QPTD -Thứ Hai, 26/02/2018, 12:29 (GMT+7)
Sư đoàn 395 đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII)

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng Đông Bắc Tổ quốc, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 395 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Trong đó, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là giải pháp quan trọng hàng đầu.

Nhận thức đúng vị trí, ý nghĩa của Chỉ thị 05, Đảng ủy Sư đoàn 395 xác định: thực hiện tốt Chỉ thị là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đổi mới phong cách lãnh đạo, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trên cơ sở Chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên, với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, Đảng ủy Sư đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 sát đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Trước hết, Đảng ủy Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 phải rõ nội dung, biện pháp, sát đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; lựa chọn nội dung cốt lõi, đột phá vào khâu yếu, mặt yếu. Đồng thời, mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảm bảo chặt chẽ, sát đối tượng, nhằm làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng thấy rõ: thực hiện tốt Chỉ thị này sẽ góp phần tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nội dung giáo dục tập trung vào những chuyên đề theo quy định, có liên hệ, vận dụng phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ từng Đơn vị. Hình thức tiến hành linh hoạt, đa dạng, như: sân khấu hóa, thi kể chuyện, bình chuyện, thảo luận, tọa đàm,... để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành ý thức, hành động tự giác của mọi tổ chức, cá nhân. Để tránh việc giáo dục đơn điệu, các đơn vị đã phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ trong Sư đoàn có nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và truyền thống “Đoàn kết - Tiến công - Luyện giỏi - Đánh thắng” của Sư đoàn, làm cơ sở để mỗi người “tự soi”, “tự sửa”, tự điều chỉnh hành vi trong sinh hoạt, công tác; xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, “mình vì mọi người”, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, đoàn kết, hiệp đồng, phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện phương châm: trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực; kết hợp giữa “xây” với “chống”, Đảng ủy Sư đoàn yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp phải đề cao trách nhiệm nêu gương. Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức chung1, Đảng ủy Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lựa chọn những vấn đề thiết thực để bổ sung vào nội dung học tập và làm theo bằng những tiêu chí cụ thể, có tính khả thi, phù hợp với từng đối tượng. Đối với đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước theo tiêu chí “4 xây, 6 chống”2; phát huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực công tác tốt, nói đi đôi với làm, sâu sát quần chúng. Hằng năm, cá nhân xây dựng kế hoạch phấn đấu, chi bộ cho ý kiến để bổ sung, hoàn thiện. Cấp ủy, chi bộ tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành các nội dung đã đăng ký; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, nhận xét, phân loại tập thể, cá nhân, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ hằng năm. Nhờ có những biện pháp thiết thực, sát thực tiễn nên ý thức, trách nhiệm trong thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống và chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên (nhất là cán bộ chủ trì) theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có chuyển biến tích cực, thực sự là hạt nhân chính trị trong đơn vị, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và có sức thuyết phục để quần chúng cùng phấn đấu làm theo. Việc làm này trực tiếp góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong đơn vị; cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Quá trình thực hiện Chỉ thị 05, Sư đoàn đặc biệt coi trọng gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng ủy Sư đoàn chỉ đạo các cấp tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, thực hiện nghiêm các nền nếp, nguyên tắc sinh hoạt đảng; tích cực đổi mới quy trình ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết theo đúng phong cách Hồ Chí Minh, bảo đảm ngắn, gọn, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế, hướng vào khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu, những vấn đề nổi cộm của đơn vị. Chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được đưa vào nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy đảng; đẩy mạnh đột phá “2 chất lượng, 2 nêu cao” và xây dựng tổ chức đảng theo tiêu chí “4 tốt”3. Trong sinh hoạt, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân tổ chức thực hiện theo đúng chức trách, quyền hạn; đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, khắc phục tư tưởng “trung bình chủ nghĩa”; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết. Công tác quản lý đảng viên được tiến hành chặt chẽ cả về chính trị, tư tưởng, quan hệ xã hội, đạo đức, lối sống; gắn công tác quản lý của cấp ủy, chi bộ với vai trò tự tu dưỡng, rèn luyện của từng cán bộ, đảng viên. Kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thường xuyên duy trì nghiêm việc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05 gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém. Riêng đối với cán bộ chủ trì, kiểm điểm rõ vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện và sự gương mẫu trong học tập, làm theo tấm gương của Bác. Nhờ vậy, mọi chủ trương lãnh đạo được tổ chức kịp thời, hiệu quả; khắc phục được tình trạng lãnh đạo chung chung hoặc sa vào công việc của chính quyền và những biểu hiện độc đoán, chuyên quyền, xa rời cơ sở. Phân tích chất lượng đảng viên, tổ chức đảng của Đảng bộ năm 2017, có 82,2% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh; 81,77% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 6,83% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); Đảng bộ Sư đoàn đạt trong sạch, vững mạnh.

Nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống, Đảng ủy Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng. Trong tiến hành, các đơn vị đã chủ động, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp theo hướng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, góp phần xây dựng tổ chức, xây dựng con người, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trên các lĩnh vực. Thông qua hoạt động thực tiễn phong phú, đã xuất hiện nhiều mô hình có cách làm hay, hiệu quả, như: “Chi đoàn không vi phạm kỷ luật”, “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, nếp sống đẹp”; “Tuổi trẻ xung kích xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”, “Ngày học, giờ học thanh niên tự quản”, “Tổ học tập, đôi bạn học tập”, “Đôi bạn cùng tiến”; phong trào: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ”, “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, hiệu quả, tiết kiệm”, “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, v.v. Đảng ủy Sư đoàn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị làm tốt việc biểu dương gương “người tốt, việc tốt”, nhân rộng điển hình tiên tiến, phát hiện những mô hình sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu; khắc phục tình trạng hình thức, làm qua loa, chiếu lệ, “chờ” trên. Những việc làm thiết thực đó đã tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, gắn bó xây dựng đơn vị; phát huy trách nhiệm, đề cao tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu, rèn luyện theo các tiêu chí đã xác định, góp phần giữ vững, phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Sự chuyển biến rõ nét nhất của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện sinh động qua trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện công tác hằng ngày. Nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn, như: giá bắn thử và hiệu chỉnh súng đa năng; thiết bị luyện tập, kiểm tra các bài bắn ngày và đêm súng bộ binh; đèn tín hiệu chỉ dẫn đa năng; thiết bị tạo giả hỏa lực địch điều khiển từ xa; mô hình tập bắn mục tiêu trên biển,... góp phần tiết kiệm nhân lực, vật lực, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn. Qua kiểm tra của Bộ Tổng tham mưu và Quân khu 3 về công tác sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn được đánh giá đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ, không để bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra, sẵn sàng cơ động cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thấu triệt tư tưởng “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn còn tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, luôn sát cánh cùng nhân dân trong khó khăn, hoạn nạn. Thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã giúp các địa phương trên địa bàn hơn 38.000 ngày công, làm được trên 13.000m đường bê tông và 6.537m đường cấp phối; xây mới 1.297m, nạo vét, sửa chữa 18.280m kênh mương; xóa 60 nhà tạm cho hộ nghèo,... làm cho hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng trong lòng nhân dân trên vùng Đông Bắc Tổ quốc.

Bằng thái độ, trách nhiệm chính trị cao và nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, sáng tạo, phù hợp, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành hành động tự giác, thường xuyên, động lực tinh thần to lớn của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn. Đây là tiền đề để Sư đoàn 395 phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá ĐOÀN HOÀI NAM, Chính ủy Sư đoàn
_______________

1 - 06 chuẩn mực đạo đức trong toàn quân, 06 chuẩn mực đạo đức của cán bộ chủ trì, chủ chốt trong Quân đội, 05 nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

2 - 4 xây: xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; xây dựng ý chí quyết tâm cao; xây dựng tinh thần trách nhiệm cao; tác phong làm việc khoa học. 6 chống: chống tự diễn biến, tự chuyển hóa; chống trung bình chủ nghĩa; chống quan liêu; chống thói quen ỷ lại, trông chờ trên; chống nói nhiều, làm ít; chống nói nhưng không làm.

3 - 2 chất lượng: chất lượng nghị quyết lãnh đạo; chất lượng tổ chức thực hiện nghị quyết. 2 nêu cao: nêu cao tự phê bình và phê bình; nêu cao trách nhiệm làm gương. 4 tốt: nhận thức, trách nhiệm tốt; nền nếp, chất lượng sinh hoạt tốt; dân chủ, đoàn kết, kỷ luật tốt; tự phê bình và phê bình tốt.

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa
Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân
Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:06 - 26/10/2021

EUR25,732.9927,151.49

GBP30,514.9531,789.89

USD22,625.0022,855.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:01 - 26/10/2021

HCMSJC57.90058.600
Hà NộiSJC57.90058.620
Đà NẵngSJC57.90058.620