Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Năm, 15/03/2018, 09:06 (GMT+7)
Đảng bộ Quân sự tỉnh Tiền Giang đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy Quân sự tỉnh Tiền Giang đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Nhờ đó, chất lượng các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được khẳng định trong thực tiễn.

Nhận thức rõ sự cần thiết phải đổi mới, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực đối với chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nên đã lãnh đạo, chỉ đạo một cách nghiêm túc, thực chất và hiệu quả. Trước hết, Đảng bộ tổ chức tốt việc học tập, quán triệt nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết xác định. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm của tổ chức đảng, cấp ủy các cấp trong thực hiện; đồng thời, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai chặt chẽ, đồng bộ. Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng đề cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác chuẩn bị cho đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, trước hết là báo cáo kiểm điểm của tập thể cấp ủy và từng cấp ủy viên; lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân làm cơ sở xây dựng báo cáo kiểm điểm và báo cáo giải trình; đồng thời, phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan chức năng giúp Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh triển khai thực hiện, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

Sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đối chiếu với yêu cầu nghị quyết đề ra, Đảng ủy nhận thấy, bên cạnh những điểm mạnh, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Đó là, vai trò lãnh đạo ở một số cấp ủy, chi bộ chưa được phát huy đầy đủ; trình độ tổ chức lãnh đạo và trách nhiệm của một số cấp ủy viên, đảng viên được phân công phụ trách các mặt công tác hiệu quả chưa cao; tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình có lúc còn hạn chế; công tác quản lý tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhất là các mối quan hệ xã hội chưa chủ động, hiệu quả chưa cao. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình của một số cấp ủy, tổ chức đảng có lúc, còn xem nhẹ, công tác kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên, v.v. Để khắc phục tình trạng đó, Đảng ủy Quân sự Tỉnh đã xây dựng kế hoạch sửa chữa khuyết điểm, đề ra biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, tập trung vào một số nội dung sau:

Thứ nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp. Thực tế cho thấy, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên (trước hết là về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống) không chỉ quyết định đến uy tín cá nhân, mà còn tác động trực tiếp đến chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng. Vì vậy, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là vấn đề cấp bách cần phải nghiêm túc trong lãnh đạo, chỉ đạo. Để làm được điều đó, Đảng ủy Quân sự Tỉnh xác định vấn đề quan trọng hàng đầu là nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật, kỷ luật, đạo đức, lối sống, trọng tâm là thực hiện nghiêm chương trình giáo dục chính trị cơ bản theo quy định cho các đối tượng; chấp hành nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm. Đồng thời, gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các tiêu chí xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng, phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập, noi theo. Cấp ủy, người chỉ huy đề cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của trên về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, theo phương châm: trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo. Cấp ủy các cấp cụ thể hóa các tiêu chí tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, thể hiện qua công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp. Chú trọng rèn luyện tính tiền phong, gương mẫu trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; công tác cán bộ và những vấn đề nổi cộm trong công tác xây dựng Đảng. Qua đó, làm rõ mạnh, yếu, tìm nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục. Đồng thời, tích cực đấu tranh chống biểu hiện giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng, cơ hội, thực dụng, mơ hồ, mất cảnh giác, tha hóa về đạo đức, lối sống; kiên quyết đấu tranh, phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chia rẽ nội bộ.

Thứ hai, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ có phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ. Đây là việc làm thiết thực, nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng, bảo đảm cho đội ngũ này có phẩm chất, năng lực tương xứng với cương vị chủ trì về chính trị ở cơ quan, đơn vị. Trong quá trình bồi dưỡng, Đảng ủy Quân sự Tỉnh kết hợp chặt chẽ nhiều biện pháp, nhất là những nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy tính tích cực tự học, tự rèn của mỗi cá nhân, kết hợp với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, quản lý của tổ chức; tăng cường hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy thông qua các hoạt động, như: tập huấn, giao ban chính trị, hội nghị tổng kết công tác đảng, công tác chính trị, hội thi, hội thao, v.v. Hằng năm, Đảng ủy Quân sự Tỉnh thường xuyên kiện toàn, ổn định tổ chức và bổ sung nhân sự cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp đủ số lượng, đảm bảo về chất lượng, cân đối về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hiện tại, 100% đảng ủy xã (phường, thị trấn) đã thành lập chi bộ quân sự, trong đó có 76,2% chi bộ có cấp ủy. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy chủ động xây dựng, bổ sung, ban hành quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của trên; cụ thể hóa và thực hiện nghiêm quy định về tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ; lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ trì các cấp, bảo đảm công tâm, khách quan, theo yêu cầu công việc, đúng sở trường, năng lực, đủ điều kiện tham gia cấp ủy cùng cấp và cấp ủy cấp trên. Trên cơ sở tiêu chuẩn đã xác định, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị và uy tín làm thước đo đánh giá chất lượng cán bộ; thực hiện dân chủ, khách quan, nắm chắc tiêu chuẩn trong quá trình xây dựng, quy hoạch, sắp xếp, bổ nhiệm, tránh “phiến diện”, cục bộ địa phương trong công tác cán bộ. Để xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, Đảng ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm quy trình lựa chọn, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ theo hướng vừa mở rộng dân chủ, phát huy tính chủ động từ cơ sở, vừa phát huy vai trò tham mưu của cơ quan chức năng, tạo bước chuyển biến vững chắc về xây dựng đội ngũ cán bộ, bảo đảm sự kế cận và phát triển liên tục. Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

Thứ ba, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; đột phá vào đổi mới việc ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết, kết hợp phát huy dân chủ với tự phê bình và phê bình. Đây là khâu trung tâm của công tác xây dựng Đảng. Vì thế, Đảng ủy Quân sự Tỉnh chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải đặc biệt coi trọng việc đổi mới phương pháp lãnh đạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X), Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Nghị quyết 395-NQ/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân khu giai đoạn mới”. Đồng thời, bám sát chức năng, nhiệm vụ và các quy chế đã ban hành; thực hiện nghiêm túc Quy định 104-QĐ/QU của Quân ủy Trung ương về “Một số vấn đề cơ bản về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam” và Hướng dẫn 497/HD-CT của Tổng cục Chính trị về “Nội dung sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Quân đội”. Cấp ủy các cấp tiến hành rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu; đổi mới phương pháp, tác phong công tác; duy trì nghiêm túc, có chất lượng các chế độ, nền nếp sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng ra nghị quyết lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết và sinh hoạt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; đẩy mạnh thực hiện dân chủ đi đôi với tăng cường phục tùng sự lãnh đạo của cấp trên, đề cao kỷ luật. Mọi hoạt động của các cấp ủy được tiến hành theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân tổ chức thực hiện theo đúng chức trách, quyền hạn. Những ý kiến có tính xây dựng phải được tôn trọng, động viên và tiếp thu một cách cầu thị, khắc phục tình trạng nhất trí “xuôi chiều”, hiệu quả thấp. Trong tự phê bình và phê bình phải thẳng thắn, trung thực, khách quan, không nể nang, né tránh, với tinh thần đồng chí, đồng đội, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Thông qua tự phê bình và phê bình, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, khắc phục các biểu hiện sai trái, vi phạm kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, nhất là các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ tư, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, chi bộ. Đảng ủy yêu cầu cấp ủy các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đưa công tác kiểm tra, giám sát trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng. Đồng thời, chủ động điều chỉnh, bổ sung chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra, giám sát việc khắc phục những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhất là việc khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy định về những điều đảng viên không được làm. Duy trì nghiêm kỷ luật Đảng, làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xem xét, kết luận và xử lý dứt điểm các vụ vi phạm kỷ luật, đơn, thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng và mới phát sinh, nhất là những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc việc cấp trên giám sát cấp dưới, tổ chức đảng giám sát cán bộ, đảng viên; tạo điều kiện để quần chúng tham gia kiểm tra, giám sát về công tác xây dựng Đảng.

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh Tiền Giang tiếp tục lãnh đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với trách nhiệm chính trị, quyết tâm cao. Coi đó là cơ sở để xây dựng Đảng bộ Quân sự Tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo lực lượng vũ trang Tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn.

Đại tá CAO VĂN MĨA, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 24:45 - 27/01/2022

EUR24,775.4326,164.36

GBP29,663.4530,930.27

USD22,470.0022,780.00

Giá vàng

Cập nhật : 11:51 - 27/01/2022

HCMSJC61.80062.400
Hà NộiSJC61.80062.420
Đà NẵngSJC61.80062.420