QPTD -Chủ Nhật, 01/09/2019, 10:48 (GMT+7)
Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

Thấm nhuần lời căn dặn về xây dựng Đảng trong Bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm qua, Đảng bộ Quân đội không ngừng xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đó vừa là tình cảm, trách nhiệm của Quân đội đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người cha thân yêu của lực lượng vũ trang, vừa là khâu then chốt, yếu tố quyết định đảm bảo cho Quân đội ta luôn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng do Đại tướng Lương Cường làm Trưởng đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 30-8-2019. Ảnh: qdnd.vn

Là người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng Đảng và giáo dục cán bộ, đảng viên, để Đảng ta “vừa là đạo đức, vừa là văn minh”, thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Theo Bác, “Đảng có vững cách mệnh mới thành công”1. Bởi vậy, trước lúc đi xa, trong Di chúc thiêng liêng để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, Người đã đặt phần “nói về Đảng” lên “trước hết”. Những lời căn dặn tâm huyết của Người luôn là kim chỉ nam soi sáng để Đảng ta vận dụng vào quá trình xây dựng, chỉnh đốn và phát triển, lãnh đạo cách mạng vượt qua khó khăn, thử thách và giành những thắng lợi to lớn. Đó cũng là phương hướng, mục tiêu để Đảng bộ Quân đội xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đủ sức lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi chức năng, nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

Giữa lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang quyết tâm vượt qua thử thách lớn sau năm 1968 để thực hiện lời kêu gọi ngày 20-7-1969 của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “... đánh cho Mỹ phải rút hết sạch, đánh cho ngụy quân, ngụy quyền sụp đổ hết, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hòa bình, thống nhất nước nhà” thì Người trút hơi thở cuối cùng vào ngày 02-9-1969, để lại sự tiếc thương khôn xiết cho đồng bào và chiến sĩ cả nước. Sau Lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương mở đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân “Học tập và làm theo Di chúc của Hồ Chủ tịch”. Thực hiện đợt sinh hoạt chính trị này, đồng thời quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị (ngày 06-3-1970) về “Cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Quân đội đã ngay lập tức đề ra bốn biện pháp lớn trong công tác xây dựng Đảng. Đó là: nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng gắn chặt với hoạt động cách mạng, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng viên và với phong trào chiến đấu, sản xuất của quần chúng; tăng cường giáo dục đảng viên về mọi mặt: năng lực, trình độ chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật và phẩm chất đạo đức cách mạng; tăng cường kiểm tra nội bộ đảng và kỷ luật đảng; phát huy vai trò quần chúng giám sát, phê bình cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và tham gia xây dựng Đảng. Đồng thời, lãnh đạo toàn quân quán triệt sâu sắc đường lối chính trị của Đảng, làm cho các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm độc lập, tự chủ của Đảng, chân lý Không có gì quý hơn độc lập, tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc gắn với thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân đội trong thời điểm đó được tiến hành liên tục, chặt chẽ cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nhất là các đơn vị chiến đấu được nâng lên. Công tác tư tưởng luôn được chú trọng, tập trung bồi dưỡng lập trường, quan điểm, phương pháp tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, nâng cao tinh thần yêu nước, sự đoàn kết, thống nhất và tinh thần quốc tế vô sản, nhất trí hoàn toàn, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng, vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng. Khắc phục những biểu hiện mơ hồ, ảo tưởng hòa bình, hữu khuynh, tiêu cực, dao động, giảm sút ý chí chiến đấu, thiếu tin tưởng vào thắng lợi, v.v. Từ đó, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, xây dựng quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, dũng cảm, mưu trí trong chiến đấu; tận tụy trong công tác; sẵn sàng xả thân, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Thực hiện quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo toàn quân cùng với nhân dân cả nước tổng tiến công và nổi dậy, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985), Đảng bộ Quân đội tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các mặt công tác theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay sau khi miền Nam vừa được giải phóng, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta lại bước vào cuộc chiến đấu mới để bảo vệ biên giới phía Nam, phía Bắc và giúp nước bạn Cam-pu-chia lật đổ chế độ diệt chủng, hồi sinh dân tộc. Trước yêu cầu mới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và quyết định một số mặt công tác về xây dựng Đảng bộ, xây dựng Quân đội phù hợp với yêu cầu của những năm đầu sau chiến tranh và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Nổi lên là tiếp tục điều động, sắp xếp, chuyển hướng đào tạo đội ngũ cán bộ; thực hiện phiên quân hàm cho cán bộ ở chiến trường theo nghị quyết của Quân ủy Trung ương. Các đơn vị, cơ quan nhanh chóng kiện toàn cấp ủy, củng cố chỉ huy và bước đầu thực hiện chủ trương chấn chỉnh tổ chức biên chế theo yêu cầu mới. Nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng theo Di chúc của Bác, Đảng bộ Quân đội được xây dựng vững mạnh, chất lượng chính trị trong Quân đội đảm bảo tốt, luôn phát huy vai trò là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, tích cực tham gia xây dựng kinh tế, bảo vệ và phát triển đất nước.

