QPTD -Thứ Hai, 25/12/2017, 08:44 (GMT+7)
Thực hiện lời Bác Hồ dạy, ngành Hậu cần Binh chủng Pháo binh đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng

“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”1. Thấm nhuần lời dạy đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, cùng với các giải pháp về tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần Binh chủng Pháo binh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng và công tác thi đua - khen thưởng. Xác định đây là giải pháp quan trọng, nhằm tạo động lực thúc đẩy cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Hậu cần Binh chủng nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, xây dựng ngành Hậu cần vững mạnh, bảo đảm hậu cần cho Binh chủng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Trước hết, Đảng ủy, chỉ huy Cục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với phong trào Thi đua Quyết thắng và công tác thi đua - khen thưởng. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nhất là Chỉ thị 507-CT/TVQUTW, ngày 28-7-2014 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Chỉ thị 585-CT/ĐU, ngày 22-8-2014 của Thường vụ Đảng ủy Binh chủng về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng và công tác thi đua - khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020 và nắm chắc đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của Ngành, Đảng ủy Cục đã ra Nghị quyết chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng và nhân rộng điển hình tiên tiến”, nhằm thống nhất các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong toàn Ngành. Cùng với đó, Cục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp chú trọng kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan thường trực Phong trào thi đua ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy; rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh Quy chế Thi đua - Khen thưởng, làm cơ sở cho việc bình xét, chấm điểm thi đua giữa các đơn vị. Trong quá trình triển khai, các đơn vị đã bám sát mục tiêu, chỉ tiêu thi đua của cấp trên, cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của mình. Đồng thời, đưa các nội dung, chỉ tiêu thi đua vào nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, kế hoạch công tác của người chỉ huy, tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực hiện. Hằng năm, cùng với tổ chức tốt hoạt động thi đua thường xuyên, Cục còn chủ động chỉ đạo Ngành tích cực hưởng ứng các đợt thi đua đột kích, thi đua cao điểm gắn với các sự kiện chính trị của Đảng, đất nước, Quân đội, Binh chủng và đơn vị, tập trung đột phá giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong công tác hậu cần.

Để nâng cao hiệu quả, sức lan tỏa của phong trào Thi đua Quyết thắng, Đảng ủy, chỉ huy Cục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn cho mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Hậu cần; tổ chức triển khai toàn diện các nội dung của phong trào thi đua, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, hướng trọng tâm Thi đua Quyết thắng vào thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Theo đó, công tác thi đua của ngành Hậu cần Binh chủng luôn bám sát phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, bền vững, hiệu quả”, đẩy mạnh triển khai thực hiện “Một tập trung - Ba khâu đột phá” và “Năm tốt”2 trong công tác hậu cần.

Thực hiện lời dạy của Bác: “Công việc cung cấp cũng quan trọng như việc trực tiếp đánh giặc ngoài mặt trận”3 và nhận rõ những khó khăn trong công tác hậu cần, Cục Hậu cần chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua “nhánh” của các chuyên ngành hậu cần, hoạt động hội thi, hội thao hậu cần ở các cấp. Các phong trào thi đua: “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Đơn vị tăng gia sản xuất giỏi” của ngành Quân nhu; “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác”, “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt” của ngành Quân y và các phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp””, “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”, “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả” của ngành Doanh trại, Vận tải, Xăng dầu được triển khai sâu rộng trong toàn Binh chủng. Thông qua các phong trào thi đua, nền nếp, tác phong công tác, chế độ công tác hậu cần từ cơ quan đến đơn vị đi vào chính quy; ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ hậu cần được nâng cao; công tác bảo đảm hậu cần của Binh chủng có nhiều đổi mới. Cùng với bảo đảm tốt cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Cục hướng phong trào thi đua vào nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần thường xuyên, trọng tâm là nâng cao chất lượng bảo đảm đời sống, sức khỏe bộ đội. Theo đó, cơ quan hậu cần các cấp đã tập trung tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nuôi dưỡng bộ đội; trong đó, chú trọng thực hiện quản lý chặt chẽ từ khâu tạo nguồn lương thực thực phẩm đến chế biến nấu ăn; quản lý chặt chẽ tiền ăn của các đối tượng; thực hiện chế độ công khai tài chính hằng ngày tại bếp, chế độ xuất nhập tay ba; phát huy tốt vai trò tham mưu giúp việc, đề xuất của Hội đồng giá, sự giám sát của Hội đồng quân nhân. Đồng thời, tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra chéo giữa các đơn vị, tổ chức nấu mẫu, v.v. Nhờ đó, chất lượng bữa ăn của bộ đội được duy trì tốt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; các chỉ tiêu về định lượng, nhiệt lượng đều đạt và vượt so với quy định.

