QPTD -Thứ Năm, 08/06/2017, 09:50 (GMT+7)
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh công tác quốc phòng

Đẩy mạnh công tác quốc phòng ở các bộ, ngành là một chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Đối với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhiệm vụ này luôn được coi trọng cả về nhận thức và tổ chức thực hiện, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối quốc phòng của Đảng, những năm qua, cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hết sức chú trọng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và xác định đó là một trong những động lực thúc đẩy Ngành phát triển nhanh, bền vững. Đặc biệt, Bộ đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, lực lượng và địa phương kết hợp giữa thực hiện các chính sách xã hội với công tác quốc phòng bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo và đạt những kết quả quan trọng. Nổi bật là, nhận thức của cán bộ, công nhân viên chức của Ngành đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng từng bước được nâng lên. Các chính sách về lao động, đào tạo, việc làm, người có công và an sinh xã hội gắn với việc xây dựng địa bàn, ổn định chính trị, xây dựng “thế trận lòng dân” có nhiều chuyển biến tích cực. Việc kiện toàn ban chỉ huy quân sự các cấp từ Bộ đến cơ sở thường xuyên được chú trọng, bảo đảm đủ sức chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và tập huấn, huấn luyện quân sự cho các đối tượng của Ngành được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Kết quả đó tạo động lực, nền tảng quan trọng để Ngành tiếp tục phát triển toàn diện, bền vững, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tuy vậy, bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác quốc phòng của Ngành còn tồn tại một số hạn chế, bất cập, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị thành viên cần tập trung hơn trong thời gian tới. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh và kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, Bộ chủ trương kết hợp chặt chẽ việc thực hiện các chính sách xã hội với đẩy mạnh công tác quốc phòng trên từng khu vực, địa bàn và cả nước, với nhiều giải pháp đồng bộ; trong đó, tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:

1. Đẩy mạnh chính sách an sinh xã hội gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng trên các địa bàn, nhất là trên các địa bàn chiến lược trọng điểm. Sau khi thống nhất đất nước, chúng ta vừa phải tập trung xây dựng kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh, vừa phải giải quyết hàng loạt vấn đề xã hội do hậu quả chiến tranh để lại. Bên cạnh đó, quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cùng với việc tạo cơ chế phát triển cũng nảy sinh những mặt trái của xã hội như: thất nghiệp, phân hóa giàu nghèo, tệ nạn xã hội, v.v. Các vấn đề đó nếu không được giải quyết hợp lý sẽ gây mất ổn định chính trị, xã hội, làm suy giảm sự đồng thuận của nhân dân và ảnh hưởng đến chính sách quốc phòng của đất nước. Chính vì vậy, đẩy mạnh an sinh xã hội gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng vừa là mục tiêu, động lực, vừa là mối quan hệ hữu cơ giữa hai mặt của sự phát triển bền vững và bảo vệ Tổ quốc. Đó cũng là quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa. Để làm được điều đó, Bộ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Đảng, Nhà nước từng bước hoàn thiện hệ thống các chính sách xã hội, trong đó có chính sách an sinh xã hội, bảo đảm cho mọi người dân tiếp cận chính sách việc làm, giảm nghèo, tham gia bảo hiểm xã hội,... nhất là kết hợp chính sách giảm nghèo với phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quốc phòng - an ninh. Theo đó, cần tập trung phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo thực hiện tốt các quy định của pháp luật lao động, tăng cường quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp, các khu công nghiệp. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công, chính sách hậu phương quân đội và công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, phải không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã nghèo, các thôn, bản đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Ưu tiên phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở các xã trọng điểm về quốc phòng - an ninh. Xây dựng và thực hiện chính sách phù hợp để động viên, điều chỉnh dân cư từ nơi khác đến vùng sâu, vùng xa, biên giới. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách xóa đói, giảm nghèo bền vững đối với các xã nghèo, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, khu vực phòng thủ vững chắc. Đồng thời, thúc đẩy thực hiện công tác hội nhập quốc tế, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động, tuân thủ các tiêu chuẩn, điều ước quốc tế về lao động và xã hội mà Việt Nam đã tham gia.

