QPTD -Thứ Tư, 28/12/2016, 14:11 (GMT+7)
Xây dựng Phong cách “Người chiến sĩ Quân y - Bộ đội Cụ Hồ” ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Nơi tiếp đón bênh nhân đến khám, chữa bệnh

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lương y phải như từ mẫu”, những năm qua, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 luôn phấn đấu, rèn luyện “Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật”, xây dựng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tác phong chính quy, nêu cao trách nhiệm, nhiệt tình, chu đáo mang đến sự hài lòng đối với người bệnh và niềm tin của bộ đội, nhân dân đối với “Người thầy thuốc quân y – Bộ đội Cụ Hồ”.

Là một bệnh viện đa khoa chuyên khoa sâu tuyến cuối của toàn quân, hạng đặc biệt quốc gia, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có nhiệm vụ thu dung, cấp cứu, điều trị, chăm sóc thương binh, bệnh binh, bộ đội, cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, đòi hỏi cán bộ, nhân viên của Bệnh viện phải luôn tích cực rèn luyện, học tập, nghiên cứu khoa học để có trình độ chuyên môn giỏi, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tác phong chính quy, kỷ luật nghiêm, đoàn kết tốt, luôn hết lòng vì người bệnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đây là nội dung cơ bản tạo nên phong cách “Người thầy thuốc Quân y - Bộ đội Cụ Hồ”. Điều đó càng trở nên quan trọng đối với mỗi người thầy thuốc Quân đội, nhất là ở giai đoạn đất nước thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá, hội nhập quốc tế sâu rộng đang đặt ra những yêu cầu mới trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian qua, với nhận thức việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW (Chỉ thị 03) của Bộ Chính trị (khóa XI) là việc làm thường xuyên, hằng ngày, hết sức cấp thiết trong việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức của người thầy thuốc quân y, Bệnh viện đã quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung, giải pháp với những chuẩn mực đạo đức, tiêu chí cụ thể sát thực với thực tiễn nhiệm vụ1. Vì vậy, việc thực hiện Chỉ thị 03 ở Bệnh viện đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì được nâng lên. Mỗi cán bộ, nhân viên Bệnh viện luôn tích cực học tập, rèn luyện theo phương châm “Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật”; có lòng nhân ái, trách nhiệm cao với người bệnh. Trong thực hiện Chỉ thị 03, đã có nhiều tập thể tiêu biểu, điển hình, với cách làm hay, hiệu quả, đạt nhiều thành tích2. Tuy nhiên, việc quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 03 ở một số đơn vị chưa thật sâu sắc; tính sáng tạo trong tổ chức, thực hiện chưa cao, chưa sát đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chức trách của cá nhân; trách nhiệm nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, nhân viên y tế chưa tốt; chất lượng công tác có mặt chuyển biến còn chậm, thiếu vững chắc, v.v.

Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 03, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện xác định: quán triệt, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW (Chỉ thị 05) của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sẽ tiếp tục bồi đắp, phát huy phẩm chất cao đẹp của “Người thầy thuốc Quân y - Bộ đội Cụ Hồ”. Theo đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho bộ đội về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 05. Trọng tâm là làm cho mỗi tập thế, cá nhân thấy rõ việc thực hiện Chỉ thị 05 là sự tiếp nối Chỉ thị 03 với những nội dung mới, yêu cầu toàn diện; là chủ trương lớn của Đảng, Quân ủy Trung ương, là nhiệm vụ cấp bách, cơ bản, lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; là nội dung quan trọng xây dựng Bệnh viện  “Chính quy, khoa học, tiên tiến và văn hóa”. Đồng thời, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh phòng, chống những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực trong công tác khám, chữa bệnh; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của các thế lực thù địch. Nội dung giáo dục gồm hệ thống quan điểm, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng, đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ, lấy việc học tập và làm theo Bác là công việc thường xuyên, bằng những việc cụ thể mà trước hết là tạo những bước chuyển biến tích cực về tinh thần, thái độ phục vụ, lấy người bệnh làm trung tâm, nâng cao chất lượng chuyên môn, mang đến sự hài lòng cho người bệnh. Cùng với đó, các đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với đột xuất theo chủ đề, chuyên đề phù hợp với từng đối tượng, phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng, thiết chế văn hóa, hình thức, phương tiện thông tin, truyền thông, nhất là trong nội bộ, v.v. Đồng thời, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trực quan, giao ban, hội ý, phê bình, tự phê bình, sinh hoạt chuyên môn; duy trì có hiệu quả Ngày văn hóa, chính trị và tinh thần, Ngày pháp luật và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Chấp hành chỉ thị, hướng dẫn của trên, Bệnh viện chỉ đạo các phòng, khoa, ban gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nội dung xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII); 12 điều y đức do Bộ Y tế ban hành; Phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động, như: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, “Xây dựng đơn vị Quân y 5 tốt”; “Chiến sĩ Quân y làm theo lời Bác Hồ dạy”, v.v.  Đảng uỷ Bệnh viện đã ban hành Nghị quyết chuyên đề “nâng cao toàn diện chất lượng chuyên môn và chất lượng chăm sóc phục vụ; mở rộng, đa dạng hóa các loại hình khám chữa bệnh; tăng cường tạo nguồn bệnh nhân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Bệnh viện trong tình hình mới”, và  Kế hoạch 246/KH-ĐU về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Bệnh viện”,với những tiêu chí cụ thể3. Tiêu chí là sự tích hợp những nội dung chủ yếu của Chỉ thị 05 với các nội dung khác, như: Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, chiến sĩ Quân đội; nội dung “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của Bệnh viện. Vì vậy, các tiêu chí có mối quan hệ biện chứng, gắn kết chặt chẽ, bổ sung hỗ trợ nhau, vừa là mục tiêu mang tính định hướng, vừa là cơ sở để đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ Bệnh viện trong sạch, vững mạnh, Bệnh viện vững mạnh toàn diện của mỗi tập thể và cá nhân. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy, tổ chức quần chúng các cấp quán triệt, đưa nội dung thực hiện các tiêu chí vào nghị quyết lãnh đạo hằng tháng, quý, năm, với kế hoạch phù hợp, sát với đặc điểm, nhiệm vụ đơn vị, trong đó, phải chỉ ra được những khâu yếu, mặt yếu và biện pháp khắc phục; phân công người phụ trách và quy định trách nhiệm, thời gian hoàn thành cụ thể, v.v. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên xây dựng bản đăng ký phấn đấu thực hiện, báo cáo và được chi bộ, cấp ủy góp ý, bổ sung, xác nhận.

Với quan điểm “Lấy người bệnh làm trung tâm”,  “coi bệnh nhân như người nhà” mang đến sự hài lòng cho người bệnh, Bệnh viện lấy cải cách hành chính làm khâu đột phá; trong đó, xây dựng phong cách công tác, phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế làm điểm đột phá4. Theo đó, Bệnh viện đã không ngừng cải cách quy trình tiếp đón, khám bệnh, nâng cấp hạ tầng cơ sở, đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại; tích cực nghiên cứu, áp dụng các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị; áp dụng các tiêu chí quản lý chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế. Để đổi mới phong cách phục vụ của cán bộ, nhân viên, Bệnh viện tổ chức các lớp học kỹ năng mềm, với nội dung cơ bản về ngôn ngữ, phong thái khi giao tiếp với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Mọi cán bộ, nhân viên khi tiếp đón bệnh nhân, người nhà bệnh nhân phải bắt đầu câu nói có chủ ngữ, như: thưa chú bác, thưa anh chị; sử dụng cụm từ: xin mời, xin lỗi, cảm ơn phù hợp,… Cùng với đó, Bệnh viện tổ chức thực hiện tốt công tác phục vụ cho người bệnh theo phương châm: “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo”. Bệnh viện tổ chức các bàn hướng dẫn, chỉ dẫn giúp bệnh nhân thuận tiện làm các thủ tục khám bệnh, thanh toán ra viện cả trong các ngày nghỉ; quân trang bệnh viện được mượn trả ngay tại khoa. Đồng thời, tổ chức các hộp thư góp ý, đường dây nóng để thu nhận các ý kiến đóng góp của người bệnh, các ý kiến đều được lãnh đạo, chỉ huy các cấp lắng nghe và tiếp thu kịp thời; Hội đồng Thương bệnh binh được duy trì nền nếp, v.v. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được Bệnh viện coi trọng, tăng cường, duy trì thường xuyên, nền nếp; kết hợp với việc khen thưởng, xử phạt, kịp thời nêu gương người tốt việc tốt cũng như nhắc nhở, xử phạt những vi phạm trong đó gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, khoa, ban đã làm chuyển biến rõ nét chất lượng công tác chuyên môn của cán bộ, nhân viên Bệnh viện. Cùng với đó, Bệnh viện thường xuyên làm tốt công tác dân vận, thông qua hoạt động khám, chữa bệnh tình nghĩa với nhiều nội dung hình thức phong phú, v.v. Qua đó, tăng cường rèn luyện, giáo dục cán bộ, nhân viên về trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, sự gắn bó máu thịt với nhân dân, tăng cường tình đoàn kết quân - dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội5. Những việc làm đó đã mang đến niềm tin, sự tín nhiệm của người bệnh; hằng năm, số lượng bệnh nhân đến với Bệnh viện đều tăng, chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng tốt. Năm 2016, tổng số bệnh nhân đến khám bệnh là gần 700 ngàn, tăng 104 ngàn so với năm 2015, trung bình mỗi ngày khám hơn 2.000 bệnh nhân, nhận điều trị nội trú hơn 62 ngàn lượt bệnh nhân, tăng 03 ngàn lượt bệnh nhân so với năm 2015; phẫu thuật trên 26 ngàn ca, tăng 1,5 ngàn bệnh nhân so với năm 2015, trung bình mỗi ngày phẫu thuật trên 100 bệnh nhân. Đặc biệt, ngày bệnh nhân nằm điều trị khỏi bệnh, trung bình 9,8 ngày đã được rút ngắn 02 ngày; kết quả khảo sát người bệnh hài lòng đạt trên 80% cả 5 tiêu chí6.

