Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 19/03/2018, 08:09 (GMT+7)
Quân khu 3 quán triệt, thực hiện Nghị quyết 520 của Quân ủy Trung ương

Những năm qua, cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Quân khu 3 đã quán triệt, đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết 520-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và đạt được những kết quả tích cực, thiết thực góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng là một chức năng, nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa chiến lược lâu dài của Quân đội ta. Nhận thức rõ điều đó, trong suốt chặng đường hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 3 luôn chủ động, tích cực tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế với hình thức, biện pháp phù hợp, đúng định hướng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đạt hiệu quả thiết thực.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao và truyền thống, kinh nghiệm đã đạt được, ngay sau khi Quân ủy Trung ương ban hành Nghị quyết 520-NQ/QUTW, ngày 25-9-2012 về “Lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 520), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã kịp thời quán triệt và nghiêm túc triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp đồng bộ. Đảng ủy Quân khu đã ban hành Nghị quyết 269-NQ/ĐU, ngày 12-3-2013 về “Lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân khu đến năm 2020”; Bộ Tư lệnh Quân khu xây dựng Kế hoạch 2303/KH-BTL, ngày 28-5-2013, để triển khai thực hiện. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Quân khu đã tăng cường quán triệt, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ quan trọng này; đồng thời, chủ động xây dựng, triển khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện sát với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện địa bàn, v.v.

Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết 520, mặc dù còn không ít khó khăn, nhưng Quân khu đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản mục tiêu đã đề ra. Nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức ngày càng khoa học và đạt kết quả khá toàn diện, vững chắc. Hiệu quả kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế được nâng cao, nhất là trên tuyến biên giới, biển, đảo và các địa bàn chiến lược, trọng điểm. Từ hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, hằng năm, Quân khu đã tạo được nguồn thu đáng kể, bổ sung ngân sách, tăng cường nguồn lực cho thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, cải thiện đời sống bộ đội, thực hiện chính sách hậu phương Quân đội và góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, làm sâu sắc thêm truyền thống “Làm giàu, đánh thắng” của quân và dân trên địa bàn. Nổi bật là, Quân khu đã thực hiện tốt việc xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của 02 khu kinh tế - quốc phòng: Bình Liêu - Quảng Hà - Móng Cái và Bắc Hải Sơn; hoàn thành Quy hoạch chi tiết Khu kinh tế - quốc phòng Cụm đảo Đông Bắc, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và chuẩn bị các yếu tố cần thiết để triển khai đầu tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đoàn kinh tế - quốc phòng 327 đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Ninh thực hiện tốt các mục tiêu của dự án khu kinh tế - quốc phòng, nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức quy hoạch, bố trí lại dân cư, xóa các điểm “trắng” dân cư, hình thành nhiều điểm, cụm dân cư mới trên khu vực biên giới Đông Bắc1. Đồng thời, tích cực hỗ trợ, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, phát triển sản xuất, kết hợp làm công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nền tảng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp của Quân khu đã tích cực sắp xếp, đổi mới, chuyển đổi mô hình hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, giữ được tốc độ tăng trưởng khá, duy trì việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Năm 2017, các doanh nghiệp của Quân khu đạt doanh thu trên 3.400 tỷ đồng; nộp ngân sách gần 106 tỷ đồng, v.v.

Cán bộ Đoàn kinh tế - quốc phòng 327 hướng dẫn nhân dân trong vùng
dự án kỹ thuật thu hái chè cao sản

