dựng thái độ, trách nhiệm cho các lực lượng tham gia tập huấn. Quá trình tập huấn cần có bước rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, có biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, để cho đợt tập huấn sau đạt kết quả tốt hơn. Ngoài ra, thường xuyên bồi dưỡng thông qua thực hiện chế độ, nền nếp sinh hoạt đảng; hoạt động thực tiễn CTĐ,CTCT; hội thi, hội thao bí thư chi bộ giỏi; cấp trên trực tiếp bồi dưỡng cho cấp dưới; bồi dưỡng thông qua công tác sơ kết, tổng kết, báo cáo, rút kinh nghiệm CTĐ,CTCT; thông qua nhận xét, đánh giá, phân tích chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm.

Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của đội ngũ CBHC trong tự học, tự bồi dưỡng năng lực CTĐ,CTCT, biến quá trình đào tạo, bồi dưỡng thành quá trình tự đào tạo, bồi dưỡng. Năng lực tiến hành CTĐ,CTCT của đội ngũ CBHC ở các đơn vị cơ sở được hình thành, phát triển bởi sự tác động tổng hợp của nhiều yếu tố cả khách quan và chủ quan, trong đó, sự tích cực, chủ động, sáng tạo trong tự học tập, tự tu dưỡng rèn luyện của đội ngũ CBHC giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là phương thức chủ yếu, công việc suốt đời của mỗi cán bộ, giúp cho họ không ngừng tiến bộ, trưởng thành về mọi mặt. Đồng thời, giúp người cán bộ khắc phục những hạn chế của bản thân, bù đắp những khoảng trống trong công tác bồi dưỡng của tổ chức. Yêu cầu đặt ra cho đội ngũ CBHC ở các đơn vị cơ sở phải xây dựng kế hoạch tự học tập, tự bồi dưỡng năng lực CTĐ,CTCT thật khoa học để đạt được mục tiêu đề ra. Đây cũng chính là sự thể hiện phong cách, tác phong, yếu tố tạo thành phẩm chất, năng lực của đội ngũ CBHC. Nội dung kế hoạch phải rõ, sát và có tính khả thi, đảm bảo củng cố kiến thức cơ bản, cập nhật được những thông tin mới và quá trình thực hiện kế hoạch phải kiên quyết, nghiêm túc, tránh qua loa đại khái.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên sẽ tạo cơ sở quan trọng cho việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực CTĐ,CTCT cho đội ngũ CBHC các đơn vị cơ sở; qua đó sẽ thiết thực góp phần thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong tình hình mới.

Thiếu tá LÊ VIỆT THẮNG, Học viện Chính trị

Ý kiến bạn đọc (0)

Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội
Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh, Viện Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài viết "Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội" khẳng định, với bản chất và đặc trưng phổ quát, giá trị cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là nền tảng phát triển xã hội, kiến tạo hệ thống quan hệ xã hội mang đậm bản chất người và giá trị làm người chân chính.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 19:53 - 13/12/2019

EUR25681.5326532.46

GBP30893.1731387.92

USD2311023230

Giá vàng

Thời tiết