Mấy vấn đề về giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng trong quân đội hiện nay

Mấy vấn đề về giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng trong quân đội hiện nay

QPTD -Thứ Sáu, 23/04/2021, 06:34 (GMT+7)
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, đặc biệt là công nghệ thông tin, internet đã trở thành không gian xã hội mới - “không gian mạng”.

Sư đoàn 395 thực hiện "năm nâng cao chất lượng diễn tập, hội thi, hội thao"

Sư đoàn 395 thực hiện “năm nâng cao chất lượng diễn tập, hội thi, hội thao”

QPTD -Thứ Hai, 19/04/2021, 22:28 (GMT+7)
Diễn tập, hội thi, hội thao là nội dung quan trọng trong rèn luyện, nâng cao năng lực chỉ huy của cán bộ chỉ huy các cấp; trình độ kỹ, chiến thuật và khả năng hiệp đồng chiến đấu của các phân đội, lực lượng; đồng thời, đánh giá thực chất trình độ, khả năng, sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Với nhận thức đó, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 395 đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “Năm nâng cao chất lượng diễn tập, hội thi, hội thao”.

Quan điểm Đại hội XIII của Đảng về bảo đảm và thúc đẩy quyền con người

Quan điểm Đại hội XIII của Đảng về bảo đảm và thúc đẩy quyền con người

QPTD -Thứ Ba, 13/04/2021, 06:55 (GMT+7)
Bảo đảm và thúc đẩy quyền con người là quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nội dung này tiếp tục được Đại hội XIII của Đảng khẳng định với nhiều điểm mới. Vì vậy, quán triệt, thống nhất nhận thức, triển khai đồng bộ giải pháp để thực hiện là nội dung hết sức cần thiết.

Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội hiện nay

Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội hiện nay

QPTD -Thứ Hai, 12/04/2021, 09:24 (GMT+7)
Trước sự tác động sâu sắc của an ninh, chính trị thế giới, khu vực đối với nước ta và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đòi hỏi Quân đội phải không ngừng nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, xây dựng vững mạnh về mọi mặt, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, đủ khả năng bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Sư đoàn Không quân 372 nâng cao chất lượng huấn luyện bay cứu hộ, cứu nạn

Sư đoàn Không quân 372 nâng cao chất lượng huấn luyện bay cứu hộ, cứu nạn

QPTD -Thứ Hai, 12/04/2021, 09:24 (GMT+7)
Sư đoàn Không quân 372 thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, quản lý, bảo vệ vùng trời trên địa bàn trọng điểm về thiên tai của cả nước. Do đó, cứu hộ, cứu nạn đã trở thành nhiệm vụ chính trị của Sư đoàn.

Lữ đoàn Xe tăng 215 nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Lữ đoàn Xe tăng 215 nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

QPTD -Thứ Năm, 08/04/2021, 14:17 (GMT+7)
Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nội dung quan trọng hàng đầu, quyết định chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu - một trong hai khâu đột phá được Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định. Nội dung đó, đã và đang được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Phát triển tư duy, nhận thức của Đảng về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới

Phát triển tư duy, nhận thức của Đảng về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới

QPTD -Thứ Tư, 07/04/2021, 15:45 (GMT+7)
Qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, tư duy, nhận thức của Đảng về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc có sự phát triển mạnh mẽ, từng bước hoàn thiện, soi đường, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc,...

Quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới

Quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới

QPTD -Thứ Hai, 05/04/2021, 11:48 (GMT+7)
Thực chất của việc xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị là không ngừng bồi đắp bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của Quân đội ta; bảo đảm trong bất kỳ tình huống nào Quân đội cũng luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ mô phỏng phục vụ huấn luyện chiến đấu

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ mô phỏng phục vụ huấn luyện chiến đấu

QPTD -Thứ Năm, 01/04/2021, 09:37 (GMT+7)
Ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ mô phỏng tác chiến trong huấn luyện là nội dung quan trọng, cấp thiết, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu. Đây là lĩnh vực có đặc thù cao, nên cần được nghiên cứu, lựa chọn kỹ lưỡng.

Đổi mới toàn diện công tác Tài chính Quân đội, đáp ứng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc

Đổi mới toàn diện công tác Tài chính Quân đội, đáp ứng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Tư, 24/03/2021, 07:34 (GMT+7)
Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và phát huy những kinh nghiệm, kết quả đạt được trong 75 năm xây dựng, trưởng thành, ngành Tài chính Quân đội tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước
100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (bằng 97,50% tổng số đại biểu Quốc hội) bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470