Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 23/12/2021, 08:54 (GMT+7)
Sư đoàn bộ binh 395 đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng

Sư đoàn Bộ binh 395, Quân khu 3 là đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động xử lý các tình huống theo lệnh của Quân khu và Bộ Quốc phòng (kể cả các tình huống về phòng, chống thiên tai, sự cố, dịch bệnh và tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn). Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, nhất là trong điều kiện các đơn vị đóng quân phân tán, xa trung tâm chỉ huy (có đơn vị cách Sư đoàn hơn 200 km), trên địa bàn đa dạng, phức tạp (ở cả thành thị, miền núi, miền biển); điều kiện ăn, ở, sinh hoạt của bộ đội còn khó khăn; dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, v.v. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã bám sát chủ đề lãnh đạo “Sẵn sàng chiến đấu cao - Huấn luyện giỏi - Kỷ luật nghiêm - An toàn tuyệt đối” và chủ trương “3 thực chất, 8 không”1, tiến hành đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo; trong đó, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng là nội dung, giải pháp quan trọng, tạo động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị và từng cá nhân khắc phục khó khăn, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh “tiêu biểu, mẫu mực”, Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thực hiện chủ trương đó, Sư đoàn tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng, để huy động sức mạnh tổng hợp, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao của cán bộ, chiến sĩ trong tổ chức thực hiện. Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng. Trọng tâm là: Luật Thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 507-CT/QUTW, ngày 28/7/2014 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; Thông tư số 151/2018/TT-BQP, ngày 12/10/2018 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, v.v. Để đạt hiệu quả, Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lồng ghép tuyên truyền, giáo dục mọi nơi, mọi lúc cho các đối tượng với sinh hoạt tập trung, phát động thi đua, kỷ niệm ngày truyền thống; phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh nội bộ, pa nô, khẩu hiệu, bảng ảnh, v.v. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ đều nhận thức đúng vị trí, vai trò công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng; xác định động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, nêu cao tinh thần tự giác, nhiệt tình, trách nhiệm và sáng tạo trong thực hiện, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đề ra.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp, là yếu tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả và sự phát triển vững chắc của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng. Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát chủ đề, nội dung, chỉ tiêu phong trào Thi đua Quyết thắng của trên phát động; cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thi đua trong nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, kế hoạch, chương trình, lịch công tác đảng, công tác chính trị của cơ quan, đơn vị và kế hoạch công tác của người chỉ huy các cấp, bảo đảm sát với thực tiễn. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cơ quan chính trị các cấp trong tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng bảo đảm đúng, trúng, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, Sư đoàn yêu cầu phải chặt chẽ ở tất cả các khâu, các bước, từ phát động, đăng ký, giao ước thi đua đến đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá kết quả và sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua. Thường xuyên kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, các ban, tổ thi đua cả về cơ cấu, thành phần, số lượng, chất lượng, hoạt động đúng chức năng, có nền nếp, hiệu quả. Đồng thời, rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh Quy chế Thi đua - Khen thưởng; xây dựng mới bảng chấm điểm thi đua từ cấp đại đội đến cấp trung đoàn, làm cơ sở cho việc chấm điểm, đánh giá, xếp loại thi đua bảo đảm thực chất; lấy kết quả thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng làm một tiêu chí quan trọng để đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp và chất lượng cán bộ, đảng viên, quần chúng hằng năm. Nhờ đó, phong trào Thi đua Quyết thắng của Sư đoàn đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng Sư đoàn trao thưởng cho tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
(giai đoạn 2016 - 2021)

Nhằm duy trì phong trào thi đua phát triển liên tục, cả về bề rộng và chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng, phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của mình theo phương châm: “Giữ vững đoàn kết, không ngừng sáng tạo, tăng cường kỷ cương, đề cao nêu gương, thi đua Quyết thắng”. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm đa dạng, phong phú, hấp dẫn; gắn kết chặt chẽ giữa phong trào Thi đua Quyết thắng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và phong trào Thi đua yêu nước của địa phương. Coi trọng phát huy tính gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và vai trò xung kích của các tổ chức quần chúng; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, cao điểm; nắm chắc tình hình, chủ động điều chỉnh chỉ tiêu thi đua phù hợp với thực tiễn.

Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nội dung, chỉ tiêu thi đua được Sư đoàn chỉ đạo bảo đảm sát, phù hợp tình hình thực tế, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, vừa bảo đảm phòng, chống dịch hiệu quả, an toàn; hướng vào xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả “Ba đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; khắc phục khó khăn, khâu yếu, mặt yếu, nhiệm vụ mới, quan trọng. Nổi bật là, phát động cán bộ, chiến sĩ thi đua thường xuyên luyện tập, duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong các dịp lễ, Tết, kỷ niệm, sự kiện trọng đại của đất nước, v.v. Trong công tác huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn thi đua làm tốt công tác chuẩn bị, như: bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, thao trường bãi tập, sổ sách, giáo án, mô hình, học cụ; tập huấn cán bộ bảo đảm chất lượng, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch đã điều chỉnh, bảo đảm thời gian, quân số tham gia luôn đạt 98,8% trở lên (khi thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn). Với các nội dung học tập chính trị, Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng đề cương, định hướng nội dung và gửi cho từng cá nhân tự học tập, nghiên cứu; kết quả kiểm tra 100% các nội dung huấn luyện đạt yêu cầu, có 81,8% khá, giỏi. Sư đoàn tổ chức diễn tập Chỉ huy - cơ quan một bên hai cấp, có 01 trung đoàn thực binh, bắn đạn thật đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối; tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nam Định và diễn tập phòng thủ dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021 đạt kết quả tốt, được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Bằng khen. Đặc biệt, tại Hội thao Công binh toàn quân, Hội thi phân đội súng máy phòng không 12,7 mm toàn quân, Hội thi cán bộ đoàn giỏi toàn quân Sư đoàn đều đạt giải Nhất.

Nội dung thi đua trong công tác hậu cần, kỹ thuật hướng vào bảo đảm phục vụ tốt cho các nhiệm vụ. Khi dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên địa bàn, Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, không để lây lan vào cơ quan, đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo Trung đoàn Bộ binh 2 di chuyển toàn bộ cơ sở, vật chất, quân số 01 tiểu đoàn để địa phương làm khu cách ly tập trung; huy động hơn 150 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với thành phố Chí Linh chuẩn bị khu cách ly. Đồng thời, tổ chức Đại đội Hóa học tham gia phun khử khuẩn tại tỉnh Hải Dương; cử 03 y sĩ, bác sĩ tình nguyện tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, được cấp ủy, chính quyền địa phương và chỉ huy các cấp ghi nhận, đánh giá cao, v.v.

Nhận thức rõ thi đua thì phải khen thưởng, khen thưởng để đẩy mạnh thi đua; thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch, Sư đoàn đã chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng; kịp thời phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Sau mỗi phong trào, đợt thi đua và từng nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt công tác sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện để biểu dương, khen thưởng và rút kinh nghiệm để triển khai các phong trào thi đua tiếp theo. Quá trình xét khen thưởng bảo đảm dân chủ, công khai, chặt chẽ, kịp thời, đúng quy trình; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy trong phát hiện, giới thiệu các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng theo thẩm quyền. Chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ đột xuất, phức tạp, nơi khó khăn, gian khổ, địa bàn trọng điểm nhằm động viên, khích lệ phong trào thi đua; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục biểu hiện khen thưởng tràn lan, chưa đúng đối tượng, hoặc ganh đua, bệnh thành tích trong thi đua. Đồng thời, tích cực phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả, kinh nghiệm hay trên các mặt công tác. Nhờ đó, năm 2021, Sư đoàn có 201 tập thể và 1.271 cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng ở các cấp; Sư đoàn được Quân khu đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Sư đoàn 395 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo động lực quan trọng để Đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá NGUYỄN ĐÌNH KHIÊM, Chính ủy Sư đoàn
___________________

1 - “3 thực chất”: sẵn sàng chiến đấu thực chất; huấn luyện thực chất; xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật thực chất. “8 không”: không vi phạm chế độ, tiêu chuẩn của bộ đội; không để đơn, thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp; không để xảy ra mất an toàn do lỗi chủ quan; không sử dụng quân số sai quy định; không để bỏ, đào ngũ, cắt quân số; không vi phạm quy định trong sử dụng internet, mạng xã hội; không làm nhục, hành hung cấp trên, đồng đội và cấp dưới; không đánh bạc, chơi lô, đề, vay nợ quá khả năng chi trả.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.