Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Năm, 06/12/2018, 09:52 (GMT+7)
Sư đoàn 330 đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 330 (Quân khu 9) đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) bằng những việc làm thiết thực. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, góp phần để Sư đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Trên cơ sở quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn xây dựng, triển khai Kế hoạch 586-KH/ĐU về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong Đảng bộ Sư đoàn năm 2018”. Đây là cơ sở để cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

Để đạt hiệu quả cao, Đảng ủy Sư đoàn tập trung chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan, đơn vị kiện toàn bộ phận giúp việc, bổ sung quy chế hoạt động và triển khai kế hoạch, chương trình hành động sát với tình hình thực tiễn. Đồng thời, đề cao vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chỉ huy trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về vị trí, tầm quan trọng của Chỉ thị 05 đối với công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; hướng trọng tâm vào xây dựng quyết tâm, triển khai biện pháp thực hiện đến mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng, tập trung khắc phục những khâu yếu, mặt yếu trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Do việc nghiên cứu, học tập được tổ chức chặt chẽ, nên hầu hết cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đều hiểu rõ những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức; ý thức, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ có chuyển biến tích cực. Những biểu hiện hình thức, làm chiếu lệ, không đến nơi, đến chốn, ngại học, ngại rèn, làm việc cầm chừng được phát hiện và chấn chỉnh kịp thời. Trên cơ sở nhận thức đúng, mỗi cá nhân tự liên hệ, “tự soi”, “tự sửa”, thực hiện “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác từ việc nhỏ đến việc lớn theo cương vị, chức trách được giao, đề cao ý thức tự lực tự cường, vượt qua khó khăn, thử thách, tinh thần trách nhiệm với công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần vượt khó, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt là vấn đề được Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đặc biệt chú trọng. Theo đó, từng cán bộ phải xây dựng kế hoạch, bổ sung các tiêu chí phấn đấu thực hiện Chỉ thị 05 một cách nghiêm túc, cụ thể và được thông qua trước tập thể cấp ủy, chi bộ nơi sinh hoạt. Thực hiện phương châm: trên trước, dưới sau; chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực; “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Ngoài việc thực hiện nghiêm 5 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên1 và 6 chuẩn mực đạo đức của đội ngũ cán bộ chủ trì2, Đảng ủy yêu cầu đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì chú trọng thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, phẩm chất, năng lực, phong cách lãnh đạo, chỉ huy; luôn là hạt nhân đoàn kết trong cấp ủy, chỉ huy, đơn vị; triệt để thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm 7 nội dung trong Quy định 376-QyĐ/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu3. Định kỳ, cấp ủy, chi bộ tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành các nội dung đã đăng ký; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, nhận xét, phân loại tập thể, cá nhân, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ hằng năm. Đặc biệt, cấp ủy các cấp đã gắn kết chặt chẽ giữa thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, nội dung, biện pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu, giúp cấp ủy (chi bộ), cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp tự điều chỉnh hành vi, phong cách phù hợp yêu cầu Chỉ thị 05 đề ra. Nhờ đó, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, trách nhiệm, tinh thần nêu gương được phát huy; khâu yếu, mặt yếu trong công tác xây dựng Đảng được phát hiện và xử lý kiên quyết. Hầu hết cấp ủy, cán bộ chủ trì, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã thể hiện rõ trách nhiệm nêu gương, đi đầu trong rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; lời nói thống nhất với hành động; giải quyết hài hòa giữa việc chung với việc riêng, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân; luôn bám sát cơ sở, cấp dưới, giải quyết hài hòa các mối quan hệ; nghiêm túc, thẳng thắn và cầu thị trong thực hiện nhiệm vụ.

