QPTD -Thứ Tư, 15/04/2020, 10:08 (GMT+7)
V.I. Lênin bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác

Năm nay, nhân dân ta và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới kỷ niệm 150 năm ngày sinh của V.I. Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020) - một vĩ nhân, nhà bác học thiên tài, người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, một người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân. Tên tuổi và sự nghiệp của Ông không chỉ gắn chặt với chủ nghĩa Mác, trở thành chủ nghĩa Mác - Lênin - một học thuyết khoa học, cách mạng; một “công cụ nhận thức vĩ đại” để nhận thức và cải tạo thế giới mà còn gắn chặt với thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga, khắc sâu vào tâm trí và làm rung động hàng trăm triệu trái tim con người trên trái đất, đem lại cho họ sức sống mới, khát vọng hòa bình và niềm tin mãnh liệt vào thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.

V.I. Lênin phát biểu trước quần chúng nhân dân sau Cách mạng Tháng Mười Nga 1917 (ảnh tư liệu)

Giống như C. Mác và Ph. Ăngghen ở thế kỷ XIX, V.I. Lênin đã xuất hiện trong thế kỷ XX với tư cách là một nhà bác học vĩ đại nhất trong cách mạng và nhà cách mạng vĩ đại nhất trong khoa học. Ông không chỉ là người kế tục trung thành học thuyết khoa học, cách mạng của C. Mác và Ph. Ăngghen mà còn bổ sung, phát triển toàn diện học thuyết Mác, nâng nó lên tầm cao mới, chuyển lý luận thành thực tiễn cách mạng xã hội chủ nghĩa; làm cho chủ nghĩa Mác thật sự trở thành hệ tư tưởng thống trị trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; giúp giai cấp vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức liên hiệp lại trong một mặt trận thống nhất để chống kẻ thù chung -  chủ nghĩa tư bản phản động, bảo vệ quyền sống làm người chính đáng của mình.

Cống hiến vĩ đại của V.I. Lênin không chỉ góp phần làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin trở nên hoàn bị nhất, sâu sắc và triệt để nhất, xứng tầm là “công cụ nhận thức vĩ đại” để cải tạo thế giới mà còn làm cho mọi loại kẻ thù lớn và nhỏ của chủ nghĩa Mác căm giận đến tột độ, dùng mọi âm mưu, thủ đoạn để xuyên tạc, bôi nhọ với mục đích hạ bệ chủ nghĩa Mác, thực hiện cáo chung một học thuyết khoa học và cách mạng. Thực tế đã chứng minh rằng, chúng càng ra sức chống phá, xuyên tạc, thì chân lý khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin càng tỏa sáng với sức hấp dẫn kỳ lạ, tầm ảnh hưởng xuyên thế kỷ đã và đang được khẳng định. Bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin đã chinh phục nhiều thế hệ, mãi mãi soi đường, dẫn lối cho giai cấp công nhân toàn thế giới tiến lên vì đây là học thuyết duy nhất từ trước đến nay chỉ ra mục tiêu, con đường, lực lượng và phương thức đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng dân tộc và giải phóng con người; đưa những người bị áp bức, bóc lột trở hành chủ nhân xây dựng chế độ mới. Tính ưu việt, vượt trội của chủ nghĩa Mác - Lênin đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định là học thuyết chắc chắn nhất, cách mạng nhất, là chiếc “cẩm nang thần kỳ” cho dân tộc ta thực hiện khát vọng độc lập dân tộc và chủ nhĩa xã hội.

Cống hiến của V.I. Lênin cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế thật là to lớn. Một mặt, ông đã bảo vệ thành công chủ nghĩa Mác trước sự xuyên tạc, tấn công đa chiều, trên nhiều phương diện, dưới nhiều cấp độ, nhiều màu sắc, với đủ kiểu loại âm mưu, thủ đoạn nham hiểm, xảo quyệt của những người đối lập với chủ nghĩa Mác. Mặt khác, V.I. Lênin đã bổ sung, phát triển đồng thời, toàn diện ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác, làm cho chủ nghĩa Mác có sức sống mới, đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản và các thế lực phản động. Nhờ đó, V.I. Lênin không chỉ kịp thời cung cấp cơ sở lý luận - thực tiễn cho cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch đang mưu toan hạ bệ chủ nghĩa Mác mà còn trang bị cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động nguồn tri thức mới - vũ khí lý luận sắc bén để vững tin thực hiện cuộc cách mạng vĩ đại: xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột người; xây dựng chế độ xã hội mới tốt đẹp hơn.

