QPTD -Thứ Năm, 06/07/2017, 16:17 (GMT+7)
Quân chủng Phòng không - Không quân đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Để Quân chủng Phòng không - Không quân hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc bầu trời của Tổ quốc, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã triển khai đồng bộ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo; trong đó, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là giải pháp quan trọng hàng đầu.

Nhận thức đúng vị trí, ý nghĩa của Chỉ thị 05, Đảng ủy Quân chủng xác định: thực hiện tốt Chỉ thị là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đổi mới phong cách lãnh đạo, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Phòng không - Không quân trong thời kỳ mới, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong mọi tình huống.

Thiếu tướng Hồ Văn Đức gắn Huy hiệu Bác Hồ, tặng các cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. (Ảnh: qdnd.vn)

Để triển khai thống nhất trong các cơ quan, đơn vị, Đảng ủy Quân chủng xây dựng, ban hành Kế hoạch 235-KH/ĐU, ngày 11-10-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy các cấp khi xây dựng kế hoạch phải bảo đảm rõ nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện, sát đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; lựa chọn những nội dung cốt lõi, đột phá vào những khâu yếu, mặt yếu, tạo sự chuyển biến rõ nét cả về học tập và làm theo; quy định thời gian hoàn thành; phân công trách nhiệm cụ thể. Với chi bộ, đảng ủy bộ phận xây dựng kế hoạch năm; đảng ủy cơ sở và trên cơ sở đến Đảng ủy Quân chủng xây dựng kế hoạch 5 năm và kế hoạch hằng năm. Đảng ủy Quân chủng thành lập bộ phận giúp việc (Cục Chính trị là cơ quan thường trực) để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch đề ra. Ở các đảng bộ cấp trên cơ sở trong Đảng bộ Quân chủng, cơ quan thường trực giúp việc cấp ủy là cơ quan chính trị cùng cấp, do chủ nhiệm chính trị làm trưởng bộ phận; cơ cấu, số lượng thành viên, quy chế làm việc do cấp ủy cùng cấp quyết định. Tổ chức cơ sở đảng đến chi bộ do cấp ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư chỉ đạo thực hiện (không thành lập bộ phận giúp việc). Chính vì thế, việc triển khai Chỉ thị 05 luôn bảo đảm chặt chẽ, thống nhất; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì bằng hành động cụ thể, tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, sức lan tỏa mạnh mẽ ở các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong Quân chủng.

Với tinh thần tích cực, chủ động, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 theo đúng chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của trên, sát đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của Quân chủng. Trước hết, Đảng ủy Quân chủng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện Chỉ thị đảm bảo chặt chẽ, sát từng đối tượng, nhằm làm cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng thấy rõ việc thực hiện tốt Chỉ thị này sẽ góp phần tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Vì thế, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải căn cứ vào đặc điểm, nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị mình để xây dựng nội dung giáo dục phù hợp; đồng thời, vận dụng linh hoạt và đa dạng hình thức, phương pháp tiến hành để việc thực hiện Chỉ thị trở thành ý thức tự giác, hành động thường xuyên của mọi tổ chức và từng cá nhân. Để tránh đơn điệu và đạt hiệu quả, các đơn vị đã tổ chức tốt hình thức sân khâu hóa, thi kể chuyện và bình chuyện, trao đổi, thảo luận, tọa đàm,… về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú”. Nhờ đó, mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Quân chủng có nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và truyền thống Người chiến sĩ Phòng không - Không quân anh hùng, làm cơ sở để mỗi cán bộ, chiến sĩ tự giác trong làm theo, “tự soi”, “tự sửa”, tự điều chỉnh hành vi của mình trong cuộc sống sinh hoạt cũng như công việc hằng ngày.

Quán triệt phương châm: trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực; kết hợp giữa “xây” với “chống”, Đảng ủy Quân chủng yêu cầu phải đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp. Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức chung1, Đảng ủy Quân chủng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lựa chọn những vấn đề thiết thực để bổ sung vào nội dung học tập và làm theo bằng những tiêu chí cụ thể, có tính khả thi, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng. Đối với đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước theo tiêu chí “4 xây, 6 chống”2; phát huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực công tác tốt, nói đi đôi với làm, sâu sát quần chúng, cấp dưới. Hằng năm, cá nhân xây dựng kế hoạch phấn đấu, chi bộ cho ý kiến để bổ sung, hoàn thiện. Cấp ủy, chi bộ tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành các nội dung đã đăng ký; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, nhận xét, phân loại tập thể, cá nhân, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ hằng năm. Nhờ có những biện pháp thiết thực, sát với thực tiễn nên ý thức, trách nhiệm trong thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên (nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì) theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có chuyển biến tốt, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và có sức thuyết phục để quần chúng cùng phấn đấu làm theo.

