Sự kiện lịch sử Những ngày kỷ niệm lớn

Chiến thắng Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng năm 1972 - biểu tượng của tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Chiến thắng Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng năm 1972 - biểu tượng của tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

QPTD -Thứ Sáu, 20/05/2022, 06:12 (GMT+7)

Năm mươi năm đã trôi qua, chiến thắng Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng vẫn vẹn nguyên giá trị và ý nghĩa lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của quân và dân hai nước Việt Nam - Lào
Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh bài học về phát huy tinh thần cách mạng tiến công

Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh bài học về phát huy tinh thần cách mạng tiến công

QPTD -Thứ Sáu, 22/04/2022, 07:26 (GMT+7)

Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố; trong đó và trước hết là thắng lợi của đường lối chính trị, quân sự, cùng nghệ thuật chỉ đạo, điều hành chiến tranh cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng,...
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam đối với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, xung kích tham gia bảo vệ Tổ quốc

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam đối với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, xung kích tham gia bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Năm, 24/03/2022, 07:43 (GMT+7)

Với sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết và khát khao cống hiến, thanh niên Việt Nam đã và đang khẳng định vai trò là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, một trong những nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội; luôn xung kích, đi đầu trong đảm bảo quốc phòng, an ninh và tham gia bảo vệ Tổ quốc.
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới

QPTD -Thứ Sáu, 04/02/2022, 10:14 (GMT+7)

Đổi mới phương thức lãnh đạo là một trong những nhóm nhiệm vụ, giải pháp rất quan trọng nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. So với các kỳ đại hội trước, vấn đề này trong Văn kiện Đại hội XIII có nhiều điểm mới được bổ sung, cần nhận thức đúng để thực hiện có hiệu quả.
Đảng Cộng sản Việt Nam với việc tạo dựng cơ đồ đất nước

Đảng Cộng sản Việt Nam với việc tạo dựng cơ đồ đất nước

QPTD -Thứ Tư, 02/02/2022, 08:50 (GMT+7)

Từ thực tiễn khách quan của công cuộc đổi mới đất nước hơn 35 năm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đánh giá sâu sắc: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”1 và điều đó cũng được Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thêm một lần khẳng định.
Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại trong thời kỳ mới

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại trong thời kỳ mới

QPTD -Thứ Tư, 22/12/2021, 10:21 (GMT+7)

Dưới sự lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, QĐND Việt Nam luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đã cùng với nhân dân làm nên những chiến thắng huy hoàng, xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Điện Biên Phủ - điểm hẹn chiến tranh đến hòa bình

Điện Biên Phủ - điểm hẹn chiến tranh đến hòa bình

QPTD -Thứ Năm, 06/05/2021, 13:39 (GMT+7)

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ không chỉ ghi dấu ấn tốt đẹp và chiến công hiển hách trong tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam, mà còn tác động mạnh mẽ đến an ninh, chính trị thế giới, trở thành điểm hẹn hòa bình, hữu nghị và hợp tác.
Giai cấp công nhân Việt Nam trong tiến trình cách mạng của dân tộc

Giai cấp công nhân Việt Nam trong tiến trình cách mạng của dân tộc

QPTD -Thứ Năm, 29/04/2021, 06:42 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết của Quốc tế thứ II, ngày 1/5/1889, lần đầu tiên, Ngày Quốc tế Lao động được kỷ niệm với quy mô thế giới. Công nhân ở các nước Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Áo, Đan Mạch, Bỉ, Thụy Điển, Hà Lan, Ý và nhiều nước khác tiến hành bãi công, mít tinh, xuống đường biểu tình mang theo biểu ngữ “Ngày làm 8 giờ”, “Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại”.
Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh bài học về phát huy tinh thần cách mạng tiến công
Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố; trong đó và trước hết là thắng lợi của đường lối chính trị, quân sự, cùng nghệ thuật chỉ đạo, điều hành chiến tranh cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng,...