QPTD -Thứ Năm, 15/10/2020, 07:03 (GMT+7)
Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 1 vững mạnh về chính trị theo lời Bác Hồ dạy

Việt Bắc - Quân khu 1 vinh dự là nơi được lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng ta lựa chọn là căn cứ địa cách mạng và là “Thủ đô kháng chiến”. Điều đó làm cho tình cảm của quân và dân Việt Bắc thêm gắn bó chặt chẽ với Đảng và Bác Hồ kính yêu. Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, nhất là về chính trị theo lời dạy của Bác Hồ là một việc làm thể hiện tình cảm trân quý đó.

Lực lượng vũ trang Quân khu 1, thành lập ngày 16/10/19451, trên vùng đất có vị trí chiến lược quan trọng và là phên giậu phía Bắc Tổ quốc. Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cách mệnh đã do Việt Bắc mà thành công, thì kháng chiến sẽ do Việt Bắc mà thắng lợi. Mong đồng bào đều gắng sức”2, 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, dù tên gọi, quy mô khác nhau, song các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu luôn trung thành vô hạn, sẵn sàng chiến đấu hy sinh; đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, gian khổ, tự lực, tự cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Trung hiếu, Tiên phong, Đoàn kết, Chiến thắng”. Ghi nhận thành tích của lực lượng vũ trang Quân khu 1, Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Sao vàng, 02 Huân chương Hồ Chí Minh, 03 Huân chương Độc lập,... cùng hàng trăm tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có sự phát triển, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, còn không ít khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá cách mạng nước ta với nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Mặt trái của kinh tế thị trường, các tệ nạn, tiêu cực xã hội tác động không nhỏ đến tư tưởng bộ đội, v.v. Thấm nhuần chỉ dẫn của Bác Hồ: “chính trị trọng hơn quân sự”3, “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”4 và để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu xác định, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở.

Trước hết, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng. Khắc ghi lời Bác dạy: “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm”5, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, sát chức năng, nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là giáo dục cho bộ đội nắm vững chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ Quân đội, Quân khu và cơ quan, đơn vị mình; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Gắn giáo dục chính trị với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở và Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, v.v. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng, với chỉ tiêu “3 đề cao”, “5 chống”6, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các ngành và phong trào Thi đua Yêu nước của địa phương. Tăng cường nắm, quản lý tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của bộ đội; chủ động dự báo các tình huống, kịp thời giải quyết những vướng mắc; khắc phục biểu hiện chủ quan, mất cảnh giác, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng. Thường xuyên thông tin, định hướng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là trước những vấn đề mới, nhạy cảm; quản lý chặt chẽ và giữ vững định hướng chính trị trong hoạt động xuất bản, báo chí, văn hóa, văn nghệ, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội. Chủ động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng cơ quan, đơn vị có đời sống văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, v.v. Qua đó, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho bộ đội, kiên định mục tiêu, lý tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng; trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Kết luận số 111-KL/QUTW, ngày 12/02/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội giai đoạn mới. Chú trọng đổi mới phương pháp, tác phong lãnh đạo theo hướng: tập trung, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả; gắn trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đề cao dân chủ ở cơ sở; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách; thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 1535-CT/ĐU, ngày 13/4/2018 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, coi trọng chất lượng sinh hoạt lãnh đạo, thực hiện nghị quyết, đề cao tự phê bình và phê bình, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng phù hợp với tổ chức, lực lượng trong Quân khu; phấn đấu 60% chi bộ đại đội đủ quân làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu có chi ủy, trung đội có tổ đảng, tiểu (khẩu) đội có đảng viên. Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện, sàng lọc đảng viên; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng được chú trọng, nhất là kiểm tra, giám sát lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, thực hiện chức trách, nhiệm vụ và sự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; chủ động xem xét, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và xử lý nghiêm các vi phạm. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương và các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường vụ Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương, với phương châm “tự soi, tự sửa”, tự phê bình và phê bình. Phấn đấu, hằng năm có 90% trở lên tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, thực sự là hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết ở cơ quan, đơn vị.

Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Bác: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”7, Quân khu tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh, có số lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu về công tác cán bộ; trực tiếp là Nghị quyết số 2278-NQ/ĐU, ngày 16/5/2019 của Đảng ủy Quân khu về “Xây dựng đội ngũ cán bộ của lực lượng vũ trang Quân khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Nhất quán nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; tổ chức quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng đội ngũ cán bộ đặt trong tổng thể công tác xây dựng Đảng, gắn với điều chỉnh tổ chức, lực lượng trong thời bình và sẵn sàng mở rộng khi có yêu cầu. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; giải quyết hài hòa quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa đơn vị chủ lực với cơ quan quân sự địa phương, trong đó lấy tiêu chuẩn là chính. Thường xuyên rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ; điều chỉnh, giải quyết số thừa, thiếu theo từng chức danh, ưu tiên đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, địa bàn khó khăn, biên giới, vùng sâu, vùng xa. Điều động, bổ nhiệm, đề bạt quân hàm, nâng lương đúng quy trình, nguyên tắc, đối tượng, tiêu chuẩn. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, triển vọng, phát triển tốt; tổ chức học tập, bồi dưỡng ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ; giải quyết dứt điểm các trường hợp chính sách tồn đọng, không để kéo dài. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quân khu phấn đấu bố trí đủ cán bộ các cấp theo biên chế, tỷ lệ thừa, thiếu theo chức danh không quá 05%; cán bộ người dân tộc thiểu số từ 30% đến 35%; sĩ quan dự bị tỷ lệ từ 1,3 đến 1,5 nguồn/chỉ tiêu.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các địa phương tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, nhất là trên địa bàn trọng điểm, phức tạp, vùng đồng bào tôn giáo, khu vực biên giới,… giữ vững ổn định về chính trị, khơi dậy giá trị, lịch sử truyền thống của quê hương Việt Bắc. Chăm lo tốt đời sống bộ đội, bảo đảm đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội. Tiến hành tốt công tác bảo vệ an ninh, phòng ngừa, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh; chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch, bảo đảm cơ quan, đơn vị luôn trong sạch về chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ.

Vinh dự, tự hào được ra đời trên vùng đất là “cái nôi” của cách mạng, an toàn khu, “Thủ đô kháng chiến”, nơi gắn liền với sự nghiệp cách mạng của lãnh tụ Hồ Chí Minh kính yêu, khởi nguồn cho những quyết định lịch sử, làm nên nhiều thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lực lượng vũ trang Quân khu 1 tiếp tục phấn đấu xây dựng vững mạnh về chính trị, xứng đáng với truyền thống mà các thế hệ đi trước đã vun đắp, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng DƯƠNG ĐÌNH THÔNG, Chính ủy Quân khu
_______________ 

1 - Ngày 16/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập 12 chiến khu, trong đó có Chiến khu 1 - tiền thân Quân khu 1 ngày nay.

2 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 239.

3 - Sđd, Tập 3, tr. 539.

4 - Sđd, Tập 7, tr. 217.

5 - Sđd, Tập 7, tr. 483.

6 - “3 đề cao”: 1. Trách nhiệm nêu gương; 2. Kỷ luật, kỷ cương; 3. Tình yêu thương đồng chí, đồng đội. “5 chống”: 1. Dân chủ hình thức; 2. Chủ quan, phiến diện; 3. Bệnh thành tích, giấu giếm khuyết điểm; 4. Quan liêu, mệnh lệnh hành chính hóa; 5. Nói không đi đôi với làm.

7 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 309.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:37 - 4/03/2021

EUR26,920.8828,327.31

GBP31,278.8532,585.38

USD22,900.0023,110.00

Giá vàng

Cập nhật : 15:53 - 04/03/2021

HCMSJC55.60056.000
Hà NộiSJC55.60056.020
Đà NẵngSJC55.60056.020