Quá trình thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đặc biệt coi trọng gắn kết chặt chẽ với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng ủy Quân chủng chỉ đạo các cấp tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, thực hiện nghiêm các nền nếp, nguyên tắc sinh hoạt đảng; tích cực đổi mới quy trình ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết theo đúng phong cách Hồ Chí Minh. Chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của từng tổ chức phải được đưa vào nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy đảng; tiếp tục đẩy mạnh đột phá “2 chất lượng, 2 nêu cao” và xây dựng tổ chức đảng theo tiêu chí “4 tốt”3. Trong sinh hoạt, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân tổ chức thực hiện theo đúng chức trách, quyền hạn, phát huy cao tinh thần tự phê bình và phê bình; thực hiện dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết. Công tác quản lý đảng viên được tiến hành chặt chẽ cả về chính trị, tư tưởng, quan hệ xã hội, đạo đức, lối sống; gắn công tác quản lý của cấp ủy, chi bộ với vai trò tự tu dưỡng, rèn luyện của từng cán bộ, đảng viên. Kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Duy trì nghiêm việc kiểm điểm, đánh giá kết quả học tập và làm theo được xác định trong kế hoạch của tập thể và đăng ký phấn đấu của từng cá nhân gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém; xác định nội dung cần tập trung học tập và làm theo của tháng tiếp theo. Riêng đối với cán bộ chủ trì các cấp, cần kiểm điểm rõ vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện và sự gương mẫu trong học tập, làm theo tấm gương của Bác. Nhờ vậy, mọi chủ trương lãnh đạo được tổ chức thực hiện nghiêm, kịp thời, hiệu quả; khắc phục được tình trạng lãnh đạo chung chung hoặc sa vào công việc của chính quyền và chống được biểu hiện độc đoán, chuyên quyền trong điều hành, tổ chức thực hiện.

Để đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống, hoạt động của cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy Quân chủng thường xuyên chỉ đạo gắn việc thực hiện Chỉ thị với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú”. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng và các phong trào, các cuộc vận động của các tổ chức, lực lượng theo hướng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, góp phần tích cực vào xây dựng tổ chức, xây dựng con người, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trên các lĩnh vực. Thông qua việc giáo dục, thấm nhuần những giá trị truyền thống của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng, kết hợp với việc tổ chức hoạt động thực tiễn phong phú, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả. Đó là các mô hình của đoàn thanh niên, như: “Vọng gác thanh niên”, “Chi đoàn không vi phạm kỷ luật”, “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, nếp sống đẹp”; “Tuổi trẻ xung kích xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”; hay phong trào: “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” của ngành Kỹ thuật; “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, hiệu quả, tiết kiệm”, “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” của ngành Hậu cần, v.v. Đảng ủy Quân chủng yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thường xuyên làm tốt việc biểu dương gương “người tốt, việc tốt”, nhân rộng điển hình tiên tiến, phát hiện những mô hình sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu; khắc phục tình trạng hình thức, làm qua loa, chiếu lệ, “chờ” trên. Những việc làm thiết thực đó tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, yên tâm gắn bó với đơn vị; phát huy trách nhiệm, đề cao tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu, rèn luyện theo các tiêu chí đã xác định.

Với sự nỗ lực cao của cấp ủy, chỉ huy các cấp, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của các tổ chức, của cán bộ, đảng viên và quần chúng, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực; thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của Bộ đội Phòng không - Không quân, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tướng HỒ VĂN ĐỨC, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân

____________

1 - 06 chuẩn mực đạo đức trong toàn quân, 06 chuẩn mực đạo đức của cán bộ chủ trì, chủ chốt trong Quân đội, 05 nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

2 - 4 xây: Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; xây dựng ý chí quyết tâm cao; xây dựng tinh thần trách nhiệm cao; xây dựng tác phong làm việc khoa học. 6 chống: Chống tự diễn biến, tự chuyển hóa; chống trung bình chủ nghĩa; chống quan liêu; chống thói quen ỷ lại, trông chờ trên; chống nói nhiều, làm ít; chống nói nhưng không làm.

3 - 2 chất lượng: Chất lượng nghị quyết lãnh đạo; chất lượng tổ chức thực hiện nghị quyết. 2 nêu cao: Nêu cao tự phê bình và phê bình; nêu cao trách nhiệm làm gương. 4 tốt: Nhận thức, trách nhiệm tốt; nền nếp, chất lượng sinh hoạt tốt; dân chủ, đoàn kết, kỷ luật tốt; tự phê bình và phê bình tốt.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền báo chí cách mạng Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam. Người đã từng làm tất cả các công việc báo chí, từ phóng viên, biên tập viên, chủ bút, quản trị, phát hành báo. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã công bố hàng nghìn bài báo; sự nghiệp báo chí của Người chính là nguồn cảm hứng bất tận, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay.