QPTD -Thứ Hai, 27/09/2021, 08:54 (GMT+7)
Huyện Yên Bình xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược và thấm nhuần tư tưởng “Thái bình tu chí lực”1 trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, huyện Yên Bình đã, đang tập trung xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Yên Bình là huyện vùng thấp, nằm ở giao điểm giữa khu vực trung du và miền núi của vùng Tây Bắc, diện tích bao kín ba mặt hồ Thác Bà, có vị trí trọng yếu về kinh tế, quốc phòng, an ninh của tỉnh Yên Bái. Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị định của Chính phủ về khu vực phòng thủ, trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP, ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ và các nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Yên Bái, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang Huyện đã, đang đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, nhất là xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện trao thưởng cho các cá nhân có thành tích trong diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021

Trước hết, Huyện coi trọng xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, cốt lõi là “thế trận lòng dân”. Bám sát các chỉ thị, nghị quyết của trên, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện đã xây dựng, ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ, phù hợp với đặc điểm địa bàn. Trong đó, tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đối với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc. Quán triệt nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; giáo dục lòng yêu nước, truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc; đấu tranh, phê phán những nhận thức lệch lạc, tiêu cực trong xã hội; vạch trần âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong quá trình tiến hành bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và toàn dân. Để đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, Huyện chú trọng củng cố, kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp bảo đảm đủ số lượng, thành phần, cơ cấu hợp lý; đổi mới nội dung, chương trình, hình thức và mở rộng đối tượng bồi dưỡng, phù hợp đặc điểm địa bàn, cơ quan, tổ chức. Hằng năm, Huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự - Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh rà soát, nắm chắc số lượng, phân loại đối tượng cần bồi dưỡng làm cơ sở xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại địa phương2 và cử đi bồi dưỡng ở trên theo phân cấp. Đồng thời, tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh bảo đảm nội dung, chương trình và thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân. Nhờ đó, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khu vực phòng thủ được nâng lên, góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Đi đôi với xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, Huyện đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Theo đó, Huyện chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh ngay trong khâu lập kế hoạch, quy hoạch phát triển tổng thể và từng giai đoạn. Để đảm bảo mỗi bước phát triển kinh tế là một bước tăng cường tiềm lực khu vực phòng thủ, Huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp với các ban, ngành rà soát, thẩm định, giám sát chặt chẽ các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế, không để ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, đẩy mạnh rà soát, quy hoạch phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản thành các vùng sản xuất hàng hóa3, nâng cao năng suất, chất lượng, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực gắn với chuỗi liên kết giá trị; bảo tồn diện tích rừng hiện có, nhất là rừng gỗ lớn, tuyên truyền, vận động nhân dân kéo dài chu kỳ trồng các loại cây công nghiệp và tích cực trồng mới, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng. Được xác định là vùng động lực phát triển công nghiệp, Huyện tận dụng, phát huy mọi nguồn lực, thu hút vốn đầu tư phát triển khu công nghiệp, các nhà máy sản xuất xi măng, bột đá,… góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, quan tâm thu hút đầu tư, phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; nghiên cứu tôn tạo, nâng cấp một số di tích văn hóa đã được xếp hạng, như: Đền Mẫu Thác Bà, Đình Khả Lĩnh, Động Thủy Tiên,... góp phần khôi phục, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thu hút khách du lịch. Đến nay, Huyện đã quy hoạch phát triển hơn 100 ha lúa cao sản, đặc sản (gạo Bạch Hà), duy trì diện tích lúa nước hiện có, đảm bảo an ninh lương thực; làm tốt việc bảo tồn, phát triển rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên hơn 54,8%; xây dựng thương hiệu “Cá hồ Thác Bà”, gắn sản xuất với bao tiêu sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được Huyện triển khai đồng bộ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng, tham gia tích cực của toàn dân với cách làm sáng tạo, phù hợp, làm cho bộ mặt nông thôn từng bước khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Do đặc điểm địa hình chia cắt, Huyện đột phá phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, bảo đảm tính lưỡng dụng, vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, sẵn sàng phục vụ quốc phòng, an ninh khi cần. Thời gian qua, Huyện đã đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo một số tuyến đường, như: đường Hoàng Thi, Hồng Bàng, Cảng Hương Lý - Văn Phú, Quốc lộ 32 từ xã Đại Minh, Hán Đà, Vĩnh Kiên, đường nội thị thị trấn Yên Bình,… và tiếp tục lập quy hoạch, đề xuất các dự án xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện các tuyến giao thông: Tân Nguyên - Mậu A, Cảm Ân - Mông Sơn, Tân Hương - Hòa Cuông, v.v. Đồng thời, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp với các ban, ngành lập quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, xác định rõ các thành phần, lực lượng, phương án bố trí tổng thể các công trình quốc phòng và lập kế hoạch, dự kiến nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng trong quy hoạch thế trận quân sự. Tổ chức khảo sát, lập sơ đồ quản lý, cải tạo các hang động tự nhiên, công trình quốc phòng, đất quốc phòng trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật. Đến nay, Sở chỉ huy của Ban Chỉ huy Quân sự, Công an Huyện, trận địa phòng không, doanh trại huấn luyện dự bị động viên đã được xây dựng cơ bản.

