QPTD -Thứ Hai, 22/06/2020, 08:14 (GMT+7)
Thấm nhuần lời Bác, Bộ đội Biên phòng Điện Biên thực hiện tốt công tác vận động quần chúng

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn lực lượng Công an nhân dân vũ trang nay là Bộ đội Biên phòng: “Đoàn kết, cảnh giác/Liêm chính, cần kiệm/Hoàn thành nhiệm vụ/Khắc phục khó khăn/Dũng cảm trước địch/Vì nước quên thân/Trung thành với Đảng/Tận tụy với dân”1. Lời dạy của Người, được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên luôn khắc ghi, coi đó là phương châm hành động để mọi cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt công tác vận động quần chúng nơi biên giới.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cùng địa phương chăm sóc bảo vệ rừng trên biên giới

Để Lời dạy của Bác biến thành hành động trong thực tế, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác vận động quần chúng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới. Đồng thời, xác định đây là nội dung trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Để thực hiện hiệu quả công tác vận động quần chúng, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Tỉnh phân công đồng chí Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Tỉnh trực tiếp phụ trách công tác dân vận; thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, cơ quan chính trị và cán bộ chính trị làm công tác tham mưu giúp lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tổ chức thực hiện công tác vận động quần chúng; phát huy vai trò của các tổ chức trong việc tham gia vào công tác vận động quần chúng ở đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo, phân công trách nhiệm cho từng cấp ủy viên; người chỉ huy xây dựng chương trình, kế hoạch, trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác vận động quần chúng ở đơn vị; lấy kết quả công tác vận động quần chúng là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, nhận xét, phân loại các tổ chức, cán bộ, đảng viên và quần chúng. Do đó, nhiều cán bộ, đảng viên, đoàn viên đã sớm khắc phục những tồn tại, yếu kém; nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác vận động quần chúng được nhân rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và làm theo Bác.

Thực hiện lời dạy của Bác: “Trung thành với Đảng, tận tụy với dân”, các đơn vị Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác vận động quần chúng. Trọng tâm là Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 31/12/2013 của Tỉnh ủy Điện Biên về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết số 702-NQ/ĐU, ngày 29/6/2015 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về “Tăng cường và đổi mới công tác vận động quần chúng của Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới”; Quyết định số 147-QĐ/TU, ngày 28/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về ban hành “Quy chế dân vận của hệ thống chính trị” và Quyết định số 100-QĐ/ĐU, ngày 26/6/2012 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Tỉnh về “Quy chế công tác dân vận của Bộ đội Biên phòng Tỉnh”. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương, thực hiện tốt các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Riêng năm 2019, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã tổ chức tuyên truyền được 902 buổi/50.022 lượt người nghe, phát 4.300 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về pháp luật cho người dân ở khu vực biên giới; tuyên truyền vận động 209 hộ/1.100 người không di dịch cư tự do, ổn định cuộc sống, lao động sản xuất; phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình Tỉnh phát 24 chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới”; phối hợp với các báo, đài Trung ương và địa phương tổ chức được 55 đợt/146 lượt phóng viên đi cơ sở tác nghiệp được 148 phóng sự, tin bài phản ánh hoạt động của Bộ đội Biên phòng và nhân dân khu vực biên giới. Nhờ đó, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và Bộ đội Biên phòng.