Có thể khẳng định rằng, việc tập trung xây dựng phong cách công tác, phục vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên là một hành động thiết thực, điểm đột phá then chốt để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã hiệu quả bước đầu. Thời gian tới, cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ tiếp tục phấn đấu để thực hiện tốt hơn lời dạy của Bác Hồ: “Lương y phải như từ mẫu” và thực sự “Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật”, xây dựng tác phong chính quy, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo, đem đến sự hài lòng cho người bệnh, xứng đáng với niềm tin yêu của bộ đội và nhân dân, góp phần tô thắm hình ảnh “Người thầy thuốc Quân y  - Bộ đội Cụ Hồ”.

Trung tướng, PGS, TS. LÊ THU HÀ,  Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bệnh viện
____________________

- 05 tiêu chí về phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhân viên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: 1. Trung với nước, hiếu với dân; 2. Tinh thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử, tâm lý tiếp xúc tốt; 3. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; 4. Đoàn kết, dân chủ và kỷ luật; 5. Tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật mới và hợp tác quốc tế.

2 - Khoa Chấn thương Chi trên và vi phẫu; Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn; Khoa Chăm sóc và Bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương; Khoa Chuẩn đoán hình ảnh; Khoa Khám bệnh đa khoa; Khoa Dược, v.v.

3 - 05 Tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: 1. Phẩm chất tốt, đạo đức nghề nghiệp trong sáng; 2. Chuyên môn giỏi; 3. Tận tình chu đáo, tác phong, chuyên nghiệp, chính quy; 4. Kỷ luật nghiêm; 5. Đoàn kết tốt.

4 - Bệnh viện đã tổ chức khám bệnh ngày thứ 7, triển khai khám bệnh theo yêu cầu; mở rộng diện tích nơi đón tiếp bệnh nhân, phòng khám bệnh được chỉnh trang khang trang, sạch đẹp, tăng số phòng khám, kết nối chặt chẽ với bộ phận xét nghiệm, dược. Thời gian khám bệnh được bắt đầu từ 06 giờ,00 phút (sớm hơn 1,5 giờ) so với quy định; thủ tục hành chính giảm từ 09 bước xuống còn 06 bước; thời gian khám bệnh của bệnh nhân được rút ngắn từ 04 giờ - 05 giờ xuống còn 02 giờ - 03 giờ.

5 - Năm 2016, Bệnh viện được Ban Dân vận Trung ương tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (giai đoạn 2011 - 2016). Trong năm, Bệnh viện đã tổ chức dã ngoại khám bệnh, cấp thuốc, mổ mắt miễn phí cho các đối tượng chính sách và nhân dân, tặng quà các cháu học sinh tại các địa bàn khó khăn, như: huyện Quế phong (tỉnh Nghệ An), huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) cho hơn 5.000 đối tượng chính sách và nhân dân; mổ mắt 15 bệnh nhân, tặng 500 áo ấm, 160 chăn ấm và 80 suất quà cho các cháu học sinh, 160 suất quà cho đối tượng chính sách, tặng quà 03 Trung tâm điều dưỡng, 02 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, tổng chi phí trên 02 tỷ đồng.

6 - 86,4% người bệnh hài lòng về khả năng tiếp cận, 87,3% người bệnh hài lòng về sự minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh điều trị, 81,1% người bệnh hài lòng về cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ, 89,5% người bệnh hài lòng về thái độ giao tiếp ứng xử và năng lực chuyên môn, 90,5% người bệnh hài lòng về kết quả cung cấp dịch vụ.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền báo chí cách mạng Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam. Người đã từng làm tất cả các công việc báo chí, từ phóng viên, biên tập viên, chủ bút, quản trị, phát hành báo. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã công bố hàng nghìn bài báo; sự nghiệp báo chí của Người chính là nguồn cảm hứng bất tận, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay.