QPTD -Thứ Bảy, 01/02/2020, 22:08 (GMT+7)
Xã luận - Đảng ta, chín mươi năm ấy

Chín mươi năm đã trôi qua kể từ ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng của trí tuệ và niềm tin, kiên cường phấn đấu vì lợi ích của giai cấp, dân tộc và sự phát triển không ngừng của đất nước. Chín mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã tiến bước mạnh mẽ và vững chắc trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. So với lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc, chín mươi năm chỉ là một giai đoạn ngắn, nhưng đó là những năm tháng hào hùng, sôi động và đẹp đẽ nhất, đưa nhân dân ta từ bóng tối ra ánh sáng, từ kiếp nô lệ thành người tự do, từ kẻ mất nước thành người làm chủ, từ đói nghèo lạc hậu đến cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Ôn lại chặng đường lịch sử chín mươi năm, chúng ta càng thấy việc Đảng ta ra đời là một tất yếu lịch sử. Dân tộc ta có truyền thống yêu nước, anh dũng bất khuất, đã từng chiến thắng nhiều đế quốc, phong kiến hung hãn. Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, phong trào yêu nước đã dấy lên hết sức mạnh mẽ, liên tiếp nổ ra các cuộc nổi dậy trên khắp mọi miền đất nước, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, bậc sĩ phu, kể cả một bộ phận quan lại phong kiến tham gia. Song, các phòng trào, cuộc khởi nghĩa này đều bị thực dân Pháp thẳng tay đàn áp và bị dìm trong biển máu do thiếu đường lối cách mạng đúng.

Nhưng rồi chính lịch sử đã có lời giải đáp. Chủ nghĩa Mác ra đời đã vạch ra điều tất yếu từng bị che lấp bởi màn sương mù trong lịch sử; đó là chủ nghĩa tư bản nhất định bị thay thế bằng một chế độ tốt đẹp hơn - chế độ cộng sản chủ nghĩa. Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra đã chặt đứt xiềng xích của chủ nghĩa tư bản và tạo ra làn sóng giải phóng dân tộc với quy mô to lớn và chiều sâu cách mạng chưa từng có, mở ra hướng đi mà các dân tộc bị áp bức có thể lựa chọn con đường giải phóng dân tộc, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tình hình đó của thế giới đã tác động, thấm sâu vào Việt Nam, làm cho mảnh đất hiện thực này chuyển mình trong công cuộc giải phóng. Hơn ai hết, Nguyễn Ái Quốc là người gieo hạt, gây mầm cách mạng Việt Nam. Người truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin, kết hợp với phong trào yêu nước và phong trào công nhân Việt Nam chuyển hóa thành một tất yếu và đưa tới một sự kiện trọng đại: ngày 03-02-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đảng đã tuyên bố trong Chính cương đầu tiên của mình: “Chủ trương tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”.

Chín mươi năm qua là giai đoạn đặc biệt của Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, là thời gian mà đất nước phải chấp nhận và vượt qua những thách thức to lớn, có lúc hiểm nghèo. Nhưng mỗi lần vượt qua thử thách là mỗi lần dân tộc Việt Nam tự vươn lên tạo dựng những mốc son lịch sử, đánh dấu những thắng lợi vẻ vang. Đó là thắng lợi của việc lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân đầu tiên còn hết sức non trẻ. Trong hoàn cảnh nền kinh tế - tài chính quốc gia kiệt quệ, giặc đói, giặc dốt hoành hành, lại thêm thù trong, giặc ngoài quấy đảo, nhưng với sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, “con thuyền” cách mạng Việt Nam đã vượt qua ghềnh thác, lướt sóng đi lên. Đó là chiến thắng lẫy lừng của hai cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, gian khổ, chiến đấu chống những thế lực thực dân, đế quốc hung bạo, làm nên một “Điện Biên chấn động địa cầu”; “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chiến thắng các cuộc chiến tranh biên giới, đưa dân tộc ta vững bước trong kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Đó là thành tựu vô cùng to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc, đủ sức bảo vệ độc lập dân tộc, sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Trong điều kiện vô cùng khó khăn do sự bao vây cấm vận của chủ nghĩa đế quốc và sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu vào những năm 90 của thế kỷ trước, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta không những đứng vững mà còn phát triển, chính trị - xã hội ổn định, nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng và tiến bước vững chắc, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử. Thành quả của sự nghiệp đổi mới đã tạo ra thế và lực mới, một cơ đồ vững vàng và tươi sáng cho đất nước ta. Quan hệ quốc tế của nước ta ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu, nhất là quan hệ với các nước láng giềng và trong khu vực, các nước lớn và các trung tâm lớn của thế giới, bạn bè truyền thống và đối tác quan trọng. Với việc tham gia tích cực và có trách nhiệm từ các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế, là thành viên tích cực của các tổ chức và thể chế quốc tế, đảm đương tốt vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đóng góp đáng kể vào việc xây dựng Cộng đồng ASEAN,... vị thế của nước ta trên thế giới ngày càng tăng, tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam chín mươi năm qua là minh chứng hùng hồn về sức mạnh kỳ diệu của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đó càng khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là một tất yếu khách quan, nhân tố hàng đầu quyết định mọi thành công của cách mạng. Đảng ta là cội nguồn của sức mạnh dân tộc. Đảng kết hợp đúng đắn chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa yêu nước, truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại, biết quý trọng và phát huy sức mạnh toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để đưa đất nước vươn lên.

Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển rực rỡ, nhưng chưa bao giờ cơ đồ của đất nước, vị thế của dân tộc lại được khẳng định như bây giờ. Cội nguồn của sự kỳ diệu đó chính là tinh thần làm chủ và ý thức quật cường của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng - đội tiên phong trí tuệ đầy bản lĩnh của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam. Chín mươi năm có Đảng là chặng đường vinh quang đầy ắp niềm tin yêu của “tình Dân, nghĩa Đảng”. Toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nước ta do Đảng khởi xướng luôn có Nhân dân tham gia, Nhân dân đồng tình hưởng ứng, trở thành xung lực của cách mạng, thể hiện phẩm chất nhân văn, trí tuệ của Đảng và sự cao quý vô cùng của lòng dân. Lý tưởng cao đẹp và mục tiêu phấn đấu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” chính là hạnh phúc muôn đời của dân tộc ta, Nhân dân ta. Vậy nên cả dân tộc ta, Nhân dân cả nước ta gọi Đảng Cộng sản Việt Nam bằng sự trìu mến, thân thương nhất: Đảng ta.

Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, dưới sự giáo dục, rèn luyện của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 75 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, luôn là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, nhất là trước những khó khăn, thách thức, bước ngoặt của cách mạng, Quân đội luôn là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, công cụ bạo lực sắc bén của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN

Ý kiến bạn đọc (0)

Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Sáng 03-2, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-2-1930 - 03-2-2020).
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:15 - 09/07/2020

HCMSJC50.40050.800
Hà NộiSJC50.40050.820
Đà NẵngSJC50.40050.820

Thời tiết