Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Sáu, 04/05/2018, 08:12 (GMT+7)
Bộ đội Biên phòng Trà Vinh đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật

Bộ đội Biên phòng Trà Vinh là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh tuyến biên giới biển (theo phạm vi được phân công). Những năm gần đây, cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, Đơn vị còn phối hợp với các lực lượng khác bảo vệ, quản lý số lượng lớn về người, thiết bị, nhiên liệu,… xuất nhập cảnh phục vụ cho xây dựng và vận hành Công ty nhiệt điện Duyên hải. Vì thế, tính chất nhiệm vụ của lực lượng Biên phòng Tỉnh vốn đã khó khăn, phức tạp, lại càng khó khăn, phức tạp hơn; phải hoạt động phân tán, công tác trong môi trường có nhiều cám dỗ, tiêu cực; các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với nhiều âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc, v.v. Trước tình hình trên, để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã triển khai toàn diện các mặt công tác; trong đó, đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật là nội dung và khâu đột phá quan trọng, nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Từ thực tiễn xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật trong thời gian qua, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm, đồng thời cũng là những giải pháp đã, đang được Tỉnh thực hiện có hiệu quả.

Trước hết, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ đối với nội dung quan trọng này. Theo đó, Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đồn, trạm, hải đội biên phòng trực thuộc quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, hướng dẫn của cấp trên về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; trọng tâm là Chỉ thị 733/CT-BTLBP của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Nghị quyết 452-NQ/ĐU của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn giao thông. Để công tác này đi vào chiều sâu, vững chắc, Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị biên phòng kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, quán triệt với tổ chức các phong trào thi đua, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả; lấy kết quả xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng của cá nhân, tập thể. Qua đó, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong duy trì nền nếp, chế độ chính quy, chấp hành kỷ luật trong từng cơ quan, đơn vị; tạo chuyển biến vững chắc, toàn diện trên các mặt công tác, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng. Năm 2017, Bộ đội Biên phòng Tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng; 08 tập thể được Bộ Tư lệnh Biên phòng công nhận đơn vị vững mạnh toàn diện.

Cán bộ chiến sỹ đồn Biên phòng Long Vĩnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bà con ngư dân.

Hai là, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cấp ủy, chỉ huy các cấp, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện. Đây là nội dung quan trọng, quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ở từng cơ quan, đơn vị. Vì thế, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải đưa nội dung này vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, có chương trình hành động cụ thể và xác định đây là một nội dung quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy và chỉ đạo, điều hành của người chỉ huy các cấp. Để làm được điều đó, Tỉnh coi trọng xây dựng, kiện toàn các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, đảm bảo đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng này. Trên cơ sở thực hiện triệt để nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, Tỉnh chú trọng phát huy vai trò của từng cá nhân, nhất là việc phân công từng cấp ủy viên trực tiếp theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ đơn vị cơ sở, tập trung vào những đơn vị, bộ phận làm nhiệm vụ trọng yếu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến vi phạm kỷ luật, mất an toàn. Đây là một trong những biện pháp quan trọng trong nâng cao trình độ chính quy, hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm kỷ luật của lực lượng Biên phòng Tỉnh thời gian qua.

Thực tiễn cho thấy, ở đơn vị nào, đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành tốt chế độ, thì đơn vị đó thực hiện tốt xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Vì vậy, Tỉnh yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên của lực lượng Biên phòng phải thực hiện đúng chế độ công tác, làm việc theo chức trách, tự rèn luyện, luôn gương mẫu, nói đi đôi với làm; thực hiện tốt phương châm cấp trên làm gương cho cấp dưới, đảng viên làm gương cho quần chúng, cơ quan làm gương cho đơn vị. Tích cực triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh cụ thể hóa thành các phong trào: “Ngày Thanh niên tự quản”, “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”, “10 xây, 10 chống”. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội đồng quân nhân, hướng hoạt động của các tổ chức này vào thực hiện các đột phá trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và đảm bảo an toàn giao thông, v.v. Thông qua đó, đã phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức và cá nhân trong thực hiện xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật tại các cơ quan, đơn vị.

Ba là, nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật, xây dựng chính quy, huấn luyện điều lệnh, duy trì nghiêm nền nếp chế độ, chấp hành kỷ luật toàn diện trên các mặt công tác. Bộ đội Biên phòng Tỉnh xác định đây là một vấn đề quan trọng, đảm bảo cho mọi quân nhân đều nắm chắc luật pháp, các quy định xây dựng chính quy, thuần thục các động tác điều lệnh cá nhân cũng như phân đội; làm cơ sở cho việc thực hiện thống nhất, chính quy, mẫu mực trong toàn lực lượng. Để thực hiện tốt các nội dung trên, các cơ quan, đơn vị không ngừng cập nhật nội dung, đổi mới phương pháp tuyên truyền phổ biến pháp luật theo hướng: bám sát thực tiễn, trực tiếp phục vụ cho công tác Biên phòng. Cùng với huấn luyện theo chương trình chung, Đơn vị còn thực hiện nghiêm chế độ “Ngày Điều lệnh” của Bộ đội Biên phòng; tập trung vào các nội dung, như: phổ biến các hướng dẫn, quy định về điều lệnh, lễ tiết, tác phong quân nhân; luyện tập động tác điều lệnh đội ngũ của cá nhân và phân đội; tổ chức kiểm tra, hội thao, hội thi về điều lệnh. Nhằm tạo chuyển biến vững chắc, toàn diện, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh xây dựng chính quy trên tất cả các mặt công tác; trong đó, chính quy trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu được xác định là biện pháp trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của từng đơn vị, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đơn vị thuộc lực lượng Biên phòng Tỉnh đã chấp hành nghiêm kế hoạch, chương trình, nội dung huấn luyện; duy trì chặt chẽ nền nếp chế độ, như: chuẩn bị và thông qua giáo án, thực hành huấn luyện, đảm bảo an toàn, kiểm tra, hội thi, hội thao, v.v. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nêu cao cảnh giác, xây dựng ý thức sẵn sàng chiến đấu; thực hiện nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình địa bàn, thường xuyên bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch A; Kế hoạch chiến đấu tại chỗ; Phương án phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, v.v.

Cùng với đó, lực lượng Biên phòng Tỉnh đẩy mạnh nâng cao trình độ chính quy trong thực hiện các chế độ, kết hợp chặt chẽ với rèn luyện kỷ luật, chấp hành pháp luật và đảm bảo an toàn giao thông. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các chế độ ngày, tuần, tháng, trong học tập, công tác, sinh hoạt; tăng cường quản lý kỷ luật, vũ khí, phương tiện kỹ thuật, tài chính, tài sản, phương tiện khi tham gia giao thông; làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, tuần tra bảo vệ, v.v. Đồng thời, duy trì lễ tiết, tác phong quân nhân, như: xưng hô, chào hỏi, mang mặc, tác phong công tác, tạo chuyển biến vững chắc trên mọi lĩnh vực; làm cho hình ảnh tốt đẹp về người chiến sĩ Biên phòng ngày càng tỏa sáng. Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng Tỉnh luôn kiên quyết xử lý các vụ việc, hành vi vi phạm kỷ luật, khắc phục tình trạng giấu giếm khuyết điểm, bao che, nể nang, né tránh. Chính vì vậy, nền nếp, chế độ quy định được duy trì nghiêm túc, thống nhất từ cơ quan đến đơn vị; các khâu yếu, mặt yếu dần được khắc phục; các vi phạm kỷ luật và mất an toàn giao thông nghiêm trọng cơ bản được chấm dứt; tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm xuống dưới 0,2% năm.

Bốn là, chú trọng phát huy dân chủ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, theo hướng vừa mở rộng dân chủ vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật; thực sự, công khai, minh bạch các hoạt động trong Đơn vị, nhất là trong công tác cán bộ, quân lực, đầu tư xây dựng cơ bản,… giải quyết tốt mối quan hệ trong cấp ủy, chỉ huy. Đồng thời, nâng cao hiệu quả “Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần”, “Ngày Pháp luật”; tăng cường đối thoại giữa lãnh đạo, chỉ huy các cấp với bộ đội, giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp nắm và giải quyết kịp thời mọi diễn biến tư tưởng nảy sinh; tập trung vào các vấn đề cụ thể, thiết thực, như: chế độ tiêu chuẩn của bộ đội, quản lý kinh tế, vật tư, tài chính, quan hệ tiếp xúc với nhân dân,… đảm bảo giải quyết tốt các vướng mắc từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng đơn, thư vượt cấp, mạo danh, nặc danh. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố doanh trại “chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Hằng năm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh trích từ nguồn tăng gia sản xuất hàng trăm triệu đồng để tu sửa doanh trại, hệ thống biển, bảng, dây, giá, làm vườn hoa, cây cảnh,… tạo cảnh quan môi trường khang trang, sạch đẹp. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, vui chơi, giải trí trong giờ nghỉ, ngày nghỉ được tổ chức sôi nổi, phù hợp nhu cầu của bộ đội, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Nhờ đó, 100% cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Tỉnh yên tâm công tác, yêu mến, gắn bó với Đơn vị, tự giác thực hiện nghiêm các mệnh lệnh, chỉ thị, quy định của trên, tích cực xây dựng chính quy, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Với chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo đúng, giải pháp thiết thực, phù hợp, công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện; thực sự phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển của quốc gia trên địa bàn.

Đại tá PHẠM THÁI SƠN, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Tỉnh*

______________

* - Nay là Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.