QPTD -Thứ Sáu, 31/01/2020, 13:40 (GMT+7)
Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, anh dũng chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, cùng Nhân dân cả nước giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; xây đắp nên bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Cội nguồn sức mạnh của sự trưởng thành và chiến thắng vẻ vang của Quân đội cách mạng bắt nguồn từ sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, từ bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc của Quân đội ta.

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định; chiến tranh cục bộ, hoạt động khủng bố, xung đột sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp biên giới, lãnh thổ, biển, đảo diễn ra gay gắt. Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và sự phát triển của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đang tác động mạnh mẽ đến các quốc gia trên nhiều phương diện; thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng; các nước lớn điều chỉnh chiến lược, vừa hợp tác, thỏa hiệp vừa cạnh tranh, đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau. Ở trong nước, bên cạnh những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà chúng ta giành được sau gần 35 năm đổi mới trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đất nước ta đang đứng trước những khó khăn, thách thức không nhỏ. Các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh thực hiện “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” Quân đội bằng các thủ đoạn vô cùng tinh vi, nham hiểm. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ mới, cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc đang đứng trước nhiều khó khăn, phức tạp. Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, vấn đề có ý nghĩa quyết định là phải luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, cụ thể là tập trung thực hiện tốt những nội dung, giải pháp cơ bản sau:

Một là, kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Phát triển tư tưởng của C.Mác và xuất phát từ thực tiễn nước Nga Xô viết, V.I.Lê-nin đã xây dựng học thuyết về quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản và khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với quân đội là vấn đề tất yếu khách quan, bảo đảm cho Quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân lao động. V.I.Lê-nin đã kiên quyết đấu tranh vạch trần bản chất phản động của giai cấp tư sản và luận điệu phản khoa học cho rằng quân đội “phi giai cấp, trung lập, đứng ngoài chính trị”, đồng thời chỉ rõ: “Hiện nay, cũng như trước kia và sau này, quân đội sẽ không bao giờ có thể trung lập được”1; “Quân đội không thể và không nên trung lập. Không lôi kéo quân đội vào chính trị - đó là khẩu hiệu của bọn tôi tớ giả nhân, giả nghĩa của giai cấp tư sản”2. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, kế thừa những kinh nghiệm quý báu về xây dựng Quân đội trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt lên hàng đầu vấn đề xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, củng cố và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của Quân đội, bảo đảm cho Quân đội luôn là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Quân đội ta do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Kiên định, thường xuyên giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội là yêu cầu khách quan, nhân tố có ý nghĩa quyết định sự tồn tại, phát triển, nâng cao sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của Quân đội. Thực tiễn hơn 75 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta. Vì vậy, bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Xem nhẹ, buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ làm cho Quân đội mất phương hướng chính trị, xa rời bản chất giai cấp công nhân, mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, suy yếu, mất sức chiến đấu, v.v.

Sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam được thực hiện ở việc định ra chủ trương, đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, bằng cơ chế và hệ thống tổ chức chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất từ Trung ương tới cơ sở. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt”3. Nguyên tắc này khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Quân đội; Đảng không chia quyền, không nhường quyền lãnh đạo Quân đội cho bất kỳ một tổ chức, một lực lượng, một cá nhân nào, không thông qua khâu trung gian nào. Đảng lãnh đạo Quân đội trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; lãnh đạo mọi mặt công tác, mọi nhiệm vụ, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội tập trung vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đảng lãnh đạo xây dựng và hoạch định đường lối chiến lược về quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo xây dựng và phát triển nền khoa học quân sự, khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam; lãnh đạo tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội; lãnh đạo công tác bảo đảm trang bị vật chất kỹ thuật và nuôi dưỡng bộ đội, v.v.