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng bộ Quân đội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh phát triển đảng viên để tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong Đảng bộ. Năm 1991, trước sự tác động từ mô hình xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ và trước muôn vàn những khó khăn của tình hình kinh tế - xã hội trong nước; sự đắc thắng và sự phá hoại quyết liệt của các thế lực thù địch làm ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng, tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, song do tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy vai trò của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ chủ trì, nên cơ bản đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn quân đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, được tôi luyện trong thử thách mới; trung thành và nhất trí cao với đường lối, quan điểm của Đảng, có ý chí quyết tâm, phát huy trí tuệ cống hiến vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Năm 2005, Đảng bộ Quân đội quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, nhằm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.

Thấm nhuần tư tưởng, lời dạy của Bác về xây dựng Đảng, những năm gần đây, Đảng bộ Quân đội đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nổi bật là: Đảng bộ Quân đội luôn gương mẫu, đi đầu trong quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được coi trọng; thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, kịp thời thông tin, định hướng, giúp cán bộ, đảng viên có nhận thức đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về đối tác, đối tượng và chủ trương, đối sách xử lý của Đảng trước diễn biến phức tạp của tình hình và sự chống phá của các thế lực thù địch. Nhờ đó, trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội luôn được giữ vững, thấm sâu vào tư tưởng, hành động của mỗi tổ chức, mỗi con người và toàn Đảng bộ. Công tác tổ chức đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương; hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng phù hợp với điều chỉnh tổ chức, lực lượng Quân đội; tiến hành đồng bộ công tác xây dựng Đảng với công tác cán bộ; gắn xây dựng cấp ủy và đội ngũ cấp ủy viên với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp.

Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo thực hiện tốt việc sắp xếp, tinh giản biên chế, tổ chức, bảo đảm tinh, gọn; nguyên tắc, nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc, trí tuệ tập thể được phát huy, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường gắn với giữ nghiêm kỷ luật Đảng, v.v. Nhờ đó, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên trong Quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống Quân đội anh hùng; đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, xác định rõ mục tiêu chiến đấu, không hoang mang, dao động trước khó khăn, thử thách; tích cực, chủ động đấu tranh với những hành động, tư tưởng sai trái, xuyên tạc, phủ nhận thành quả cách mạng, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, v.v. Đó là cơ sở, tiền đề để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảm bảo cho Đảng bộ Quân đội lãnh đạo toàn quân thực thắng lợi chức năng, nhiệm vụ được giao, được thể hiện trên các mặt: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai,… làm cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng trong lòng nhân dân.

Tuy vậy, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng tổ chức và đạo đức của một số cấp ủy có mặt còn hạn chế. Về cơ bản, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội là tốt, chấp hành nghiêm các chế độ quy định, kỷ luật Đảng, Quân đội và Quy định về những điều đảng viên không được làm, khẳng định được vai trò trên các lĩnh vực công tác, song vẫn còn một số nhận thức chưa đầy đủ về yêu cầu nhiệm vụ, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu tu dưỡng, rèn luyện; chưa thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương, nói không đi đôi với làm, có biểu hiện cơ hội, thực dụng, thậm chí còn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, lãnh đạo khắc phục khâu yếu, mặt yếu, nhất là chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy có chuyển biến nhưng chưa thật vững chắc, v.v.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, khó dự báo; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu mới rất nặng nề. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội với những cách thức, thủ đoạn tinh vi, thâm độc, đặc biệt là trên không gian mạng nhằm chống Đảng, chống Quân đội, làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng, chế độ và Quân đội, kích động, gây chia rẽ nội bộ, v.v. Trong nội bộ Đảng nói chung, Đảng bộ Quân đội nói riêng vẫn còn có những cán bộ, đảng viên suy thoái hoặc có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quan liêu, tham nhũng, lãng phí phải xử lý kỷ luật, gây bức xúc trong dự luận, v.v. Những yếu tố đó tác động trực tiếp đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng và đặt ra yêu cầu mới đối với công tác xây dựng Đảng trong Quân đội. Để tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần phát huy những mặt đã làm được, quyết liệt khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra; trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng theo di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước hết, các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phải nghiên cứu, quán triệt và nhận thức sâu hơn về tâm nguyện cũng như yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện trong Di chúc của Người. Đồng thời, nắm vững các nghị quyết của Đảng về công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX, XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam; Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia; Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và một số đề án bảo đảm quốc phòng ở các vùng chiến lược, biên giới, biển đảo, v.v. Qua đó, làm cho toàn quân thống nhất nhận thức về sự cần thiết phải giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội và sự nghiệp quốc phòng; xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh; đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; giữ vững mối đoàn kết, thống nhất trên tinh thần chấp hành nghiêm các nguyên tắc, quy chế, quy định, khắc phục tình trạng đoàn kết xuôi chiều. Từ nhận thức đúng, tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, trước hết là làm tốt công tác nghiên cứu chiến lược, nắm, dự báo chính xác tình hình, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, cơ chế, chính sách và pháp luật về quân sự, quốc phòng, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Cùng với đó, cần có đối sách xử lý linh hoạt, khôn khéo các vấn đề nhạy cảm trong quan hệ quốc tế, tình huống phức tạp về quốc phòng - an ninh, nhất là trên Biển Đông, không để bị động, bất ngờ. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Quân đội đẩy mạnh công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia lao động sản xuất, cải thiện đời sống và thực hiện công tác dân vận, giúp dân xóa đói giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm.