Trong xây dựng khu vực phòng thủ, Huyện đặc biệt quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, đủ sức làm nòng cốt trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, Huyện chỉ đạo đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, biên chế, xây dựng lực lượng vũ trang có cơ cấu, thành phần hợp lý theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng lực lượng và điều kiện, đặc điểm địa bàn. Xây dựng lực lượng thường trực “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”; lực lượng dự bị động viên hùng hậu, theo phương châm “gần, gọn địa bàn”, sẵn sàng huy động khi có tình huống và chăm lo xây dựng, kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng Công an theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đến nay, Huyện đã sắp xếp lực lượng dự bị động viên vào 100% đầu mối đơn vị, bảo đảm đủ biên chế, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt hơn 91,4%, gần đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 1,2%; không đúng chuyên nghiệp quân sự 7,2%. Lực lượng dân quân tự vệ chiếm 1,8% dân số, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 18,8%; hoàn thành việc đưa công an chính quy về xã. Thường xuyên chỉ đạo cơ quan quân sự, công an duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, nhất là diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, theo phương châm “thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn”. Thông qua đó, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, quy chế hoạt động của khu vực phòng thủ; nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh. Ngoài ra, còn chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, nhất là giữa Công an và Quân đội, thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, trong điều kiện toàn Huyện đang nỗ lực thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, song Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện đã quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng làm tốt công tác chuẩn bị, tiến hành luyện tập và tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021, đạt xuất sắc (9,2 điểm), bảo đảm an toàn, được Quân khu 2, tỉnh Yên Bái ghi nhận, đánh giá cao.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, huyện Yên Bình đã xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, tạo cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, thiết thực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

AN HOÀNG LINH, Bí thư Huyện ủy
__________________

1 - Dịch nghĩa: “Thái bình nên gắng sức”, trích trong bài thơ “Tụng giá hoàn kinh sư” của Thượng tướng, Thái sư Trần Quang Khải (1241 - 1294).

2 - Từ năm 2015 - 2020, Huyện đã cử 179/187 lượt cán bộ đối tượng 2, 3; 147/166 chức sắc, chức việc tôn giáo tham gia bồi dưỡng do trên tổ chức; mở được 50 lớp bồi dưỡng cho 1.981/2.031 cán bộ đối tượng 4 đạt kết quả tốt.

3 - Vùng cây ăn quả có múi, quế, chè, tre măng Bát độ, phát triển thủy sản, chăn nuôi gia súc, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:57 - 25/10/2021

EUR25,834.0427,258.10

GBP30,546.0631,822.29

USD22,625.0022,855.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:39 - 25/10/2021

HCMSJC57.55058.250
Hà NộiSJC57.55058.270
Đà NẵngSJC57.55058.270