QPTD -Thứ Sáu, 31/01/2020, 22:21 (GMT+7)
Tổng thuật Tọa đàm “Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”

Ngày 31-01-2020, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), Báo Quân đội nhân dân và Tạp chí Quốc phòng toàn dân phối hợp tổ chức Tọa đàm “Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”. Tọa đàm đã khẳng định và làm sâu sắc hơn quá trình ra đời, xây dựng, trưởng thành và lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; vị trí, vai trò to lớn của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam; đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong giai đoạn cách mạng mới.

Ban Tổ chức nhận được gần 40 tham luận của các nhà khoa học, các tướng lĩnh, đảng viên trẻ gửi đến Tọa đàm. Các tham luận tập trung làm sáng rõ nội dung chủ yếu sau:

1. Về tính tất yếu khách quan sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Phát biểu chỉ đạo tọa đàm Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), Báo Quân đội nhân dân và Tạp chí Quốc phòng toàn dân cùng phối hợp tổ chức Tọa đàm “Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”, có ý nghĩa quan trọng trong dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Buổi Tọa đàm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc; đồng thời, củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng phát huy trách nhiệm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng chí khẳng định: lịch sử lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tôi luyện cho Đảng ta có được truyền thống cực kỳ quý báu, đó là: đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; độc lập, tự chủ và sáng tạo; đoàn kết, thống nhất trong Đảng; gắn bó mật thiết với nhân dân, với dân tộc; luôn nêu cao chủ nghĩa quốc tế trong sáng, v.v. Hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, kể cả trong thời điểm khó khăn, phức tạp nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là yếu tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và cũng là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đại biểu trao đổi, thảo luận làm sâu sắc: tính tất yếu khách quan sự ra đời và sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam; làm rõ thành tựu, kinh nghiệm trong quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam qua các chặng đường lịch sử; đề xuất những nội dung, giải pháp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành vai trò, sứ mệnh thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xứng đáng với niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; viết tiếp những trang sử vẻ vang của Đảng và dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Phân tích, luận giải về vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị cho sự ra đời một chính đảng cách mạng ở Việt Nam, PGS, TS Lý. Việt Quang, Phó viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) khẳng định: từ khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam cho đến đầu thế kỷ XX, các cuộc đấu tranh yêu nước, phong trào cứu nước thất bại do thiếu một đường lối rõ ràng, nhất quán và không được tổ chức một cách chặt chẽ, nội bộ thiếu thống nhất. Chính trong bối cảnh bế tắc đó đặt ra yêu cầu phải tìm được một đường lối cứu nước đúng đắn nhằm đánh đổ ách áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến, giành độc lập tự do cho nhân dân, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã “xuất hiện đúng lúc, đúng yêu cầu của lịch sử”.

Đồng quan điểm trên, chứng minh và làm sâu sắc hơn sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn tất yếu, khách quan của lịch sử, Đại tá, PGS, TS. Nguyễn Mạnh Hưởng, nguyên chuyên viên Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự, Bộ Quốc phòng; Đại tá, TS. Nguyễn Viết Hiển, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân; PGS, TS. Phạm Hữu Tiến, nguyên Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh); TS. Đinh Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ ra: sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một quá trình vận động hoàn toàn khách quan, phù hợp quy luật của lịch sử. Khi tìm ra con đường cứu nước theo con đường cách mạng vô sản, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào trong nước, tích cực chuẩn bị những điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào năm 1927, Người viết cuốn sách “Đường cách mệnh” làm tài liệu huấn luyện cán bộ, v.v. Những hoạt động tích cực của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã thúc đẩy phong trào cách mạng nước ta phát triển mạnh mẽ. Chủ nghĩa Mác –Lê-nin và phong trào công nhân, phong trào yêu nước phát triển đã dẫn đến sự hình thành ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam là: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Tuy nhiên, do hoạt động riêng rẽ đã làm cho lực lượng và sức mạnh của phong trào cách mạng thiếu tập trung, không phù hợp với lợi ích của cách mạng và nguyên tắc tổ chức của Đảng Cộng sản. Trước yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam cần phải có một Đảng Cộng sản thống nhất trong cả nước, với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam thành một đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Hội nghị diễn ra từ ngày 03 đến 07-02-1930, các đại biểu nhất trí thành lập đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng. Ngày 03-02-1930 trở thành Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhấn mạnh sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là tất yếu khách quan, các đại biểu khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta trong những năm đầu thế kỷ XX; là sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước; là kết quả của quá trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử và là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của một tập thể chiến sĩ cách mạng, đứng đầu là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với Cương lĩnh, đường lối cách mạng đúng đắn đã khẳng định tính tất yếu về con đường cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

2. Về thành tựu và kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Khái quát về 90 năm Đảng lãnh đạo đất nước, đồng hành cùng dân tộc vượt qua khó khăn, thách thức, tham luận của TS. Nguyễn Bình, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) làm rõ thành tựu về lý luận và thực tiễn trong 90 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng, về con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, về cách mạng xã hội chủ nghĩa, v.v. Tham luận của GS, TS. Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; PGS, TS. Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã tiến bước mạnh mẽ và vững chắc trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Những thắng lợi của cách mạng, dù quy mô, ảnh hưởng khác nhau, ý nghĩa toàn quốc hay ở từng địa phương, từng lĩnh vực đều không tách rời sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, của các cơ quan lãnh đạo của Đảng, của các tổ chức đảng và vai trò của cán bộ, đảng viên. Với góc độ tiếp cận tương tự, với phương pháp trình bày khoa học đan xen giữa thành tựu và kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng, Đại tá, PGS, TS. Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân; PGS, TS. Trần Thị Thu Hương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh); TS. Nguyễn Văn Minh, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam,... có chung quan điểm, nhận định: với sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, con thuyền cách mạng Việt Nam đã vượt qua ghềnh thác, vững vàng đi lên. 15 năm sau khi thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đánh đuổi đế quốc, thực dân, lật đổ chế độ phong kiến, lập ra nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Dưới dự lãnh đạo của Đảng toàn dân, toàn quân lập nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta và các nước trên bán đảo Đông Dương. Khi Mỹ đưa quân vào xâm lược ở miền Nam, Đảng đã xác định chủ trương, giải pháp lãnh đạo (được xác định cụ thể trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 15, khóa II) tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975), đưa dân tộc ta vững bước trong kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Khẳng định và luận giải sâu sắc kết quả, kinh nghiệm lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước, Đại tá Nguyễn Ngọc Phương, Phó cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị; TS. Trần Thị Nhẫn, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) nhấn mạnh: trước tình hình đất nước gặp nhiều khó khăn về kinh tế, đời sống nhân dân còn thiếu thốn, Đảng ta đã chủ động khởi xướng và lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới đất nước (năm 1986). Trong hơn 34 năm đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã đạt được những thành tựu quan trọng, to lớn, có ý nghĩa lịch sử, trên cả phương diện nhận thức, lý luận và thực tiễn. Từ một đất nước bị tàn phá nặng nề bởi nhiều cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, bị các thế lực thù địch điên cuồng chống phá, bị bao vây, cấm vận kinh tế,… Việt Nam đã nhanh chóng khôi phục và phát triển. Trong đó: kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; văn hóa - xã hội có bước phát triển; đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được toàn Đảng toàn dân, toàn quân quan tâm thực hiện. Đảng ta giữ vững được bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học; kiên định mục tiêu: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới - xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Quân đội nhân dân Việt Nam được Đảng chăm lo, rèn luyện, luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc, giữ vững lý tưởng cách mạng, mục tiêu chiến đấu, bản lĩnh chính trị, thực sự là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Tham luận của Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, nguyên Cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào; GS, TS. Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đại tá, PGS, TS. Nguyễn Văn Sự, Trưởng khoa Lịch sử Đảng, Học viện chính trị, Bộ Quốc phòng, đã làm rõ: trong mọi điều kiện, hoàn cảnh khó khăn, Đảng ta luôn bám sát thực tiễn cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích sâu sắc thời cuộc, nắm vững mâu thuẫn cơ bản, thấy rõ mâu thuẫn chủ yếu trong mỗi thời kỳ, xác định đúng đắn những nhiệm vụ chiến lược của cách mạng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong đấu tranh giành độc lập, xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả. Trong sự nghiệp đấu tranh giành và giữ chính quyền, Đảng ta có nhiều sáng tạo mang giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc trong lãnh đạo xây dựng và tăng cường vai trò, sức mạnh của Nhà nước và quản lý xã hội; kết hợp chặt chẽ nội lực với ngoại lực, sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại; không ngừng nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; nhạy bén, xác định đúng đắn nhiệm vụ, phương pháp cách mạng phù hợp đưa đất nước tiến lên giành nhiều thắng lợi to lớn, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

3.  Về xây dựng Đảng vững mạnh, hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong giai đoạn cách mạng mới

Tham luận của đồng chí Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương rất trăn trở về xây dựng văn hóa trong Đảng. Đây là tâm huyết đóng góp cho Đảng được Đồng chí ấp ủ hơn 15 năm. Theo Đồng chí xây dựng văn hóa trong Đảng, trước hết phải xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo, chấp hành thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng thông qua các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

“Sự lớn mạnh của Đảng gắn với quá trình Đảng luôn tự đổi mới bản thân mình. Do đó, tự đổi mới để mãi là đảng cầm quyền trở thành một nguyên tắc cho sức sống của Đảng”. Khẳng định đó của GS, TS. Mạch Quang Thắng, chuyên viên cao cấp, Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã nhận được sự ủng hộ, tán thành của nhiều đại biểu. Phân tích những rủi ro về tốc độ phát triển của các nước trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, Đồng chí chỉ ra những yếu kém trong công tác lãnh đạo của Đảng, đó là: giáo điều; chủ quan, duy ý chí, v.v. 

