QPTD -Thứ Sáu, 24/07/2020, 14:37 (GMT+7)
Quân khu 5 chăm lo thực hiện công tác chính sách, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc

Cùng với công tác tư tưởng và công tác tổ chức, công tác chính sách có vai trò quan trọng, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện. Nhận thức đúng điều đó, những năm qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo thực hiện tốt công tác chính sách với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

Quân khu 5 là chiến khu chịu sự tàn phá khốc liệt trong chiến tranh, đây cũng là địa bàn còn nhiều khó khăn so với cả nước trong phát triển kinh tế, xã hội hiện nay. Chính vì thế, công tác chính sách trên địa bàn Quân khu 5 cũng luôn có những đặc thù, khó khăn riêng, với địa bàn rộng, đối tượng chính sách nhiều, nhu cầu bảo đảm lớn; hạ tầng giao thông, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng còn nhiều khó khăn; bão lũ, hạn hán diễn biến bất thường, v.v. Từ tình hình trên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu xác định công tác chính sách là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chính trị và tính nhân văn sâu sắc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả. Từ đó, Đảng ủy Quân khu đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐU, ngày 28/10/2016 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, ban hành các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác quan trọng này bảo đảm sát thực, hiệu quả. Chỉ đạo chặt chẽ cấp ủy, chỉ huy các cấp xây dựng nghị quyết lãnh đạo, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác chính sách sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trong chương trình, kế hoạch công tác hằng năm, các cơ quan, đơn vị đã chú trọng đánh giá thực chất kết quả thực hiện, xác định trọng tâm công tác chính sách cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo năm tiếp theo. Định kỳ sáu tháng một lần, cơ quan chính trị các cấp đánh giá kết quả thực hiện công tác chính sách, chế độ có liên quan, bổ sung các nội dung công tác tiếp theo và những kiến nghị, vướng mắc cần giải quyết để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chỉ huy; gắn việc đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị với kết quả thực hiện công tác chính sách đã xác định.

Trên cơ sở các văn bản nghị quyết, nghị định, thông tư, quy định, hướng dẫn của trên về công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức, lực lượng, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp, cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác chính sách bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sinh động. Thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng, đối thoại trực tiếp; đăng tải các nội dung văn bản trên Báo, truyền hình Quân khu và báo, truyền hình địa phương; truyền thanh nội bộ và các phương tiện thông tin đại chúng khác,… để mọi người hiểu rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chính sách; thấm nhuần truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Chú trọng giáo dục làm rõ mối quan hệ giữa quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ công dân, quân nhân để họ ý thức rõ hơn quyền lợi và trách nhiệm của mình, thấy được mục đích, ý nghĩa nhân văn trong công tác chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Để đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện công tác chính sách đúng, đủ, Quân khu đã chủ động tổ chức tập huấn nghiệp vụ ở từng cấp, từng ngành, đến tận xã, phường, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng để hướng dẫn nghiệp vụ. Phối hợp cùng địa phương cử cán bộ đến từng đối tượng chính sách để tuyên truyền, giúp họ nắm chắc, hiểu đúng chế độ, chính sách mà họ được hưởng, tận tình hướng dẫn họ hoàn thiện thủ tục pháp lý theo đúng quy định. Qua đó, việc bảo đảm chế độ, chính sách cho các đối tượng được thực hiện thuận lợi, minh bạch, công khai, dân chủ, hiệu quả.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Để công tác chính sách được thực hiện tốt, Quân khu chú trọng công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng, đơn vị và địa phương; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan cấp trên, cấp dưới, trong Quân đội và ngoài Quân đội trong việc tham mưu, đề xuất và chỉ đạo thực hiện công tác này. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp liên phòng để hướng dẫn, phân định trách nhiệm của từng cơ quan trong giải quyết chế độ, chính sách, không để chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm. Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình; xác định trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả những chính sách đã ban hành. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý tình hình, chủ động cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh. Nhờ đó, phát huy được vai trò của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác chính sách, hạn chế sai sót, tiêu cực xảy ra.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu của cơ quan chính sách các cấp, Quân khu rất coi trọng nâng cao năng lực, trình độ, đổi mới phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục công tác chính sách. Ngoài việc thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp, tác phong công tác, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu còn chủ động đề xuất với trên, kịp thời kiện toàn tổ chức, biên chế cơ quan chính sách, cán bộ chính sách các cấp bảo đảm tính ổn định, kế thừa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bằng những chủ trương đúng đắn, giải pháp thiết thực, hiệu quả, công tác chính sách đối với lực lượng vũ trang Quân khu, chính sách hậu phương Quân đội, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”,… trên địa bàn Quân khu đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là: thực hiện nghiêm các chế độ quy định về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp đối với các đối tượng trong Quân đội theo quy định. Chi trả chế độ chính sách cho lực lượng làm nhiệm vụ ở vùng khó khăn, biên giới, biển, đảo; phụ cấp đặc thù quân sự; chế độ chính sách đối với quân nhân tại ngũ và thôi phục vụ tại ngũ, bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, công khai, công bằng, góp phần nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ, nhân viên. Đồng thời, tổ chức quan tâm thực hiện chế độ, chính sách về đất ở, nhà ở công vụ cho các đối tượng, đặc biệt là đối tượng khó khăn. Các chế độ trợ cấp khó khăn, chế độ ưu tiên, thu hút trí thức trẻ vào công tác tại các đơn vị kinh tế, quốc phòng, công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cũng được quan tâm thực hiện đầy đủ. Chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, bảo đảm kịp thời, đúng quyền lợi cho các đối tượng được thụ hưởng. Giải quyết tốt chế độ hưu trí cho các đối tượng theo đúng quy định. Công tác khám, chữa bệnh và thực hiện chính sách về chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng chính sách được chú trọng.

Cùng với đó, công tác chính sách hậu phương Quân đội luôn được Quân khu quan tâm, thực hiện tốt. Ngoài bảo đảm tốt chế độ, chính sách đối với gia đình quân nhân, công nhân viên quốc phòng, lao động hợp đồng, Quân khu chỉ đạo chặt chẽ các cơ quan, đơn vị tích cực tạo nguồn kinh phí giúp đỡ, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là về nhà ở, mắc bệnh hiểm nghèo,… giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ; hỗ trợ học bổng và giải quyết việc làm cho con thương binh nặng, vợ (chồng), con của quân nhân hy sinh, từ trần trong khi làm nhiệm vụ, góp phần ổn định đời sống gia đình quân nhân và đảm bảo an sinh xã hội.

Quán triệt thực hiện nghiêm Quyết định số 1237/QĐ-TTg, ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, bộ phận giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị của Quân khu đã phát huy tốt vai trò, hoạt động hiệu quả; xử lý kịp thời thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ, giải mã ký hiệu phiên hiệu đơn vị phục vụ thiết thực cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Từ năm 2015 đến nay, Quân khu đã quy tập, tiếp nhận, truy điệu, mai táng hơn 1.800 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở trong nước và ngoài nước. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách ưu đãi Người có công theo chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước. Quản lý, chi trả trợ cấp cho đối tượng Người có công đang tại ngũ đầy đủ, đúng quy định; tiếp nhận, xét duyệt, ra quyết định chi trả trợ cấp cho các đối tượng tham gia kháng chiến, các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào, Campuchia đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, chính xác.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị đã lồng ghép các chính sách, huy động và xã hội hóa các nguồn lực để đẩy mạnh Phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa’, “Uống nước nhớ nguồn”. Tích cực vận động các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội cùng đơn vị chung tay chăm sóc, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng tận tình, chu đáo1. Song song với đó, Quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các mô hình xây dựng, tặng Nhà Tình nghĩa, Nhà Đồng đội, Nhà Mái ấm công đoàn, tặng Sổ tiết kiệm tình nghĩa,… góp phần ổn định đời sống cho các đối tượng chính sách. Từ năm 2015 đến nay, Quân khu đã tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ giúp đỡ các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí hơn 200 tỷ đồng. Tích cực tham gia chương trình “Xóa đói giảm nghèo”, “Xây dựng nông thôn mới”, hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn và kênh mương thủy lợi, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống của các đối tượng chính sách trên địa bàn Quân khu.

Với những việc làm thiết thực, đầy trách nhiệm, nặng nghĩa tình của lực lượng vũ trang Quân khu 5, sự chung tay của cộng đồng và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các tổ chức, lực lượng của địa phương đã đưa những giá trị nhân văn trong công tác chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội lan tỏa trong cuộc sống, góp phần bảo đảm an sinh, công bằng xã hội, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Thiếu tướng TRƯƠNG THIÊN TÔ, Phó Chính ủy Quân khu
__________________       

1 - Hiện nay, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu nhận phụng dưỡng 453 Mẹ Việt Nam Anh hùng.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội
Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quan trọng này trong Quân đội.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470