 V.I. Lênin đã nêu tấm gương mẫu mực về sự trung thành trong bảo vệ, vận dụng sáng tạo và phát triển toàn diện chủ nghĩa Mác. Người dạy rằng: Chúng ta không hề coi lý luận Mác như một cái gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm mà trái lại, chúng ta tin tưởng rằng lý luận đó chỉ mới đặt nền móng cho một bộ môn khoa học mà những người xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển về mọi mặt, nếu họ không muốn trở thành lạc hậu so với cuộc sống hoặc tự đào thải mình. Vì vậy, phải bám sát thực tiễn cách mạng, lấy từ nó những kết luận mới nhất, có tác dụng tốt nhất để thúc đẩy phong trào tiến lên; phải thực hiện tốt vai trò lý luận tiên phong dẫn đường của chủ nghĩa Mác. Nói cách khác, chủ nghĩa Mác đã được nối tiếp, phát triển sáng tạo, tự mang trong mình sức sống mới bằng chủ nghĩa Lênin trên cơ sở sự thống nhất biện chứng giữa lập trường của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; giữa ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác: Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học. Chính vì vậy, toàn bộ học thuyết và di sản lý luận của V.I. Lênin hợp thành cùng di sản lý luận của chủ nghĩa Mác như một tất yếu khách quan, trở thành chủ nghĩa Mác - Lênin, hệ tư tưởng khoa học, cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

Nhờ nắm vững linh hồn sống động của chủ nghĩa Mác là phép biện chứng duy vật, V.I. Lênin đã vận dụng sáng tạo và giải quyết thành công mối quan hệ giữa tuyệt đối trung thành và phát triển sáng tạo, giữa bảo vệ, gìn giữ và bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, đưa ra những nhận định, kết luận đúng đắn, chính xác, làm cơ sở phương pháp luận khoa học để định ra đường lối, chiến lược, sách lược đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản nhằm giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người và giải phóng nhân loại. Đồng thời, kế thừa, gìn giữ, bảo vệ những cái đúng, cái tiến bộ và lọc bỏ, đào thải những cái sai, cái lỗi thời trên tinh thần phê phán, vượt bỏ mọi thiên kiến để tiến lên phía trước, đáp ứng nhanh nhạy, kịp thời, chính xác những đòi hỏi của cuộc sống, yêu cầu nhiệm vụ bức thiết của thực tiễn cách mạng đang đặt ra. Vì vậy, chủ nghĩa Mác - Lênin không phải là hệ thống tín điều cứng nhắc hay học thuyết giáo điều, kinh viện mà là kim chỉ nam cho hành động - một học thuyết sinh động, tràn đầy sức sống, luôn hành động vì lẽ phải, vì chân lý khoa học, vì khát vọng sống làm người chân chính để thực hiện tiến bộ xã hội.

Một trong những cống hiến xuất sắc của V.I. Lênin trong bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác là tìm ra những đặc điểm cơ bản và quy luật vận động của chủ nghĩa đế quốc, giới hạn tồn tại của nó - điểm “cốt lõi”, nấc thang cuối cùng của chủ nghĩa tư bản để vạch trần ngọn nguồn bí mật của xã hội tư bản, giúp giai cấp vô sản nhận thức đúng âm mưu, bản chất phản động, sự lừa gạt, tráo trở của giai cấp tư sản và giới trí thức tư sản theo đuôi nó đang cản trở tiến bộ lịch sử. Phân tích các mâu thuẫn nội tại trong xã hội tư bản chủ nghĩa đương thời, V.I. Lênin nhận định rằng, chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn phát triển cao nhất, đồng thời là giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản. Nó hoàn toàn không phải là một hình thái kinh tế - xã hội mới, cao hơn hình thái kinh tế - xã hội tư bản như những người cơ hội, xét lại tuyên truyền, xuyên tạc nhằm ca ngợi chủ nghĩa đế quốc, phủ nhận bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác để lừa mị dân. Sự phát triển của các mâu thuẫn này tất yếu đẩy xã hội tư bản vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng và cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân cùng nhân dân lao động thế giới chống lại các thế lực phản động, cản trở sự phát triển của lịch sử, kìm hãm sự tiến bộ xã hội sẽ kết thành làn sóng vô cùng mạnh mẽ để xóa bỏ mọi tội ác và bất công do giai cấp tư sản sản sinh ra.

