QPTD -Thứ Hai, 06/09/2021, 09:30 (GMT+7)
Công tác quốc phòng ở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Công tác quốc phòng ở các bộ, ngành Trung ương, địa phương có vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ điều đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động, tiền lương; việc làm, giáo dục nghề nghiệp; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội) trong phạm vi cả nước. Đồng thời, quản lý các dịch vụ sự nghiệp công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng của Đảng, cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, những năm qua, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc phòng và đạt được kết quả khá toàn diện. Nổi bật là, Bộ đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ hoạch định và triển khai thực hiện nhiều chính sách về lao động, đào tạo, việc làm, người có công và an sinh xã hội gắn với xây dựng địa bàn, ổn định an ninh chính trị, xây dựng “thế trận lòng dân”; kết hợp công tác quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh được quan tâm, tiến hành chặt chẽ, khoa học; nhận thức của cán bộ, công nhân, viên chức đối với nhiệm vụ quốc phòng của Bộ từng bước được nâng lên. Việc kiện toàn ban chỉ huy quân sự các cấp từ Bộ đến cơ sở thường xuyên được chú trọng, bảo đảm đủ sức chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Lực lượng tự vệ được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, chất lượng cao. Đến nay, tổng số tự vệ của Bộ đạt 08%; đảng viên trong lực lượng tự vệ đạt 30%, đoàn viên chiếm 70%, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Ứng dụng công nghệ trong luyện tập bắn súng của lực lượng tự vệ

Thời gian tới, dịch Covid-19, thiên tai, thảm họa,... tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực và để lại nhiều hệ lụy trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ, đòi hỏi toàn Ngành phải tiếp tục chủ động tham mưu, xây dựng và thực hiện các chủ trương, giải pháp, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài. Theo đó, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đối với nhiệm vụ quốc phòng. Đây là nội dung quan trọng hàng đầu, quyết định chất lượng, hiệu quả công tác quốc phòng của Bộ. Do đó, trên cơ sở quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, quân sự, các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm chắc ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết phải thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Nội dung giáo dục toàn diện, tập trung vào các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI), ngày 25/10/2013 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Luật Quốc phòng năm 2018, Nghị định 168/2018/ NĐ-CP, ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các bộ, ngành Trung ương, địa phương, v.v.

Cùng với đó, Bộ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, nhằm bồi đắp lý tưởng cộng sản, phẩm chất đạo đức, lịch sử truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, cập nhật kiến thức, kỹ năng, nội dung mới về quốc phòng và an ninh để mọi người hiểu rõ, hiểu đúng và thực hiện tốt công tác này trong tình hình mới. Ban Chỉ huy Quân sự Bộ chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, cơ quan quân sự các địa phương rà soát, quản lý chặt chẽ số cán bộ, đảng viên thuộc diện được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh để xây dựng kế hoạch mở lớp bồi dưỡng cho các đối tượng 3, 4; lập danh sách, đề nghị cán bộ thuộc đối tượng 1, 2 gửi đi bồi dưỡng các lớp do trên tổ chức. Ngoài ra, việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cũng được tăng cường thông qua các cơ quan báo, tạp chí của Bộ: Báo Lao động và Xã hội, Báo điện tử Dân trí, Tạp chí Lao động và Xã hội để giáo dục ý thức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự theo đặc điểm của mỗi đơn vị thông qua các buổi sinh hoạt cơ quan, tổ chức quần chúng, đoàn thể công đoàn, đoàn thanh niên. Qua đó, làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với nhiệm vụ quan trọng này.

Hai là, đẩy mạnh chính sách an sinh xã hội gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng. Chính sách an sinh xã hội có vai trò rất quan trọng với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để ổn định và phát triển bền vững đất nước, quan điểm này đã được phổ biến, cụ thể hóa, thể chế hóa ngày càng hoàn thiện hơn. Thời gian tới, Bộ sẽ tham mưu cho Chính phủ giải quyết hàng loạt vấn đề do hậu quả của đại dịch Covid-19, như: thất nghiệp, đói nghèo, tệ nạn xã hội, v.v. Đây đều là các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, nếu không được giải quyết tốt sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến quốc phòng, an ninh của đất nước. Do đó, Bộ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu với Đảng, Nhà nước có chính sách hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra một cách kịp thời, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đất nước. Nhiệm vụ trước mắt của Bộ là triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 (thực hiện gói 26 nghìn tỉ đồng) của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.

Về nhiệm vụ lâu dài, Bộ tiếp tục phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm mới, giảm tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm do tác động của đại dịch Covid-19, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo thực hiện tốt các quy định của pháp luật, nhất là Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ 01/01/2021). Chú trọng tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với xây dựng môi trường, khuyến khích đổi mới sáng tạo, hành động thiết thực, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội hài hòa, hợp lý, phù hợp điều kiện, hoàn cảnh đất nước và chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh. Các cơ quan chức năng của Bộ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, nhất là Cục Chính sách ưu tiên thực hiện các chính sách xã hội có liên quan đến công tác quốc phòng, công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, chú trọng phục hồi, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã nghèo, các thôn, bản đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các địa bàn chiến lược khác. Ưu tiên phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở các xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh. Xây dựng và thực hiện chính sách phù hợp để động viên, điều chỉnh dân cư từ nơi khác đến vùng sâu, vùng xa, biên giới. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách xóa đói giảm nghèo bền vững đối với các xã nghèo, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, khu vực phòng thủ vững chắc.

Ba là, phát huy vai trò của cơ quan quân sự và lực lượng tự vệ các cấp để thực hiện tốt công tác quốc phòng. Nhằm nâng cao chất lượng cơ quan quân sự và lực lượng tự vệ, Bộ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thường xuyên kiện toàn ban chỉ huy quân sự, đội ngũ cán bộ phụ trách công tác quốc phòng, chỉ huy lực lượng tự vệ các cấp, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cao, cơ cấu hợp lý, đúng thành phần (chính trị viên là bí thư cấp ủy, chỉ huy trưởng là thủ trưởng đơn vị); duy trì nghiêm quy chế hoạt động, giao ban, báo cáo, phân công, phân cấp trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Ban chỉ huy quân sự các cấp tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị mình ban hành các văn bản, nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác quốc phòng phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, trọng tâm là thực hiện các chương trình, dự án, đề án, lập quy hoạch, kế hoạch bảo đảm cho nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh.

Để xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao, Ban Chỉ huy Quân sự Bộ chỉ đạo các đầu mối trực thuộc rà soát các đối tượng còn trong độ tuổi để đăng ký, bổ sung vào đội ngũ tự vệ; kiện toàn tổ chức, quy mô của lực lượng tự vệ, đảm bảo đủ cơ cấu, thành phần hợp lý, chất lượng cao, coi trọng chất lượng chính trị. Đồng thời, phối hợp với cơ quan quân sự địa phương tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bảo đảm 100% lực lượng tự vệ sử dụng thành thạo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ trong biên chế cũng như nắm chắc phương án phối hợp với các lực lượng trên địa bàn trong xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực theo quy định, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị trong mọi tình huống, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc phòng của Bộ, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên từng khu vực, địa bàn và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình mới.

NGUYỄN BÁ HOAN, Thứ trưởng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Bộ

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:57 - 25/10/2021

EUR25,834.0427,258.10

GBP30,546.0631,822.29

USD22,625.0022,855.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:39 - 25/10/2021

HCMSJC57.55058.250
Hà NộiSJC57.55058.270
Đà NẵngSJC57.55058.270