Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 26/11/2020, 06:52 (GMT+7)
Kinh nghiệm tiến hành công tác giáo dục chính trị ở Trung đoàn 141

Trung đoàn 141, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 là đơn vị bộ binh chủ lực được thành lập rất sớm (ngày 11/12/1950) của Quân đội nhân dân Việt Nam, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện những nhiệm vụ trên giao. Trước yêu cầu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Để đạt được hiệu quả cao trong công tác giáo dục chính trị, Trung đoàn đã tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, với những cách làm hay, sáng tạo.

Trước hết, Trung đoàn thường xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên, trực tiếp là của Đảng ủy Sư đoàn 312 về công tác giáo dục chính trị. Trên cơ sở đó, hằng năm, từ Đảng ủy Trung đoàn đến các chi bộ đều ra nghị quyết lãnh đạo, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung giải pháp lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị. Chỉ huy các cấp xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng, tổ chức thực hiện; cơ quan chính trị, cán bộ chính trị tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các biện pháp cụ thể và trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đảm bảo công tác giáo dục chính trị được tiến hành toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả thiết thực. Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, Trung đoàn lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, rà soát, nắm chất lượng bộ đội; xác định nội dung giáo dục phù hợp với từng đối tượng; thành lập tổ giáo viên, báo cáo viên; chuẩn bị giáo án, bài giảng, giảng thử, giảng mẫu, thông qua giáo án, bài giảng và vật chất bảo đảm,... một cách chu đáo, khoa học. Các đơn vị đã tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ giáo viên, báo cáo viên để chuẩn bị những bộ giáo án điện tử; bổ sung phương tiện nghe nhìn, cấp phát các loại băng hình, tài liệu, vở học tập, bút, trang bị,… theo Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Đồng thời, đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí, công sức để làm mới, sửa chữa, củng cố mô hình học cụ, thiết chế văn hóa, xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”, góp phần bổ trợ, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, v.v. Trước, trong, sau mỗi giai đoạn huấn luyện, hằng năm, Trung đoàn đều tổ chức rút kinh nghiệm, nhằm đánh giá thực chất kết quả giáo dục chính trị, phát hiện khâu yếu, mặt yếu để có biện pháp khắc phục kịp thời.

Hai là, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị sát với thực tiễn. Trung đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của trên, của cấp mình về huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; Điều lệnh, điều lệ Quân đội, quy định của đơn vị; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, đối tượng tác chiến của Quân đội ta, v.v. Để các nội dung giáo dục thấm sâu vào bộ đội, Trung đoàn không chỉ thực hiện tốt các hình thức giáo dục chính trị theo Quy chế Giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 438/QĐ-CT, ngày 21/3/2016 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị), mà còn coi trọng tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ động nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân đoàn, Sư đoàn và Đơn vị.

Để bộ đội dễ thấy, dễ xem, dễ hiểu, Trung đoàn chỉ đạo cơ quan chính trị làm tờ rơi, tổng hợp các nội dung ngắn, gọn để cấp cho bộ đội; Phòng Hồ Chí Minh, nơi cán bộ, chiến sĩ thường xuyên học tập, công tác, có bảng ghi nhớ gắn công văn, tài liệu cần phổ biến. Đồng thời, tổ chức các buổi diễn đàn thanh niên, hướng vào thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; sân khấu hóa nội dung giáo dục để thu hút bộ đội tham gia thi tìm hiểu về Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân đoàn và Đơn vị. Trung đoàn chỉ đạo các đơn vị phải kết hợp chặt chẽ giáo dục chính trị với giáo dục lịch sử truyền thống, giáo dục pháp luật; giáo dục thường xuyên với giáo dục theo chuyên đề, chủ đề và đối tượng; làm tốt công tác quản lý tư tưởng, huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và thực hiện các biện pháp quản lý hành chính. Các đơn vị luôn coi trọng huấn luyện cơ bản kết hợp với truyền thụ kinh nghiệm, sinh hoạt chính trị, tư tưởng, tuyên truyền cổ động tại thao trường, bãi tập với nhiều mô hình, như: hộp sách, báo thao trường; tổ chức trò chơi; văn nghệ trong giờ giải lao,… tạo không khí sôi nổi, thoải mái, góp phần nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ, chiến sĩ. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, công tác giáo dục chính trị của Trung đoàn được duy trì chặt chẽ, hiệu quả; quân số tham gia học tập chính trị đạt 100%, kết quả kiểm tra: 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% khá, giỏi.