Trên cơ sở hiện thực sinh động của sự phát triển chủ nghĩa đế quốc, thực tiễn phong trào công nhân và đời sống kinh tế - xã hội Nga, V.I. Lênin đã phát hiện quy luật phát triển không đều về kinh tế và chính trị của xã hội tư bản và chỉ ra tính tất yếu khách quan giành thắng lợi của cách mạng vô sản do giai cấp công nhân lãnh đạo. Người cho rằng, giai cấp vô sản cần phải lợi dụng triệt để các mâu thuẫn trong lòng chủ nghĩa đế quốc để chiến thắng nó tại nơi tập trung những mâu thuẫn, ở khâu yếu nhất, mắt xích yếu nhất trong sợi dây chuyền vô tận của chủ nghĩa tư bản. Quan điểm của V.I. Lênin về cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhất là việc chỉ ra mục tiêu cách mạng, đối tượng và chủ thể, lực lượng tham gia cách mạng, nội dung và hình thức của cách mạng, phương thức và điều kiện bảo đảm thắng lợi của cách mạng có ý nghĩa lý luận - thực tiễn sâu sắc, mang tính định hướng chính trị, chỉ đạo thực tiễn thiết thực đối với việc vạch ra con đường đi mới và triển vọng thắng lợi của cách mạng vô sản ở một số nước, thậm chí ở một nước chủ nghĩa tư bản phát triển tầm trung bình như nước Nga; đồng thời, đề cao vai trò của nhân tố chủ quan, tính tích cực, chủ động, sáng tạo của giai cấp vô sản, đặc biệt là vai trò của Đảng Cộng sản trong cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động.

Để cách mạng thắng lợi, V.I. Lênin đã nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm quyền lãnh đạo tuyệt đối của giai câp vô sản, Đảng Cộng sản phải trở thành đảng cầm quyền, lãnh đạo nhà nước và xã hội; đồng thời, phải xây dựng được khối liên minh công nông, khối liên minh giữa các dân tộc bị áp bức, bóc lột thành một khối đoàn kết, thống nhất, có sức mạnh vững chắc. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã chứng minh lý luận và sách lược của V.I. Lênin về cách mạng xã hội chủ nghĩa là hoàn toàn đúng đắn. Với giá trị và ý nghĩa lý luận khoa học, cách mạng, V.I. Lênin đã trang bị cho giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới tri thức khoa học và niềm tin vững chắc để đấu tranh, thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tự giải phóng mình; xây dựng một chế độ xã hội mới tốt đẹp hơn: xã hội xã hội chủ nghĩa.

