QPTD -Thứ Hai, 05/11/2018, 16:25 (GMT+7)
Thi đua Quyết thắng - động lực xây dựng Trường Sĩ quan Pháo binh chính quy, tiên tiến, mẫu mực

Trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trường Sĩ quan Pháo binh luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về thi đua yêu nước, tích cực đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực. Đây là giải pháp quan trọng, tạo động lực thúc đẩy từng tập thể, cá nhân vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực.

Trước yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Trường Sĩ quan Pháo binh được Bộ Quốc phòng và Binh chủng Pháo binh giao nhiệm vụ xây dựng theo hướng chính quy, tiên tiến, mẫu mực. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn đối với cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ Nhà trường. Để hoàn thành trọng trách được giao, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, xác định lãnh đạo thực hiện tốt phong trào Thi đua Quyết thắng là vấn đề cơ bản.

Các khối ký kết giao ước thi đua năm học 2018-2019

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua…”1 và quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, trực tiếp là Chỉ thị 507-CT/QUTW, ngày 28-7-2014 của Quân ủy Trung ương “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, Nhà trường đã có nhiều chủ trương, biện pháp phù hợp, sáng tạo, đưa phong trào Thi đua Quyết thắng phát triển lên một bước mới. Cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sát sao, hướng mạnh về cơ sở, đảm bảo cho phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý thức, động cơ thi đua cho cán bộ, chiến sĩ được chú trọng, triển khai sâu rộng, đạt kết quả tốt. Hội đồng (ban, tổ) thi đua - khen thưởng các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động có nền nếp, hiệu quả; hệ thống quy chế chấm điểm, bình xét thi đua được bổ sung, hoàn thiện, thống nhất. Đồng thời, phát huy vai trò của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị trong việc tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy, Hội đồng (ban, tổ) thi đua - khen thưởng xây dựng kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc, lựa chọn nội dung, khâu đột phá, hướng vào khắc phục khâu yếu, mặt yếu, làm chuyển biến về chất lượng giáo dục - đào tạo. Nhằm nâng cao hiệu quả, sức lan tỏa của phong trào thi đua, Nhà trường đã bám sát chủ đề, mục tiêu phong trào Thi đua Quyết thắng của toàn quân và Binh chủng, cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với tình hình, đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị. Tuy nội dung, chỉ tiêu và biện pháp của các phong trào thi đua ở mỗi cơ quan, đơn vị có khác nhau, song đều hướng vào mục tiêu: xây dựng Nhà trường tiên tiến, chính quy, mẫu mực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục - đào tạo trong tình hình mới. Cùng với đó, Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo các đơn vị tổ chức tốt việc đăng ký phấn đấu các danh hiệu thi đua, ký kết giao ước, bình xét, chấm điểm thi đua; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành, khắc phục hiện tượng đường mòn, lối cũ, đảm bảo thực hiện toàn diện nội dung thi đua, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu vào nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo, xây dựng môi trường văn hóa sư phạm tốt đẹp, lành mạnh, v.v.

Nhà trường đã lồng ghép, gắn kết các nội dung của phong trào Thi đua Quyết thắng với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và các phong trào thi đua khác, như: “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Ba thực chất”2,… với nhiều mô hình tiêu biểu. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; gắn kết chặt chẽ thi đua với khen thưởng, kịp thời phát hiện, tôn vinh, cổ vũ, động viên, khen thưởng các nhân tố mới, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Để nâng cao hiệu quả phong trào, Nhà trường đã duy trì nền nếp kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và tích cực đấu tranh khắc phục các biểu hiện đầu voi, đuôi chuột, có phát mà không động, hình thức, thỏa mãn dừng lại hoặc ganh đua, chạy theo thành tích thiếu lành mạnh trong thi đua, v.v. Do có định hướng đúng và các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp, sáng tạo, quyết liệt nên phong trào Thi đua Quyết thắng đã phát huy hiệu quả tích cực, thực sự là giải pháp quan trọng, tạo động lực để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng Nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực.

Phong trào Thi đua Quyết thắng đã cổ vũ, động viên mọi tập thể, cá nhân khắc khục khó khăn, phấn đấu vươn lên tự hoàn thiện mình. Thông qua thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là cấp cơ sở được chăm lo kiện toàn; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên rõ rệt. Hằng năm, có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; trên 50% chi bộ, đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền; trong Đảng bộ không có cấp ủy, tổ chức đảng yếu kém. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật ở các đơn vị có nhiều đổi mới, kịp thời định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động, tạo chuyển biến rõ nét về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và quần chúng; 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Bằng nhiều hình thức, biện pháp thi đua, các đơn vị đã thực hiện có hiệu quả các mục tiêu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn. Cùng với đó, phong trào Thi đua Quyết thắng đã góp phần phát huy không khí dân chủ, đề cao ý thức kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Quy chế Dân chủ ở cơ sở được Nhà trường triển khai thực hiện nghiêm; mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng phát huy tốt quyền làm chủ, thực sự “được biết, được bàn, được kiểm tra” theo chức trách đối với mọi hoạt động của đơn vị.

