QPTD -Thứ Năm, 29/07/2021, 08:42 (GMT+7)
Xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn Thông tin 134 trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Xác định là một trong những đơn vị được đầu tư xây dựng tiến thẳng lên hiện đại, Đảng ủy Lữ đoàn Thông tin 1341 đã tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiệm vụ này; trong đó, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu là nội dung trọng tâm, quyết định.

Để xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, trong điều kiện các đơn vị đóng quân trên địa bàn rộng, phân tán (với hơn 40 vị trí, ở 17 tỉnh, thành phố), gồm nhiều tổ, trạm lẻ, độc lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xa sự quản lý của chỉ huy các cấp; công tác bảo đảm, đời sống của bộ đội còn nhiều khó khăn,... Đảng ủy Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, thực hiện hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác xây dựng Đảng. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thường xuyên kiện toàn cấp ủy các cấp, bảo đảm về số lượng, cơ cấu và chất lượng; xây dựng hệ thống quy chế làm việc và quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, phát triển đảng được thực hiện chặt chẽ, phù hợp với điều kiện đóng quân phân tán. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng, cơ cấu hợp lý, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy chế công tác cán bộ; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp được nâng lên, phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ quan, đơn vị; đội ngũ cán bộ, đảng viên không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi hoạt động của Lữ đoàn.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Binh chủng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hiện nay, nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc của Lữ đoàn có bước phát triển mới, yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao. Thấm nhuần lời Bác: “…việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta nhất định thắng lợi”2; đồng thời, quán triệt phương hướng: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng… Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng trong việc giáo dục, quản lý, rèn luyện, kiểm tra, giám sát đảng viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sinh hoạt của chi bộ”3, Đảng ủy Lữ đoàn xác định, tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao, lãnh đạo Lữ đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trước hết, quán triệt, thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp; các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác xây dựng Đảng. Trọng tâm là ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà Đảng bộ Lữ đoàn đã xác định: (1) Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các đối tượng; (2) Đổi mới, nâng cao chất lượng, chiều sâu công tác giáo dục chính trị tư tưởng; (3) Tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường vụ Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, v.v. Để đạt hiệu quả, Đảng ủy Lữ đoàn chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chặt chẽ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về tư tưởng, đạo đức, phong cách công tác của cán bộ, đảng viên; giữ vững trận địa chính trị của Đảng trong Đơn vị.

Thực hiện lời Bác: “Đảng viên tốt thì chi bộ mới tốt. Muốn đảng viên tốt thì chi bộ phải thường xuyên giáo dục mỗi đồng chí”4, Đảng ủy Lữ đoàn chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, giáo dục, rèn luyện và xây dựng đội ngũ đảng viên. Chủ động nắm, quản lý và làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng thông qua hoạt động của cấp ủy, chỉ huy, tổ chức quần chúng; kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở. Lãnh đạo thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị về đảng viên giữ mối liên hệ công tác với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy chế Dân chủ cơ sở, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; đồng thời, nghiêm túc tiếp thu sự góp ý của quần chúng đối với tổ chức đảng, đảng viên. Chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống. Tổ chức học tập chính trị, sinh hoạt chuyên đề xây dựng Đảng về đạo đức, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung vào nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Hằng năm, cấp ủy các cấp tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên cam kết tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện, sát chức trách, nhiệm vụ, gắn với thực hiện tốt “3 đề cao và 5 chống”5; thực hiện “cấp trên làm gương mẫu mực, cấp dưới tích cực làm theo”. Động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện, bảo đảm thực sự tiên phong, gương mẫu, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, trách nhiệm. Đảng ủy Lữ đoàn chỉ đạo các chi bộ thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới; phấn đấu hằng năm toàn Đảng bộ Lữ đoàn kết nạp từ 10 đến 15 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp là nội dung quan trọng trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Quán triệt, thực hiện Kết luận số 111-KL/QUTW, ngày 12/02/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội giai đoạn mới; bám sát hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy Lữ đoàn chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tích cực đổi mới việc xây dựng nghị quyết theo hướng: ngắn, gọn, rõ, sát tình hình cơ quan, đơn vị. Duy trì, thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ học tập, sinh hoạt đảng; đột phá đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, trọng tâm là sinh hoạt chi bộ, chú trọng cải tiến hình thức sinh hoạt phù hợp với đặc thù đóng quân phân tán (các tổ, trạm lẻ), hướng vào thực hiện tốt tiêu chí “5 tốt, 3 không”6; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cấp ủy, bí thư, phó bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm về mọi mặt công tác của cơ quan, đơn vị. Thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt trọng yếu; giải quyết tốt các mối quan hệ, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng, sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị. Kịp thời kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao; gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; phấn đấu các chi bộ bảo đảm thông tin liên lạc có cấp ủy, các trung đội có tổ đảng, các trạm, xe thông tin có đảng viên.

