QPTD -Thứ Sáu, 07/04/2017, 07:41 (GMT+7)
Đảng bộ Quận 10 coi trọng lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự

Trên cơ sở quán triệt quan điểm của Đảng về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược trong tình hình mới, Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận 10 thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Qua đó, góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Là một trung tâm kinh tế, văn hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch lớn của thành phố Hồ Chí Minh, Quận 10 có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh của Thành phố. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân và lực lượng vũ trang, Quận 10 đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của các tầng lớp nhân dân được cải thiện. Trong đó, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương là một mặt công tác được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo môi trường thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thành phố đang trong quá trình phát triển.

  Đồng chí Đặng Quốc Toàn động viên thanh niên quận 10 lên đường
nhập ngũ, ngày 16-02-2017. (Ảnh: baoquankhu7.vn)

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn đang đặt ra những yêu cầu mới rất cao và toàn diện, trong điều kiện có thời cơ và thách thức đan xen. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 10 lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) xác định: “Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng tiềm lực quốc phòng đủ mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, xây dựng cơ quan quân sự quận, phường vững mạnh toàn diện;…”. Trên tinh thần đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận triển khai xây dựng chương trình hành động về quốc phòng, quân sự, với những nội dung chủ yếu sau:

Trước hết, Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên và toàn dân. Hằng năm, Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận ban hành các nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ quốc phòng, trong đó có công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền các cấp và cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của Quận phối hợp tổ chức thực hiện. Trọng tâm là, quán triệt và thực hiện tốt Nghị định 13/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư 38/2014/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành chương trình, nội dung, chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; Thông tư 24/2014/TT-BQP của Bộ Quốc Phòng về giáo dục quốc phòng và an ninh, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong Quân đội nhân dân; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, v.v. Đồng thời, chủ động rà soát đối tượng, lập kế hoạch và cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định; trong đó, ưu tiên những cán bộ mới được bổ nhiệm chức danh. Ngoài số cán bộ được cử đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo chỉ tiêu trên giao, Quận đã chủ động tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên theo phân cấp, nhằm mục tiêu trong nhiệm kỳ đảm bảo 100% cán bộ các cấp đều được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định. Bên cạnh đó, Quận còn chỉ đạo cơ quan quân sự, công an phối hợp với Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa Thông tin và Trung tâm thể dục thể thao tổ chức tuyên truyền, vận động toàn dân chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên,... và các quy định của địa phương. Ngoài ra, Quận chỉ đạo Phòng Giáo dục và đào tạo phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong hệ thống nhà trường trên địa bàn theo Thông tư 39/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng để trang bị cho đối tượng này kiến thức, kỹ năng quân sự, truyền thống quê hương cách mạng, tinh thần yêu nước, ý thức, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong quá trình thực hiện, các địa phương, đơn vị luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của trên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về đường lối chính trị, quân sự của Đảng, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh của địa phương; làm rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động và ảnh hưởng của nó đối với sự ổn định, phát triển của địa phương. Nhờ đó, đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Đây là nội dung quan trọng nên được Quận ủy thường xuyên chú trọng. Trong đó, tập trung xây dựng cơ quan quân sự, công an vững mạnh toàn diện, đủ năng lực làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, an ninh và tổ chức thực hiện. Quận tập trung kiện toàn tổ chức, biên chế; chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chủ trì; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên, tăng cường vai trò tiền phong, gương mẫu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Với lực lượng thường trực, Quận ủy chỉ đạo kiện toàn đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, thực hiện tốt chương trình, nội dung, kế hoạch huấn luyện, diễn tập của trên và chế độ sẵn sàng chiến đấu; bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, quyết tâm, phương án, kế hoạch, v.v. Đồng thời, phát huy vai trò của Ban Chỉ huy Quân sự Quận trong tham mưu cho Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận về phương án, kế hoạch và phương pháp xử lý các tình huống về quốc phòng - an ninh xảy ra trên địa bàn. Thực hiện Đề án đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự phường đến năm 2020, Quận phấn đấu đến hết quý 2 - 2017, số cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhân viên thống kê đều đạt trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở. Đặc biệt, Quận ủy luôn chú trọng xây dựng, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ từ đảng viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự về đảm nhiệm các cương vị lãnh đạo của địa phương, cơ sở. Để làm được việc này, Đảng ủy yêu cầu đảng ủy các phường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, phát hiện, giới thiệu ứng viên đủ điều kiện tham gia chương trình; chủ động ngay từ khâu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, khuyến khích những thanh niên là đảng viên đã tốt nghiệp đại học tham gia Quân đội. Việc xét tuyển được thực hiện theo đợt tuyển quân và tiếp nhận quân nhân xuất ngũ. Với lực lượng dân quân tự vệ, Quận xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, tỷ lệ đạt 2,02% (trong đó dân quân đạt 1,92% so với dân số; tự vệ đạt 17% so với cán bộ, công nhân viên chức); có 26,7% dân quân là đảng viên; dân quân cơ động đạt 12,1% so với tổng số dân quân tự vệ. Đồng thời, chỉ đạo các cấp tiến hành đăng ký công dân trong độ tuổi để quản lý, bổ sung luân phiên vào lực lượng; tiến hành rà soát, phân loại, phúc tra và huy động lực lượng dự bị động viên đúng kế hoạch, bảo đảm chỉ tiêu theo quy định của Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên và thực tiễn địa phương. Việc bổ nhiệm quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy, thăng quân hàm theo chức danh và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ khung các đơn vị dự bị động viên được thực hiện theo đúng nguyên tắc. Các chế độ, chính sách đối với quân nhân dự bị và gia đình được quan tâm thực hiện tốt, theo đúng quy định hiện hành, tạo sự ổn định về tư tưởng, yên tâm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác huấn luyện, tổ chức diễn tập theo các tình huống được duy trì có nền nếp, đúng kế hoạch, chương trình của trên; đảm bảo cho chất lượng, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể, năng lực tổ chức chỉ huy của Ban Chỉ huy Quân sự Quận được nâng cao.

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị định 152/2007/ NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ, Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Theo đó, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở từng khu vực và trên toàn địa bàn. Cơ quan quân sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành trong Quận tham gia thẩm định và giám sát việc quy hoạch xây dựng các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo hướng gắn kết chặt chẽ với thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ và mang tính lưỡng dụng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Cùng với đó, hằng năm Quận ủy chú trọng chỉ đạo 25% đến 30% phường tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống gây rối an ninh trật tự, manh động, phá hoại; kết hợp diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ sát với tình huống và tình hình thực tế tại địa phương. Thông qua diễn tập đã nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ tác chiến của lực lượng vũ trang; đồng thời, huy động các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong xử lý các tình huống. Thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Quận ủy chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với lực lượng quân sự và các ngành liên quan làm tốt vai trò tham mưu giúp Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, chủ động ngăn chặn, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn các hoạt động tội phạm, tham gia chỉnh trang trật tự đô thị, giảm thiểu ùn tắc giao thông, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nêu trên, sẽ là cơ sở vững chắc để Quận 10 thực hiện thắng lợi công tác quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần thực hiện tốt mục tiêu xây dựng Quận 10: “giàu về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân”.

ThS. ĐẶNG QUỐC TOÀN, Bí thư Quận ủy

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.