QPTD -Thứ Năm, 16/08/2018, 09:52 (GMT+7)
Huyện Sơn Động tăng cường lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, huyện Sơn Động (Bắc Giang) hết sức coi trọng tăng cường tiềm lực và thế trận quốc phòng, an ninh. Trong đó, việc xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc được Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện, với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp.

Là địa phương có địa bàn rộng (860,17 km2, trong đó 2/3 diện tích đồi núi), địa hình phức tạp, giao thông đi lại không thuận tiện; kinh tế kém phát triển, thu nhập bình quân đầu người thấp, đời sống văn hóa - xã hội còn nhiều khó khăn (một trong 63 huyện nghèo của cả nước), ngân sách cơ bản phụ thuộc vào cấp trên, nên khả năng huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực kinh tế cho xây dựng khu vực phòng thủ còn hạn chế. Trong khi đó, các thế lực phản động đang đẩy mạnh truyền đạo trái pháp luật, nạn phá rừng, tranh chấp đất rừng chưa được giải quyết dứt điểm, cùng với thiên tai (lũ quét, sạt lở đất,…) xảy ra thường xuyên đã tác động không nhỏ tới phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân khu 1 và Tỉnh Bắc Giang về xây dựng khu vực phòng thủ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sơn Động đã đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này.

Nổi bật là, nhận thức của cán bộ, đảng viên và toàn dân trong Huyện về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự nói chung, xây dựng khu vực phòng thủ nói riêng đã có bước chuyển biến rõ rệt. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh ngày càng được mở rộng đối tượng1 và đi vào chiều sâu; việc củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ, cơ quan quân sự và đội ngũ cán bộ quân sự các ban, ngành, địa phương trong địa bàn được chú trọng. Cơ quan quân sự đã phát huy tốt vai trò tham mưu, triển khai thực hiện Đề án xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ, quản lý, sử dụng đất quốc phòng, bảo vệ các công trình quân sự. Các cơ sở chính trị địa phương được coi trọng xây dựng vững mạnh toàn diện, góp phần ngăn ngừa và làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội địa phương, v.v. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân về công tác xây dựng khu vực phòng thủ chưa toàn diện, thậm chí còn tư tưởng cho đây là nhiệm vụ của riêng lực lượng vũ trang. Việc đầu tư ngân sách địa phương cho xây dựng khu vực phòng thủ, nhất là các công trình quốc phòng chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ địa bàn trong tình hình mới; tiến độ thi công một số hạng mục công trình quốc phòng trên địa bàn còn chậm; năng lực cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của cấp trên vào cấp mình ở một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa hiệu quả, v.v. Thời gian tới, để khắc phục những hạn chế trên, đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ, góp phần bảo vệ an toàn địa bàn trong thời kỳ mới, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Sơn Động cần tiếp tục phát huy truyền thống Đơn vị Anh hùng, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp:

Một là, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp trong xây dựng khu vực phòng thủ. Đây là nội dung quan trọng, xuyên suốt, bảo đảm cho nhiệm vụ này thực hiện đúng hướng và đạt hiệu quả thiết thực. Để làm được điều đó, trước hết, cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp cần quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về xây dựng khu vực phòng thủ, như: Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị Định 152/2007/NĐ-CP, Nghị định 02/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Chỉ thị 416/CT-BTL của Quân khu và trực tiếp là Chỉ thị 19/CT/TU, ngày 07-4-2015 của Tỉnh ủy Bắc Giang về lãnh đạo khu vực phòng thủ tỉnh, huyện giai đoạn 2015 - 2020, v.v. Trên cơ sở đó, tuyên truyền, giáo dục cho lực lượng vũ trang và toàn dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ quan trọng này, từ đó xác định trách nhiệm trong quá trình thực hiện. Nhận thức rõ nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chế độ, thành quả cách mạng của nhân dân trong thời kỳ mới, Huyện ủy tập trung lãnh đạo xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang, thế trận quân sự,… trên địa bàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài. Trong đó, đi sâu chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động lãnh đạo của cấp ủy với các biện pháp quản lý nhà nước về quốc phòng của hệ thống chính quyền các cấp, nhằm bảo đảm cho nghị quyết được hiện thực hóa trong thực tiễn và đạt hiệu quả thiết thực. Theo đó, một mặt, Huyện tập trung xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là năng lực ra nghị quyết, triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự cho đội ngũ bí thư, cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể khối cơ quan Huyện, các xã, thị trấn, đơn vị, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, thậm chí tới cấp chi bộ, cán bộ thôn, bản, cụm dân cư, v.v. Mặt khác, chủ động đổi mới phương pháp, tác phong công tác của cấp ủy, cán bộ các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ theo hướng: Làm việc có kế hoạch, dân chủ, trách nhiệm, sâu sát, lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kịp thời, thấu đáo nguyện vọng của cấp dưới theo đúng quy định. Coi trọng kiện toàn và phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, nòng cốt là cơ quan Quân sự, Công an trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ các cơ quan cùng cấp, đơn vị, địa phương cấp dưới thực hiện. Trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện cần làm tốt khâu thanh tra, kiểm tra công tác xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ và khâu sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, làm cơ sở để nâng cao chất lượng, hiệu quả các bước tiếp theo.

Hai là, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh - nội dung quan trọng, quyết định đến sức mạnh tổng hợp và khả năng hoạt động tác chiến của khu vực phòng thủ Huyện. Vì vậy, Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cả bộ đội địa phương (thường trực, dự bị động viên) và dân quân tự vệ vững mạnh về mọi mặt, thực sự là lực lượng chính trị, chiến đấu tin cậy bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương trong mọi tình huống. Trong đó, đối với lực lượng thường trực, xây dựng theo hướng: tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt. Tập trung huấn luyện, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị; trình độ tham mưu tác chiến; thành thạo các phương án chiến đấu, nhất là chiến đấu trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, tác chiến không gian mạng, phương án bảo vệ chế độ, giữ gìn an ninh - chính trị địa bàn và khả năng làm chủ vũ khí, trang bị mới; bảo đảm cho lực lượng này vừa là nòng cốt trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự, vừa là lực lượng chủ công phối hợp với các lực lượng khác chỉ đạo, tham gia phòng, chống cháy rừng, bão lũ,… tại địa phương. Đối với lực lượng dự bị động viên, rút kinh nghiệm qua tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996 - 2016), Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ giữa đăng ký, quản lý, sắp xếp, tạo nguồn dự bị động viên với theo dõi, quản lý trang bị, phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân để sẵn sàng động viên khi cần thiết. Phối hợp với các đơn vị khung thường trực rà soát, bổ nhiệm, nâng ngạch, giải ngạch, chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho các đối tượng, bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của trên. Xây dựng lực lượng dự bị động viên có quy mô, tổ chức biên chế phù hợp, số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng cao, sẵn sàng động viên bổ sung cho lực lượng thường trực. Đối với lực lượng dân quân tự vệ, tổ chức xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”; trong đó, đột phá vào xây dựng, nâng cao năng lực, trách nhiệm đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm quân sự cơ sở theo Đề án 263-ĐA/ĐUQS, ngày 08-5-2017 của Đảng ủy Quân sự Tỉnh về “Nâng cao chất lượng đội ngũ thôn đội trưởng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Tăng cường lực lượng, tỷ lệ đảng viên là dân quân tự vệ trong các doanh nghiệp làm kinh tế trên địa bàn; xây dựng lực lượng này thực sự vững mạnh về chính trị, trung thành tuyệt đối với Đảng, chế độ, nhân dân và làm nòng cốt trong xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh, phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, bão lũ,… ngay tại cơ sở.

Ba là, xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc, có chiều sâu, phù hợp với cách đánh sở trường của lực lượng vũ trang địa phương, nội dung được Đảng ủy Quân sự Huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, bí mật, an toàn. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn, phát huy lợi thế địa hình, Huyện chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa xây mới với tận dụng củng cố, cải tạo các hang động, địa hình giá trị có sẵn thành công trình chiến đấu (các mốc khống chế pháo binh, trận địa súng máy 12,7 mm), nhằm giảm thiểu chi phí nhưng vẫn bảo đảm chất lượng công trình quân sự. Việc xây dựng các hạng mục mới trong thế trận quân sự theo Đề án xây dựng các công trình quân sự khu vực phòng thủ giai đoạn 2016 - 2020, được Huyện đầu tư ngân sách địa phương hoàn toàn, với tổng chi phí hơn 10 tỷ đồng và tổ chức thực hiện đúng quy trình, từ khâu khảo sát, lập dự án, thiết kế, thẩm định, phê duyệt đến triển khai thực hiện, giám sát, kiểm tra,… nhằm không chỉ phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập trong thời bình, mà còn thực hiện nhiệm vụ chiến đấu khi có chiến tranh. Trước mắt, Huyện tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trong khu vực phòng thủ, phấn đấu năm 2018 hoàn thiện 02 - 03 công trình trong khu căn cứ chiến đấu (sở chỉ huy, khu sơ tán,…), một số công trình trong căn cứ hậu phương (đường cơ động, trường bắn,…) đưa vào hoạt động và từng bước củng cố, bổ sung, hoàn chỉnh các hạng mục công trình còn lại theo kế hoạch hằng năm đã xác định. Yêu cầu xây dựng thế trận quân sự phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; phù hợp với thế trận phòng thủ chung của Tỉnh, Quân khu; phát huy được truyền thống, khả năng, cách đánh sở trường của lực lượng vũ trang trong địa bàn và thống nhất với kế hoạch, chương trình xây dựng nông thôn mới.

Cùng với xây dựng các công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ, hằng năm, Huyện ủy lãnh đạo cơ quan Quân sự phối hợp với các ban, ngành điều chỉnh bổ sung kịp thời các văn kiện, kế hoạch chiến đấu; huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên; phòng không nhân dân; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cháy rừng, phương án chống siêu bão, v.v. Phấn đấu trong nhiệm kỳ, Huyện ủy lãnh đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng, chống cháy rừng cho 100% các xã, thị trấn và diễn tập khu vực phòng thủ huyện đảm bảo an toàn, sát thực tế, đạt kết quả tốt. Qua diễn tập, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, khả năng hiệp đồng xử lý tình huống của các lực lượng trong khu vực phòng thủ, góp phần làm thất bại mưu đồ chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để Sơn Động phát triển vững chắc, thoát nghèo về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng, an ninh, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập.

NGHIÊM XUÂN HƯỞNG, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy
______________

1 - Năm 2016, Huyện chỉ giáo dục, bồi dưỡng được 422 đồng chí thuộc đối tượng 4, nhưng năm 2017 đã giáo dục, bồi dưỡng được 04 đồng chí thuộc đối tượng 2, 20 đồng chí đối tượng 3 và 356 đồng chí đối tượng 4, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)