Hai là, xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, nâng cao trình độ giác ngộ và bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm trong mọi tình huống Quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân về đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ chính trị của Quân đội trong tình hình mới. Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chỉ thị 855-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; nhất là năng lực quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp, nhất là cấp cơ sở gắn với kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt, kết hợp chặt chẽ xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, nêu cao tự phê bình và phê bình, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nói đi đôi với làm, cấp trên nêu gương cho cấp dưới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất nội bộ; đổi mới phong cách lãnh đạo và lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng phương pháp, phong cách làm việc khoa học, có tinh thần đổi mới, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả, khắc phục tình trạng phô trương, hình thức. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Tăng cường quản lý, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, trí tuệ, nhất là năng lực thực tiễn với rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; chủ động đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tập trung quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị 747-CT/QUTW, ngày 23-7-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội thành công ở các cấp và phải thực sự mẫu mực, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Chú trọng làm tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì theo phương châm kế thừa, ổn định và phát triển. Cùng với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát hoàn thành toàn diện những chỉ tiêu được xác định trong nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, lãnh đạo làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, dự báo chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới, chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc. Lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ba là, đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả tiến hành công tác đảng, công tác chính trị của cấp ủy đảng, cán bộ chủ trì và cơ quan chính trị các cấp. Cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị các cấp cần chủ động nghiên cứu nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội và những tác động của tình hình thế giới, khu vực; bám sát tình hình thực tiễn của đất nước, của Quân đội và từng cơ quan, đơn vị; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trình độ giác ngộ, bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, lý tưởng; bồi dưỡng lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng; đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, làm cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch; khắc phục biểu hiện hoài nghi, dao động, mơ hồ, mất cảnh giác. Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, coi trọng việc quán triệt, thực hiện chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng trong thời kỳ đổi mới, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược có phẩm chất chính trị, đạo đức và uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; củng cố, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, giải quyết tốt các mối quan hệ trong nội bộ Quân đội; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức và công tác chính sách, v.v.

Nâng cao năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị của cấp ủy, cán bộ chủ trì, cán bộ chính trị, cơ quan chính trị các cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị, cơ quan chính trị các cấp vững mạnh, làm nòng cốt trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và tiến hành công tác đảng, công tác chính trị; nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm Điều lệ công tác đảng, công tác chính trị, chế độ, quy định và phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, lực lượng trong tiến hành công tác đảng, công tác chính trị. Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác dân vận, góp phần xây dựng hệ thống cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, thực hiện quân với dân một ý chí. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, các lực lượng đối với công tác dân vận; quản lý, duy trì bộ đội chấp hành nghiêm kỷ luật khi quan hệ với nhân dân. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, “làm cho dân tin, dân phục, dân yêu”, v.v.

Bốn là, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Hiện nay, nhất là trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch lại ráo riết đẩy mạnh thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, quyết liệt chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận; đòi “phi chính trị hóa” Quân đội. Chúng ra sức xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp, vai trò chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, v.v. Vì vậy, cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị các cấp cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 14-KH/TW, ngày 25-3-2019 của Ban Bí thư thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nhất là đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Tăng cường xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,... không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Thường xuyên quản lý, nắm chắc và giải quyết tốt tư tưởng của bộ đội, chú trọng nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, sức “đề kháng”, khả năng “miễn dịch” của cán bộ, chiến sĩ trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; kịp thời phê phán các biểu hiện hoài nghi, dao động, mơ hồ, mất cảnh giác. Chủ động phổ biến thông tin tích cực, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; đồng thời, kiên quyết đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn hóa, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, biện pháp công tác tư tưởng, tổ chức, chính sách; đồng thời, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức, các lực lượng trong và ngoài Quân đội tạo thành sức mạnh tổng hợp kiên quyết, kiên trì đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị.

Đại tướng LƯƠNG CƯỜNG, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
________________

1 - V.I.Lê-nin – Toàn tập, Tập 43, Nxb Tiến Bộ, M. 1978,  tr.  277.

2 - V.I.Lê-nin – Toàn tập, Tập 12, Nxb Tiến Bộ, M. 1979, tr. 134.

3 - Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb CTQG, H. 2016, tr. 42 - 43.

Ý kiến bạn đọc (0)

Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Sáng 03-2, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-2-1930 - 03-2-2020).
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 08:25 - 31/10/2020

HCMSJC55.95056.450
Hà NộiSJC55.95056.470
Đà NẵngSJC55.95056.470

Thời tiết