Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 26/05/2022, 08:12 (GMT+7)
Xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn Đặc công 113 trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Lữ đoàn Đặc công Bộ 113 được thành lập ngày 03/6/1972, là lực lượng cơ động chiến đấu của Bộ Quốc phòng, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ khác. Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công, cán bộ, chiến sĩ các thế hệ của Lữ đoàn luôn nêu cao nhiệt huyết cách mạng, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, chủ động, sáng tạo trong công tác, lập nhiều chiến công oanh liệt, góp phần xây dựng truyền thống: “Đặc biệt tinh nhuệ - Anh dũng tuyệt vời - Mưu trí táo bạo - Đánh hiểm, thắng lớn” của Binh chủng Đặc công Anh hùng.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đơn vị đã tham gia hai chiến dịch lớn: chiến dịch Hồ Chí Minh và chiến dịch Tây Nguyên với hàng trăm trận đánh, tiêu diệt hàng nghìn tên địch, phá hủy hàng trăm tấn bom đạn, xăng dầu và nhiều phương tiện chiến tranh của địch, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và làm nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, Lữ đoàn đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, Lữ đoàn được xây dựng thành đơn vị Đặc công cơ động của Bộ Quốc phòng, với nhiệm vụ nặng nề, cường độ huấn luyện cao,… song, cán bộ, chiến sĩ luôn phát huy cao tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc đó, Lữ đoàn ba lần được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (năm: 1975, 1979, 2000), 03 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc: hạng Ba (năm 2011), hạng Nhì (năm 2017), hạng Nhất (năm 2022), 07 Huân chương Quân công, 34 Huân chương Chiến công các hạng, 01 Huân chương Ăng-co của Nhà nước Campuchia và nhiều phần thưởng cao quý.

Có được kết quả trên là do Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tập trung xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, thực sự là hạt nhân lãnh đạo đơn vị trong mọi điều kiện, hoàn cảnh với những giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Trước hết, tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, mẫu mực về đạo đức. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu; là nhân tố quyết định nhất trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, tạo cơ sở để Lữ đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với nhận thức đó, Đảng ủy Lữ đoàn luôn coi trọng quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của trên; trọng tâm là: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Binh chủng Đặc công nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; thực hiện nghiêm quy chế, nội dung, chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng. Công tác tư tưởng được Lữ đoàn thực hiện thường xuyên, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; tích cực đổi mới nội dung, phương thức tiến hành, bảo đảm tính thuyết phục và hiệu quả. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp, nhất là cấp đội, liên đội thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, kịp thời uốn nắn những tư tưởng lệch lạc; đấu tranh loại bỏ tư tưởng cơ hội, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đơn vị. Xác định yếu tố đạo đức là nội dung quan trọng, Đảng ủy Lữ đoàn thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, v.v. Qua đó, các cấp ủy, tổ chức đảng và mọi cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; nhận diện, phân biệt rõ đối tác, đối tượng, không mơ hồ, mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Lữ đoàn “tinh nhuệ về chính trị”, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Hiện nay, Lữ đoàn đang đẩy mạnh đợt sinh hoạt chính trị, nhằm quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Tiến hành đồng bộ các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả những biểu hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống; phát huy cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về nêu gương, “tự soi”, “tự sửa”; tính tích cực tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, mẫu mực về đạo đức.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Binh chủng tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hai là, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tổ chức, giữ vững nguyên tắc, nền nếp sinh hoạt đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây là giải pháp có tính nguyên tắc, nhằm không ngừng “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên”1, nên được Đảng ủy Lữ đoàn hết sức coi trọng và tổ chức thực hiện với nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả. Trước hết, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp bảo đảm đủ về số lượng, có chất lượng tốt. Tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ bí thư, cấp ủy viên các cấp, nhất là năng lực ra nghị quyết và cụ thể hóa nghị quyết. Tiến hành đồng bộ các biện pháp nắm, quản lý tình hình chính trị nội bộ; chủ động đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp sinh hoạt đảng, đề cao tinh thần tự phê bình, phê bình của cán bộ, đảng viên, từ đó nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ. Đồng thời, thường xuyên bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo của cấp ủy các cấp, nhất là đối với các mặt công tác trọng yếu, bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc.

Nhận thức rõ vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ trong xây dựng Đảng bộ vững mạnh, Lữ đoàn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Lữ đoàn thực hiện nghiêm các nguyên tắc, nghị quyết, quy chế của trên về công tác cán bộ; luôn coi trọng nắm chắc số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, chủ động đề nghị trên kiện toàn, sắp xếp cán bộ đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác điều động, bổ nhiệm, đề bạt nâng lương và đề nghị đi học tại các nhà trường bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, nguyên tắc. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức, khả năng tư duy, năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ của Lữ đoàn luôn là hạt nhân đoàn kết, gương mẫu cả về trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ.

Ba là, coi trọng đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác, xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc yêu cầu: “Đổi mới mạnh mẽ phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở”2, Đảng ủy Lữ đoàn tăng cường giáo dục cho cấp ủy, chỉ huy các cấp có nhận thức đúng và giải quyết tốt các mối quan hệ công tác giữa bí thư và người chỉ huy; giữa cấp trưởng và cấp phó; giữa cấp trên và cấp dưới; giữa tập thể và cá nhân; giữa chủ trương và tổ chức thực hiện trên cơ sở nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy, sự đồng thuận trong đơn vị. Để không ngừng nâng cao hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, Đảng ủy Lữ đoàn đã chú trọng đề cao tính đảng, tính nguyên tắc trong hoạt động và sinh hoạt Đảng, bảo đảm lãnh đạo có tính định hướng, thiết thực và hiệu quả. Kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm các biểu hiện quan liêu, mất dân chủ, dân chủ hình thức, độc đoán, gia trưởng và “bệnh thành tích”. Đồng thời, không ngừng rèn luyện lề lối, phương pháp làm việc khoa học, đúng nguyên tắc; qua đó, giúp cán bộ, đảng viên luôn hoàn thành công việc nhanh, hiệu quả và khắc phục được lề lối làm việc thụ động, dẫn đến chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ.

Bốn là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Thực hiện phương châm: có lãnh đạo phải có kiểm tra, lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo, Đảng ủy Lữ đoàn chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm quy định, quyết định, quy chế, hướng dẫn của trên về công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời, quán triệt tinh thần: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực”3 và phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, Đảng ủy Lữ đoàn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng xác định đối tượng kiểm tra, giám sát tập trung vào các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ thấp; cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; coi trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt ở những vị trí công tác dễ xảy ra tiêu cực. Nội dung tập trung vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, gắn với việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quá trình tiến hành bảo đảm chặt chẽ, công tâm, khách quan, lấy phòng ngừa, ngăn chặn là chính. Sau kiểm tra, từng tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, biện pháp, thời gian khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân trong giám sát cán bộ, đảng viên. Nhờ đó, hằng năm 100% tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 90% hoàn thành tốt và xuất sắc; 90% trở lên đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ Lữ đoàn nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Kết quả công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu những năm qua là bài học, kinh nghiệm quý để Lữ đoàn Đặc công Bộ 113 kế thừa, phát huy, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Đại tá TRẦN ĐỨC TUẤN, Chính ủy Lữ đoàn
__________________

1 - ĐCSVN – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập II, Nxb CTQGST, H. 2021, tr. 229.

2 - Sđd, tr. 255 - 256.

3 - Sđd, tr. 230.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.