Thủ trưởng Trung đoàn trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020

Ba là, tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực, nhất là kỹ năng, phương pháp sư phạm cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Đây là khâu then chốt để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị. Do vậy, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã lựa chọn, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, phương pháp sư phạm tốt để thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị của Đơn vị. Đồng thời, khuyến khích, động viên đội ngũ này đề cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, tự giác rèn luyện, tự học tập nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn. Hằng năm, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được bồi dưỡng nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục theo mô hình “Năm dễ”1 đã được thực tiễn kiểm nghiệm. Đảng ủy Trung đoàn thường xuyên chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp thực hiện tốt phương châm: “cấp trên bồi dưỡng cấp dưới” bằng nhiều hình thức, biện pháp linh hoạt; kết hợp chặt chẽ giữa lên lớp tập trung với giới thiệu mô hình, điển hình và hội thi cán bộ chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên, v.v. Qua đó, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ, nhất là về phương pháp sư phạm, tác phong công tác, năng lực quản lý bộ đội, biện pháp nắm, quản lý tư tưởng, kỹ năng xử lý các tình huống nảy sinh trong giáo dục chính trị. Trong 5 năm (2013 - 2018), Trung đoàn đã tổ chức 05 lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ chính trị các cấp, 05 đợt thi cán bộ giảng dạy chính trị và báo cáo viên; kết quả 100% đạt Khá, Giỏi, trong đó có 22,5% đạt Giỏi. Hiện nay, đội ngũ cán bộ chính trị, giáo viên chính trị cấp đại đội, tiểu đoàn của Trung đoàn có trình độ kiến thức, kỹ năng và phương pháp sư phạm tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục chính trị của Đơn vị.

Bốn là, kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục chính trị với công tác tư tưởng và công tác tổ chức. Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn chỉ đạo các đơn vị liên hệ chặt chẽ với gia đình, địa phương, tìm hiểu, nắm vững tâm tư, nguyện vọng của từng quân nhân để có biện pháp giáo dục phù hợp và tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa cán bộ với chiến sĩ và gia đình chiến sĩ, cũng như giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý tư tưởng bộ đội. Thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật; kết hợp giữa nội dung lên lớp giáo dục chính trị theo quy định với bổ trợ thông tin, đọc báo, nghe đài, xem thời sự, quán triệt các chỉ thị, công điện của cấp trên, v.v. Duy trì tốt các mô hình, như: “Mỗi tuần học một điều luật”, “Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật”, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong giờ nghỉ, ngày nghỉ. Tích cực tổ chức hội thi, diễn đàn, tọa đàm, với các chủ đề: “Thanh niên với pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội”, “Thanh niên với xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và an toàn giao thông”, “Tìm hiểu truyền thống” của Đơn vị, Sư đoàn, Quân đoàn, v.v. Hằng tháng, Trung đoàn chỉ đạo cơ quan chính trị lựa chọn nội dung, biên tập để tổ chức thông tin chuyên đề, nhằm giúp cho cán bộ, chiến sĩ vận dụng trong công tác, sát chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, Đảng ủy Trung đoàn chỉ đạo các đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 855-CT/QUTW, ngày 12/8/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới,… với những tiêu chí, việc làm cụ thể. Đồng thời, yêu cầu đội ngũ cán bộ các cấp phải gương mẫu đi đầu về nhận thức, bản lĩnh chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, phương pháp, tác phong công tác, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao trong giáo dục, quản lý tư tưởng bộ đội. Duy trì nền nếp công tác thi đua - khen thưởng, xây dựng điểm, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác huấn luyện, giáo dục chính trị.

Nhờ tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, Trung đoàn đã xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, không có hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xác định rõ nhiệm vụ, yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị. Kết quả đó góp phần không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền Trung đoàn đạt Đơn vị huấn luyện Giỏi và được tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng của Bộ Quốc phòng. Năm 2000, Trung đoàn được Nhà nước tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát huy kết quả đã đạt được, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 141 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tích cực đổi mới hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục chính trị để không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác này, thiết thực góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thi đua lập thành tích, hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Trung đoàn 141 - Trung đoàn Ba Vì anh hùng (11/12/1950 – 11/12/2020).

Thiếu tá ĐẶNG VĂN THƯƠNG, Chính ủy Trung đoàn
______________

1 - Mô hình “năm dễ”: dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ ghi, dễ vận dụng.

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470