Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Năm, 11/05/2017, 07:46 (GMT+7)
Những trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở Đảng bộ Quân khu 3

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Đảng bộ Quân khu 3 đã và đang tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, đạt kết quả bước đầu quan trọng.

Điểm nổi bật và cũng là thuận lợi cơ bản đối với Đảng bộ Quân khu 3 là triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trên cơ sở những kết quả và bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Có thể khẳng định, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên trong Quân khu có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, mối quan hệ trong cấp ủy, chỉ huy, cấp trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sĩ ngày càng gắn bó, dân chủ. Ý thức học tập, rèn luyện, thái độ trách nhiệm, phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, chiến sĩ đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được nhận thức và thực hiện đúng. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Các tổ chức đảng luôn đạt trong sạch, vững mạnh, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu không ngừng được nâng lên.

Quang cảnh Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng ủy Quân khu 3. (Ảnh: qdnd.vn)

Tuy vậy, so với yêu cầu đề ra, công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân khu vẫn còn những tồn tại, hạn chế: về công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng; công tác quản lý, rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; sự nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp, v.v.

Quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của trên về tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trên cơ sở những kết quả (cả ưu điểm và hạn chế) nêu trên, Đảng ủy Quân khu xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với tinh thần kiên quyết, kiên trì, trách nhiệm chính trị cao. Đồng thời, coi đây là một trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, với phương châm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không né tránh khuyết điểm; đề cao trách nhiệm nêu gương của cấp trên, cán bộ chủ trì các cấp; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái, chủ động xác định các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm ngăn chặn, phát hiện, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo đó, Đảng ủy Quân khu xác định những nội dung trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Thứ nhất, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình. Xác định trọng tâm này vừa là để thực hiện nội dung cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), vừa là sự tiếp nối khâu đột phá “tự soi, tự sửa” mà Đảng ủy Quân khu xác định khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Vì vậy, Đảng ủy Quân khu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp phải lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và cải cách hành chính quân sự. Rèn luyện phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm; triệt để khắc phục biểu hiện quan liêu, quân phiệt, vô cảm với bộ đội. Lãnh đạo quản lý chặt chẽ hoạt động báo chí, xuất bản, sử dụng in-tơ-nét; chỉ đạo Báo Quân khu mở chuyên mục về xây dựng, chỉnh đốn Đảng để kịp thời thông tin kết quả thực hiện Nghị quyết, nhằm định hướng nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Đẩy mạnh hoạt động của Lực lượng 47, kịp thời nhận diện, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng, dư luận, các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh, không để bị động, bất ngờ.

Đảng ủy Quân khu chỉ đạo Cục Chính trị hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Trong đó yêu cầu, việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình phải chú trọng nhận diện và xác định chính xác 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã được nêu trong Nghị quyết. Cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp và từng cán bộ, đảng viên “soi mình” vào đó để tự phê bình và phê bình trên tinh thần đồng chí, đồng đội, thẳng thắn, chân thành, đoàn kết, xây dựng, không lợi dụng phê bình để hạ thấp uy tín cán bộ, đảng viên. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành từ trên xuống dưới. Cấp trên, người chủ trì phải tự giác, gương mẫu kiểm điểm trước để cấp dưới học tập, làm theo. Ở từng cấp, phải xác định đúng trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; làm đến đâu, chắc đến đó. Khắc phục những biểu hiện hình thức, chiếu lệ, nói không đi đôi với làm, nể nang, né tránh, ngại va chạm. Kết hợp chặt chẽ kiểm điểm, tự phê bình với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm. Đối với đảng bộ quân sự 9 tỉnh (thành phố), thực hiện nội dung này theo sự chỉ đạo của cấp ủy địa phương, trên cơ sở vận dụng linh hoạt hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu. Hoạt động tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) phải gắn liền với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và trở thành nội dung sinh hoạt định kỳ của cấp ủy, chi bộ.

Thứ hai, bổ sung, hoàn chỉnh các quy chế, quy định, chủ động ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là cuộc đấu tranh với “giặc nội xâm” - kẻ thù bên trong mỗi cán bộ, đảng viên. Vì vậy, bên cạnh việc giáo dục, tuyên truyền nhằm nêu cao tính chủ động, tự giác, cần phải có những quy định chặt chẽ, mang tính bắt buộc, để cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm túc và làm căn cứ để xử lý những trường hợp vi phạm. Trước hết, Đảng ủy Quân khu yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai cho cán bộ, đảng viên viết cam kết về việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sát với chức trách, nhiệm vụ của mình; lấy đó làm thước đo để “tự soi, tự sửa” và là căn cứ để đánh giá cán bộ, đảng viên.

Các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng ủy Quân khu; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đối với các mặt công tác trọng yếu, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng. Phát huy dân chủ, đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương theo Quy định 104-QĐ/QU, ngày 16-02-2016 của Quân ủy Trung ương. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết 82 và Kết luận 133 của Đảng ủy Quân khu về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong lực lượng vũ trang Quân khu; Chỉ thị 26/CT-TTg, ngày 05-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị; rà soát, bổ sung các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực và thực hiện nếp sống văn minh. Theo đó, Đảng ủy Quân khu yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc quy định về kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên; quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn, chế độ để cán bộ, đảng viên nắm chắc, khắc phục tình trạng lợi dụng, cố tình làm sai để trục lợi. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc quản lý, sử dụng tài chính theo Luật Ngân sách năm 2015; cụ thể hóa các quy phạm pháp luật, quy chế, quy định, nâng cao hiệu quả công tác kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản, quản lý, mua sắm trang thiết bị, thực hiện các dự án,… bảo đảm công khai, minh bạch, ngăn ngừa vi phạm, tiêu cực. Đồng thời, ban hành Nghị quyết về quản lý đất quốc phòng; chỉ đạo hoàn thành việc thoái vốn nhà nước ở các công ty cổ phần 369, 389, 3/2; thực hiện cổ phần hóa Công ty Duyên Hải. Đổi mới nội dung, hình thức, thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, kiên quyết đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Rà soát, hoàn thiện các quy định trước khi đề bạt, luân chuyển, điều động cán bộ; đánh giá, xếp loại tổ chức và cán bộ, đảng viên theo các tiêu chí đã xác định.

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Thực hiện nhiệm vụ này, Đảng ủy Quân khu yêu cầu trước hết phải bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương vào kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và hằng năm. Cùng với đó, thực hiện nghiêm các quy định mới của Trung ương, Quân ủy Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban kiểm tra các cấp; cụ thể hóa quy chế, quy định xử lý các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tập trung kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; chủ động xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng; xử lý tập thể, cá nhân tham mưu, ban hành các văn bản không đúng hoặc thực hiện không nghiêm nghị quyết, kết luận của Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo thẩm quyền. Phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng khác trên địa bàn, chủ động phát hiện, đấu tranh với các tổ chức, cá nhân có hành vi chống đối chính quyền, lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tôn giáo để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Thực hiện những trọng tâm mà Đảng bộ Quân khu đã xác định là trách nhiệm của mọi cấp ủy, chỉ huy, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Quân khu, nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Thiếu tướng NGUYỄN MẠNH HÙNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...