Thứ trưởng Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi tiếp Đoàn đại biểu Người có công thành phố Cần Thơ, ngày 15-5-2017. (Ảnh: molisa.gov.vn)

2. Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Trên cơ sở chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ cùng cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương về công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Trước hết, đối với công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, Bộ đã thực hiện nghiêm Kế hoạch 02/KH-HĐGDQPANTW, ngày 06-01-2015 của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh giai đoạn 2015 - 2020. Hằng năm, Ban Chỉ huy Quân sự tiến hành rà soát chặt chẽ các đối tượng; trên cơ sở đó, tham mưu cho lãnh đạo Bộ cử cán bộ thuộc đối tượng 1 và 2 tham gia các lớp bồi dưỡng theo phân cấp. Đến nay, về cơ bản, các đối tượng cán bộ thuộc diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định đã hoàn thành chương trình, đạt chất lượng tốt. Với các đối tượng còn lại, Bộ chủ động mở lớp và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành viên, phối hợp với cơ quan quân sự địa phương (nơi đứng chân), tiến hành bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng theo yêu cầu đề ra. Qua đó, trình độ nhận thức và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng của đội ngũ cán bộ không ngừng được nâng lên. Người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị đã thực sự quan tâm và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Trong giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên các nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ kết hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành nhiều văn bản, tài liệu về công tác giáo dục quốc phòng cho đối tượng này và triển khai hướng dẫn thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Theo đó, trên cơ sở quán triệt Thông tư liên tịch 53/2011/BGDĐT-BTC-BQP-BLĐTBXH, ngày 15-11-2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về “Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh”; Thông tư số 08/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 27-5-2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về quy định “Chương trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng”,... Bộ chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện tốt nội dung, chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên, bảo đảm chặt chẽ, nâng cao về chất lượng. Nhờ đó, những năm gần đây, 100% học sinh, sinh viên các trường thuộc Bộ quản lý đều được trang bị đầy đủ kiến thức về nội dung này, bảo đảm chất lượng tốt. Ngoài ra, Bộ còn tích cực, chủ động tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ, công nhân viên chức thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, như: Báo Lao động và Xã hội, Tạp chí Lao động và Xã hội, Tạp chí Gia đình và Trẻ em, Cổng thông tin điện tử của Ngành, v.v. Qua đó, kiến thức quốc phòng, an ninh được phổ biến một cách rộng rãi, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức trong đơn vị về công tác này.

3. Thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Để làm được điều đó, Bộ chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc thường xuyên rà soát các đối tượng còn trong độ tuổi để đăng ký, bổ sung vào đội ngũ tự vệ; đồng thời, điều chỉnh tổ chức biên chế và thực hiện luân phiên đảm nhiệm lực lượng tự vệ nòng cốt, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện của từng đơn vị. Trên cơ sở đó, tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự chặt chẽ; chú trọng nâng cao độ tin cậy về chính trị, chất lượng tổng hợp đáp ứng yêu cầu hoạt động trong thực tiễn. Quá trình thực hiện, Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc các nội dung theo quy định của Luật Dân quân tự vệ, bảo đảm dân chủ, công khai và có chính sách hỗ trợ phù hợp, v.v. Nhờ đó, lực lượng tự vệ của Bộ luôn đạt tỷ lệ 8% so với tổng số cán bộ, công nhân viên chức toàn Ngành, bảo đảm cơ cấu, thành phần lực lượng. Bộ chỉ đạo: ở những đơn vị đủ điều kiện, nhất thiết phải thành lập đơn vị tự vệ theo quy định. Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị làm tốt việc đăng ký khám, tuyển nghĩa vụ quân sự; bổ sung ngạch sĩ quan và quân nhân dự bị trong độ tuổi. Đây là lực lượng nòng cốt để bảo đảm an ninh chính trị cho đơn vị cũng như địa bàn đứng chân và sẵn sàng tham gia vào lực lượng Quân đội khi cần thiết. Mặt khác, trên cơ sở hướng dẫn của các cơ quan chức năng và tình hình thực tiễn, các cơ quan, đơn vị thành viên tích cực, chủ động bổ sung, điều chỉnh các kế hoạch, phương án chiến đấu, phương án tác chiến trị an; phối hợp tham gia luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ địa phương và phòng, chống thiên tai, sự cố trên các địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc phòng của Ngành, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên từng khu vực, địa bàn và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình mới.

ĐÀO HỒNG LAN, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.