QPTD -Thứ Hai, 09/06/2014, 22:22 (GMT+7)
Vùng 5 Hải quân chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ

Cán bộ luôn là nhân tố quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị quân đội. Trước yêu cầu xây dựng Quân chủng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” thì việc xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ đối với Vùng 5 Hải quân càng quan trọng, cấp thiết.

Thực tiễn cách mạng và Quân đội ta đã khẳng định quan điểm đúng đắn của Đảng ta và Bác Hồ về công tác cán bộ: “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời, đem tình hình của dân báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng. Vì vậy, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Và do đó huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng... ”1. Đối với Vùng 5 Hải quân, làm nhiệm vụ trên địa bàn chiến lược, trọng yếu của đất nước, với môi trường hoạt động mang tính đặc thù, nhiều khó khăn, thách thức chi phối đến việc thực hiện chức năng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thì vai trò của đội ngũ cán bộ (ĐNCB) và công tác cán bộ (CTCB) lại càng quan trọng.

Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Vùng 5 Hải quân luôn coi trọng xây dựng ĐNCB và CTCB. Đặc biệt, khi triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Thường vụ Đảng ủy (TVĐU) Vùng đã xác định vấn đề trọng tâm là học tập và làm theo Bác về xây dựng ĐNCB thực sự là cái “gốc” của mọi công việc, đáp ứng yêu cầu đưa lực lượng Hải quân tiến thẳng lên hiện đại. Theo đó, các cấp ủy tập trung đột phá, tạo chuyển biến toàn diện về CTCB, đảm bảo vững chắc cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; coi trọng xây dựng ĐNCB Vùng có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định; có kiến thức toàn diện, năng lực, trình độ quân sự hiện đại; phương pháp, tác phong công tác chính quy, khoa học; có sức khỏe và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, công tác, có uy tín trước tập thể.

Vùng tập trung trước hết vào việc bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm cho ĐNCB. Do đặc điểm các đơn vị đóng quân và hoạt động trên địa bàn rộng, hầu hết ở các đảo, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; thời tiết, môi trường biển khắc nghiệt; đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ còn nhiều khó khăn; phần đông cán bộ xa hậu phương, gia đình nên đã tác động trực tiếp đến tâm tư, tình cảm, nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Trước tình hình đó, TVĐU Vùng và cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức, trách nhiệm chính trị và kịp thời giải quyết những vướng mắc về tư tưởng trong ĐNCB các cấp. Nội dung giáo dục đảm bảo toàn diện, trọng tâm là đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong bối cảnh hội nhập quốc tế; nhiệm vụ của Quân đội, Quân chủng và của Vùng; những yêu cầu mới về phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, ý thức tổ chức, kỷ luật, nền nếp chính quy,... Nhờ đó, ĐNCB luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, đề cao tinh thần yêu nước; có nhãn quan chính trị nhạy bén, xử lý khôn khéo, đúng đắn các tình huống, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời, ĐNCB các cấp luôn tin tưởng vào nghệ thuật quân sự và cách đánh của Hải quân nhân dân; tin vào vũ khí trang bị có trong biên chế và sự lãnh đạo, chỉ đạo của trên để trong mọi tình huống luôn thể hiện rõ tinh thần quả cảm, ý chí tiến công kẻ thù.

TVĐU Vùng luôn lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chú trọng rèn luyện ý thức tự giác của ĐNCB trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về hành động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị xác định phương hướng phấn đấu theo Bác về thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống giản dị; tác phong gần gũi quần chúng, sâu sát cơ sở, giữ mối quan hệ với nhân dân địa phương, nơi công tác; phấn đấu vì lợi ích tập thể; tinh thần khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, TVĐU Vùng chỉ đạo cấp ủy các cấp đánh giá nghiêm túc về CTCB và xây dựng ĐNCB theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); đề ra những biện pháp quyết liệt nhằm khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao chất lượng xây dựng ĐNCB Vùng theo đúng nguyên tắc, quy chế và yêu cầu đề ra.

Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, của Đảng ủy Quân chủng về xây dựng ĐNCB và CTCB, TVĐU Vùng luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý, nhận xét, đánh giá, sử dụng cán bộ theo đúng nguyên tắc. Trong đó, Vùng đặc biệt chú trọng sắp xếp cán bộ có độ tuổi phù hợp với chức vụ, cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực đưa vào nguồn để bồi dưỡng, thử thách và mạnh dạn bố trí, sắp xếp vào những vị trí chủ chốt, quan trọng, bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục, vững chắc. Trước sự biến động về tổ chức biên chế và yêu cầu phát triển lực lượng, TVĐU Vùng kịp thời đề ra nhiều giải pháp quyết liệt để giải quyết số lượng cán bộ gắn với điều chỉnh cơ cấu, kiện toàn cán bộ cho các đơn vị, ưu tiên bố trí, sắp xếp cán bộ mới ra trường, được đào tạo cơ bản về những đơn vị làm nhiệm vụ chiến đấu, mới thành lập, có nhiều khó khăn, phức tạp để họ được thử thách trong thực tiễn. Chủ động đề nghị trên bổ sung cán bộ có chất lượng cao và kéo dài thời hạn tại ngũ đối với những cán bộ có nhiều kinh nghiệm công tác và chiến đấu; luân chuyển, điều chỉnh cân đối cơ cấu cán bộ vùng, miền. Việc nhận xét, đánh giá cán bộ được tiến hành nghiêm túc, khách quan, toàn diện, đúng người, đúng việc; gắn nhận xét của cấp ủy với của cán bộ chủ trì, đánh giá của tập thể với tự nhận xét của cá nhân, kiểm điểm kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ với đánh giá chất lượng đảng viên. Công tác quản lý cán bộ đảm bảo chặt chẽ, theo phân cấp; gắn quản lý cán bộ với quản lý đảng viên, quản lý ở đơn vị với ở nơi cư trú. TVĐU Vùng yêu cầu các cấp ủy trong quá trình nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải thực hiện đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định, nêu cao tính chủ động, nhạy bén nắm bắt tình hình ĐNCB thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo tính chính xác, khách quan, đúng người, đúng việc; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ đối với từng chức danh để làm cơ sở bổ nhiệm; kiên quyết khắc phục tình trạng mất dân chủ, độc đoán, quan liêu hoặc tiêu cực trong CTCB. Qua đó, bảo đảm việc quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ chính xác, tạo sự đoàn kết, thống nhất nội bộ.

Để xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại đòi hỏi ĐNCB phải có chất lượng cao, sức khỏe tốt và có trình độ, năng lực làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật tiên tiến, chỉ huy thực hành tác chiến hiện đại. Nhận thức rõ điều đó, TVĐU Vùng đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực toàn diện cho ĐNCB. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã bám sát nhiệm vụ của Quân chủng, tập trung tạo nguồn cán bộ cho các ngành “đặc thù”, các lực lượng mới; chủ động lựa chọn những cán bộ có phẩm chất, năng lực đưa đi đào tạo, bồi dưỡng theo chỉ tiêu phân bổ của trên. Trước thực tế trình độ ngoại ngữ của ĐNCB trong hoạt động đối ngoại quân sự còn hạn chế, TVĐU Vùng đã khuyến khích, tạo điều kiện cho họ, nhất là đội ngũ sĩ quan chỉ huy tàu, được học các thuật ngữ chuyên ngành điều khiển tàu quân sự và thông tin liên lạc quốc tế, giúp cho ĐNCB nhanh chóng tiếp cận những kiến thức khoa học mới và làm chủ các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại và có thể đàm thoại ngoại ngữ khi làm nhiệm vụ trên biển, tuần tra chung, diễn tập, cứu hộ cứu nạn, hội thảo quốc tế,… với quân đội, hải quân nước ngoài. Cùng với đó, TVĐU Vùng cũng hết sức chú trọng đến công tác bồi dưỡng tại chức cho ĐNCB, theo hướng: cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, người có kinh nghiệm bồi dưỡng cán bộ trẻ; kết hợp giữa đào tạo tập trung với bồi dưỡng, rèn luyện qua quá trình công tác, thông qua các hình thức: hội thao, hội thi, diễn tập, tiến hành công tác dân vận,... Những năm gần đây, Vùng đều hoàn thành vượt chỉ tiêu việc tuyển chọn, bồi dưỡng, cử quân nhân đi đào tạo tại các trường của Bộ; tỷ lệ quân nhân là người địa phương phía Nam, người dân tộc ngày càng tăng lên. Đến nay, Vùng có 99,6% cán bộ được đào tạo qua trường, trong đó 78% được đào tạo cơ bản; số cán bộ có trình độ cao đẳng và đại học đạt 86% (tăng 1,7% so với năm 2012). Chất lượng ĐNCB của Vùng đã có sự phát triển tích cực, toàn diện, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý được nâng lên ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Hằng năm, tỷ lệ cán bộ hoàn thành khá và tốt nhiệm vụ đạt từ 82,5% tới 86,8%; số cán bộ được điều động, bổ nhiệm đều phát huy được tinh thần trách nhiệm, nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, cương vị mới được giao.

