Nghiên cứu - Tìm hiểu Nghiên cứu - Trao đổi

QPTD -Thứ Năm, 12/09/2019, 07:56 (GMT+7)
Bàn về giải pháp nâng cao năng lực chủ trì về chính trị cho đội ngũ chính ủy trung đoàn, lữ đoàn

Chính ủy trung đoàn, lữ đoàn (gọi tắt là chính ủy) là người chủ trì về chính trị, trực tiếp giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng và là hạt nhân đoàn kết, điểm tựa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ ở trung đoàn, lữ đoàn, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Vì vậy, nâng cao năng lực chủ trì về chính trị cho đội ngũ này là vấn đề rất quan trọng.

Đội ngũ chính ủy được hình thành từ cán bộ chính trị, đào tạo theo mục tiêu, mô hình chính trị viên, chính ủy ở Trường Sĩ quan Chính trị và Học viện Chính trị; một bộ phận khác được phát triển từ cán bộ quân sự, chuyên môn kỹ thuật, đào tạo qua các lớp chuyển loại cán bộ chính trị cấp phân đội. Do vậy, trình độ, năng lực nói chung, năng lực chủ trì về chính trị nói riêng của đội ngũ này không đồng đều. Số chính ủy hình thành từ cán bộ chính trị, được đào tạo cơ bản thường nắm chắc lý luận, biết vận dụng những kiến thức đã được đào tạo ở nhà trường vào hoạt động công tác đảng, công tác chính trị ở đơn vị. Số chính ủy được hình thành từ cán bộ quân sự chuyển loại chính trị tuy có kiến thức quân sự, kinh nghiệm thực tiễn quản lý, chỉ huy bộ đội nhưng còn hạn chế nhất định về kiến thức lý luận và một số kỹ năng tiến hành công tác đảng, công tác chính trị. Bên cạnh đó, do sinh ra và lớn lên ở nhiều vùng miền có điều kiện sinh hoạt, đặc điểm tâm lý, tập quán khác nhau, nên có sự khác biệt về khả năng nhận thức, phương pháp tư duy, tác phong sinh hoạt. Họ lại thường xuyên phải sống xa gia đình, ít có điều kiện quan tâm nuôi dạy con cái; có sự phân hóa về thu nhập và mức sống gia đình, nên ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm, quá trình rèn luyện, công tác, học tập nâng cao trình độ, năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị. Vì vậy, quan tâm nâng cao phẩm chất, năng lực toàn diện cho đội ngũ chính ủy, trong đó có năng lực chủ trì về chính trị cần được chú trọng, tập trung vào một số giải pháp cơ bản sau:

Chính ủy Trung đoàn 1, Sư đoàn 9 chủ trì Hội nghị sơ kết phong trào Thi đua Quyết thắng khối trung đoàn bộ binh đủ quân, 6 tháng đầu năm 2019 

Trước hết, cấp ủy các cấp cần cụ thể hóa quan điểm của Đảng về công tác cán bộ vào xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ chính ủy. Trong từng nhiệm kỳ đại hội đảng bộ và nghị quyết từng năm, quý, các cấp ủy cần có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác xây dựng đội ngũ chính ủy; tổ chức thực hiện có nền nếp kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực chủ trì về chính trị cho đội ngũ này. Trên cơ sở đó, cơ quan chính trị tích cực, chủ động hướng dẫn, phân loại chất lượng đội ngũ chính ủy, kịp thời tham mưu cho đảng ủy, người chỉ huy về phương hướng, nội dung, phương pháp nâng cao năng lực chủ trì về chính trị sát với trình độ thực tế và yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị. Cùng với đó, các đơn vị cần phân công cán bộ có kinh nghiệm, năng lực thực tiễn làm công tác bồi dưỡng, giúp đỡ số chính ủy trẻ, ít kinh nghiệm. Thực hiện tốt phương châm: yếu khâu nào bồi dưỡng nâng cao khâu đó, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, đề cao tính tự bồi dưỡng của từng cán bộ; kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao năng lực chủ trì về chính trị cho toàn đội ngũ với riêng từng chính ủy.

Hai là, chú trọng đổi mới nội dung bồi dưỡng, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực trạng đội ngũ chính ủy. Cùng với việc nâng cao trình độ kiến thức lý luận chính trị, quân sự, nhất là về quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức về lịch sử, văn hóa, xã hội; nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ Quân đội và đơn vị; kiến thức về xây dựng Đảng, công tác đảng, công tác chính trị,... các đơn vị chú trọng truyền thụ kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, phương pháp, tác phong công tác; thực hiện: “Cán bộ thiếu gì, yếu gì thì bồi dưỡng đó, ngành nào bồi dưỡng ngành đó”, vừa bổ sung kiến thức mới, vừa củng cố, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng chủ trì về chính trị. Đồng thời, nắm chắc đối tượng chính ủy cả về ưu điểm và hạn chế, khuyết điểm; cả năng lực chủ trì về chính trị và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác, kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải quyết các mối quan hệ,... để cụ thể hóa vào nội dung nâng cao năng lực chủ trì về chính trị của đội ngũ chính ủy gắn với bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, phương pháp, tác phong công tác, năng lực toàn diện, bảo đảm cho đội ngũ chính ủy hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị tập trung bồi dưỡng cho đội ngũ chính ủy về năng lực chủ trì xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong đơn vị vững mạnh; năng lực chủ trì các mặt công tác tuyên huấn, cán bộ, bảo vệ an ninh, dân vận, tuyên truyền đặc biệt, chính sách, công tác quần chúng, hội đồng quân nhân, v.v. Trong đó, cần chú trọng nâng cao hệ thống tri thức, kỹ năng, kiến thức về chính trị, quân sự; quản lý hành chính; kiến thức, kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng và tiến hành các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ.