Quán triệt quan điểm tự lực, tự cường và thấm nhuần lời dạy của Bác: “Các cơ quan trong Quân đội phải cố sức trồng trọt chăn nuôi để tự túc phần nào, để giảm bớt gánh nặng của nhân dân”4, Ngành tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nhằm tạo nguồn thực phẩm tại chỗ vững chắc, ổn định để cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội. Các đơn vị đã tích cực thi đua phát huy nội lực, triệt để tận dụng và cải tạo đất đai, ao hồ, tiến hành quy hoạch tăng gia sản xuất gắn với quy hoạch doanh trại chính quy; xây dựng và nhân rộng mô hình “5 cơ bản” (vườn, ao, chuồng, giàn, trạm chế biến cơ bản) phù hợp với đặc điểm của đơn vị và địa bàn đóng quân. Trong quá trình triển khai, các phong trào thi đua: “Cải tạo đất, phủ màu xanh”, “Vườn rau kiểu mẫu”, “Vườn rau Thanh niên” và các hội thi tăng gia sản xuất thời kỳ giáp vụ,... được các đơn vị trong Binh chủng đẩy mạnh. Nhờ đó, các đơn vị trong Binh chủng đã tự túc được 100% nhu cầu rau xanh; 80% - 90% nhu cầu thịt; 40% - 45% nhu cầu cá,… bảo đảm nguồn thực phẩm tại chỗ ổn định, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần quan trọng vào giữ vững và nâng cao đời sống bộ đội, nhất là thời điểm giáp vụ. Từ nguồn thu tăng gia sản xuất, các đơn vị đã đưa vào ăn thêm tại bếp bình quân 2.100 đ/người/ngày. Tiêu biểu trong tăng gia sản xuất là các lữ đoàn: 96, 490, 45, 204 và Tiểu đoàn 97.

Thi đua trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội được ngành Hậu cần Binh chủng hướng mạnh vào thực hiện “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt”. Quân y các cấp đã thực hiện nhiều biện pháp nâng cao trình độ chuyên môn, y đức cho đội ngũ cán bộ, thầy thuốc; duy trì nghiêm nền nếp các chế độ công tác chuyên môn, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, giáo dục về vệ sinh phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm với chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo mùa, phù hợp với từng địa bàn đóng quân, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Công tác quản lý sức khỏe bộ đội được tiến hành chặt chẽ, có hệ thống, nhất là số cán bộ, chiến sĩ mắc bệnh mãn tính. Ở tuyến cơ sở, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bộ đội được đặc biệt chú trọng. Hiện nay, 100% cán bộ, chiến sĩ được lập sổ, phiếu theo dõi sức khỏe, định kỳ hằng năm tổ chức khám kiểm tra theo phân cấp. Song song với đó, Ngành tích cực đầu tư mua sắm, trang bị các thiết bị y tế chuyên sâu, thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa y học cổ truyền với y học hiện đại; tăng cường tổ chức hội thi “Quân y tiểu đoàn giỏi”, “Bệnh xá văn hóa”,... rút ngắn thời gian điều trị khỏi bệnh ở các tuyến, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bộ đội. Không dừng lại ở đó, Ngành còn tích cực triển khai Chương trình quân - dân y kết hợp, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân mỗi năm, góp phần tăng cường mối đoàn kết quân - dân, xây dựng địa bàn đóng quân an toàn.

Thi đua trong công tác doanh trại, xăng dầu, vận tải được hưởng ứng, đẩy mạnh thông qua thực hiện các phòng trào: “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch đẹp”, “Quản lý sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”, “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”. Đặc biệt, trong phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp”, Binh chủng là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn quân trong công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, phát huy nội lực, huy động công sức bộ đội để củng cố doanh trại, xây dựng hệ thống sân, đường nội bộ, khuôn viên, vườn hoa, cây cảnh, v.v. Đến nay, các đơn vị trong Binh chủng đều có doanh trại khang trang, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, điều kiện ăn ở, làm việc của cán bộ, chiến sĩ được cải thiện rõ nét. Tiêu biểu là các lữ đoàn: 490, 45, 204 và Trường Sĩ quan Pháo binh.

Với cách làm và các giải pháp thiết thực, phong trào Thi đua Quyết thắng của ngành Hậu cần Binh chủng Pháo binh có bước phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, thực sự là hạt nhân, nòng cốt thúc đẩy phong trào phát triển đồng đều, vững chắc. Trong 05 năm qua, ngành Hậu cần Binh chủng đã có 145 lượt tập thể và 792 lượt cá nhân được khen thưởng; trong đó, có 08 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Binh chủng, 37 tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; 03 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân và 141 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm 2017, Cục Hậu cần Binh chủng vinh dự được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu của phong trào Thi đua Quyết thắng và công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017 - 2022, đưa phong trào Thi đua Quyết thắng và Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” lên tầm cao mới, góp phần xây dựng Binh chủng Pháo binh vững mạnh toàn diện.

Đại tá ĐỒNG NGỌC THÀNH, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Binh chủng
_____________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 407.

2 - “Một tập trung”: Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần vững mạnh toàn diện. “Ba khâu đột phá”: 1. Bảo đảm rau giáp vụ; quản lý, phát triển được vốn đầu tư cho tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng bộ đội; 2. Đẩy mạnh cải cách hành chính, duy trì chấp hành nghiêm nền nếp chính quy, chế độ, nguyên tắc công tác hậu cần; 3. Thực hành tiết kiệm; chống tham ô lãng phí; thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, thanh quyết toán kịp thời các công trình dự án. “Năm tốt”: 1. Tinh thần phục vụ tốt; 2. Tăng gia sản xuất, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội tốt; 3. Chống lãng phí và thực hành tiết kiệm tốt; 4. Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, xây dựng các mô hình hậu cần tốt; 5. Xây dựng chính quy, cải cách hành chính tốt.

3 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 179.

4 - Sđd, tr. 431.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền báo chí cách mạng Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam. Người đã từng làm tất cả các công việc báo chí, từ phóng viên, biên tập viên, chủ bút, quản trị, phát hành báo. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã công bố hàng nghìn bài báo; sự nghiệp báo chí của Người chính là nguồn cảm hứng bất tận, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay.