QPTD -Thứ Năm, 15/12/2016, 16:06 (GMT+7)
Tổng Công ty Thái Sơn quán triệt và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đảm bảo cho Chỉ thị đi vào cuộc sống, góp phần làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động và vị thế của Tổng Công ty trong xu thế hội nhập.

Được tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con, những năm qua, Tổng Công ty Thái Sơn luôn chú trọng mở rộng, tái cơ cấu sản xuất, kinh doanh, chuyển giao công nghệ, nhập khẩu các trang thiết bị, đầu tư nhiều dự án có quy mô lớn trong nước và nước ngoài, như: xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và các công trình quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tổng Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ, rà phá bom mìn, làm công tác dân vận, chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa, tham gia giúp dân “xóa đói, giảm nghèo”, xây dựng nông thôn mới, v.v. Trước xu thế hội nhập, bên cạnh việc mở rộng sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề, Tổng Công ty luôn chú trọng giá trị văn hóa truyền thống và đạo đức kinh doanh, thúc đẩy hoạt động liên doanh, liên kết, sát cánh cùng các doanh nghiệp Việt Nam, phát huy tiềm năng, lợi thế, bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp. Từ những định hướng đúng đắn, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty luôn đạt hiệu quả kinh tế cao, nộp ngân sách nhà nước và cấp trên năm sau cao hơn năm trước; đảm bảo đầy đủ quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên và người lao động, v.v.

Để đạt kết quả đó, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty luôn đề cao sự đoàn kết, thống nhất, ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần làm chủ tập thể, tự lực tự cường, sự gương mẫu và phong cách lãnh đạo, chỉ huy; xây dựng tác phong làm việc khoa học, kỷ luật lao động nghiêm, nói đi đôi với làm, biết vượt qua khó khăn, thách thức để tìm phương thức sản xuất, kinh doanh đúng đắn, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, giữ vững thương hiệu của một doanh nghiệp Quân đội trong cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, v.v. Đây vừa là kinh nghiệm, đồng thời cũng là những yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Tổng Công ty trong thời kỳ mới, cần được nhận thức đúng và thực hiện nghiêm túc. Bởi vậy, khi Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Chỉ thị 05-CT/TW, Thường vụ Quân ủy Trung ương ra Chỉ thị 87-CT/QUTW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Tổng cục Chính trị có hướng dẫn, kế hoạch thực hiện, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty xác định rõ đây là cơ hội lớn để đơn vị làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy các cấp, góp phần khắc phục biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định trong sản xuất, kinh doanh, v.v.

Quá trình tổ chức nghiên cứu, quán triệt các Chỉ thị, hướng dẫn của trên, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn nhận thức rằng, Chỉ thị 05 là sự tiếp nối Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) nhưng với nội hàm rộng và sâu sắc hơn. Thực hiện tốt Chỉ thị, không chỉ có ý nghĩa giáo dục, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, mà còn là cơ sở để xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lý, chỉ huy, tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn, phức tạp. Với tinh thần đó, Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 theo đúng mục đích, yêu cầu mà Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương đã xác định; vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị và đặc điểm, nhiệm vụ của một doanh nghiệp Quân đội.

Từ kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị 03 cho thấy, để Chỉ thị 05 mang lại hiệu quả thiết thực, trước hết, cần tập trung làm tốt công tác quán triệt, giáo dục cho các đối tượng về mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị. Trên cơ sở đó, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động nhận thức sâu sắc những vấn đề cốt lõi trong hệ thống tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, nhất là tư tưởng nhân văn, vì con người, vì cộng đồng, tinh thần vượt khó vươn lên, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, phong cách gần dân, trọng dân, quý dân, v.v. Học tập và làm theo Bác, mỗi người cần nâng cao trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, yêu ngành, yêu nghề, gắn bó với doanh nghiệp, xây dựng tinh thần lao động nghiêm túc, sáng tạo, ý thức làm chủ tập thể; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, quy định của cơ quan, đơn vị và kỷ luật lao động; giải quyết tốt các mối quan hệ, nhất là giữa cấp trên với cấp dưới, cán bộ, đảng viên với người lao động, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, tình cảm gắn bó, sự đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị. Công tác tuyên truyền, giáo dục luôn được đổi mới, tiến hành thường xuyên, liên tục, đến từng doanh nghiệp, người lao động và lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, với tinh thần “tự soi”, “tự sửa”, tự phấn đấu; coi đó là công việc thường xuyên, hằng ngày và là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng Tổng Công ty với Đảng, Bác Hồ kính yêu.

Quán triệt Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương, Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, mà trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05 theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của trên, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thấm sâu vào nhận thức, chuyển biến về hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động. Các cấp ủy đưa nội dung Chỉ thị 05 vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nội dung sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức quần chúng; gắn thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng trong các đơn vị thành viên, đẩy mạnh phong trào thi đua tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới dây chuyền sản xuất, mở rộng thị trường; xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, lao động giỏi, kịp thời biểu dương những tấm gương khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động trong công việc, tạo động lực tinh thần để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Một trong những giải pháp được Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty hết sức quan tâm, đó là sự nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, cán bộ, đảng viên phải làm gương trước quần chúng, cấp trên làm gương trước cấp dưới, đúng với tinh thần: “trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau”, học tập đi đôi với làm theo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, giải quyết khâu yếu, mặt yếu, sự trì trệ trong sản xuất, kinh doanh; lấy sự chuyển biến về mọi mặt trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp làm thước đo phẩm chất, năng lực, ý thức, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Cùng với đó, Tổng Công ty đã bổ sung, hoàn thiện hệ thống tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với từng đối tượng. Trên cơ sở mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 05; đặc điểm, tình hình đơn vị, vị trí, chức năng của các tổ chức và chức trách, nhiệm vụ của từng người, Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã chỉ đạo xây dựng hệ thống tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo phương châm "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ đánh giá kết quả". Với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thực sự tiêu biểu về lập trường tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nhạy bén trong nắm bắt thị trường và xử lý các tình huống; đề cao ý thức trách nhiệm, tinh thần làm chủ, trung thực, dũng cảm, táo bạo, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách trong cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế. Đồng thời, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tích cực, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước cấp trên và cấp ủy cấp mình; xây dựng phương pháp, tác phong công tác khoa học, sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ và hiệu quả; “dĩ công vi thượng”, gần gũi cấp dưới, quan tâm đến tâm tư, đời sống, việc làm của cán bộ, chiến sĩ và người lao động. Với đội ngũ người lao động, tiêu chí đặt ra là phải có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ tay nghề tốt; đề cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác, quản lý chặt chẽ vật tư, hàng hóa, nhiên liệu, thiết bị kỹ thuật, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phát huy sáng kiến, cải thiến kỹ thuật, giảm chi phí trong các khâu, các bước của quá trình sản xuất, hoàn thành tốt chỉ tiêu, định mức đề ra, v.v. Kế hoạch phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thông qua trước chi bộ để đóng góp, bổ sung, hoàn thiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chính kịp thời những nhận thức và hành động không đúng trong thực hiện Chỉ thị.

Nhằm nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của Chỉ thị 05, Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã gắn thực hiện Chỉ thị với đổi mới phong cách quản lý, chỉ huy, điều hành sản xuất, kinh doanh, theo hướng: kết hợp chặt chẽ giữa quản lý, điều hành tập trung, thống nhất với giao quyền tự chủ cho đơn vị thành viên; lấy hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh làm thước đo sự phát triển của đơn vị, năng lực của cán bộ chủ trì. Đồng thời, phát huy vai trò tham mưu của phòng và các ban kế hoạch trong xác định chỉ tiêu, định mức, mặt hàng kinh doanh; tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất, quản lý chặt chẽ hoạt động của từng bộ phận, đơn vị. Khi phát hiện có sai sót, bất hợp lý, phòng và các ban kế hoạch kịp thời kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo các cấp những biện pháp xử lý nhằm hạn chế thấp nhất những tổn thất trong sản xuất, kinh doanh. Làm theo phong cách của Bác, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Tổng Công ty phải thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt nhu cầu thị trường để có biện pháp quản lý, điều hành, phát triển sản xuất phù hợp; khắc phục bệnh quan liêu, mệnh lệnh, xa rời thực tiễn, lời nói không đi đôi với việc làm, bệnh thành tích trong sản xuất, kinh doanh và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Với tình cảm, trách nhiệm cao đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu, thời gian tới, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) ở Tổng Công ty Thái Sơn sẽ được thực hiện nghiêm túc và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, đưa Tổng Công ty không ngừng phát triển trong thời kỳ mới.

Đại tá NGUYỄN KIM THỌ, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc

Ý kiến bạn đọc (0)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền báo chí cách mạng Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam. Người đã từng làm tất cả các công việc báo chí, từ phóng viên, biên tập viên, chủ bút, quản trị, phát hành báo. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã công bố hàng nghìn bài báo; sự nghiệp báo chí của Người chính là nguồn cảm hứng bất tận, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay.