Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Ba, 23/10/2018, 22:21 (GMT+7)
Học viện Chính trị xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên ngang tầm nhiệm vụ

Học viện Chính trị là trung tâm giáo dục - đào tạo cán bộ chính trị, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự hàng đầu của Quân đội và quốc gia. Quán triệt Nghị quyết 26-NQ/TW (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu Nghị quyết đề ra.

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng do Thường vụ Đảng ủy Học viện tổ chức

Đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, có vị trí, ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”; “… là cái gốc của mọi công việc”1. Đối với nhà trường “… không có thầy giáo thì không có giáo dục”2. Nhận thức rõ vấn đề đó và quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý với xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ khoa học,... vững mạnh về mọi mặt. Đến nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện cơ bản đủ về số lượng, cơ cấu tương đối hợp lý, nhiều khoa có nguồn dự trữ; tỷ lệ cán bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ ngày càng cao. 100% cán bộ, giảng viên có trình độ đại học trở lên; trong đó, có 63,26% sau đại học, 22,27% là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, v.v. Đây là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục - đào tạo cả trước mắt và lâu dài của Học viện, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị, đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học xã hội và nhân văn quân sự, đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.

Nhiệm vụ xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay đòi hỏi công tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và đấu tranh tư tưởng, lý luận của Học viện tiếp tục có bước phát triển mới cả về quy mô, loại hình, đối tượng đào tạo. Trong khi đó, so với mục tiêu, yêu cầu, tiêu chí chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện còn những hạn chế, bất cập, như: cơ cấu, độ tuổi cán bộ có thời điểm chưa hợp lý, nguồn cán bộ, giảng viên kế cận giàu kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học, lãnh đạo, quản lý, chỉ huy các cấp còn mỏng; chưa xây dựng được đội ngũ các nhà sư phạm, nhà khoa học đầu ngành tài năng, có uy tín cao ở tầm quốc gia và quốc tế; trình độ, năng lực, nhất là kinh nghiệm thực tiễn, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, nghiệp vụ sư phạm của một số cán bộ, giảng viên còn hạn chế, v.v. Thực trạng trên đặt ra cho Học viện phải tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên ngang tầm nhiệm vụ; trong đó, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW (khóa XII) là cơ bản, quyết định nhất. Để đạt hiệu quả, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện xác định tập trung thực hiện tốt các giải pháp cơ bản sau:

Thiếu tướng Nguyễn Văn Bạo phát biểu tại Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018

Một là, không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng, trước hết là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên. Các cơ quan, đơn vị, khoa giáo viên đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tổ chức học tập nghiêm túc, làm cho mọi cán bộ, đảng viên quán triệt và nắm chắc các quan điểm được xác định trong Nghị quyết 26-NQ/TW (khóa XII). Trong đó, cần thấy rõ: cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu và cơ quan tham mưu của Đảng, cơ quan tổ chức, cán bộ là nòng cốt, v.v. Sau quán triệt, học tập Nghị quyết, các cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết thu hoạch, lấy kết quả đó là một tiêu chí để đánh giá, bình xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 của từng cá nhân, tập thể. Đảng ủy, Ban Giám đốc yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện mục tiêu, yêu cầu và các giải pháp chủ yếu xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện giai đoạn 2016 - 2020, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Hai là, tích cực đổi mới công tác quản lý, quy hoạch, đánh giá, sử dụng cán bộ, giảng viên. Để thực hiện có hiệu quả, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần đổi mới tư duy, nhận thức đúng về công tác này theo phương châm “động” và “mở”. Thực hiện đúng phân cấp quản lý, bảo đảm đồng bộ từ dưới lên trên, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Ban Thường vụ, Đảng ủy, hướng dẫn của cơ quan chức năng Học viện; kết hợp chặt chẽ giữa công tác quản lý cán bộ với quản lý đảng viên, cả nơi công tác và nơi cư trú. Tiến hành chặt chẽ các khâu, các bước trong công tác cán bộ, bảo đảm đúng quy trình, chức danh biên chế, có sự vận dụng phù hợp với từng trường hợp cụ thể; trong đó, coi trọng tiêu chuẩn và độ tuổi, mạnh dạn trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ điều kiện tạo nguồn để phát triển chức vụ cao hơn. Trong đánh giá cán bộ, phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, đi đôi với phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm thực sự công tâm, khách quan, dân chủ; tránh nể nang, cảm tính. Việc đánh giá, nhận xét cán bộ theo hướng mở rộng đối tượng tham gia; gắn đánh giá của cấp ủy với tự đánh giá của mỗi cá nhân và đóng góp của các tổ chức quần chúng, cấp ủy nơi cư trú. Những người không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, uy tín thấp cần được bố trí, sắp xếp phù hợp, có cơ chế để kịp thời thay thế, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác; kiên quyết đưa ra khỏi nguồn quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chí. Đồng thời, xây dựng, hoàn thiện các quy định về cách chức, bãi nhiệm, miễn nhiệm, để việc “có lên, có xuống”, “có vào, có ra” trở thành bình thường trong công tác cán bộ, bảo đảm việc xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện có tính tổng thể, liên thông, liên tục, vững chắc.

Ba là, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý và từng bước chuẩn hóa tiêu chí chức danh cán bộ, giảng viên trong Học viện. Trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, kiến thức, năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chỉ huy và tổ chức hoạt động thực tiễn tốt; đủ tiêu chuẩn, tín nhiệm để được bầu vào cấp ủy cấp mình và tham gia cấp ủy cấp trên; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, có tính kỷ luật và tinh thần đoàn kết cao, phương pháp, tác phong công tác tốt. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng cán bộ chủ trì với xây dựng cán bộ khoa học và đội ngũ cán bộ giảng dạy; trọng dụng cán bộ có chức danh khoa học, kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức chuyên môn giỏi; đồng thời, tích cực trẻ hóa đội ngũ, đảm bảo sự phát triển liên tục, vững chắc. Chủ động giải quyết về số lượng; từng bước xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ cấu cân đối, hợp lý, không để tình trạng hẫng hụt nguồn kế cận. Bám sát Quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ trong Quân đội để chuẩn hóa các tiêu chí, chức danh của cán bộ, giảng viên, bảo đảm sát với thực tiễn của Học viện. Trong đó, coi trọng điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể về: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; trình độ học vấn, nghiệp vụ sư phạm, trình độ ngoại ngữ, tin học, lý luận chính trị; phương pháp, tác phong công tác, v.v. Học viện phấn đấu đến năm 2020 có đủ số lượng cán bộ, giảng viên theo biên chế, riêng cán bộ giảng dạy, cán bộ khoa học có lực lượng dự trữ từ 10% - 15%; đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu từ 70% - 80% có trình độ sau đại học, có trên 40% giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ. Hằng năm, có 10% - 15% giảng viên giỏi cấp Học viện, nhà giáo giỏi cấp Bộ; 100% cán bộ, giảng viên hoàn thành và vượt chỉ tiêu định mức giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trong đó có 85% (riêng cán bộ chủ trì có 95%) trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bốn là, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng toàn diện của đội ngũ cán bộ, giảng viên. Quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết 769-NQ/QUTW về đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ mới, Học viện tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo hướng cơ bản, toàn diện, chuyên sâu, gắn với quy hoạch, sử dụng đội ngũ cán bộ các cấp. Coi trọng đào tạo, bồi dưỡng toàn diện cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ học vấn, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn; phương pháp, tác phong công tác; kết hợp chặt chẽ việc nâng cao trình độ học vấn và đào tạo theo chức danh, nhất là trình độ sau đại học với bồi dưỡng kinh nghiệm thực tiễn trong dạy học, nghiên cứu khoa học và quản lý. Thực hiện đồng bộ nhiều hình thức, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng, như: cử cán bộ, giảng viên đi đào tạo chính quy, tại chức, đào tạo ngắn, đào tạo lại ở các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội, tập huấn, v.v. Đồng thời, coi trọng việc bồi dưỡng nâng cao kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, giảng viên bằng các hình thức thiết thực, phù hợp, như: đưa cán bộ đi thực tế, dự nhiệm ở đơn vị; luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ đảm nhiệm các cương vị khác nhau trong Học viện; tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học, hội thi giảng viên giỏi, cán bộ quản lý giỏi, v.v.

Năm là, thường xuyên xây dựng môi trường sư phạm quân sự lành mạnh; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, giảng viên yên tâm công tác. Học viện tập trung đầu tư, nâng cấp hệ thống nhà ở, nhà làm việc, giảng đường, phòng học chuyên dùng đạt chuẩn; tăng cường cơ sở vật chất, trang bị, giáo trình, tài liệu gắn với xây dựng cảnh quan môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Toàn Học viện duy trì, thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ ở cơ sở và quy chế hoạt động trên các mặt công tác; phát huy sức mạnh tổng hợp trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, học viên; tiếp tục rà soát, đề xuất Bộ Quốc phòng nghiên cứu, hoàn thiện, ban hành các cơ chế, chính sách khen thưởng, đãi ngộ tương xứng đối với đội ngũ tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư, v.v. Các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, xây dựng chế độ về điều kiện làm việc, phương tiện phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên để họ phát huy tinh thần trách nhiệm, yên tâm công tác. Kịp thời khen thưởng, tôn vinh các điển hình tiên tiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học; nhân rộng cách làm sáng tạo, hiệu quả, mô hình hay trong các cơ quan, đơn vị, khoa giáo viên.

Quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 26-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về công tác cán bộ là nội dung quan trọng để Học viện Chính trị xây dựng được đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục - đào tạo trong tình hình mới, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực.

Thiếu tướng, PGS, TS. NGUYỄN VĂN BẠO, Giám đốc Học viện
_____________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 309.

2 - Sđd, Tập 10, tr. 345.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:13 - 03/06/2020

HCMSJC48.48048.830
Hà NộiSJC48.48048.850
Đà NẵngSJC48.48048.850

Thời tiết