QPTD -Thứ Năm, 08/11/2018, 08:03 (GMT+7)
Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất ở Quân khu 7

Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh nói chung, ở khu công nghiệp, khu chế xuất nói riêng có vị trí, vai trò rất quan trọng trong xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững mạnh. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp.

Quân khu 7 thuộc địa bàn vùng kinh tế trọng điểm miền Đông Nam Bộ, có vị trí chiến lược cả về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của khu vực phía Nam và cả nước. Trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu đã có nhiều chủ trương, chính sách thu hút đầu tư và tổ chức quy hoạch, xây dựng, vận hành hiệu quả 124 khu công nghiệp, 31 cụm công nghiệp, 04 khu chế xuất, với gần 05 triệu người lao động, góp phần quan trọng phát triển kinh tế, đóng góp ngân sách nhà nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Hằng năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của khu vực này luôn đứng tốp đầu cả nước; quốc phòng, an ninh cơ bản được giữ vững và tăng cường, đóng góp đáng kể vào sự phát triển của từng địa phương và của nền kinh tế quốc dân. Đồng thời, tạo tiền đề quan trọng xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, thực hiện thắng lợi công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn.

Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW

Bên cạnh kết quả đạt được, nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, người lao động về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh còn hạn chế; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp có nơi chưa thống nhất. Các cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác này còn chồng chéo, bất cập, thậm chí có mặt chưa theo kịp sự phát triển của thực tiễn. Trong khi đó, các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh hoạt động chống phá ta trên tất cả các mặt, lĩnh vực, địa bàn, với nhiều âm mưu, thủ đoạn thâm độc; trong đó, các khu công nghiệp, khu chế xuất là một trong những trọng điểm. Chính vì thế, nâng cao chất lượng, hiệu quả kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn Quân khu nói chung, tại các khu công nghiệp, khu chế xuất nói riêng là vấn đề rất quan trọng trong thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi Quân khu cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, tập trung vào một số vấn đề cơ bản sau:

Một là, tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và toàn dân trên địa bàn đối với sự kết hợp quan trọng này. Đây là giải pháp giữ vai trò quan trọng hàng đầu, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động cho mọi cán bộ, đảng viên, các tổ chức, lực lượng và toàn dân trong kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh ở khu công nghiệp, khu chế xuất. Để làm được điều đó, Quân khu đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền cho các đối tượng và toàn dân nắm vững quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng trong tình hình mới; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; những khó khăn, hệ lụy, mặt trái của kinh tế thị trường cùng sự cần thiết phải tăng cường hơn nữa sự kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược này. Nội dung giáo dục, tuyên truyền phải bảo đảm tính toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm và hướng vào việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới", v.v. Đồng thời, tích cực đổi mới, đa dạng hóa cả về nội dung, hình thức và phương pháp, như: gắn giáo dục tập trung, thường xuyên với đẩy mạnh tuyên truyền nhân các sự kiện chính trị của địa phương, đất nước; giữa giáo dục trong hệ thống chính trị, các tổ chức, cơ sở đào tạo với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong đó, Quân khu đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và toàn dân, nhất là đối với đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp, chủ các doanh nghiệp, tập thể công nhân trong từng khu, cụm công nghiệp và nhân dân trên địa bàn. Đây là vấn đề rất quan trọng, đòi hỏi lực lượng vũ trang Quân khu phải tập trung làm tốt trong thời gian tới, với nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả; phấn đấu không chỉ bảo đảm cho 100% đối tượng theo quy định, mà còn phải nghiên cứu mở rộng diện giáo dục, bồi dưỡng và có nhiều cơ chế, chính sách phù hợp đối với công tác này. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và toàn dân trên địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh ở từng khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, góp phần xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền và vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh trong từng khu công nghiệp, khu chế xuất. Trong những năm qua, trên cơ sở quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương về quân sự, quốc phòng, việc lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn Quân khu, nhất là địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp, góp phần thúc đẩy các địa phương phát triển nhanh, bền vững. Tuy nhiên, trên thực tế, ở một số địa phương, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ này còn nhiều bất cập, chồng chéo, thậm chí có nơi chưa thống nhất, v.v. Vì thế, thời gian tới, cùng với tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các quy chế, quy định đối với công tác này, Quân khu phối hợp chặt chẽ với các địa phương rà soát để từng bước quy hoạch tổng thể các trọng điểm về quốc phòng an ninh trên từng khu vực, địa bàn. Trên cơ sở đó, triển khai xây dựng các kế hoạch, đề án thực hiện việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh trong các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp mình về đảm bảo quốc phòng, an ninh trong các quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở định hướng, hướng dẫn của Quân khu, sự tham mưu của cơ quan quân sự cùng cấp, cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc kết hợp ngay từ quy hoạch, kế hoạch và trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo mỗi bước phát triển kinh tế là một bước tăng cường quốc phòng, an ninh; kiên quyết không phát triển kinh tế bằng mọi giá. Cùng với đó, cần chỉ đạo, định hướng phát triển các sản phẩm lưỡng dụng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh.

Ba là, tiếp tục đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu xác định, trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các tỉnh, thành phố, các ngành, địa phương cần xác định chiến l­ược, quy hoạch, kế hoạch, đề án một cách khoa học, bảo đảm sự thống nhất, tác động và thúc đẩy lẫn nhau giữa lĩnh vực kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh. Điều này sẽ bảo đảm cho mỗi bước phát triển tiềm lực kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, nhất là các thành phần, các ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn các khu công nghiệp, khu chế xuất cũng là một bước phát triển của tiềm lực khoa học - công nghệ và các ngành sản xuất quốc phòng. Để hiện thực hóa nội dung trên, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu cần phối hợp đồng bộ với các khu công nghiệp, khu chế xuất trong quy hoạch phát triển các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ dân dụng và quốc phòng, an ninh, bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại, thông suốt, tính linh hoạt cao và có khả năng chuyển đổi nhanh khi xảy ra chiến tranh. Đồng thời, phối hợp với các địa phương trong quy hoạch phân bố dân cư, nhất là nơi có các khu công nghiệp, khu chế xuất để đảm bảo đạt cả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quốc phòng, an ninh; quy hoạch sử dụng đất đai vừa phải phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, vừa không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Bốn là, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh ở khu công nghiệp, khu chế xuất trong khu vực phòng thủ của tỉnh, thành phố. Đây là vấn đề cấp thiết, nhưng khó có thể giải quyết trong một sớm, một chiều và trên thực tế, chính sự thiếu đồng bộ về cơ chế, chính sách đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự kết hợp có tính chiến lược, xuyên suốt này. Vì thế, thời gian tới, một mặt, Quân khu chỉ đạo sát sao các tỉnh, thành phố, tích cực đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh việc nghiên cứu, hoàn thiện và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn, bảo đảm cho sự kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh mang lại hiệu quả thiết thực. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh đều phải được thể hiện bằng các văn bản pháp luật, phù hợp với đặc điểm của từng tỉnh, thành phố trong từng giai đoạn. Mặt khác, Quân khu đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan và địa phương có liên quan, hoàn thiện quy trình kiểm tra, giám sát, chế tài xử lý các trường hợp vi phạm. Cùng với đó, các tỉnh, thành phố tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách thực hiện kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh sát, đúng, phù hợp với đặc thù địa bàn; bảo đảm vừa động viên được tinh thần yêu n­ước và ý thức, trách nhiệm, tạo động lực chính trị tinh thần và trách nhiệm pháp lý của các doanh nghiệp, vừa nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, vừa tăng cường tiềm lực và thế trận quốc phòng, an ninh.

Việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn có khu chế xuất, khu công nghiệp là vấn đề không chỉ có ý nghĩa cơ bản, lâu dài mà còn mang tính thời sự, cấp bách trong tình hình mới, góp phần khai thác, phát huy được tiềm năng, thế mạnh tại chỗ phục vụ cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng LÊ BỬU TUẤN, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu

Ý kiến bạn đọc (0)