QPTD -Thứ Sáu, 26/07/2019, 09:01 (GMT+7)
Xây dựng Đảng bộ Quân chủng Hải quân vững mạnh theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, Đảng bộ Quân chủng Hải quân đã và đang quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo Quân chủng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người luôn quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng Đảng, để Đảng ta thật sự trong sạch, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Trước lúc đi xa, Bác để lại bản Di chúc thiêng liêng cho muôn đời sau; trong đó, Người dành trọn tình cảm cho Đảng, cho dân, cho nước và bầu bạn quốc tế. Bằng lời lẽ ngắn gọn, giản dị, súc tích, Người khái quát toàn bộ những nhiệm vụ chiến lược, vấn đề mấu chốt mà Đảng và nhân dân ta cần phải nắm vững để hoàn thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang; nội dung bao trùm nhất của Di chúc là tư tưởng về xây dựng Đảng.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững chủ trì Hội nghị giám sát Đảng ủy Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân

Thấm nhuần tư tưởng về xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt 50 năm qua, Đảng ủy Quân chủng Hải quân luôn quan tâm chăm lo xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng Quân chủng vững mạnh toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII (2015-2020) đến nay, Đảng bộ Quân chủng Hải quân đã đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với quán triệt, thực hiện Di chúc của Người. Tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Quân chủng đã có chuyển biến tích cực; đoàn kết, thống nhất cao, phát triển ổn định, tiến lên chính quy, hiện đại một cách vững chắc. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ không ngừng nâng lên, lãnh đạo Quân chủng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc, nhất là các nhiệm vụ: tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giải quyết các tình huống trên biển; quản lý, kiểm soát, bảo vệ vùng biển và làm chủ vũ khí trang bị hiện đại; thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng, tìm kiếm cứu nạn trên biển, v.v. Hằng năm, Đảng bộ Quân chủng có trên 90% tổ chức đảng và trên 83% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực, trong nước và trên Biển Đông, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ xây dựng Quân chủng Hải quân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc rất nặng nề, khẩn trương, đặt ra nhiều yêu cầu mới cao hơn về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân chủng. Vì vậy, xây dựng Đảng bộ Quân chủng Hải quân vững mạnh theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là vấn đề cấp thiết, cần phải thực hiện thường xuyên, liên tục, với những nội dung, biện pháp thiết thực và đồng bộ.

Trước hết, Đảng bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa tư tưởng về xây dựng Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm cho mọi cán bộ, đảng viên thấy rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và trách nhiệm của bản thân trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Việc tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện được tiến hành chặt chẽ ở tất cả các tổ chức đảng, từ trên xuống dưới gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cũng như các chỉ thị, quy định của Đảng và Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò tiền phong và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ trì. Thông qua các mô hình “Đảng viên dìu dắt quần chúng” và các nội dung đột phá “Một tập trung, ba đột phá1 để đưa tư tưởng về xây dựng Đảng của Bác vào thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, công tác, sinh hoạt, hoạt động của tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên.

Quán triệt tư tưởng tăng cường, củng cố, giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân chủng thường xuyên coi trọng, quan tâm xây dựng mối đoàn kết, thống nhất, nhất là đoàn kết trong cấp ủy, chỉ huy để làm trung tâm đoàn kết của toàn đơn vị. Bởi, chỉ có đoàn kết, thống nhất thật sự thì cấp ủy, chỉ huy mới tổ chức, tập hợp, quy tụ được sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Ngược lại, nếu cấp ủy, chỉ huy để mất đoàn kết sẽ dẫn đến giảm sút năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, không những đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ mà còn vi phạm kỷ luật. Vì vậy, trước những nhiệm vụ quan trọng, khó khăn, gian khổ, hoặc trong những tình huống phải trực tiếp đối mặt với hiểm nguy, căng thẳng, phức tạp, từng đơn vị, từng con tàu, từng đảo, đài, trạm, nhà giàn,... phải là một khối đoàn kết, thống nhất cả ý chí và hành động, tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Để tạo sự đoàn kết, thống nhất cao, các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và Quy chế Dân chủ cơ sở; thường xuyên chú trọng xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế lãnh đạo, chỉ đạo đối với các mặt công tác trọng yếu, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng. Mọi công việc được dân chủ bàn bạc, thảo luận, phát huy trí tuệ tập thể, quyết định theo đa số. Cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên sâu sát nắm chắc tình hình tư tưởng, thường xuyên đối thoại, lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, có biện pháp giải đáp, định hướng kịp thời, nhất là những vấn đề có liên quan đến quyền lợi chính trị, vật chất và các chế độ, chính sách. Tuy nhiên, phát huy dân chủ phải đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tránh dân chủ hình thức hoặc lợi dụng dân chủ để đả kích, chia rẽ đoàn kết nội bộ; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện độc đoán, gia trưởng, cục bộ, bè phái, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, không tôn trọng tập thể, đứng trên tập thể, quan liêu, xa rời quần chúng.

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: phải “thường xuyên, nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”, “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân chủng cần thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, kiểm điểm tự phê bình và phê bình; chủ động đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên nhất là cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nêu gương tự phê bình và phê bình, thường xuyên và nghiêm chỉnh “tự soi, tự sửa” để cấp dưới và quần chúng noi theo. Tự phê bình và phê bình phải tiến hành từ trên xuống dưới, từ cấp ủy, chỉ huy ra toàn thể chi bộ. Cấp ủy viên và cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý phải kiểm điểm trước, đảng viên kiểm điểm sau. Cấp trên gương mẫu tự phê bình trước cấp dưới, cấp dưới mạnh dạn phê bình cấp trên. Tổ chức đảng và đảng viên lắng nghe ý kiến phê bình của quần chúng. Bí thư cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy đơn vị phải tiên phong, gương mẫu trong tự phê bình: thực sự cầu thị, trung thực, thẳng thắn nhận khuyết điểm để sửa chữa. Cấp ủy, người đứng đầu cần tạo ra không khí cởi mở, khuyến khích, động viên mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng mạnh dạn tự phê bình và phê bình, với tinh thần “thấu tình đạt lý”, đúng người, đúng việc, đúng tính chất, mức độ, trên tinh thần xây dựng, có tình thương yêu đồng chí, đồng đội, giúp đỡ nhau tiến bộ. Kiên quyết đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt, chống lợi dụng phê bình vì động cơ cá nhân, nhằm mục đích xấu hoặc những biểu hiện “dĩ hòa vi quý”, không nói trước mặt, mà thậm thụt sau lưng, thờ ơ, vô cảm với khó khăn của bộ đội dẫn tới mất đoàn kết.

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên của Đảng phải là “người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, phải “thấm nhuần đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Trên tinh thần đó, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Quân chủng tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để mọi cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, nhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, chiến đấu hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời, nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết 147 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết 5863 của Đảng ủy Quân chủng về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, tập trung xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực hiện tốt “2 chất lượng, 2 nêu cao”, chi bộ “4 tốt2, giữ vững chỉ tiêu 100% tàu chiến đấu, trạm ra-đa có chi ủy vững chắc. Thường xuyên giữ vững nền nếp, chế độ sinh hoạt gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng ra nghị quyết lãnh đạo và tổ chức thực hiện ở các cấp, nhất là cấp chi bộ theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, có trọng tâm, trọng điểm, rõ nhiệm vụ, giải pháp, rõ trách nhiệm. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng và cơ cấu hợp lý theo hướng tinh, gọn, mạnh, đáp ứng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phù hợp với sự điều chỉnh tổ chức biên chế và mở rộng đối ngoại quốc phòng hải quân; ưu tiên giữ ổn định đội ngũ cán bộ ở các đơn vị đủ quân, đơn vị chiến đấu, đơn vị mới thành lập, đơn vị tiếp nhận vũ khí trang bị mới. Đồng thời, chú trọng nâng cao trình độ mọi mặt, đổi mới phong cách, tác phong, lề lối làm việc khoa học, dân chủ, thực tiễn, nói đi đôi với làm của cán bộ; kết hợp xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên, củng cố, kiện toàn cấp ủy ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

Thực hiện tốt những giải pháp đó, sẽ góp phần thực hiện tốt Di chúc thiêng liêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ Quân chủng Hải Quân trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo Quân chủng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chuẩn Đô đốc PHẠM VĂN VỮNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng

___________

1 - Một tập trung: Tập trung xây dựng Quân chủng thực sự vững mạnh về chính trị. Ba đột phá: 1. Nắm, quản lý, giải quyết tốt tư tưởng bộ đội; 2. Xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch vững mạnh, tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân vững mạnh; 3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong gương mẫu.

2 - 2 chất lượng: chất lượng nghị quyết lãnh đạo; chất lượng tổ chức thực hiện nghị quyết. 2 nêu cao: nêu cao tự phê bình và phê bình; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Chi bộ 4 tốt: 1. Nhận thức trách nhiệm tốt; 2. Nền nếp, chế độ và chất lượng sinh hoạt dân chủ, đoàn kết, kỷ luật tốt; 3. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tốt; 4. Tự phê bình và phê bình tốt.

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:17 - 20/10/2020

HCMSJC55.90056.400
Hà NộiSJC55.90056.420
Đà NẵngSJC55.90056.420

Thời tiết