Cùng với chú trọng xây dựng ĐNCB về bản lĩnh chính trị và phẩm chất, năng lực, những năm qua, TVĐU Vùng đã hết sức quan tâm thực hiện chính sách cán bộ, nhất là chính sách hậu phương, gia đình cán bộ, coi đây không chỉ là một nội dung của CTCB, mà còn là giải pháp quan trọng để ổn định tư tưởng, động lực trực tiếp để cán bộ yên tâm, gắn bó với Đơn vị, nâng cao nhiệt tình, trách nhiệm, phấn đấu học tập, rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các chế độ, chính sách đều được công khai, dân chủ, lấy ý kiến thống nhất từ cơ sở, không có trường hợp bị bỏ sót, không đúng đối tượng. Trước thực trạng phần đa cán bộ chưa có nhà ở (86%), TVĐU Vùng đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương xin quỹ đất, lập quy hoạch chi tiết và hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, triển khai xét và cấp cho cán bộ. Việc đề bạt quân hàm, nâng lương cho ĐNCB được thực hiện theo đúng quy định; mạnh dạn đề xuất trên vận dụng một số trường hợp đề bạt cao hơn trần chức danh cho phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của Đơn vị. Đồng thời, quan tâm bảo đảm tốt chính sách hậu phương, gia đình cán bộ nhằm tạo điều kiện cho cán bộ yên tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Vùng 5 Hải quân tiếp tục chú trọng xây dựng ĐNCB ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), góp phần nâng cao sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Hải quân, cùng quân và dân cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Chuẩn Đô đốc NGÔ VĂN PHÁT, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng
_________________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG,     H. 2004, tr. 269.

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa

Bộ đội bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - hình ảnh mẫu mực, tiêu biểu “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới 18/11/2021

Hiệu quả từ phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” ở Binh chủng Thông tin liên lạc 15/11/2021

Lực lượng vũ trang Quân khu 5 phát huy vai trò nòng cốt, chủ động ứng phó với “thách thức kép” 08/11/2021

Lữ đoàn Công binh 270 phát huy truyền thống, thực hiện tốt nhiệm vụ 28/10/2021

Làm theo lời Bác, Đồn Biên phòng Lũng Cú xây dựng địa bàn nơi cực Bắc Tổ quốc vững mạnh 22/10/2021

Lực lượng vũ trang Quân khu 9 phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19 21/10/2021

Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới 19/10/2021

Lực lượng vũ trang Quân khu 5 phát huy vai trò nòng cốt, chủ động ứng phó với “thách thức kép” 11/10/2021

Trường Quân sự Quân đoàn 2 đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” 28/09/2021

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - động lực để Lực lượng vũ trang Thủ đô hoàn thành tốt nhiệm vụ 24/09/2021

Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân
Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 11:28 - 17/11/2021

EUR24,982.7826,360.03

GBP29,632.2830,870.47

USD22,520.0022,750.00

Giá vàng

Cập nhật : 11:27 - 17/11/2021

HCMSJC61.30062.100
Hà NộiSJC61.30062.120
Đà NẵngSJC61.30062.120