Trước sự phát triển và đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, phong trào thi đua đã động viên, khích lệ cán bộ, giảng viên, học viên của Nhà trường tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Nhà trường đã tập trung hướng các hoạt động thi đua thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 395-NQ/ĐU của Đảng ủy Binh chủng và Nghị quyết 28-NQ/ĐU của Đảng ủy Nhà trường về nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo. Quán triệt sâu sắc quan điểm, phương châm, nguyên tắc, các mối kết hợp trong huấn luyện, giáo dục - đào tạo, Nhà trường chú trọng nâng cao trình độ sư phạm, kỹ năng sử dụng phương tiện kỹ thuật dạy - học hiện đại, phương pháp giảng dạy mới, v.v. Đồng thời, vận dụng ngày càng tốt hơn phương châm: “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”, “Học đi đôi với hành”, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Phong trào “Thi đua dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt” được triển khai sâu rộng, với những chỉ tiêu cụ thể, biện pháp phong phú, mô hình, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình là phong trào thi đua: “5 xây, 5 chống”, “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, xây dựng nhà trường chính quy, xanh, sạch, đẹp”; cùng các mô hình: “Giờ học tự quản”, “Giờ học kiểu mẫu”, “Câu lạc bộ tiếng Anh”,... đã thúc đẩy sự phấn đấu vươn lên của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, học viên, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học.

Hội thao kỹ thuật chuyên ngành Pháo binh

Cùng với đó, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phát triển rộng khắp, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Nhà trường. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công nghệ - môi trường (cả khoa học nghệ thuật quân sự, khoa học quân sự chuyên ngành, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật) được cán bộ, giáo viên, học viên toàn Trường tích cực hưởng ứng, tham gia sôi nổi, đề cao tinh thần phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, theo hướng thực chất, có chiều sâu và tính thực tiễn cao. 5 năm qua, Nhà trường đã nghiên cứu, biên soạn 3.251 đề tài, sáng kiến, giáo trình, tài liệu, chuyên đề; trong đó, có 103 sáng kiến, tài liệu, giáo trình cấp Bộ Quốc phòng, 14 đề tài cấp Binh chủng, được đánh giá chất lượng khá và tốt, ứng dụng vào huấn luyện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo.

Xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật là một nội dung cơ bản của phong trào thi đua, được cấp ủy và chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, động viên mọi lực lượng tham gia tích cực. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của bộ đội; nền nếp, trình độ chính quy được nâng lên. Đồng thời, quản lý chặt chẽ, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hiện tượng vi phạm pháp luật, kỷ luật, tệ nạn xã hội; kiên quyết chống các biểu hiện giản đơn, tùy tiện, chạy theo thành tích, báo cáo không trung thực, không kịp thời.

Thông qua phong trào Thi đua Quyết thắng, các đơn vị đã huy động đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ tham gia thực hiện tốt công tác hậu cần, tài chính, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt của bộ đội; xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng khang trang, sạch, đẹp, văn minh. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị đã đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi hoạt động công tác, lao động sản xuất; qua đó, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, bổ sung kinh phí cho các hoạt động của đơn vị, góp phần tạo sức mạnh tổng hợp để Nhà trường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Những thành tích mà Trường Sĩ quan Pháo binh đạt được trên các mặt công tác thời gian qua luôn gắn liền với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng. Tổng kết phong trào 5 năm qua, Nhà trường đã có 525 lượt tập thể và 2.080 lượt cá nhân được khen thưởng; Nhà trường được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Pháo binh tặng “Cờ thi đua xuất sắc”. Năm 2016, Nhà trường được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Đây là tiền đề quan trọng để Nhà trường đưa phong trào Thi đua Quyết thắng phát triển lên tầm cao mới, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, giáo viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Nhà trường tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục - đào tạo trong thời kỳ mới.

Đại tá, TS. PHẠM VĂN TUẤN, Chủ nhiệm Chính trị Nhà trường
_____________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 407.

2 - 1. Dạy thực chất; 2. Học thực chất; 3. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất.

Ý kiến bạn đọc (0)

Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân
Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:43 - 5/08/2021

EUR26,468.1127,845.43

GBP31,067.3732,365.15

USD22,820.0023,050.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:30 - 05/08/2021

HCMSJC56.55057.250
Hà NộiSJC56.55057.270
Đà NẵngSJC56.55057.270