Khai mạc trưng bày sách về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện phương châm: kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo, lấy làm theo là chủ yếu, bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, Đảng ủy Sư đoàn đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động, trở thành nếp sống đẹp trong mỗi cán bộ, chiến sĩ và đạt hiệu quả thiết thực. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tích cực triển khai xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. như: “Chi đoàn không vi phạm kỷ luật”, “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, nếp sống đẹp”; “Tuổi trẻ xung kích xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”, “Ngày học, giờ học thanh niên tự quản”, “Tổ học tập, đôi bạn học tập”, “Đôi bạn cùng tiến”, v.v. Cùng với đó là các phong trào: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ”, “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, hiệu quả, tiết kiệm”, “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, v.v. Trong huấn luyện chiến đấu có mô hình “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, “Học mà vui, vui mà học”; trong rèn luyện, xây dựng phong cách quân nhân cách mạng có mô hình: “Bám sát cơ sở, nắm vững tình hình, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả”, “Nêu gương, tình thương, trách nhiệm”; công tác dân vận có các mô hình: “Hũ gạo quân - dân”, “Người con hiếu thảo, nghĩa tình đồng đội”, v.v. Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp bám sát mọi hoạt động của bộ đội, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng định kỳ và đột xuất đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Việc biểu dương, khen thưởng được thực hiện đúng quy trình, quy định, đúng người, đúng việc, làm cơ sở để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, bình xét thi đua, khen thưởng và đánh giá, quy hoạch, đề bạt cán bộ. Đảng ủy Sư đoàn yêu cầu trong thực hiện Chỉ thị 05, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần coi trọng việc biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, những việc làm tốt, mô hình sáng tạo, hiệu quả gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị. Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng phải thực sự tiêu biểu; khắc phục tình trạng hình thức, làm qua loa, chiếu lệ, “chờ” tới hội nghị tổng kết, sơ kết mới biểu dương, tuyên dương. Thực hiện kế hoạch của trên, Đảng ủy Sư đoàn chỉ đạo tổ chức tốt Hội thi tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Lời Bác dạy năm xưa” và cuộc thi viết bài “Quyển sách tôi yêu”. Các đơn vị đã mang đến Hội thi gần 7.000 bài viết và 10 tiểu phẩm sân khấu hóa trực quan, sinh động, hiệu quả; đưa việc học tập lời Bác dạy thực sự đi vào cuộc sống hằng ngày của bộ đội. Qua đó, lựa chọn mô hình tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác để nhân rộng và phát huy.

Sự chuyển biến trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được thể hiện ở nhiệm vụ rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong toàn đơn vị. Trên cơ sở các tiêu chí và các chỉ thị, quy định của trên, Đảng ủy Sư đoàn chỉ đạo các cấp cụ thể hóa thành các quy định, quy chế phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng cơ quan, đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục, quán triệt với quản lý, duy trì nền nếp, chế độ, trước hết là chế độ trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, làm chuyển biến cơ bản tác phong công tác; “làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh”. Sự tiến bộ rõ nét nhất ở Sư đoàn là các đơn vị đã phát huy được tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác trong duy trì và chấp hành các chế độ quy định; thực hiện nghiêm nền nếp chính quy, lễ tiết, tác phong quân nhân. Nơi ăn, ở, sinh hoạt luôn khang trang, sạch sẽ, trật tự nội vụ gọn gàng, thống nhất; cảnh quan, môi trư­ờng xanh - sạch - đẹp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu học tập, công tác, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ. Tình hình chấp hành pháp luật Nhà n­ước, kỷ luật Quân đội của Sư đoàn có nhiều chuyển biến; tỷ lệ vi phạm kỷ luật giảm 0,3% so với năm 2015. Nhiều đơn vị không có quân nhân vi phạm kỷ luật phải xử lý; nội bộ ổn định, đoàn kết được tăng cường, tạo sức mạnh tổng hợp bảo đảm cho Sư đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Có thể khẳng định, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Sư đoàn 330 thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, ý thức, trách nhiệm, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ của mọi cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại tá LÊ MINH QUANG, Chính ủy Sư đoàn

____________

1 - 5 chuẩn mực đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên: 1. Nhận thức tư tưởng tốt, ý chí quyết tâm cao; 2. Tự lực tự cường, cần kiệm xây dựng đơn vị; 3. Không nói và làm trái với nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp; 4. Có tinh thần ham học, cầu tiến bộ; 5. Có tinh thần đoàn kết tốt.

2 - 6 chuẩn mực đạo đức của cán bộ chủ trì: 1. Luôn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, phẩm chất, năng lực nổi bật của người cán bộ chủ trì; 2. Là hạt nhân đoàn kết trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị; 3. Gương mẫu, tiêu biểu về đạo đức, lối sống; 4. Phương pháp, tác phong công tác khoa học, dân chủ, kỷ cương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; 5. Khiêm tốn, gần gũi, tôn trọng cấp dưới; 6. Đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị.

3 - 7 nội dung: 1. Chính trị, tư tưởng vững vàng; 2. Đạo đức, lối sống trong sáng; 3. Thực hiện nghiêm tự phê bình, phê bình; 4. Quan hệ tốt với nhân dân; 5. Trách nhiệm cao trong công tác; 6. Ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm; 7. Đoàn kết nội bộ tốt.

Ý kiến bạn đọc (0)

Làm theo Di chúc của Bác, xây dựng Đảng vững mạnh để Tổ quốc trường tồn
Tiến tới kỷ niệm 50 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tạp chí Quốc phòng toàn dân tiếp tục giới thiệu cùng bạn đọc phần 2 chùm bài viết về vấn đề này của nhóm tác giả: GS, TS. Vũ Văn Hiền GS, TS. Hoàng Chí Bảo GS, TS. Mạch Quang Thắng Đại tá, ThS. Ngô Đình Phiếm Đại tá, ThS. Nguyễn Minh Sơn...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 23:19 - 22/07/2019

EUR25832.926688.77

GBP28723.529183.42

USD2318023300

Giá vàng

Thời tiết