Bảo vệ và phát triển sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác về chuyên chính vô sản và về xây dựng chủ nghĩa xã hội là một trong những cống hiến xuất sắc của V.I. Lênin. Phê phán quan điểm sai lầm của chủ nghĩa cơ hội - xét lại và “chủ nghĩa xã hội chân chính” về vấn đề này, V.I. Lênin chỉ rõ: chuyên chính vô sản là điểm cốt lõi, trọng yếu trong lý luận về nhà nước của C. Mác, là linh hồn của chủ nghĩa Mác. Việc thừa nhận hay phản đối chuyên chính vô sản là hòn đá thử vàng để phân biệt lập trường, quan điểm của người cộng sản với bọn cơ hội, xét lại và các phần tử lưu manh. Chuyên chính vô sản là công cụ sắc bén và đặc biệt cần thiết của giai cấp vô sản để trấn áp bọn phản cách mạng, cải tạo xã hội cũ, xây dựng chế độ xã hội mới. Việc duy trì chuyên chính vô sản không có nghĩa là cách mạng đã kết thúc mà thực chất mới chỉ bắt đầu, bởi vì cách mạng đã giành thắng lợi nhưng còn chưa đủ mạnh để trấn áp các thế lực phản động “ngóc đầu dậy”; các thế lực thù địch đã bị đánh đổ nhưng chưa bị tiêu diệt hẳn, chúng vẫn còn lực lượng và dã tâm, âm mưu cướp chính quyền cách mạng, phá hoại sự nghiệp xây dựng chế độ xã hội mới của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Do vậy, chính quyền nhà nước của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội có thể là hình thức này, hay hình thức khác, song xét về bản chất, nhất thiết phải là chuyên chính vô sản và phải là chuyên chính vô sản! Vì lẽ đó, V.I. Lênin căn dặn chúng ta: Chừng nào kẻ thù của cách mạng còn tồn tại thì chừng đó, những người cộng sản không được vứt bỏ vũ khí. Đó là tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động tiến công của người cộng sản, nó cho phép chúng ta giải quyết thấu đáo vấn đề “ai thắng ai” giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, thực hiện thành công các yêu cầu, nhiệm vụ bức thiết của cách mạng trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội còn nhiều cam go, quyết liệt và vô cùng phức tạp.

Để xây dựng nền kinh tế mới xã hội chủ nghĩa dựa trên nền tảng lực lượng sản xuất hiện đại, quan hệ sản xuất tiên tiến, phù hợp với một kiến trúc thượng tầng mới; nhân tố mang ý nghĩa quyết định giúp giai cấp vô sản chiến thắng giai cấp tư sản và chủ nghĩa tư bản cả về năng xuất lao động, cả về nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, theo V.I. Lênin, là tiếp nhận được tinh hoa và vận dụng sáng tạo học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa Mác, nhất là vận dụng sáng tạo các quy luật của nó; đồng thời, phải tuyệt đối giữ vững vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân.

Sách lược của mọi sách lược của cách mạng là dành sự ưu tiên làm tốt việc củng cố nền chuyên chính vô sản, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là xây dựng và củng cố vững chắc khối liên minh giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ tri thức dưới sự hỗ trợ đắc lực của Hồng quân, quân đội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là xóa đói nghèo, làm cho đất nước giàu mạnh, văn minh, thực hiện công bằng, dân chủ trong xã hội mới. Cùng với đó, V.I. Lênin nhấn mạnh yêu cầu phải tiến hành thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước, xây dựng cho được nền công nghiệp nặng, giải phóng đôi tay người lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Nghiên cứu hoàn cảnh những nước nghèo đi lên chủ nghĩa xã hội, V.I. Lênin đưa ra công thức nổi tiếng: “Chủ nghĩa cộng sản là chính quyền Xô viết cộng với điện khí hóa toàn quốc”, là “hợp tác hóa nông nghiệp, phát triển và hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”. Chìa khóa để thực hiện thắng lợi cách mạng xã hội chủ nghĩa phải là nâng cao sự giác ngộ và phát huy vai trò làm chủ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đặc biệt là việc đào tạo và sử dụng đội ngũ trí thức xã hội chủ nghĩa - nguồn nhân lực chất lượng cao, tính ưu việt của chế độ xã hội mới.

Đây là những tiền đề lý luận - thực tiễn rất quan trọng để V.I. Lênin và Đảng Cộng sản Bônsêvích Nga lãnh đạo thành công việc triển khai thực hiện thắng lợi “Chính sách kinh tế mới” (NEP) thay cho chính sách “Cộng sản thời chiến” và hàng loạt chính sách mới về phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội Xô viết (Liên Xô) và nhiều lĩnh vực khác. Qua đó, bổ sung, hoàn thiện học thuyết Mác về đảng mác xít kiểu mới, vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, về nhà nước và cách mạng xã hội, về hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, v,v. Sau đó không lâu, các đảng cộng sản ở Đông Âu, Trung Quốc, Cu Ba và nhiều nước khác đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và cách mạng đã giành thắng lợi.