Xác định công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”, “là cái gốc của mọi công việc”, Đảng ủy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo thực hiện đúng quy chế, quy trình, các khâu, các bước, bảo đảm dân chủ, công khai trong công tác cán bộ. Thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh và thực hiện chặt chẽ quy hoạch cán bộ quản lý, chỉ huy các cấp phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ. Phát huy trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong quản lý, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp; đánh giá cán bộ công tâm, khách quan, chính xác; gắn nhận xét, đánh giá cán bộ với công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ; quan tâm chăm lo, thực hiện tốt chính sách cán bộ theo quy định hiện hành. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, trình độ, kiến thức, năng lực toàn diện, sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Lãnh đạo mà không có kiểm tra thì coi như không có hoạt động lãnh đạo, xác định rõ điều đó, Đảng ủy Lữ đoàn chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Thực hiện tốt phương châm: “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; chú trọng kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo thực hiện nhiệm chính trị và công tác xây dựng Đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý công minh, chính xác, kịp thời các tập thể, cá nhân vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân trong giám sát cán bộ, đảng viên. Phấn đấu, hằng năm 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, có trên 80% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá, TS. HÀ SỸ CHIẾN, Chính ủy Lữ đoàn
_________________

1 - Lữ đoàn Thông tin 134 (Binh chủng Thông tin liên lạc) thành lập ngày 08/8/1966.

2 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG,      H. 2011, tr. 616.

3 - ĐCSVN Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, Nxb CTQGST, H. 2021, tr. 185 - 186.

4 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG,      H. 2011, tr. 101.

5 - 3 đề cao: 1. Trách nhiệm nêu gương; 2. Tính kỷ cương, kỷ luật; 3. Tình thương yêu đồng chí, đồng đội.       5  chống: 1. Dân chủ hình thức; 2. Chủ quan phiến diện; 3. Bệnh thành tích giấu giếm khuyết điểm; 4. Quan liêu, mệnh lệnh hành chính hóa; 5. Nói không đi đôi với làm.

6 - 5 tốt: 1. Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; 2. Chất lượng sinh hoạt tốt; 3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; 4. Nêu gương, mẫu mực tốt; 5. Cán bộ, đảng viên tốt. 3 không: 1. Không có cán bộ, đảng viên mắc tệ nạn xã hội; 2. Không vi phạm quy định an toàn bảo mật thông tin và an toàn giao thông; 3. Không sử dụng thẻ đảng viên, giấy tờ do Nhà nước, Quân đội cấp để tín chấp vay tiền, tài sản, vay nợ không có khả năng thanh toán.

Ý kiến bạn đọc (0)

Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân
Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:36 - 22/09/2021

EUR26,007.0827,360.60

GBP30,295.3831,561.13

USD22,630.0022,860.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:34 - 22/09/2021

HCMSJC56.50057.150
Hà NộiSJC56.50057.170
Đà NẵngSJC56.50057.170