PGS, TS. Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS, TS. Phạm Đức Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ những suy nghĩ về những thách thức và điều kiện đảm bảo sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Các đồng chí lo ngại về sự phai nhạt lý tưởng, sự thờ ơ, không coi trọng việc học tập, trau dồi lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; sự suy thoái phẩm chất, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên; nội dung và hình thức sinh hoạt Đảng chậm được đổi mới; nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa xác định rõ trách nhiệm và chưa thật sự gương mẫu trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong, còn trục lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Một số lượng không nhỏ đoàn viên, thanh niên bày tỏ công khai suy nghĩ không có ý định, không muốn phấn đấu để trở thành đảng viên. Sự chống phá của các thế lực thù địch nhằm hạ thấp, đi đến phủ định, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng tinh vi, xảo quyệt, v.v. Các đồng chí đề nghị cần tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Đề cập những tác động đến công tác lãnh đạo của Đảng trong điều kiện hiện nay, nhiều đại biểu dự tọa đàm đã phân tích tình hình thế giới, khu vực, trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo với sự đan xen vừa hợp tác vừa đấu tranh. Thế giới sẽ bước sâu và nhanh hơn vào quá trình toàn cầu hóa với sự phát triển của kinh tế tri thức và kinh tế số do tác động của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0; thời cơ và nguy cơ đối với sự phát triển của đất nước ta đan xen và có thể chuyển hóa lẫn nhau, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Từ cơ sở trên, bàn về sứ mệnh lịch sử của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tháp, Phó chính ủy Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng; Đại tá Hoàng Quốc Quang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy Z131, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội, Tổng cục Chính trị đã khẳng định: Đảng lãnh đạo đất nước đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, v.v.

Theo các đại biểu dự Tọa đàm, xây dựng Đảng vững mạnh, hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong giai đoạn cách mạng mới, cần kế thừa và phát triển những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng phải kiên định và vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, phù hợp với thực tiễn; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới; xác định cụ thể chủ trương, giải pháp phát triển đất nước đúng đắn, không ngừng bổ sung, hoàn thiện và nâng cao hiệu lực, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, xã hội. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng.

Các ý kiến nhấn mạnh: mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ra sức học tập đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận, công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận của Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng. Xây dựng thể chế kiểm soát quyền lực trong nội bộ của Đảng, thể chế hóa phương thức lãnh đạo của Đảng phải đảm bảo đề cao trách nhiệm của Đảng bằng pháp luật trước nhân dân; Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, qua đó huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, tạo xung lực mới thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đảm bảo cho Quân đội thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận Tọa đàm, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn khẳng định: cuộc Tọa đàm đã thành công tốt đẹp, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Phóng sự “Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh” trình chiếu tại tọa đàm và gần 40 ý kiến phát biểu và gửi tham luận tới Tọa đàm của các đồng chí lão thành cách mạng, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, tướng lĩnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Quân đội,... thể hiện sự nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có giá trị lý luận và thực tiễn phản ánh khá toàn diện, đầy đủ và sâu sắc về lịch sử cũng như những bước phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định và làm sáng rõ trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo lớn lao của Đảng trên các chặng đường lịch sử  90 năm qua. Nhiều tham luận đã tiếp cận tư liệu mới, có góc nhìn mới, chỉ ra được những sáng tạo của Đảng trong thực hiện sứ mệnh lịch sử cách mạng. Các tham luận đã tập trung luận giải và khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; những thành tựu, bài học kinh nghiệm trong đấu tranh giành chính quyền, giải phóng dân tộc, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Nhiều đại biểu khẳng định, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạng Việt Nam; đề xuất những định hướng, giải pháp xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đất nước phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ cách mạng mới. Ban Tổ chức Tọa đàm tin tưởng rằng, cuộc Tọa đàm sẽ có sức lan tỏa, góp phần thiết thực cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Qua đó, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tạo nên sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

PHIẾM ĐÌNH (thực hiện)

Ý kiến bạn đọc (0)

Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Sáng 03-2, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-2-1930 - 03-2-2020).
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:37 - 6/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:41 - 06/03/2021

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620