Hai là, quán triệt tinh thần “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch”2 theo Di chúc của Bác, tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh. Để làm được điều đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tiếp tục quán triệt và chấp hành nghiêm Quy định 104-QĐ/QUTW, ngày 16-02-2017 của Quân ủy Trung ương về “Một số vấn đề cơ bản về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; Kết luận 18-KL/TW, ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới”; Kết luận 38-KL/TW, ngày 13-11-2018 của Bộ Chính trị và Kết luận 111-KL/QUTW, ngày 12-02-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và Chỉ thị 747-CT/QUTW, ngày 23-7-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, v.v. Thực hiện tốt việc kiện toàn cơ cấu, tổ chức đảng theo điều chỉnh biên chế tổ chức các cơ quan, đơn vị, đảm bảo tinh, gọn, mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được xác định để ban hành những quy chế, quy định cụ thể trong việc thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đồng thời, duy trì nghiêm các nền nếp, chế độ sinh hoạt và thủ tục hành chính Đảng; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng (Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn quốc phòng, Hội đồng quân nhân) trong tham gia xây dựng Đảng. Trong sinh hoạt đảng, cán bộ, đảng viên phải thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm trong xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo. Toàn Đảng bộ phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII); nắm vững những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Đảng đã chỉ ra để “soi mình”, tự phê bình và phê bình trên tinh thần đồng chí, đồng đội, thẳng thắn, chân thành, đoàn kết, xây dựng, không lợi dụng phê bình để hạ thấp uy tín của nhau. Kiên quyết chống những biểu hiện tiêu cực, cơ hội, thực dụng, nói không đi đôi với làm, nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh,… trong từng con người, từng tổ chức; phê bình thẳng thắn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Đó “là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết, thống nhất của Đảng3 như lời căn dặn của Bác, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ba là, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội; kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch, bảo đảm trong mọi tình huống, Quân đội luôn luôn là lực lượng tinh nhuệ về chính trị, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Hiện nay, thử thách không chỉ là sự sẵn sàng hi sinh khi vận mệnh Tổ quốc và nhân dân bị đe dọa, mà còn là sự thử thách về ý chí, thái độ, bản lĩnh của mỗi người trước tác động phức tạp, đa chiều từ đời sống xã hội và sự chống phá quyết liệt, tinh vi của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Vì vậy, từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho mọi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối, quan điểm của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Việc học tập chính trị, nghiên cứu lý luận phải được thực hiện nghiêm túc, tham gia đầy đủ; bởi, những biểu hiện ngại học chính trị, ngại nghiên cứu được Đảng ta chỉ ra là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Toàn Đảng bộ nghiêm túc quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị 823-CT/QUTW, ngày 10-9-2017 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong Quân đội”; chủ động thông tin tích cực, kịp thời định hướng tư tưởng trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, góp phần nâng cao sức “đề kháng” cho cán bộ, đảng viên, quần chúng. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, phương tiện, nhất là lực lượng nòng cốt trong các đơn vị, cơ quan truyền thông, báo chí, xuất bản; tích cực ứng dụng công nghệ, giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp thường xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng của bộ đội; kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh, không để bị động, bất ngờ, nhất là khi điều chỉnh tổ chức biên chế, tiến hành đại hội các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Bốn là, thấm nhuần lời dạy của Bác: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng”, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải thường xuyên chăm lo bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đạo đức cách mạng là phẩm chất cơ bản, cốt lõi để hình thành, phát triển nhân cách của mỗi quân nhân. Đó cũng là thành tố quan trọng hàng đầu để xây dựng Đảng bộ Quân đội về đạo đức. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tích cực tuyên truyền, giáo dục để mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng nâng cao nhận thức và ý thức gìn giữ, phát huy những giá trị chuẩn mực đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ”, phẩm chất “trung với nước, hiếu với dân” mà lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta đã dày công vun đắp. Đồng thời, xây dựng lối sống có tình, có nghĩa, có trước, có sau, nhân hậu, thủy chung, đoàn kết, thương yêu, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trên tình thương yêu đồng chí, đồng đội bằng chính những hành động cụ thể trong cuộc sống hằng ngày; có thái độ nghiêm khắc đối với chính mình; khoan dung, độ lượng và tôn trọng đối với mọi người, “dĩ công vi thượng”. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên có đức tính “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, tận tụy trong công việc, sống trung thực, thẳng thắn, không tham ô, lãng phí của công, tránh lối sống vị kỷ, chủ nghĩa cá nhân, v.v. Trên cơ sở đó, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng lấy thực tiễn quá trình công tác, hoạt động làm điều kiện, môi trường rèn luyện; lấy kết quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, uy tín trước tập thể là thước đo đánh giá hiệu quả thực hành đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 855-CT/QUTW, ngày 12-8-2019 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, đảm bảo cho Cuộc vận động này đi vào thực tiễn, ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ, sinh động, hiệu quả, phát huy vai trò trong bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Năm là, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp đề cao vai trò nêu gương trong cuộc sống và trong hoạt động. Trước hết, cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định 55-QĐ/TW về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và các quy định của Quân ủy Trung ương về nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội, v.v. Trên cơ sở đó, tích cực, tự giác phấn đấu, rèn luyện theo các tiêu chí đã xác định về mục tiêu, lý tưởng và đạo đức; thật sự gắn mình với đơn vị, sâu sát, gần gũi quần chúng, cấp dưới; công tâm trong xử lý các công việc, giải quyết hài hòa các mối quan hệ; nói đi đôi với làm, nhận thức gắn với hành động. Đồng thời, phải gương mẫu trong cam kết thực hiện nghị quyết, quy định của Đảng; không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; giải quyết hài hòa các mối quan hệ; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác xây dựng động cơ phấn đấu, rèn luyện đúng đắn; không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác; chấp hành nghiêm kỷ luật; đoàn kết nội bộ, đoàn kết gắn bó với nhân dân; đề cao lòng tự trọng, tự tôn dân tộc, nghiêm khắc với bản thân, tự giác, gương mẫu trong mọi hoạt động; luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên, lên trước lợi ích cá nhân; không ham danh lợi, tiền tài; không kèn cựa, đố kỵ, v.v.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp phải quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định, nguyên tắc về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định 01-QĐ/TW, ngày 10-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng, v.v. Trên cơ sở đó, đề cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực, phương pháp trong tổ chức thực hiện, đảm bảo cho công tác kiểm tra, giám sát phải theo đúng quan điểm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm” và phương châm: toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng, chặt chẽ, chính xác; kết hợp kiểm tra, giám sát với thi hành kỷ luật Đảng; lấy phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm kỷ luật là chính. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách công tác. Tăng cường kiểm tra, giám sát những tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, nội bộ mất đoàn kết; tổ chức đảng ở cơ quan trọng yếu, hoạt động độc lập, quản lý cơ sở vật chất, lĩnh vực liên quan đến kinh tế, tài chính, nơi dễ phát sinh tiêu cực, v.v. Qua đó, phát hiện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm ngay từ cơ sở; xem xét, giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật, bảo đảm công minh, chính xác, đúng người, đúng tội, không có vùng cấm, rõ đến đâu xử lý đến đấy, tạo sự đồng thuận cao, giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Năm mươi năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là 50 năm Đảng bộ Quân đội xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nhờ đó, trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào đều giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội luôn được giữ vững, đảm bảo cho Đảng bộ Quân đội luôn phát huy bản lĩnh, trí tuệ, năng lực, lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Đại tướng LƯƠNG CƯỜNG, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
___
__________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 2, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 289.

2 - Sđd, Tập 15, tr. 611.

3 - Sđd, tr. 611.

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:29 - 18/01/2021

EUR27,153.0028,537.96

GBP30,508.0631,782.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 14:39 - 18/01/2021

HCMSJC55.90056.450
Hà NộiSJC55.90056.470
Đà NẵngSJC55.90056.470