Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Năm, 22/08/2019, 09:22 (GMT+7)
Binh chủng Tăng thiết giáp nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tư tưởng trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp đã, đang thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, nhằm xây dựng Binh chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tăng thiết giáp là binh chủng chiến đấu, lực lượng đột kích quan trọng của Lục quân Việt Nam, có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tổ chức, xây dựng, sử dụng lực lượng Tăng thiết giáp toàn quân; tổ chức huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu, phát triển nghệ thuật tác chiến tăng thiết giáp trong điều kiện chiến tranh hiện đại. Binh chủng phải quản lý số lượng lớn vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật cả cũ và mới, hiện đại; bộ đội thực hiện nhiệm vụ trong môi trường độc hại, tiếng ồn lớn, bảo đảm kỹ thuật phức tạp, cường độ huấn luyện cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Đặc biệt, một số đơn vị đóng quân trên địa bàn đô thị, điều kiện bảo đảm cho huấn luyện, sinh hoạt còn nhiều khó khăn; sự tác động mạnh mẽ của mặt trái kinh tế thị trường, thông tin đa chiều trên mạng xã hội, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của bộ đội.

Đại tá Nguyễn Đức Dinh trao cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng cho Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1 (năm 2018)

Nhận thức rõ đặc điểm đó, những năm qua, trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Quân ủy Trung ương về tăng cường công tác tư tưởng trong Quân đội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành nhiều giải pháp đột phá nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, quản lý bộ đội, góp phần xây dựng Binh chủng vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nổi bật là, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cán bộ chính trị đối với công tác tư tưởng, quản lý bộ đội đã có nhiều chuyển biến tiến bộ; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng và đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cơ quan, đơn vị trong Binh chủng tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác tư tưởng; việc nắm, dự báo, phân tích, đánh giá tình hình tư tưởng được thực hiện tương đối hiệu quả, làm cơ sở quan trọng để xác định các biện pháp quản lý, định hướng tư tưởng cho bộ đội. Việc kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức, chính sách, cán bộ và biện pháp hành chính được thực hiện khá tốt; công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được chú trọng, v.v. Nhờ đó, tình hình tư tưởng toàn Binh chủng ổn định, các tổ chức đảng, chỉ huy, quần chúng được xây dựng vững mạnh, nội bộ đoàn kết, thống nhất, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp được giữ vững và phát huy, v.v.

Bên cạnh kết quả đạt được, năng lực tiến hành công tác giáo dục chính trị, nắm bắt, định hướng và xử lý các tình huống tư tưởng nảy sinh của cấp ủy, chỉ huy một số đơn vị chưa linh hoạt, thiếu nhạy bén; việc đổi mới hình thức, phương pháp tiến hành công tác tư tưởng chưa toàn diện, đồng bộ ở các cấp, còn để quân nhân vi phạm kỷ luật; tính gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế, chưa thật sự tạo được niềm tin, sức thuyết phục, cảm hóa đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền, v.v.

Thời gian tới, nhiệm vụ của Binh chủng có bước phát triển, tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng đơn vị tinh, gọn, mạnh; từng bước sắp xếp lại tổ chức biên chế và thành lập một số đơn vị mới,... đặt ra không ít khó khăn trong tiến hành công tác tư tưởng. Vì vậy, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng xác định:

Trước hết, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đây là nội dung quan trọng góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, tư tưởng của đơn vị. Do vậy, trong nghị quyết của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, công tác lãnh đạo, quản lý tư tưởng cần được chú trọng; tập trung đánh giá chính xác tình hình, dự báo xu hướng tư tưởng của bộ đội, bám sát đặc điểm, nhiệm vụ, thực tiễn hoạt động của đơn vị để đề ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành công tác tư tưởng một cách phù hợp, hiệu quả. Trong thực hiện, cần phân công, gắn trách nhiệm của cấp ủy viên, cán bộ chủ trì trong xây dựng và quản lý tư tưởng ở đơn vị. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng đổi mới nội dung, hướng mạnh vào giáo dục truyền thống, nhiệm vụ, phẩm chất, đạo đức, lối sống; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với các nội dung do đơn vị tự xác định. Trọng tâm là làm cho bộ đội nắm chắc chủ trương, mục tiêu, yêu cầu, lộ trình hiện đại hóa lực lượng Tăng thiết giáp; các chỉ thị, quy định về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cần đa dạng hóa hình thức, biện pháp, chú trọng thực hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả cao; gắn tuyên truyền, giáo dục với tăng cường quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên, quần chúng. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 823-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong Quân đội, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, quản lý bộ đội. Thông qua giáo dục, xây dựng cho bộ đội Tăng thiết giáp có “tư tưởng thép”, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tin tưởng vào chế độ, vũ khí, trang bị, nghệ thuật tác chiến, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hai là, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp tiến hành công tác tư tưởng, quản lý bộ đội. Trong đó, tập trung thực hiện đầy đủ, có chất lượng các khâu, các bước trong công tác tư tưởng, chú trọng việc quản lý, dự báo, định hướng tư tưởng, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, nhạy bén, kịp thời. Đồng thời, tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, nắm chắc hoàn cảnh gia đình, nhận thức, tâm lý, sức khỏe, các mối quan hệ xã hội và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của quân nhân; tăng cường quản lý bộ đội trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, các dịp lễ, Tết, bộ phận hoạt động phân tán, nhỏ, lẻ ngoài doanh trại và quan tâm giáo dục, quản lý những quân nhân cá biệt, có hoàn cảnh khó khăn.

Để công tác này đạt hiệu quả, các cơ quan, đơn vị tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực, kinh nghiệm quản lý, xử lý những vấn đề tư tưởng nảy sinh cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp cơ sở, không để đột biến xảy ra. Đồng thời, đề cao trách nhiệm, tính gương mẫu của đội ngũ cán bộ các cấp; giải quyết tốt mối quan hệ cán - binh, tạo sự gần gũi, thân tình, không có khoảng cách trong cuộc sống đời thường để bộ đội tâm sự, chia sẻ tâm tư, tình cảm, trên cơ sở đó xác định nội dung, biện pháp giáo dục, định hướng, quản lý tư tưởng phù hợp. Cùng với đó, chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức trong đơn vị và đội ngũ cấp ủy viên, chiến sĩ bảo vệ, “kíp xe”, “tổ ba người”, “tổ tư vấn pháp lý, tâm lý, sức khỏe”, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc nắm, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, làm cho bộ đội nhận thức rõ đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phân biệt rõ thông tin chính thống, thông tin giả, xấu độc trên mạng xã hội, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, không mắc mưu kẻ địch và không vi phạm Luật An ninh mạng. Đặc biệt, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quan tâm chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong đơn vị; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân nắm tình hình, giao lưu, kết nghĩa, xây dựng các khu dân cư, cụm địa bàn trở thành các điểm sáng về văn hóa, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn xe tăng 201 giúp nhân dân huyện Chương Mỹ,
Hà Nội khắc phục hậu quả thiên tai (năm 2018)

Ba là, duy trì thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở, tăng cường các hoạt động đối thoại dân chủ giữa cán bộ chủ trì với quân nhân thuộc quyền, tập trung vào đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới, đơn vị thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, mới thành lập để nắm bắt, giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh, tạo không khí dân chủ, đoàn kết, đồng thuận, thống nhất, tin cậy, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong đơn vị. Đồng thời, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt; mọi chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị đều phải được dân chủ bàn bạc thống nhất; bảo đảm cho bộ đội thực sự làm chủ trên mọi lĩnh vực, được biết, được bàn, được làm, được giám sát, kiểm tra, được cung cấp thông tin, đề đạt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cá nhân và được quan tâm, chăm lo mọi mặt đời sống. Trong đó, chú trọng thực hiện dân chủ về chính trị, nhất là việc sắp xếp, điều động, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ các cấp; phát huy dân chủ quân sự - chuyên môn, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.

Bốn là, phát huy sức mạnh tổng hợp của cơ quan, các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân trong tiến hành công tác tư tưởng, quản lý bộ đội; trọng tâm là phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết tư tưởng của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm túc nền nếp giao ban, phản ánh, báo cáo tình hình tư tưởng. Khi phát hiện vấn đề mới nảy sinh về tư tưởng, các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, xử lý đúng quy trình, theo phân cấp; bình tĩnh, khéo léo, hợp tình, hợp lý, tránh nóng vội, áp đặt, quy chụp, hạn chế thấp nhất các tác động xấu đến công tác quản lý tư tưởng bộ đội. Trong quá trình thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường bám nắm cơ sở, thường xuyên làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, nhân rộng cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến; đồng thời, chấn chỉnh, khắc phục những mặt hạn chế, yếu kém, góp phần xây dựng Binh chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Quân ủy Trung ương về công tác tư tưởng, quản lý bộ đội trong tình hình mới và thực hiện hiệu quả các giải pháp trên sẽ góp phần giữ vững ổn định tình hình tư tưởng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Bộ đội Tăng thiết giáp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá NGUYỄN ĐỨC DINH, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết