QPTD -Thứ Hai, 16/01/2023, 10:34 (GMT+7)
Quân khu 3 tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

Chủ trương xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng là cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức sâu sắc vấn đề đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong thực hiện nội dung quan trọng này, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của khu vực phía Bắc và cả nước, Quân khu 3 có nhiều đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chiến lược, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả các tiêu chuẩn về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị số 917/1999/CT-BQP, ngày 22/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Kết quả nổi bật là, nhận thức, lập trường tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu luôn kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên. Quân khu đã thực hiện đúng biểu tổ chức, biên chế; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Chất lượng huấn luyện, đào tạo, giáo dục chính trị cho các đối tượng, xây dựng nền nếp chính quy có nhiều chuyển biến tiến bộ; tổ chức và tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt thành tích cao. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Qua 20 năm (1999 - 2019) xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, lực lượng vũ trang Quân khu có 157 lượt cơ quan, đơn vị được Bộ Quốc phòng công nhận “Đơn vị vững mạnh toàn diện”; gần 3.500 lượt cơ quan, đơn vị được Bộ Tư lệnh Quân khu công nhận “Đơn vị vững mạnh toàn diện”.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện còn một số hạn chế, như: công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng gắn với quản lý, rèn luyện kỷ luật ở một số cơ quan, đơn vị chất lượng chưa cao. Tình hình chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước có chuyển biến nhưng chưa vững chắc. Công tác bảo đảm hậu cần ở một vài đơn vị chưa được chú trọng; việc duy trì nền nếp, chính quy ngành kỹ thuật và thực hiện nội dung Cuộc vận động 50 chưa nghiêm, còn để xảy ra mất an toàn giao thông, v.v. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế nêu trên là do một số cấp ủy, người chỉ huy nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, ý nghĩa, yêu cầu và các chỉ tiêu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; việc cụ thể hóa và xây dựng chủ trương, biện pháp lãnh đạo, triển khai kế hoạch thực hiện còn chung chung, chưa sát đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị. Chưa có nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ huy, nhất là công tác giáo dục, định hướng tư tưởng và quản lý, rèn luyện kỷ luật bộ đội. Sự phối hợp, hiệp đồng của các cơ quan, đơn vị, địa phương có nội dung chưa chặt chẽ; công tác kiểm tra, xử lý chưa kiên quyết, thiếu kịp thời, v.v.

Để nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” theo Chỉ thị số 79/CT-BQP, ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác; trong đó, chú trọng thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp chủ yếu như sau:

Một là, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đây là ưu tiên hàng đầu, yếu tố quyết định chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” ở từng cơ quan, đơn vị và toàn Quân khu. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 79/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; nắm chắc các nội dung, tiêu chuẩn và biện pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” để xác định chỉ tiêu, giải pháp sát với đặc điểm nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên. Toàn Quân khu đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng bộ, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; tăng cường quản lý, giáo dục rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng gắn với thực hiện tốt phong trào Thi đua Quyết thắng và nhiệm vụ chính trị của Quân khu, đơn vị, địa phương. Tập trung xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục thực hiện Đề án Quân đội tham gia phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; trong đó, tập trung nâng cao năng lực của “lực lượng 47”, tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chỉ đạo các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ; triển khai thực hiện tốt các mô hình, hoạt động truyền thông, các phong trào thi đua, cuộc vận động, hội thi, hội thao ở các cấp.

Hai là, kiện toàn tổ chức, biên chế cơ quan, đơn vị “tinh, gọn, mạnh”, lực lượng dự bị động viên “hùng hậu, vững chắc”, lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”. Triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo. Tập trung điều chỉnh, kiện toàn tổ chức, biên chế; ưu tiên quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuyến biên giới, biển, đảo. Xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “tinh, gọn, mạnh, cân đối, cơ động”; chăm lo, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, lực lượng dự bị động viên “hùng hậu, rộng khắp”, chất lượng ngày càng cao. Tổ chức tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng luật, công khai, dân chủ.

Trong công tác huấn luyện, thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp; tập trung đổi mới phương pháp huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu; huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí, trang bị mới; kết hợp huấn luyện với rèn luyện thể lực của bộ đội. Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập vòng tổng hợp, tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng và chất lượng giáo dục, đào tạo phù hợp với thực tế ở từng cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, kế hoạch phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, phương án phòng, chống cháy nổ, cháy rừng. Chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, kịp thời xử trí tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện cho các địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Ba là, đẩy mạnh thực hiện nền nếp chính quy; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Các cơ quan, đơn vị tăng cường quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, quyết định của cấp trên và của Quân khu về xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ; kết hợp tốt giữa giáo dục với rèn luyện ý thức tự giác. Tăng cường các biện pháp quản lý quân số, vũ khí trang bị, phương tiện xe máy. Chú trọng kiểm tra việc thực hiện các chế độ nền nếp, lễ tiết tác phong quân nhân; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những vụ việc vi phạm, nhất là các vụ việc nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, từng cơ quan, đơn vị, nhà trường cần có nhiều biện pháp quản lý tình hình tư tưởng và các mối quan hệ xã hội của quân nhân. Tập trung xây dựng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chăm lo xây dựng các tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân vững mạnh; giữ gìn đoàn kết nội bộ và tăng cường quan hệ đoàn kết quân dân. Hoàn thành các mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu. Từng bước cải cách hành chính trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy theo hướng dân chủ, thực tiễn, giữ nghiêm kỷ luật.

Bốn là, thường xuyên chăm lo, nâng cao chất lượng các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kế hoạch, đầu tư, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Để thực hiện tốt nội dung này, cần chú trọng giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu có nhận thức đầy đủ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng và tổ chức hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Tập trung đột phá tạo chuyển biến toàn diện, đồng bộ, vững chắc trong công tác bảo đảm đời sống, sức khỏe bộ đội; tăng cường chỉ đạo, xây dựng và hoạt động hậu cần khu vực phòng thủ; đổi mới mạnh mẽ phương thức bảo đảm hậu cần, tài chính; ưu tiên bảo đảm cho các đơn vị làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, hải đảo, địa bàn trọng điểm. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chế biến, dịch vụ hậu cần; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội. Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt; cơ sở quân y có đủ điều kiện khám, chữa bệnh theo phân cấp. 

Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến vững chắc trong công tác kỹ thuật. Nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, bảo đảm an toàn kho tàng, vũ khí, trang bị kỹ thuật. Đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy ngành Kỹ thuật, tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” ở tất cả các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu.

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” là đòi hỏi khách quan, phù hợp với yêu cầu phát triển của Quân đội và sự nghiệp quốc phòng. Lực lượng vũ trang Quân khu 3 cùng toàn quân tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, góp phần bảo vệ vững chắc địa bàn, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Trung tướng NGUYỄN QUANG NGỌC, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương ĐảngTư lệnh Quân khu

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.