QPTD -Thứ Hai, 24/04/2017, 09:39 (GMT+7)
Xây dựng đội ngũ cán bộ Tổng cục Hậu cần có phong cách “Chủ động, sáng tạo, liêm chính, tận tụy, chu đáo”

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tổng cục Hậu cần xác định lấy xây dựng đội ngũ cán bộ có phong cách “Chủ động, sáng tạo, liêm chính, tận tụy, chu đáo” làm khâu đột phá với những biện pháp sát đúng, hiệu quả.

Nhận thức đúng ví trí, vai trò của đội ngũ cán bộ, những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Tổng cục Hậu cần đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần trong Tổng cục vững mạnh về mọi mặt, có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao; thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo công tác hậu cần, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong toàn quân. Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra, số ít cán bộ hậu cần còn có những mặt chưa ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, như: phong cách công tác chưa tốt; ngại học tập, rèn luyện; tinh thần thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí chưa cao; ý thức tự lực tự cường chưa khẳng định rõ nét, v.v.

Để khắc phục tình trạng đó, Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần xác định, trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” là một trọng điểm; trong đó, lấy xây dựng phong cách “Chủ động, sáng tạo, liêm chính, tận tụy, chu đáo” cho đội ngũ cán bộ làm khâu đột phá. Mục tiêu đặt ra là, xây dựng người cán bộ hậu cần có phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống tốt; luôn chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chỉ huy chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác hậu cần đạt hiệu quả; bám sát cơ sở, sâu sát thực tiễn, giải quyết tốt những khâu yếu, mặt yếu, quan tâm đến đời sống bộ đội; có tinh thần tiết kiệm, không tham ô, lãng phí, tiêu cực; liêm khiết, tận tụy, chu đáo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhằm đạt được yêu cầu đó, cùng với mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về Chỉ thị 05, Thường vụ Đảng ủy Tổng cục chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh nội dung tuyên truyền, giáo dục làm rõ phong cách: tư duy, lãnh đạo, làm việc, ứng xử, diễn đạt, sống thanh cao, trong sáng, giản dị, quần chúng, dân chủ, tự nêu gương,… của Người theo quy định của trên, Thường vụ Đảng ủy Tổng cục còn phối hợp với Học viện Chính trị mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ về những vấn đề phát triển mới của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, làm rõ vai trò của đội ngũ cán bộ hậu cần trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ; âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch. Để đạt hiệu quả, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với giáo dục theo chuyên đề, giáo dục thông qua giao nhiệm vụ, giao ban, hội ý, kiểm tra, đánh giá; phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng, trước hết là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; các phương tiện thông tin, truyền thông, hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở. Qua đó, làm cho mỗi cán bộ thấm nhuần, thực hành tốt lời dạy của Bác Hồ: “Nhiệm vụ chính của cán bộ cung cấp là phụng sự đại đa số bộ đội, tức là người binh nhì, phải thương yêu săn sóc người binh nhì. Cán bộ cung cấp như là người mẹ, người chị của người binh nhì”1, ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện để xứng đáng là “cái gốc của mọi công việc”.

Thường vụ Đảng ủy Tổng cục xác định tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 là khâu quyết định chất lượng xây dựng phong cách người cán bộ hậu cần. Căn cứ vào Kế hoạch 246-KH/ĐU của Đảng ủy Tổng cục Hậu cần về “Thực hiện Chỉ thị 87-CT/QUTW, ngày 08-7-2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Tổng cục Hậu cần giai đoạn 2016 - 2021”, 100% cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức quần chúng đã điều chỉnh, bổ sung việc thực hiện Chỉ thị 05 vào chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy cấp mình về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Quân đội, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Tổng cục Hậu cần và nghị quyết của tổ chức đảng cùng cấp. Trên cơ sở 05 chuẩn mực2 đã xác định theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, các cấp ủy rà soát, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng và yêu cầu thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị để đội ngũ cán bộ, đảng viên làm cơ sở phấn đấu học tập, rèn luyện, theo tinh thần chủ động, sáng tạo, liêm chính, tận tụy, chu đáo trong thực hiện chức trách của mình. Với cán bộ khối cơ quan, xây dựng các tiêu chí về năng lực tham mưu, chỉ đạo, đổi mới phong cách làm việc theo hướng khoa học, sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ, hướng về cơ sở, vì cơ sở. Với cán bộ khối các bệnh viện, chú trọng tiêu chí về khả năng nâng cao y lý, trình độ y thuật và thực hành y đức, có phong cách tận tình, chu đáo trong khám, chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân. Với cán bộ đơn vị kho hàng, vận tải, tập trung bảo đảm an toàn giao thông, an toàn hàng hóa, người, phương tiện, thực hành tiết kiệm nhiên liệu, vật tư. Đối với cán bộ khối doanh nghiệp, xây dựng phong cách lao động chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng xuất lao động, chất lượng hàng hóa, nhất là hàng quốc phòng, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh. Trong từng thời gian theo quy định, các cấp ủy lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên và bình xét thi đua, khen thưởng.

Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, làm việc theo hướng sát cơ sở, thực hiện đúng quy chế, phân công, phân cấp hợp lý, gắn với trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế công tác cán bộ; coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ, nhất là khả năng nghiên cứu, phân tích, dự báo, phát hiện, tham mưu đề xuất chiến lược và chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chức trách. Chủ động tạo nguồn, xem xét, đề nghị gửi cán bộ đi đào tạo ở các loại hình, bậc học sát với thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ và gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng cán bộ. Quan tâm nguồn đào tạo cao học, nghiên cứu sinh các chuyên ngành hậu cần, ngành y dược, nguồn đào tạo ở nước ngoài để nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ hậu cần của một số cơ quan, đơn vị, lĩnh vực công tác quan trọng. Tổ chức hợp lý việc đưa cán bộ ở cơ quan đi thực tế, tăng cường rèn luyện đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ trong nguồn quy hoạch. Nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp bảo đảm chặt chẽ về tiêu chuẩn, độ tuổi, có tính kế thừa liên tục, vững chắc trong quá trình chuyển tiếp các thế hệ cán bộ trong Tổng cục. Nhận xét đánh giá cán bộ công minh, chính xác, gắn với kết quả phân loại đảng viên,… làm cơ sở để bổ nhiệm, đề bạt cán bộ. Thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ, quan tâm cán bộ có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ ở vùng sâu, vùng xa; có chính sách hợp lý để giữ gìn và thu hút cán bộ theo đúng quan điểm của Đảng và yêu cầu thực tiễn.

Thường vụ Đảng ủy Tổng cục thường xuyên coi trọng việc tự giáo dục, rèn luyện của đội ngũ cán bộ ở các cơ quan, đơn vị. Hiện nay, nhiệm vụ đảm bảo hậu cần có bước phát triển mới, yêu cầu cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, người cán bộ hậu cần phải tự mình vươn lên, luôn tự học, tự rèn để phát triển và hoàn thiện nhân cách, phong cách theo yêu cầu đề ra. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp có biện pháp cụ thể để đội ngũ cán bộ xác định mục đích, nội dung tự giác học tập, rèn luyện; chú trọng khuyến khích cán bộ tự thuyết phục, tự rèn luyện, tự kiềm chế, tự điều chỉnh, phê bình, sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định trong công tác hậu cần, gương mẫu gìn giữ phẩm chất người “Cán bộ hậu cần - Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Để phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, các cấp ủy thực hiện tốt phương châm: “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học tập đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng hành động cụ thể”; cấp trên làm gương cho cấp dưới, đảng viên làm gương cho quần chúng, cán bộ làm gương cho chiến sĩ từ việc nhỏ đến việc lớn, trong mọi lúc, mọi nơi. Người cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt phải miệng nói, tay làm, tai lắng nghe, làm việc gì, làm đến đâu phải tốt đến đó, tránh nói nhiều làm ít, nói mà không làm; luôn gương mẫu, đi đầu trong khắc phục khâu yếu, mặt yếu, việc mới, việc khó, phức tạp. Đồng thời, quản lý, sử dụng có hiệu quả vật chất, tài chính, trang bị hậu cần; kiên quyết phê bình, xử lý những biểu hiện tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị. Thường vụ Đảng ủy Tổng cục yêu cầu, mỗi cán bộ, trước hết cán bộ chủ trì phải tự mình xây dựng kế hoạch tự học, tự rèn và cam kết thực hiện tốt các tiêu chí theo quy định và phù hợp với chức trách được giao. Kế hoạch, bản cam kết phải được chi bộ, cấp ủy thảo luận, góp ý, nhất trí thông qua và được công bố trước đảng viên, quần chúng trong đơn vị. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ lựa chọn một hoặc hai việc làm tốt, hành động gương mẫu để thực hiện hằng ngày; luôn “tự soi, tự sửa” để không ngừng hoàn thiện mình, thực sự là “người mẹ, người chị của binh nhì” như Bác Hồ mong muốn.

Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) là một nội dung, giải pháp quan trọng để xây dựng người cán bộ hậu cần có phong cách “Chủ động, sáng tạo, liêm chính, tận tụy, chu đáo”, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hậu cần Quân đội, xây dựng Đảng bộ Tổng cục Hậu cần trong sạch, vững mạnh, Tổng cục vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng LÊ VĂN HOÀNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần

______________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 180.

2 - 1. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; 2. Hướng về cơ sở, hướng ra phía trước, tận tụy, khắc phục khó khăn, có quan điểm, thái độ phục vụ đúng đắn, hết lòng phục vụ bộ đội, phục vụ nhân dân; 3. Đoàn kết nội bộ; dân chủ tốt, kỷ luật nghiêm; 4. Kính trọng và giúp đỡ nhân dân; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, cơ quan các cấp; 5. Tích cực học tập, rèn luyện, lao động cần cù, sáng tạo; quản lý, sử dụng cơ sở vật chất hậu cần, tài chính tiết kiệm, hiệu quả; có lối sống trong sạch, lành mạnh, trung thực, khiêm tốn, giản dị.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng tám và tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là sự chứng thực vĩ đại của chân lý “Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”, của sức mạnh dân tộc giải phóng, thực hiện giải phóng dân tộc vì độc lập tự do, làm tiền đề và điều kiện để phát triển dân tộc theo nguyên lý độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phấn đấu đến cùng cho hệ giá trị mục tiêu: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.