Quán triệt, thực hiện quan điểm của Đảng về kết hợp quốc phòng với kinh tế và định hướng chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, các đơn vị thường trực, đơn vị sự nghiệp công lập của Quân khu bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm đã nêu cao tinh thần tự lực tự cường, chủ động phát huy nội lực, đẩy mạnh sản xuất, làm dịch vụ gắn với nhiệm vụ chuyên môn theo đúng quy định. Công tác tăng gia sản xuất và hoạt động có thu của Quân khu có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu. Từ năm 2013 đến nay, các nhà trường, trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm, các đơn vị dự toán có thu của Quân khu đã tổ chức lao động sản xuất, làm dịch vụ đạt trên 1,6 nghìn tỷ đồng; tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 150 nghìn lao động; đào tạo nghề cho trên 100 nghìn người, trong đó có gần 30 nghìn bộ đội xuất ngũ. Đặc biệt, cơ quan quân sự các địa phương, các đơn vị thường trực sẵn sàng chiến đấu đã tích cực củng cố, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt, chế biến tập trung ở các cấp; triển khai dự án tăng gia sản xuất tại căn cứ hậu cần khu vực phòng thủ của 5/9 tỉnh, thành phố, v.v. Đến nay, các đơn vị trong Quân khu đã tự túc được 95% - 100% nhu cầu rau xanh; 75% - 80% nhu cầu thịt; 30% - 40% nhu cầu cá. Trong 05 năm qua, Quân khu đã thu hoạch được trên 6.000 tấn thịt; 1.959 tấn cá; hơn 15.650 tấn rau xanh; tổng giá trị đạt 867,6 tỷ đồng. Đây là nguồn bảo đảm tại chỗ vững chắc, trực tiếp góp phần giữ ổn định, cải thiện đời sống bộ đội và thúc đẩy phát triển kinh tế của các địa phương. Cùng với đó, các đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu đã làm tốt công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng; tích cực tham gia, thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, như: chăm sóc, bảo vệ rừng; xây dựng hạ tầng nuôi trồng thủy sản; quai đê lấn biển và tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới2, v.v.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Nghị quyết 520 của các đơn vị, doanh nghiệp còn có những hạn chế. Sơ kết thực hiện Nghị quyết 520 giai đoạn 2013 - 2017, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã thẳng thắn chỉ rõ: nhận thức của một số cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế chưa đầy đủ, còn biểu hiện ngại khó khăn, gian khổ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy một số đơn vị chưa quyết liệt, chưa có nhiều biện pháp đột phá trong thực hiện Nghị quyết, dẫn tới hiệu quả chưa được như mong muốn. Kết quả sản xuất, xây dựng kinh tế ở một số đơn vị, doanh nghiệp còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu đặt ra, v.v.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 520 của Quân ủy Trung ương, đưa hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế của lực lượng vũ trang Quân khu đi vào chiều sâu, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quán triệt sâu sắc hơn nữa các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và của Quân khu về nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng. Trên cơ sở đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ, nhận thức đúng, có quyết tâm, trách nhiệm cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Đồng thời, chủ động phát hiện, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch về vấn đề Quân đội tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế và biểu hiện hình thức, chạy theo thành tích, thỏa mãn, dừng lại, tư tưởng ngại khó, ngại khổ, v.v. Trước mắt, Quân khu rà soát lại chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 520, Nghị quyết 269-NQ/ĐU, kịp thời điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, biện pháp thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo, phù hợp với tình hình thực tiễn. Nghiêm túc triển khai thực hiện bằng các biện pháp thiết thực, hiệu quả; vận dụng sáng tạo quan điểm của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, sát với đặc điểm địa bàn và yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết 520, Quân khu tiếp tục tập trung nguồn lực xây dựng, nâng cao hiệu quả của các dự án khu kinh tế - quốc phòng. Trong đó, chú trọng đẩy nhanh việc triển khai đầu tư xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng Cụm đảo Đông Bắc. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các hạng mục công trình theo quy hoạch đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và xây dựng một số mô hình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo ở các khu kinh tế - quốc phòng: Bình Liêu - Quảng Hà - Móng Cái và Bắc Hải Sơn, làm cơ sở rút kinh nghiệm, nhân rộng. Quân khu chỉ đạo Đoàn kinh tế - quốc phòng 327 phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng có liên quan, tiếp tục huy động, khai thác, kết hợp sử dụng các nguồn vốn, thực hiện đồng bộ việc xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với di dân, giãn dân ra khu vực biên giới và tổ chức khuyến lâm, khuyến nông, khuyến ngư, giúp nhân dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, v.v. Đặc biệt, Quân khu đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết 425-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 295-NQ/ĐU, ngày 30-6-2017 của Đảng ủy Quân khu về “Sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân khu đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, bằng các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, quyết tâm chính trị cao. Trọng tâm tập trung hoàn thành cổ phần hóa Công ty Duyên Hải; thoái vốn Nhà nước đối với 03 công ty cổ phần (3-2, 369 và 389) theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo các doanh nghiệp đẩy mạnh đổi mới quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp với mô hình hoạt động, tạo bước đột phá trong sản xuất, kinh doanh, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển. Từ kinh nghiệm, kết quả đã đạt được, Quân khu tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thường trực, đơn vị sự nghiệp công lập đẩy mạnh tăng gia sản xuất, làm kinh tế, dịch vụ, theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng. Trong đó, chú trọng phát triển tăng gia sản xuất theo hướng bền vững, ứng dụng công nghệ cao; tổ chức sản xuất, làm kinh tế, dịch vụ gắn với xây dựng hậu cần khu vực phòng thủ, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới và tuyến đảo Đông Bắc, v.v.

Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nắm vững chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng vũ trang Quân khu 3 tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng, xứng đáng là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành phố trên địa bàn thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng trong tình hình mới.

Trung tướng VŨ HẢI SẢN, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu
________________

1 - Từ năm 2013 đến nay, Đoàn kinh tế - quốc phòng 327 đã phối hợp với chính quyền các địa phương của tỉnh Quảng Ninh đưa 158 hộ dân ra định cư ở khu vực biên giới.

2 - Từ năm 2013 đến nay, lực lượng vũ trang Quân khu đã huy động hàng trăm nghìn ngày công giúp các địa phương làm 1.463 km đường giao thông nông thôn; 1.776 km kênh mương nội đồng; sửa chữa, nâng cấp 124 phòng học. Ủng hộ Quỹ vì người nghèo 8,147 tỷ đồng; xây dựng 155 Nhà đồng đội; 435 Nhà tình nghĩa, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...