Kiểm tra kiến thức quân sự của đội ngũ chính ủy trung đoàn, lữ đoàn

Ba là, tích cực đổi mới, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp nâng cao năng lực chủ trì về chính trị phù hợp với trình độ và đáp ứng nhu cầu nhận thức của chính ủy. Cơ quan chính trị thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn, bồi dưỡng về công tác xây dựng Đảng và các hoạt động công tác đảng, công tác chính. Quá trình tập huấn, vận dụng đa dạng các hình thức như: lên lớp, hướng dẫn thực hành, thảo luận, thu hoạch; thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng các đợt tập huấn, bồi dưỡng. Các hội thi, hội thao, thi báo cáo viên, biểu dương cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến, tổ chức tham quan đơn vị điểm,... phải được duy trì chặt chẽ. Bên cạnh đó, cần tích cực tổ chức cho cán bộ đi đào tạo ở các nhà trường, nhất là đào tạo chính ủy, chính trị viên ở Học viện Chính trị và Trường Sĩ quan Chính trị để nâng cao trình độ và mặt bằng tri thức, tạo điều kiện thuận lợi để chính ủy vận dụng đúng đắn, sáng tạo những vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người bí thư cấp ủy - chủ trì về công tác xây dựng Đảng ở đơn vị; xem xét, phân tích, đánh giá đúng tình hình đơn vị. Trong triển khai thực hiện các nội dung, biện pháp công tác xây dựng Đảng, đội ngũ chính ủy cần xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học; biết quy tụ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng tham gia; chủ động chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bốn là, tăng cường rèn luyện, bồi dưỡng tại chức, thông qua hoạt động lãnh đạo, chỉ huy, quản lý đơn vị, cấp trên bồi dưỡng nâng cao cho cấp dưới. Theo đó, đội ngũ cán bộ chủ trì, cán bộ cơ quan chức năng cấp trên phải là “người thầy thứ hai” trực tiếp bồi dưỡng nâng cao năng lực chủ trì về chính trị cho đội ngũ chính ủy. Phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ trì tác động trực tiếp đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống, năng lực chủ trì về chính trị của đội ngũ này. Để cấp trên bồi dưỡng cho cấp dưới đạt hiệu quả, cần tiến hành bồi dưỡng ngay trong hội nghị giao ban phổ biến, giao nhiệm vụ; gặp gỡ, trao đổi, nhắc nhở; thông qua kiểm tra, nhận xét, đánh giá hoạt động của cấp trên đối với cấp dưới hằng tháng, quý. Theo định kỳ, cơ quan chính trị cấp trên tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng năng lực chủ trì về chính trị của đội ngũ chính ủy, trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy nội dung, hình thức nâng cao năng lực chủ trì về chính trị cho chính ủy. Sau khi có chủ trương, biện pháp của đảng ủy, cơ quan chính trị làm tốt khâu triển khai, hướng dẫn tổ chức thực hiện.

Năm là, thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, cổ vũ, động viên đội ngũ chính ủy tự giác, tích cực tự học tập, tự rèn luyện nâng cao năng lực chủ trì về chính trị của bản thân là vấn đề cần được chú trọng. Để phát huy tinh thần tự học tập, tự rèn luyện của đội ngũ chính ủy, cấp ủy các cấp cần cổ vũ, động viên, khơi dậy tính tự giác, tích cực, chủ động, tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ, luôn có nhu cầu mong muốn nâng cao trình độ, khả năng chủ trì về chính trị của bản thân. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ chính ủy tự học tập, tự rèn luyện nâng cao năng lực chủ trì về chính trị. Cùng với việc coi trọng và làm tốt công tác giáo dục, lãnh đạo, cán bộ chủ trì các đơn vị phải định hướng nội dung, biện pháp tự học tập, tự rèn luyện nâng cao năng lực chủ trì về chính trị cho đội ngũ chính ủy; thường xuyên theo dõi, kiểm tra quá trình tự học tập, rèn luyện của đội ngũ này; phát hiện ưu điểm, kịp thời biểu dương, thấy hạn chế phải nhắc nhở, uốn nắn, thấy khó khăn phải kịp thời giúp họ tháo gỡ. Cấp ủy các cấp coi tự học tập, tự rèn luyện là một trong những tiêu chuẩn quan trọng đối với việc nhận xét, đánh giá, cất nhắc, đề bạt và sử dụng cán bộ; có chính sách khuyến khích thỏa đáng cho đội ngũ chính ủy tự học tập, tự rèn luyện nâng cao năng lực chủ trì về chính trị ở mọi lúc, mọi nơi.

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, cần phải không ngừng nâng cao năng lực chủ trì về chính trị cho đội ngũ chính ủy trung đoàn, lữ đoàn. Để đạt được hiệu quả thiết thực, cần tiến hành đồng bộ và vận dụng linh hoạt các giải pháp, tạo điều kiện cho đội ngũ chính ủy trung đoàn, lữ đoàn nỗ lực, quyết tâm, tích cực, tự giác tự học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động thực tiễn để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người chủ trì về chính trị ở đơn vị.

Thiếu tướng NGUYỄN XUÂN SƠN, Chính ủy Quân đoàn 4

Ý kiến bạn đọc (0)

Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội
Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh, Viện Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài viết "Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội" khẳng định, với bản chất và đặc trưng phổ quát, giá trị cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là nền tảng phát triển xã hội, kiến tạo hệ thống quan hệ xã hội mang đậm bản chất người và giá trị làm người chân chính.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:17 - 20/10/2020

HCMSJC55.90056.400
Hà NộiSJC55.90056.420
Đà NẵngSJC55.90056.420

Thời tiết