Đối với chúng ta, nghiên cứu, nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam luôn là vấn đề thời sự nóng bỏng, có ý nghĩa thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đó cũng là điều giải thích vì sao lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tán thành Quốc tế III, trở thành người Việt Nam đầu tiên tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và quyết định đến nước Nga, lựa chọn con đường cách mạng vô sản, tin tưởng và đi theo lý tưởng Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại do V.I. Lênin lãnh đạo và tiến hành truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Đó cũng là minh chứng đầy thuyết phục giải thích vì sao Đảng ta trước sau như một đều nhất quán khẳng định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam.

 Trong bối cảnh tình thế giới, khu vực và đất nước có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp như hiện nay, việc quan tâm nghiên cứu các tác phẩm kinh điển, tìm kiếm những định hướng, lời chỉ dẫn, kết luận và vận dụng sáng tạo học thuyết Lênin, nhất là lý luận về xây dựng đảng mác xít kiểu mới và lý luận về hình thái kinh tế - xã hội của V.I. Lênin trong mối quan hệ biện chứng với các học thuyết khác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII để thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, là chìa khóa mở cánh cửa giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến thành công của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, thiết thực phục vụ công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XI Đảng bộ Quân đội và Đại hội lần thứ XIII của Đảng ta.

Hơn bao giờ hết, trong không khí chào mừng Đại hội Đảng các cấp hiện nay, việc để tâm nghiên cứu, vận dụng sáng tạo học thuyết Lênin về xây dựng Đảng kiểu mới vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chúng ta cần nắm vững lời dạy của V.I. Lênin: Đảng mác xít kiểu mới là bộ phận ưu tú nhất, giác ngộ nhất và là đội tiền phong của giai cấp công nhân. Đảng mang bản chất của giai cấp công nhân. Mục tiêu, nhiệm vụ chính trị xuyên suốt của Đảng là lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân lao động làm cách mạng vô sản, lật đổ chế độ áp bức, bóc lột người, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Để làm tròn sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình, xứng đáng là đội tiền phong chiến đấu có tổ chức và là tổ chức cao nhất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, Đảng phải được xây dựng và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ; phải có cương lĩnh, điều lệ thống nhất; mọi đảng viên và tổ chức đảng phải nói và làm theo Cương lĩnh và Điều lệ Đảng; thường xuyên phê bình và tự phê bình, gắn bó máu thịt với quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Từng đảng viên của Đảng phải ra sức học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, rèn luyện bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức của người cộng sản. Đảng phải thật sự trong sạch, vững mạnh, có uy tín và uy quyền trong lãnh đạo nhà nước và xã hội.

Lời dạy của V.I. Lênin còn nguyên giá trị đối với chúng ta. Điều này có nghĩa là trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, người cộng sản nếu trung thành, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin thì cách mạng giành thắng lợi; ngược lại, nếu xa rời các nguyên tắc, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, coi thường hoặc giáo điều, rập khuôn máy móc chủ nghĩa Mác - Lênin thì nhất định sẽ mắc sai lầm và không thể tránh khỏi những tổn thất, thậm chí phải trả giá đắt. Bài học về sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực theo mô hình xô viết ở Liên Xô và Đông Âu đã nói lên điều đó.

Một trong những bài học lớn về sự thành công của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam là bài học kiên định lập trường mác xít, vận dụng sáng tạo lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Nhờ sự trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam nên cách mạng nước ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vĩ đại trong thế kỷ XX và đang vững bước tiến vào thế kỷ XXI với niềm tin và sự quyết tâm, kỳ vọng lớn đưa công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đi đến thành công, lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930 - 3/02/2030) và 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2045); thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam: dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.

Thiếu tướng, PGS, TS, NGND. NGUYỄN BÁ DƯƠNG, Nhóm Chuyên gia 35, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Ý kiến bạn đọc (0)