Cùng với đó, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Các đơn vị Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các xã biên giới triển khai thực hiện có hiệu quả các trương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh. Đồng thời, tích cực hướng dẫn nhân dân trong lao động, sản xuất, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng cho năng suất chất lượng cao; đẩy mạnh phát triển kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xóa bỏ tập tục canh tác lạc hậu, hiệu quả thấp. Thực hiện chỉ thị của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã chủ động giúp đỡ nhân dân các xã (Sín Thầu, Sen Thượng, Chung Chải và Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé) phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tu sửa đường giao thông nông thôn; vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào các dân tộc. Thực hiện phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo trong giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo có hiệu quả. Đồn Biên phòng Mường Nhé với mô hình “Hũ gạo chiến sĩ”, giúp đỡ được 360 kg gạo/năm cho các hộ nghèo nơi biên giới. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang, Đồn Biên phòng A Pa Chải với mô hình giúp dân “Trồng lúa nước hai vụ” và mô hình giúp dân “Trồng khoai tây vụ đông”. Đồn Biên phòng Thanh Luông làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các xã: Thanh Nưa, Thanh Luông và Thanh Hưng, huyện Điện Biên về xây dựng nông thôn mới; đưa ra sáng kiến, trực tiếp làm chủ đầu tư xây dựng đường bê tông liên bản với chiều dài hơn 03 km và kêu gọi các doanh nghiệp ủng hộ nguyên vật liệu, vận động nhân dân đóng góp ngày công làm đường liên bản trên địa bàn với chiều dài hơn 20 km,... góp phần quan trọng xây dựng các xã khu vực biên giới của Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Về công tác y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, Bộ đội Biên phòng Tỉnh luôn thực hiện tốt Chương trình “Quân dân y kết hợp”, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành địa phương tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân ăn ở hợp vệ sinh, giữ gìn sức khỏe, vệ sinh môi trường; tổ chức phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng, khám và chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân. Thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường”, Bộ đội Biên phòng Tỉnh phối hợp với các địa phương ủng hộ và trao tiền hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; kêu gọi, huy động các nguồn lực xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ xây dựng trường, sửa chữa lớp học, tặng quà, dụng cụ học tập; vận động các em học sinh bỏ học trở lại trường. Trong công tác văn hóa, xã hội, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các điểm văn hóa, thôn, bản, hộ gia đình văn hóa khu vực biên giới. Thường xuyên củng cố và duy trì hoạt động của các tổ, đội tuyên truyền văn hóa của Bộ đội Biên phòng Tỉnh và các đội văn hóa, văn nghệ xã, bản; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo sự đoàn kết gắn bó với đồng bào các dân tộc. Năm 2019, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm thăm hỏi tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách được 1.030 suất quà, trị giá 558 triệu đồng; tổ chức khám và chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 7.822 lượt người, trị giá 1,09 tỷ đồng; vận động 231 lượt học sinh bỏ học trở lại trường; giúp các nhà trường xây dựng, sửa chữa 36 lớp học, tặng quà, dụng cụ học tập trị giá 468 triệu đồng. Đồng thời, tham mưu thành lập mới 18 chi bộ, bồi dưỡng kết nạp 412 đảng viên, củng cố 358 tổ chức đảng, 89 tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức được 14 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 676 cán bộ xã, thôn, bản; 21 lớp huấn luyện cho 1.262 dân quân và lực lượng dự bị động viên ở các xã biên giới.

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thực hiện lời dạy của Bác: “Dũng cảm trước địch, vì nước quên thân”, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ và nhân dân hiểu rõ về nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi công dân trong bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Tích cực đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của hai tỉnh Phong Sa Ly, Luông Pha Băng (Lào) kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, nhất là về ma túy. Trong năm 2019, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã tham gia giải quyết 07 vụ việc phức tạp, vận động nhân dân tố giác tội phạm 40 vụ/56 đối tượng, bắt vượt biên 39 vụ/167 đối tượng; vận động nhân dân giao nộp, thu giữ 251 khẩu súng các loại. Riêng tội phạm ma túy, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 139 vụ/175 đối tượng, thu giữ 14,5 kg heroin, 502.874 viên ma túy tổng hợp, 51 kg ma túy đá, 24 kg thuốc phiện, 01 súng CKC và 14 viên đạn, 25 xe máy, 29 điện thoại di động, trị giá 7,8 triệu đồng; 16 triệu kíp Lào cùng nhiều tang vật. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng Tỉnh còn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố các tổ chức chính trị - xã hội, thành lập các chi bộ đảng, kết nạp đảng viên, xóa các thôn, bản trắng đảng viên; tổ chức các lớp huấn luyện cho dân quân và lực lượng dự bị động viên, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ xã, thôn, bản,… góp phần củng cố và phát huy tốt vai trò lãnh đạo, quản lý điều hành của cơ sở chính trị các xã biên giới.

Khắc ghi Lời Bác dạy đối với Bộ đội Biên phòng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), tập trung xây dựng con người, tổ chức vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới của Tỉnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.

Đại tá NGUYỄN THANH DỊU, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Tỉnh
________________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 12, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 155 - 156.

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:17 - 20/10/2020

HCMSJC55.90056.400
Hà NộiSJC55.90056.420
Đà NẵngSJC55.90056.420

Thời tiết